Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "SYNTOIL" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy SYNTOIL S.A.
Siedziba
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat WROCŁAW
Gmina M.WROCŁAW
Miejscowość WROCŁAW
Adres
Kod kraju PL
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat M.WROCŁAW
Gmina M.WROCŁAW
Ulica PLAC POWSTAŃCÓW ŚLASKICH
Nr domu 17A
Miejscowość WROCŁAW
Kod pocztowy 53-329
Poczta WROCŁAW
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000572719

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe w postaci określonej w art. 46 ust 5 pkt 5, art. 47 ust 4 pkt 5, art. 48 ust 4, art. 48a ust 4, art. 48b ust 5 i art. 49 ust 5 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o z mianie ustawy o rachunkowości. (Spółka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności). Sprawozdanie finansowe Spółki nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64.1 ust 4 ustawy o rachunkowości.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Do kwalifikacji umów o leasing operacyjny stosuje się przepisy podatkowe (art. 3 ust 4-6 uor). Nie ustala się odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 uor), Majątek trwały wycenia się wg przepisów podatkowych na podstawie art 7.1 pkt 2a i 2b uor

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł. odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Składniki majątku o wartości powyżej 3500 zł. zalicza się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych składników. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania i stosuje się stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

W rachunku zysków i strat ujęto wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące roku obrachunkowego zgodnie z zasadą memoriału. Przy ustalaniu wyniku finansowego została zachowana zasada współmierności przychodów i kosztów. W spółce stosuje się porównawczy wariant rachunku zysków i strat

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 302 872,49 346 474,37
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 302 872,49 346 474,37
– środki trwałe 302 872,49 346 474,37
– środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe, w tym:
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 103 171,37 61 113,19
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe, w tym: 95 768,28 57 055,47
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 6 151,28 1 925,47
– do 12 miesięcy 6 151,28 1 925,47
– powyżej 12 miesięcy
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 3 368,07 2 172,42
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 3 368,07 2 172,42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 368,07 2 172,42
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 035,02 1 885,30
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 406 043,86 407 587,56
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -1 721 407,98 -1 312 445,95
I Kapitał (fundusz) podstawowy 102 000,00 102 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 414 445,95 -790 599,77
VI Zysk (strata) netto -408 962,03 -623 846,18
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 127 451,84 1 720 033,51
I Rezerwy na zobowiązania, w tym:
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
II Zobowiązania długoterminowe, w tym: 1 960 202,12 1 616 922,96
– z tytułu kredytów i pożyczek 1 960 202,12 1 616 922,96
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 167 249,72 103 110,55
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 120 805,56 72 230,29
– Do 12 miesięcy 120 805,56 72 230,29
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 406 043,86 407 587,56
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 231 396,00 886,00
I Przychody netto ze sprzedaży 231 396,00 886,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
B Koszty działalności operacyjnej 542 188,55 545 796,18
I Amortyzacja 43 601,88 52 400,31
II Zużycie materiałów i energii 98 368,57 176 977,59
III Usługi obce 171 584,78 223 784,25
IV Wynagrodzenia 183 141,80 54 368,00
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 21 704,28 8 994,17
– emerytalne 10 468,88 3 605,16
VI Pozostałe koszty, w tym: 23 787,24 29 271,86
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) -310 792,55 -544 910,18
D Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 2,79 2 554,78
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
E Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 2,32 8,64
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
F Przychody finansowe, w tym:
I Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
G Koszty finansowe, w tym: 98 169,95 81 482,14
I Odsetki, w tym: 97 667,16 81 482,14
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
H Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -408 962,03 -623 846,18
I Podatek dochodowy
J Zysk (strata) netto (H - I) -408 962,03 -623 846,18
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -408 962,03 -623 846,18
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 828,42 828,42 832,04
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 109 704,99 109 704,99 104 750,17
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 23 319,71 23 319,71
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -321 748,33 -518 263,97
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacje dodatkowe

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki