Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BLOOMGA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-11-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy BLOOMGA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M. CZĘSTOCHOWA
Gmina M.CZĘSTOCHOWA
Miejscowość CZĘSTOCHOWA
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
6312Z - działalność portali internetowych
6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6203Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
6209Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) oraz ustalenie wyniku finansowego dokonano w oparciu o art. 28 ustawy o rachunkowości, przyjmując założenie kontynuowania przez jednostkę działalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
Na ostatni dzień bilansowy dokonano zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości wyceny w walutach obcych: składników aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujęto w księgach rachunkowych stosując zasady określone w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości.
Różnice kursowe rozliczono stosując zasady określone w art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
Określenia wartości początkowej środka trwałego dokonano w oparciu o zapisy określone w art. 31 ustawy o rachunkowości.
Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych dokonano stosując zasady określone w art. 32 ustawy o rachunkowości, przy czym zgodnie z ust. 6 dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej, tj. do 10 000 zł dokonywano jednorazowego odpisu wartości tego środka trwałego.
Wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych dokonano w oparciu o zapisy art. 33 ustawy o rachunkowości, Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia. Na dzień bilansowy wartość nabycia wartości niematerialnych i prawnych pomniejszono o odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne amortyzuje się przy zastosowaniu następujących stawek:
- oprogramowanie 50%
- wartość firmy przez okres 5 lat
Materiały i towary wyceniono w cenach zakupu. Produkty gotowe - każdy rozpoczęty projekt informatyczny /oprogramowanie/ księgowane jest jako osoby magazyn kosztów. Pierwszy przychód z projektu jest równoznaczny z jego zamknięciem i zakwalifikowaniem jako produkt gotowy. Dalsze koszty poniesione na rozbudowę i aktualizację zamkniętego projekty podwyższają wartość produktu gotowego.
Przyjmuje się, że od momentu zamknięcia projektu, rozliczanie kosztów będzie następowało proporcjonalnie do uzyskanego przychodu nie dłużej niż 5 lat (art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości).
Elementy projektu – oprogramowania już wytworzone, a wykorzystywane w projektach kolejnych nie podlegają ponownej wycenie.
Wartość należności podlega aktualizacji poprzez dokonanie odpisu aktualizującego zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości. Na należności przeterminowane lub wątpliwe tworzy się odpis aktualizacyjny w wysokości stanowiącej:
• 50% wartości wierzytelności - dla wierzytelności przeterminowanych powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy,
• 100% wartości wierzytelności po upływie 12 miesięcy od daty wymagalności.
Spółka tworzy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z tytułu odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych – gra online ISLANERZ i odsetek od niewypłaconych pożyczek dla akcjonariuszy.
W rozliczeniach międzyokresowych czynnych ujmowane są koszty przypadające na następne okresy sprawozdawcze.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasad ostrożności wg art. 41 ustawy o rachunkowości.
Kapitały własne wyceniane są według wartości nominalnej.
Kapitał (fundusz) własny tworzą:
• kapitał (fundusz) podstawowy,
• kap
itał (fundusz) zapasowy,
• kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny;
• pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe;
• zysk (strata) z lat ubiegłych;
• zysk (strata) netto;
Zobowiązania wykazano w kwotach wymagających zapłaty.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

W jednostce na wynik finansowy netto składają się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
2. wynik operacji finansowych;
3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów,
towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj. na dzień 31.12.2018 roku. stosując, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, przyjęte w jednostce zgodnie z art. 28 – 42 ustawy o rachunkowości, wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia wg informacji określonej dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wg załącznika nr 1 do ustawy.
Stany aktywów i pasywów zaprezentowano zgodnie z art. 46 ustawy o rachunkowości w zakresie ustalonym zgodnie z ust. 5 pkt. 1.
W rachunku zysków i strat wykazano oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy zgodnie z art. 47 ustawy o rachunkowości w zakresie ustalonym zgodnie z ust. 4 pkt. 1.
Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z art. 48 ustawy o rachunkowości w zakresie ustalonym zgodnie z ust. 2.
Zestawienie zmian w kapitale własnym obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedzający rok obrotowy określone wg art. 48a ust. 1 pkt 1.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią wykazuje dane za bieżący i poprzedzający rok obrotowy i obejmuje informacje w zakresie ustalonym wg art. 48b ust. 1 pkt 1.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady (politykę) rachunkowości przyjęto w oparciu o ustawę o rachunkowości, stosując art. 5 ustawy, tj. zasadę ciągłości, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby w kolejnych latach informacje z nich wynikające były porównywalne.
Stosując zapisy wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości zapewniono wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, zachowując zasady ostrożności, tj.: do poszczególnych składników aktywów i pasywów dokonano wyceny stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty).
Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze, za które przyjmuje się miesiąc.
Jednostka stosuje uproszczenia w zakresie:
1. przyjętych do używania obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na mocy umowy leasingu dokonując zgodnie z art. 3 ust. 6 kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4 i 5 wg zasad określonych w przepisach podatkowych;
2. amortyzacji - zgodnie z art. 32 ust. 6 dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej, tj. do 10 000 zł dokonuje jednorazowego odpisu wartości tego środka trwałego w miesiącu oddania do używania;

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 9 269,67 11 564,87
I Wartości niematerialne i prawne 1 893,67 3 029,87
2 Wartość firmy 1 893,67 3 029,87
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 376,00 8 535,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 376,00 8 535,00
B Aktywa obrotowe 700 826,31 531 948,16
I Zapasy 628 554,12 441 006,85
3 Produkty gotowe 628 554,12 441 006,85
II Należności krótkoterminowe 65 507,38 60 757,81
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 65 507,38 60 757,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12 467,79 6 862,37
– do 12 miesięcy 12 467,79 6 862,37
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12 739,59 8 710,80
c) inne 40 300,00 45 184,64
III Inwestycje krótkoterminowe 6 658,81 29 810,14
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 658,81 29 810,14
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 658,81 29 810,14
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 458,81 29 810,14
– inne środki pieniężne 2 200,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 106,00 373,36
Aktywa razem 710 095,98 543 513,03
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 633 514,64 521 141,82
I Kapitał (fundusz) podstawowy 319 000,00 296 500,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 604 123,50 730 740,50
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 1 604 123,50 730 740,50
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -506 098,68 -110 430,43
VI Zysk (strata) netto -783 510,18 -395 668,25
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76 581,34 22 371,21
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 76 581,34 22 371,21
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 76 581,34 22 371,21
a) kredyty i pożyczki 33 399,54 4 791,43
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 36 648,77 13 806,78
– do 12 miesięcy 36 648,77 13 806,78
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 230,19 3 773,00
i) inne 302,84
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 710 095,98 543 513,03
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 298 888,52 295 105,52
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 111 341,25 25 042,77
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 187 547,27 270 062,75
B Koszty działalności operacyjnej 367 788,41 680 140,81
I Amortyzacja 1 136,20 20 124,32
II Zużycie materiałów i energii 10 621,20 35 530,12
III Usługi obce 146 503,42 268 954,76
IV Podatki i opłaty, w tym: 6 807,00 1 182,70
V Wynagrodzenia 146 198,12 275 001,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 641,47
VII Pozostałe koszty rodzajowe 56 522,47 77 706,44
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -68 899,89 -385 035,29
D Pozostałe przychody operacyjne 1,20 0,84
IV Inne przychody operacyjne 1,20 0,84
E Pozostałe koszty operacyjne 710 644,30 14 710,48
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 710 000,00 14 706,34
III Inne koszty operacyjne 644,30 4,14
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -779 542,99 -399 744,93
G Przychody finansowe 13,33 2 794,33
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 2 794,33
V Inne 13,33
H Koszty finansowe 2 821,52 955,65
I Odsetki, w tym: 1 573,11 214,77
IV Inne 1 248,41 740,88
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -782 351,18 -397 906,25
J Podatek dochodowy 1 159,00 -2 238,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -783 510,18 -395 668,25
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 521 141,82 164 569,57
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 521 141,82 164 569,57
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 296 500,00 275 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 22 500,00 21 500,00
a) zwiększenie (z tytułu) 22 500,00 21 500,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 22 500,00 21 500,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 319 000,00 296 500,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 730 740,50
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 873 383,00 730 740,50
a) zwiększenie (z tytułu) 877 500,00 857 740,50
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 877 500,00 838 500,00
dotacja na pokrycie kosztów emisjii akcji 19 240,50
b) zmniejszenie (z tytułu) 4 117,00 127 000,00
pokrycie kosztów emisjii akcji 4 117,00 127 000,00
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 604 123,50 730 740,50
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -506 098,68 -110 430,43
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -506 098,68 -110 430,43
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -506 098,68 -110 430,43
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -506 098,68 -110 430,43
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -506 098,68 -110 430,43
6 Wynik netto -783 510,18 -395 668,25
B strata netto 783 510,18 395 668,25
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 633 514,64 521 141,82
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 633 514,64 521 141,82
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej NaN NaN
I Zysk (strata) netto -783 510,18 -395 668,25
II Korekty razem -163 024,15 -243 546,13
1 Amortyzacja 1 136,20 20 124,32
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1 108,11 -2 581,35
6 Zmiana stanu zapasów -187 547,27 -255 356,41
7 Zmiana stanu należności -4 749,57 -8 635,89
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 25 602,02 5 514,56
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 426,36 -2 611,36
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -946 534,33 -639 214,38
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej NaN NaN
I Wpływy 6 402,10
3 Z aktywów finansowych, w tym: 6 402,10
b) w pozostałych jednostkach 6 402,10
– zbycie aktywów finansowych 6 402,10
II Wydatki 64 480,53
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 988,12
3 Na aktywa finansowe, w tym: 45 492,41
b) w pozostałych jednostkach 45 492,41
– nabycie aktywów finansowych 45 492,41
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -58 078,43
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej NaN NaN
I Wpływy 927 500,00 879 240,50
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 900 000,00 860 000,00
2 Kredyty i pożyczki 27 500,00
4 Inne wpływy finansowe 19 240,50
II Wydatki 4 117,00 153 000,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 26 000,00
9 Inne wydatki finansowe 4 117,00 127 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 923 383,00 726 240,50
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -23 151,33 28 947,69
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -23 151,33 28 947,69
F Środki pieniężne na początek okresu 29 810,14 862,45
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6 658,81 29 810,14

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki