Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ALTER INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyALTER INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoPOMORSKIE
PowiatM.Gdańsk
GminaM.Gdańsk
MiejscowośćGdańsk
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPOMORSKIE
PowiatM.Gdańsk
GminaM.Gdańsk
UlicaPodwale Grodzkie
Nr domu5
MiejscowośćGdańsk
Kod pocztowy80-895
PocztaGdańsk
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000566967

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018 są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 • Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 1500 zł.
 • Spółka zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
 • Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej pomiędzy  1500 zł a 3500 zł.
 • Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji  bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych, jak i podatkowych.
 • Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500 zł.
 • Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji  bilansowej tych aktywów.
  Spółka dokonuje umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, stosując dla wszystkich ich tytułów metodę liniową.
  Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych:
  koszty zakończonych prac rozwojowych 50-100%
  oprogramowanie komputerowe 50%
  pozostałe wartości niematerialne i prawne 20%
  Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wyceniane są wg wartości netto, tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.
  Środki trwałe
  Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku),  pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
 • Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1500 zł.
 • Spółka zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
 • Środki trwałe o wartości początkowej pomiędzy  1500 zł a 3500 zł.
 • Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych, jak i podatkowych.
 • Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3500 zł.
 • Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. 
  Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych spółka wykorzystuje metodę liniową.
  Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne do środków trwałych:
  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5 - 10%
  urządzenia techniczne i maszyny 10-30%
  środki transportu 10-33,33%
  inne środki trwałe 10-25%
  Środki trwałe w budowie 
  Środki trwałe w budowie prezentowane w bilansie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Wycena Inwestycji
  Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy, jednostka wycenia inwestycje w nieruchomości w wartości godziwej.
  Rzeczowe aktywa obrotowe 
  Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio na potrzeby administracyjno-biurowe oraz ze względu na ich mały wpływ na wynik zostają odpisane w koszty materiałów w cenie zakupu pomniejszonej o podlegający odliczeniu podatek VAT. 
  Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia
  Spółka wykazała swoje należności długoterminowe, krótkoterminowe i roszczenia w wartości netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące. 
  Należności wyceniane zostały w kwocie wymagającej zapłaty.
  W przypadku ustalania odpisów aktualizujących spółka kierowała się następującymi zasadami:
  – jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściagalności poszczególnycj pozycji należności i na tej podstawie ustala odpis aktualizujący.
  Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązań finansowych)
  Spółka wykazała swoje zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty.
  Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
  Środki pieniężne
  Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne.
  Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
  Kapitały (fundusze) własne.
  Ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
  Rezerwy.
  Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
  Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
  - straty z transakcji gospodarczych w toku,
  - udzielone gwarancje i poręczenia,
  - skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
  - przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
  W pozycji tej Spółka wykazuje nominalną wartość otrzymanych aktywów, które staną się przychodami w przyszłych okresach.
  Wycena transakcji w walutach obcych.
  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
  - faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut  oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
  - średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności i zobowiazań, jeśli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt poprzednim, a także w przypadku pozostałych operacji.
  Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
  -  składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  Różnice kursowe aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

  C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

  Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Ewidencja kosztów prowadzona jest tylko w układzie rodzajowym. 
  W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
  Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

  Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

  Ustalanie wyniku finansowego netto
  Roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia w myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości i na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości – Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

  D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

  Sposób sporządzania sprawozdania finansowego
  Spółka sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością wynikającą z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. 
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przez biuro rachunkowe prowadzące księgi Spółki 
  Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Obara sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska  22 lok.53.
  Przedstawienie przyczyn i skutków zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do roku poprzedzającego
  Spółka w bieżącym roku obrotowym nie dokonała zmian zasad (polityki) rachunkowości.

  8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Bilans
  LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
  AAktywa trwałe1 280 054,2466 200,00
  IWartości niematerialne i prawne
  1Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2Wartość firmy
  3Inne wartości niematerialne i prawne
  4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  IIRzeczowe aktywa trwałe
  1Środki trwałe
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  c) urządzenia techniczne i maszyny
  d) środki transportu
  e) inne środki trwałe
  2Środki trwałe w budowie
  3Zaliczki na środki trwałe w budowie
  IIINależności długoterminowe
  1Od jednostek powiązanych
  2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3Od pozostałych jednostek
  IVInwestycje długoterminowe1 280 054,2466 200,00
  1Nieruchomości1 256 758,51
  2Wartości niematerialne i prawne
  3Długoterminowe aktywa finansowe23 295,7366 200,00
  a) w jednostkach powiązanych23 295,7366 200,00
  – udziały lub akcje23 295,7366 200,00
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  4Inne inwestycje długoterminowe
  VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  2Inne rozliczenia międzyokresowe
  BAktywa obrotowe4 411 505,251 327 508,11
  IZapasy2 719 925,93811 601,93
  1Materiały
  2Półprodukty i produkty w toku
  3Produkty gotowe
  4Towary2 519 000,00610 000,00
  5Zaliczki na dostawy i usługi200 925,93201 601,93
  IINależności krótkoterminowe1 402 733,23246 899,83
  1Należności od jednostek powiązanych9 938,24
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:9 938,24
  – do 12 miesięcy9 938,24
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3Należności od pozostałych jednostek1 392 794,99246 899,83
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:561 281,60122 192,21
  – do 12 miesięcy561 281,60122 192,21
  – powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych216 500,745 873,92
  c) inne615 012,65118 833,70
  d) dochodzone na drodze sądowej
  IIIInwestycje krótkoterminowe93 377,60229 184,92
  1Krótkoterminowe aktywa finansowe93 377,60229 184,92
  a) w jednostkach powiązanych3 000,00
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki3 000,00
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach250,00
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki250,00
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne90 127,60229 184,92
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach90 127,6029 161,91
  – inne środki pieniężne
  – inne aktywa pieniężne200 023,01
  2Inne inwestycje krótkoterminowe
  IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe195 468,4939 821,43
  CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  DUdziały (akcje) własne
  Aktywa razem5 691 559,491 393 708,11
  LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
  AKapitał (fundusz) własny129 900,1891 647,05
  IKapitał (fundusz) podstawowy696 000,00100 000,00
  IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
  – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
  – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:596 000,00
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  – na udziały (akcje) własne596 000,00
  VZysk (strata) z lat ubiegłych-604 352,95-641 605,46
  VIZysk (strata) netto38 253,1337 252,51
  VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 561 659,311 302 061,06
  IRezerwy na zobowiązania
  1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  – długoterminowa
  – krótkoterminowa
  3Pozostałe rezerwy
  – długoterminowe
  – krótkoterminowe
  IIZobowiązania długoterminowe410 596,581 094 882,69
  1Wobec jednostek powiązanych
  2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3Wobec pozostałych jednostek410 596,581 094 882,69
  a) kredyty i pożyczki410 596,5889 887,85
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1 004 994,84
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) zobowiązania wekslowe
  e) inne
  IIIZobowiązania krótkoterminowe5 151 062,73207 178,37
  1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych47 848,77
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:47 848,77
  – do 12 miesięcy47 848,77
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 103 213,96207 178,37
  a) kredyty i pożyczki1 900 459,08
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych2 060 200,62
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:912 746,4454 734,86
  – do 12 miesięcy912 746,4454 734,86
  – powyżej 12 miesięcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
  f) zobowiązania wekslowe
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych53 259,6775 255,01
  h) z tytułu wynagrodzeń56 992,6229 020,50
  i) inne119 555,5348 168,00
  4Fundusze specjalne
  IVRozliczenia międzyokresowe
  1Ujemna wartość firmy
  2Inne rozliczenia międzyokresowe
  – długoterminowe
  – krótkoterminowe
  Pasywa razem5 691 559,491 393 708,11
  Rachunek zysków i strat
  Wersja porównawcza
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 336 305,581 620 427,05
  – od jednostek powiązanych136 140,84
  IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 383 559,60509 160,06
  IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 745,98494,56
  IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 951 000,001 110 772,43
  BKoszty działalności operacyjnej3 702 842,841 476 521,89
  IAmortyzacja
  IIZużycie materiałów i energii144 673,0566 668,70
  IIIUsługi obce1 010 564,45366 226,99
  IVPodatki i opłaty, w tym:96 628,0321 424,14
  – podatek akcyzowy
  VWynagrodzenia690 582,97159 975,03
  VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:187 355,7326 809,67
  – emerytalne
  VIIPozostałe koszty rodzajowe37 342,0520 641,15
  VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 535 696,56814 776,21
  CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-366 537,26143 905,16
  DPozostałe przychody operacyjne33 258,870,99
  IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  IIDotacje
  IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IVInne przychody operacyjne33 258,870,99
  EPozostałe koszty operacyjne101 517,26360,12
  IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IIIInne koszty operacyjne101 517,26360,12
  FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-434 795,65143 546,03
  GPrzychody finansowe950 047,01416,30
  IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  AOd jednostek powiązanych, w tym:
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  BOd jednostek pozostałych, w tym:
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  IIOdsetki, w tym:47,01416,30
  – od jednostek powiązanych36,23
  IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:950 000,00
  – w jednostkach powiązanych
  IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
  VInne
  HKoszty finansowe340 300,23106 709,82
  IOdsetki, w tym:340 218,95106 688,89
  – dla jednostek powiązanych12 835,70
  IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
  IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
  IVInne81,2820,93
  IZysk (strata) brutto (F+G–H)174 951,1337 252,51
  JPodatek dochodowy136 698,00
  KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  LZysk (strata) netto (I–J–K)38 253,1337 252,51
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)91 647,05-541 605,45
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach91 647,05-541 605,45
  1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
  1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego596 000,00
  a) zwiększenie (z tytułu)596 000,00
  – wydania udziałów (emisji akcji)596 000,00
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – umorzenia udziałów (akcji)
  2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu696 000,00100 000,00
  2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
  1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  – podziału zysku (ustawowo)
  – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – pokrycia straty
  2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
  3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – zbycia środków trwałych
  2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu596 000,00
  1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-596 000,00596 000,00
  a) zwiększenie (z tytułu)596 000,00
  b) zmniejszenie (z tytułu)596 000,00
  ujawnienie w kapitale podstawowym596 000,00
  2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu596 000,00
  5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu37 252,51
  1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu37 252,51
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach37 252,51
  a) zwiększenie (z tytułu)-37 252,51
  – podziału zysku z lat ubiegłych-37 252,51
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  4Strata z lat ubiegłych na początek okresu641 605,46641 605,46
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach641 605,46641 605,46
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  b) zmniejszenie (z tytułu)37 252,51
  pokrycie straty z roku poprzedniego37 252,51
  6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu604 352,95641 605,46
  7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-604 352,95-641 605,46
  6Wynik netto38 253,1337 252,51
  Azysk netto38 253,1337 252,51
  Bstrata netto
  Codpisy z zysku
  IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)129 900,1891 647,05
  IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Metoda pośrednia
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  IZysk (strata) netto38 253,1337 252,51
  IIKorekty razem-2 212 617,38-608 497,94
  1Amortyzacja87 617,49
  2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-24,5520,93
  3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)307 319,48106 688,89
  4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-950 000,00
  5Zmiana stanu rezerw
  6Zmiana stanu zapasów-1 908 324,00-584 101,93
  7Zmiana stanu należności-555 833,40-207 697,13
  8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów962 274,66116 412,73
  9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-155 647,06-39 821,43
  10Inne korekty
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-2 174 364,25-571 245,43
  BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  IWpływy403 000,00
  1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3Z aktywów finansowych, w tym:403 000,00
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach403 000,00
  – zbycie aktywów finansowych403 000,00
  – dywidendy i udziały w zyskach
  – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  – odsetki
  – inne wpływy z aktywów finansowych
  4Inne wpływy inwestycyjne
  IIWydatki1 341 571,7325 517,02
  1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne1 323 426,00
  3Na aktywa finansowe, w tym:18 145,7325 517,02
  a) w jednostkach powiązanych18 145,7325 517,02
  1. - nabycie aktywów finansowych18 145,73
  b) w pozostałych jednostkach
  – nabycie aktywów finansowych
  – udzielone pożyczki długoterminowe
  4Inne wydatki inwestycyjne
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-938 571,73-25 517,02
  CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  IWpływy4 140 500,002 497 836,00
  1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału596 000,00
  2Kredyty i pożyczki2 728 500,00416 056,00
  3Emisja dłużnych papierów wartościowych1 412 000,001 485 780,00
  4Inne wpływy finansowe
  IIWydatki1 166 645,891 672 207,27
  1Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  4Spłaty kredytów i pożyczek560 000,001 047 056,00
  5Wykup dłużnych papierów wartościowych480 000,00520 000,00
  6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8Odsetki126 645,89105 151,27
  9Inne wydatki finansowe
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 973 854,11825 628,73
  DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-139 081,87228 866,28
  EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-139 057,32228 845,35
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych24,55-20,93
  FŚrodki pieniężne na początek okresu229 171,07339,57
  GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:90 089,20229 205,85
  – o ograniczonej możliwości dysponowania
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
  Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
  Łącznie
  Rok bieżący
  z zysków kapitałowych
  Rok bieżący
  z innych źródeł
  Podstawa prawna
  A. Zysk (strata) brutto za dany rok174 951,13
  B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
  C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:3,623,62
  dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowe3,623,62art 9b ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
  D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:113 923,86113 904,8019,06
  zrealizowane dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej19,0619,06art 9b ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
  przychody spólki komandytowej w której jednostka ma udzialy113 904,80113 904,80art 5 ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
  E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:48 095,5448 095,54
  amortyzacja nkup20 016,9720 016,97art 16c ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
  odsetki budżetowe502,60502,60art 16 ust 1 pkt 21 lit <Lit>
  skadki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa13 620,0013 620,00art 16 ust 1 pkt 37 lit <Lit>
  pozostałe 13 955,9713 955,97
  F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:228 989,14228 989,14
  niezapacone skadki na ubezpieczenie spoeczne w części finansowanej przez pracodawcę11 843,2911 843,29art 16 ust 1 pkt 57a lit <Lit>
  naliczone odsetki od zobowiązań215 088,43215 088,43art 16 ust 1 pkt 11 lit <Lit>
  niewypacone wynagrodzenia2 057,422 057,42art 16 ust 1 pkt 57 lit <Lit>
  G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:191 842,33152 587,5039 254,83
  zrealizowane ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej39,9939,99art 9b ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
  koszty spóki komandytowej w której jednostka ma udziay152 587,50152 587,50art 5 ust 2 pkt <Pkt> lit <Lit>
  zaplacone odsetki od zobowiązań nalizone w latach poprzednich39 214,8439 214,84art 16 ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>
  H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
  I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym374 113,72
  K. Podatek dochodowy136 698,00
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  OpisNazwa pliku

  Informacja dodatkowa

  -

  Wyszukiwanie

  Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki