Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POLSKO - NORWESKA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPOLSKO - NORWESKA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
UlicaEMILII PLATER
Nr domu53
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy00-113
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6420Z - działalność holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000570430

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz porównawczy za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wykazane w bilansie na koniec okresu aktywa i pasywa wyceniono z zastosowaniem zasad określonych w ustawie o rachunkowości. W zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru do wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zastosowano zasady wynikające z przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości.
a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. Amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł dokonuje się według stawek określonych w planie amortyzacji uwzględniających ekonomiczny okres ich użyteczności. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 500 zł do 3.500 zł umarzane są w całości w miesiącu oddania ich do użytkowania.
b) Finansowe inwestycje długoterminowe zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
c) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej (jeżeli istnieje dla nich aktywny rynek) albo według ceny nabycia lub wartości godziwej (jeżeli brak aktywnego rynku).
d) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży na dzień bilansowy. Rozchód rzeczowych składników obrotowych dokonywany jest według cen przeciętnych.
e) Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
f) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
g) Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza według wariantu porównawczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza według wariantu porównawczego.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe46 492 863,3846 495 734,69
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 871,31
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie2 871,31
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe46 492 863,3846 492 863,38
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe46 492 863,3846 492 863,38
a) w jednostkach powiązanych46 492 863,3846 492 863,38
– udziały lub akcje46 492 863,3846 492 863,38
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe311 453,06306 578,53
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe8 190,703 494,40
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek8 190,703 494,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:7 732,70998,00
– do 12 miesięcy6 734,70
– powyżej 12 miesięcy998,00998,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych458,002 496,40
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe303 262,36303 084,13
1Krótkoterminowe aktywa finansowe303 262,36303 084,13
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne303 262,36303 084,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach8 262,3623 084,13
– inne środki pieniężne295 000,00280 000,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem46 804 316,4446 802 313,22
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny46 800 943,4546 797 538,40
IKapitał (fundusz) podstawowy416 000,00416 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:46 385 000,0046 385 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)46 384 000,0046 384 000,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:3 793,333 793,33
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki3 793,333 793,33
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-7 254,93
VIZysk (strata) netto3 405,05-7 254,93
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 372,994 774,82
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 372,994 774,82
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych738,003 531,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:738,003 531,71
– do 12 miesięcy738,003 531,71
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 634,991 243,11
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:57,07991,71
– do 12 miesięcy57,07991,71
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 510,48104,00
h) z tytułu wynagrodzeń920,04
i) inne147,40147,40
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem46 804 316,4446 802 313,22
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:292 952,35163 716,15
– od jednostek powiązanych292 952,35163 716,15
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów292 952,35163 716,15
BKoszty działalności operacyjnej291 328,33175 640,13
IAmortyzacja2 871,31
IIZużycie materiałów i energii46,4031,60
IIIUsługi obce17 249,9813 537,90
IVPodatki i opłaty, w tym:8 319,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 400,00800,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:449,04149,68
– emerytalne78,08
VIIPozostałe koszty rodzajowe
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów268 311,60152 801,95
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 624,02-11 923,98
DPozostałe przychody operacyjne
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne
EPozostałe koszty operacyjne0,01
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne0,01
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 624,02-11 923,99
GPrzychody finansowe2 788,164 831,86
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 774,654 831,86
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne13,51
HKoszty finansowe1,1358,80
IOdsetki, w tym:55,42
– dla jednostek powiązanych55,42
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne1,133,38
IZysk (strata) brutto (F+G–H)4 411,05-7 150,93
JPodatek dochodowy1 006,00104,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)3 405,05-7 254,93
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)46 797 538,4030 104 793,33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach46 767 538,4030 104 793,33
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu416 000,00300 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego116 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)116 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)116 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu416 000,00416 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu46 385 000,0029 800 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego16 585 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)16 585 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej16 584 000,00
– podziału zysku (ustawowo)383,47
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)616,53
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu46 385 000,0046 385 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu3 793,33
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych3 793,33
a) zwiększenie (z tytułu)3 793,33
z podziału zysku3 793,33
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu3 793,333 793,33
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-7 254,93
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-7 254,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-7 254,93
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-7 254,93
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-7 254,93
6Wynik netto3 405,05-7 254,93
Azysk netto3 405,05
Bstrata netto-7 254,93
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)46 800 943,4546 797 538,40
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)46 800 943,4546 797 538,40
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto3 405,05-7 254,93
IIKorekty razem-3 226,8228 013,13
1Amortyzacja2 871,31
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)55,42
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-4 696,30379 573,59
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 401,83-351 615,88
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)178,2320 758,20
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki16 413 879,61
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 871,31
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:16 411 008,30
a) w jednostkach powiązanych16 411 008,30
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-16 413 879,61
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy16 700 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału16 700 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki50 361,89
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek50 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki361,89
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)16 649 638,11
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)178,23256 516,70
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:178,23256 516,70
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu303 084,1346 567,43
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:303 262,36303 084,13
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok4 410,75-7 151,22
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe -12,30
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:881,608 149,00
pozostałe 881,60
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 424,52-306,47
pozostałe 1 424,82
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-0,30
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym6 704,00691,00
K. Podatek dochodowy1 006,00104,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki