Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FNCE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFNCE S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatm.st. Warszawa
Gminam.st. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatm.st. Warszawa
Gminam.st. Warszawa
UlicaKurantów
Nr domu34
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-873
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4743Z - sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
4652Z - sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
4511Z - sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
4331Z - tynkowanie
4321Z - wykonywanie instalacji elektrycznych
3313Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
3314Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
2611Z - produkcja elementów elektronicznych
2630Z - produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000571092

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Stawki amortyzacji w latach, za które dane prezentowane są w sprawozdaniu finansowym, kształtują się następująco:
Inwestycje w obcych środkach trwałych 10%
Urządzenia techniczne i maszyny 10%-30%
Inne środki trwałe 10%-30%
Środki trwałe o jednostkowej wartości początkowej poniżej 3 500 zł zaliczane są bezpośrednio do kosztów jako wyposażenie.
Odpis aktualizujący dokonywany jest w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości składnika środków trwałych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Zapasy
Zapasy są wykazywane w cenach nabycia, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości.
Należności
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wysokość odpisów aktualizujących ustala się w sposób indywidualny, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty należności, wynikający z oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis.
Inwestycje krótkoterminowe
Aktywa pieniężne obejmują środki pieniężne w kasie i w banku, wyceniane w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonywanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy są tworzone, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne powstanie przyszłych zobowiązań z tego tytułu, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.
Zobowiązania
Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

W Spółce na wynik finansowy netto składają się:

1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;

2) wynik operacji finansowych;

3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Przychody ze sprzedaży
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Koszty operacyjne
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym Spółka uzyskała korzyści ekonomiczne ze sprzedaży tych produktów.
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe koszty operacyjne wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
Odroczony podatek dochodowy
Spółka nie tworzy rezerwy i nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Leasing
Spółka ujmuje umowy leasingowe według zasad przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Transakcje w walutach obcych
Transakcje w walutach obcych ewidencjonowane są w polskich złotych według kursu wymiany obowiązującego w dniu przeprowadzenia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na polskie złote przy zastosowaniu średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe356 426,00420 804,94
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe317 681,00382 059,94
1Środki trwałe317 681,00331 486,95
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej221 480,34249 997,72
c) urządzenia techniczne i maszyny15 748,2218 908,02
d) środki transportu74 781,7754 390,24
e) inne środki trwałe5 670,678 190,97
2Środki trwałe w budowie50 572,99
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe38 745,0038 745,00
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek38 745,0038 745,00
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe7 484 786,716 119 580,56
IZapasy3 668 717,683 672 478,14
1Materiały110 831,8588 541,91
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary3 557 885,833 583 936,23
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe3 222 502,362 350 495,52
1Należności od jednostek powiązanych1 124 587,541 021 699,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 124 587,541 021 699,61
– do 12 miesięcy1 124 587,541 021 699,61
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 097 914,821 328 795,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 094 405,511 328 795,91
– do 12 miesięcy2 094 405,511 328 795,91
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne3 509,31
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe476 115,5289 263,38
1Krótkoterminowe aktywa finansowe476 115,5289 263,38
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne476 115,5289 263,38
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach476 115,5289 263,38
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
-środki pieniężne na rachunku bankowym VAT
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe117 451,157 343,52
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem7 841 212,716 540 385,50
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 301 797,22953 438,60
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:853 438,60316 739,36
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki853 438,60316 739,36
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto348 358,62536 699,24
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 539 415,495 586 946,90
IRezerwy na zobowiązania62 473,4755 889,16
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy62 473,4755 889,16
– długoterminowe
– krótkoterminowe62 473,4755 889,16
IIZobowiązania długoterminowe1 004 484,74975 069,75
1Wobec jednostek powiązanych1 004 484,74975 069,75
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 472 457,284 555 987,99
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych116 278,6047 624,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:116 278,6047 624,58
– do 12 miesięcy116 278,6047 624,58
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 356 178,684 508 363,41
a) kredyty i pożyczki1 738 436,41874 633,35
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 371 687,333 318 997,80
– do 12 miesięcy3 371 687,333 318 997,80
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi56 145,5321 702,44
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych188 187,24253 875,62
h) z tytułu wynagrodzeń38 330,01
i) inne1 722,17824,19
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem7 841 212,716 540 385,50
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 053 665,288 375 516,64
– od jednostek powiązanych3 444 431,302 359 941,93
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów80 904,6966 818,99
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów11 972 760,598 308 697,65
BKoszty działalności operacyjnej11 454 445,987 710 913,81
IAmortyzacja74 307,8812 618,76
IIZużycie materiałów i energii224 113,3567 108,09
IIIUsługi obce1 248 847,89854 657,59
IVPodatki i opłaty, w tym:12 960,849 214,09
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia568 211,46391 007,74
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:24 718,2024 396,96
– emerytalne11 175,6310 767,50
VIIPozostałe koszty rodzajowe30 401,9337 202,82
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów9 270 884,436 314 707,76
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)599 219,30664 602,83
DPozostałe przychody operacyjne1 764,7131 754,39
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 000,00
IVInne przychody operacyjne1 764,7126 754,39
EPozostałe koszty operacyjne27 148,275 875,05
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych23 370,00
IIIInne koszty operacyjne3 778,275 875,05
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)573 835,74690 482,17
GPrzychody finansowe38 973,38
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne38 973,38
HKoszty finansowe145 042,1261 777,31
IOdsetki, w tym:77 052,2161 777,31
– dla jednostek powiązanych29 414,9929 414,99
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne67 989,91
IZysk (strata) brutto (F+G–H)428 793,62667 678,24
JPodatek dochodowy80 435,00130 979,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)348 358,62536 699,24
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)953 438,60416 739,36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach953 438,60416 739,36
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu316 739,36
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych536 699,24316 739,36
a) zwiększenie (z tytułu)536 699,24316 739,36
- podział zysku536 699,24316 739,36
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu853 438,60316 739,36
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu536 699,24316 739,36
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu536 699,24316 739,36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach536 699,24316 739,36
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)536 699,24316 739,36
-przeznaczenia na kapitał rezerwowy536 699,24316 739,36
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto348 358,62536 699,24
Azysk netto348 358,62536 699,24
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 301 797,22953 438,60
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 301 797,22953 438,60
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-443 782,24-292 110,54
IZysk (strata) netto348 358,62536 699,24
IIKorekty razem-792 140,86-828 809,78
1Amortyzacja74 307,8812 618,76
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)52 371,2230 691,54
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw6 584,3130 302,32
6Zmiana stanu zapasów3 760,46-2 191 176,55
7Zmiana stanu należności-872 006,84-1 092 606,57
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów52 666,232 383 365,96
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-110 107,63-2 005,24
10Inne korekty283,51
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-443 782,24-292 110,54
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-9 928,94-107 822,45
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki9 928,94107 822,45
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych9 928,94107 822,45
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-9 928,94-107 822,45
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej840 563,32236 902,42
IWpływy1 738 436,412 770 166,71
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 738 436,412 770 166,71
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki897 873,092 533 264,29
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek897 873,092 533 264,29
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)840 563,32236 902,42
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)386 852,14-163 030,57
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:386 852,14-163 030,57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu89 263,38252 293,95
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:476 115,5289 263,38
– o ograniczonej możliwości dysponowania
w tym środki pieniężne na rachunku bankowym VAT
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok428 793,62667 678,24
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:53 532,09
Odszkodowania naliczoneart 12 ust 4 pkt 23 025,51
Niezrealizowane dodatnie różnice kursoweart 9b ust 1 pkt 145 506,58
Odpis aktualizujący wartość należności (odwrócenie)art 16 ust 255 000,00
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:28 772,843 838,91
Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej3 552,84art 16 ust 1 pkt 211 624,11
Koszty reprezentacji12 054,00art 16 ust 1 pkt 282 214,80
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:128 249,5690 336,91
Naliczone, lecz niezapłacone odsetki od pożyczek29 414,99art 16 ust 1 pkt 1129 696,02
Rezerwy utworzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości13 600,00art 16 ust 1 pkt 2713 000,00
Niewypłacone wypłaty, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich42 190,00art 16 ust 1 pkt 5738 330,00
Niezrealizowane ujemne różnice kursowe32 044,57art 9b ust 1 pkt 19 310,89
Odpis aktualizujący należności23 370,00art 16 ust 25
Korekta kosztu uzyskania przychodów, nie spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką-113 891,98art 15 ust 4 pkt i
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:51 611,0319 756,62
Wypłacone wynagrodzenia38 330,00art 16 ust 1 pkt 578 140,00
Rezerwy utworzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w 2017r. w ciężar kosztów niepodatkowych, wykorzystane w 2018r.13 000,00art 16 ust 1 pkt 2711 000,00
Zapłacone odsetki od kredytu281,03art 16 ust 1 pkt 11616,62
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:3 825,51800,00
Nieodpłatne świadczenie800,00art 12 ust 1 pkt 2800,00
Odszkodowania otrzymane3 025,51art 12 ust 1 pkt 1
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym423 343,00689 365,00
K. Podatek dochodowy80 435,00130 979,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki