Szczegóły spółki

Nazwa TRACK CONSTRUCTION SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6342845790
REGON 362463969
KRS 0000575085
Adres ul. Potrzebna 28 lok. 4, 02-448 Warszawa
Telefon 721 107 317
Faks 721 107 317
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4212Z — roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.2 1.02
Zadłużenie / kapitał (D/E) -6.07 -66.39
Płynność bieżąca (CR) 0.84 0.98
Płynność szybka (QR) 0.84 0.98
Złota/srebrna reguła bilansowa -6.07 -66.39
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.14% 10.54%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -53.63% -351.4%
Rentowność aktywów (ROA) 10.59% 5.37%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-17 75/2020 324 178397
Poz. 178397. TRACK CONSTRUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000575085. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.09.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/3311/20/240]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. RAIL-
-BAZA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. TRACK CON-
STRUCTION SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATO-
WICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC-
KIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miej-
scowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość
KATOWICE ulica UL. JÓZEFA WOLNEGO nr domu
12 kod pocztowy 40-857 poczta KATOWICE kraj POL-
SKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
POTRZEBNA nr domu 28 nr lokalu 4 kod pocztowy
02-448 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30 GRUD-
NIA 2019 ROKU, REP. A NR 18993/2019 NOTARIUSZ
ANNA SOTA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA
CYWILNA ANNA SOTA-NOTARIUSZ, EWA ROKOS-
NOTARIUSZ, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: §2, §3,
§8, §13 UST.1, §13 UST.5, §14, §15, §16 UST.3, USU-
NIĘTO: §19 UST.11 21 STYCZNIA 2020 ROKU, REP.
A NR 1751/2020, NOTARIUSZ ANNA SOTA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA ANNA
SOTA- NOTARIUSZ, EWA ROKOS- NOTARIUSZ,
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: §6 UST.1, DODANO:
§19 UST.3 PKT 8, USUNIĘTO §13 UST.5 PKT 8 I §13
UST.5 PKT 9
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. ŁUKASIEWICZ 2. STANISŁAW PIOTR
3. 72121306893 5. TAK wpisać: 2 1. PRM INWESTY-
CJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ 3. 302647216 4. 0000521118 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ŁUKASIEWICZ 2. STANISŁAW PIOTR
3. 72121306893 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. LEWANDOWSKI 2. RAFAŁ 3. 78070512136
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. SŁA-
WIŃSKI 2. ARTUR WITOLD 3. 66040301590 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. RODAK 2. ALEKSANDER
3. 38101002892 2 1. RYCHEL 2. WOJCIECH ADAM
3. 47072603074 3 1. POPCZYK 2. WŁODZIMIERZ
3. 51090507492 wpisać: 4 1. KASZYŃSKI 2. RAFAŁ
PIOTR 3. 86022104579 5 1. KAŹMIERSKI 2. PIOTR
JACEK 3. 75122702736 6 1. NAJGIEBAUER 2. MATE-
USZ 3. 87040412312
Poz. 178397. TRACK CONSTRUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000575085. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.09.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/3311/20/240]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. RAIL-
-BAZA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. TRACK CON-
STRUCTION SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATO-
WICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC-
KIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miej-
scowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość
KATOWICE ulica UL. JÓZEFA WOLNEGO nr domu
12 kod pocztowy 40-857 poczta KATOWICE kraj POL-
SKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
POTRZEBNA nr domu 28 nr lokalu 4 kod pocztowy
02-448 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30 GRUD-
NIA 2019 ROKU, REP. A NR 18993/2019 NOTARIUSZ
ANNA SOTA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA
CYWILNA ANNA SOTA-NOTARIUSZ, EWA ROKOS-
NOTARIUSZ, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: §2, §3,
§8, §13 UST.1, §13 UST.5, §14, §15, §16 UST.3, USU-
NIĘTO: §19 UST.11 21 STYCZNIA 2020 ROKU, REP.
A NR 1751/2020, NOTARIUSZ ANNA SOTA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA ANNA
SOTA- NOTARIUSZ, EWA ROKOS- NOTARIUSZ,
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: §6 UST.1, DODANO:
§19 UST.3 PKT 8, USUNIĘTO §13 UST.5 PKT 8 I §13
UST.5 PKT 9
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. ŁUKASIEWICZ 2. STANISŁAW PIOTR
3. 72121306893 5. TAK wpisać: 2 1. PRM INWESTY-
CJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ 3. 302647216 4. 0000521118 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ŁUKASIEWICZ 2. STANISŁAW PIOTR
3. 72121306893 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. LEWANDOWSKI 2. RAFAŁ 3. 78070512136
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. SŁA-
WIŃSKI 2. ARTUR WITOLD 3. 66040301590 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. RODAK 2. ALEKSANDER
3. 38101002892 2 1. RYCHEL 2. WOJCIECH ADAM
3. 47072603074 3 1. POPCZYK 2. WŁODZIMIERZ
3. 51090507492 wpisać: 4 1. KASZYŃSKI 2. RAFAŁ
PIOTR 3. 86022104579 5 1. KAŹMIERSKI 2. PIOTR
JACEK 3. 75122702736 6 1. NAJGIEBAUER 2. MATE-
USZ 3. 87040412312
2018-07-11 133/2018 410 261170
Poz. 261170. RAIL-BAZA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575085. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.09.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19200/18/873]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.03.2018R., REPERTORIUM A NUMER
684/2018,NOTARIUSZ MAGDALENA SMRECZA-
K,KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICA-
CH,ZMIANA § 16 STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY
CZŁONEK ZARZĄDU. wpisać: 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Poz. 261170. RAIL-BAZA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575085. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.09.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19200/18/873]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.03.2018R., REPERTORIUM A NUMER
684/2018,NOTARIUSZ MAGDALENA SMRECZA-
K,KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICA-
CH,ZMIANA § 16 STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY
CZŁONEK ZARZĄDU. wpisać: 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki