Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki OŚWIĘCIMSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Oświęcimski Sport Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Oświęcim
Miejscowość Oświęcim
Adres
Kod kraju PL
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Oświęcim
Ulica Chemików
Nr domu 4
Miejscowość Oświęcim
Kod pocztowy 32-600
Poczta Oświęcim
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 9312Z - działalność klubów sportowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000574572

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki z dnia 29 września 1994 roku.
Spółka spełnia kryteria określone w ustawie dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe sporządzono według wzoru w oparciu o załącznik nr 5 obejmującego co najmniej wymogi załącznika nr 4 dla jednostek mikro do ustawy o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne - nie występują
Środki trwałe - dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z Ustawy o podatku dochodowym od prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 10 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się według kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Środki pieniężne w walucie polskiej znajdujące się na rachunku bankowym i w kasie wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.
Zobowiązania, w tym wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki z dnia 29 września 1994 roku.Jednostka sporzadza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 4 853,58 6 471,54
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 4 853,58 6 471,54
1 Środki trwałe 4 853,58 6 471,54
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 4 853,58 6 471,54
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 339 233,85 194 522,52
I Zapasy 66 730,47 95 800,73
1 Materiały 66 730,47 95 800,73
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 20 783,88 26 297,80
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 20 761,03 26 297,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20 761,03 25 985,00
– do 12 miesięcy 20 761,03 25 985,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 22,85 312,80
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 218 991,91 57 713,01
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 218 991,91 57 713,01
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 218 991,91 57 713,01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 218 991,91 57 713,01
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32 727,59 14 710,98
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 344 087,43 200 994,06
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 183 155,17 172 929,78
I Kapitał (fundusz) podstawowy 400 000,00 400 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -227 070,22 -236 634,17
VI Zysk (strata) netto 10 225,39 9 563,95
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 160 932,26 28 064,28
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 160 932,26 28 064,28
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 160 932,26 28 064,28
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 37 120,26 17 007,28
– do 12 miesięcy 37 120,26 17 007,28
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 123 812,00 11 057,00
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 344 087,43 200 994,06
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 015 977,53 307 551,94
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 015 977,53 307 551,94
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 2 070 777,00 1 212 740,40
I Amortyzacja 1 617,96 1 617,89
II Zużycie materiałów i energii 192 984,28 106 500,48
III Usługi obce 330 914,32 289 255,53
IV Podatki i opłaty, w tym: 1 448,00 620,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 775 017,71 643 519,01
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 114 704,57 87 915,92
– emerytalne 56 926,58
VII Pozostałe koszty rodzajowe 654 090,16 83 311,57
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 054 799,47 -905 188,46
D Pozostałe przychody operacyjne 1 170 294,56 964 632,59
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje 1 170 000,00 960 000,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 294,56 4 632,59
E Pozostałe koszty operacyjne 105 060,40 49 838,48
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 105 060,40 49 838,48
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10 434,69 9 605,65
G Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 209,30 41,70
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 209,30 41,70
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 10 225,39 9 563,95
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 10 225,39 9 563,95
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 172 929,78 163 356,83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 172 929,78 163 356,83
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 400 000,00 400 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 400 000,00 400 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -236 634,17
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -236 634,17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -236 634,17
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -236 634,17
b) zmniejszenie (z tytułu) 9 563,95
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -227 070,22 -236 634,17
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -227 070,22 -236 634,17
6 Wynik netto
A zysk netto 10 225,39 9 563,95
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 183 155,17 172 929,78
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 183 155,17 172 929,78
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 151 053,51 -37 253,59
I Zysk (strata) netto 10 225,39 9 563,59
II Korekty razem 151 053,51 -37 253,59
1 Amortyzacja 1 617,96 1 617,96
6 Zmiana stanu zapasów 29 070,26 -44 973,80
7 Zmiana stanu należności 5 513,92 -18 386,59
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 132 867,98 22 243,89
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -18 016,61 2 245,02
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 161 278,90 -27 689,64
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 161 278,90 -27 689,64
F Środki pieniężne na początek okresu 57 713,01 85 402,65
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 218 991,91 57 713,01
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 10 225,39 9 563,95
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
dotacja otrzymana z budżetu jednostek samorządowych 1 170 000,00 1 170 000,00 art 17 ust 1 pkt 47 960 000,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
odpis aktualizujący należności art 16 ust 1 pkt 26 lit a 4 836,01
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 10 225,39 10 225,39 14 339,96
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki