Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KANCELARIA BROKERSKA GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy KANCELARIA BROKERSKA GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo POMORSKIE
Powiat GDYNIA
Gmina M.GDYNIA
Miejscowość GDYNIA
Adres
Kod kraju PL
Województwo POMORSKIE
Powiat GDYNIA
Gmina M.GDYNIA
Ulica ŚWIĘTOJAŃSKA
Nr domu 23
Miejscowość GDYNIA
Kod pocztowy 81-372
Poczta GDYNIA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6622Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
6419Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne
6621Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
6629Z - pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
8299Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
9609Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000566214

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. W ramach roku obrotowego okresami sprawozdawczymi są miesiące.
3. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł rozpoczyna się od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach –
metoda liniowa,
4. Obiekty użytkowane na podstawie leasingu i umów o podobnym charakterze stosuje się
rozwiązania określone w przepisach podatkowych.
5. Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku spółki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1 % sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.
6. Spółka odstąpiła od ustalenia aktywów oraz rezerw z tytułu podatku odroczonego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po
aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt
obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych zgodnie z
zasadami określonymi w przepisach podatkowych.
Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub
zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do
użytkowania. Pozostałe amortyzowane są metodą liniową począwszy do miesiąca następującego po miesiącu przyjęciu do użytkowania za pomocą
stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Poprawność przyjętych okresów
oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
2. Inwestycje
Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
3. Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o
odpisy aktualizujące).
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego
3. Zapasy
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu lub rzeczywistych kosztów ich wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.
Produkcja w toku wyceniana jest w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia.
4. Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są
także naliczone odsetki od aktywów finansowych.
Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do
środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
5. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów
sprawozdawczych.
Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie,
w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w koszty finansowe, w ciągu okresu, na jaki
zaciągnięto zobowiązanie.
6. Kapitał własny
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze
sądowym.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.
7. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w
szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego
się postępowania sądowego;
• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej
przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych
przyszłych zobowiązań.
8. Zobowiązania
Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
9. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
• ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
• z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować,
mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego
użytku.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony
charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:
• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach
sprawozdawczych;
• środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac
rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty
zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub
kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
• wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
• ujemną wartość firmy

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
2. Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka
przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w
momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia
podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.
3. Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności odbywa się wyłącznie z
wykorzystaniem kont prowadzonych dla wariantu porównawczego rachunku zysków i strat.
4. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 UoR, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale 4.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
a) bilansu;
b) rachunku zysków i strat;
c) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego
d) dodatkowe informacje i objaśnienia
e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
f) rachunek przepływów pieniężnych
3. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone na podstawie załącznika nr 1 Ustawy o
Rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
B Aktywa obrotowe 407 888,52 310 280,50
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 46 403,72 136 641,14
1 Należności od jednostek powiązanych 11 623,49 70 062,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11 623,49 70 062,71
– do 12 miesięcy 11 623,49 70 062,71
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 34 780,23 66 578,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28 128,52 46 116,45
– do 12 miesięcy 28 128,52 46 116,45
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4 319,08 18 336,98
c) inne 2 332,63 2 125,00
III Inwestycje krótkoterminowe 325 020,94 164 155,62
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 325 020,94 164 155,62
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 325 020,94 164 155,62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 325 020,94 164 155,62
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36 463,86 9 483,74
Aktywa razem 407 888,52 310 280,50
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 319 766,92 266 755,04
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 166 755,04 127 331,65
VI Zysk (strata) netto 53 011,88 39 423,39
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 88 121,60 43 525,46
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 88 121,60 43 525,46
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 54 062,45 12 463,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 54 062,45 12 463,57
– do 12 miesięcy 54 062,45 12 463,57
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 34 059,15 31 061,89
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13 371,31 9 903,20
– do 12 miesięcy 13 371,31 9 903,20
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 20 548,24 21 106,59
i) inne 139,60 52,10
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 407 888,52 310 280,50
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 510 770,03 618 366,27
– od jednostek powiązanych 44 843,78 283 167,92
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 510 770,03 618 366,27
B Koszty działalności operacyjnej 413 569,35 512 867,08
I Amortyzacja 552,75
II Zużycie materiałów i energii 28 349,59 31 285,82
III Usługi obce 106 138,93 113 841,18
IV Podatki i opłaty, w tym: 10 812,40 12 109,07
V Wynagrodzenia 214 135,66 276 144,30
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 29 011,31 39 960,01
VII Pozostałe koszty rodzajowe 25 121,46 38 973,95
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 97 200,68 105 499,19
D Pozostałe przychody operacyjne 4 765,24 18 290,13
IV Inne przychody operacyjne 4 765,24 18 290,13
E Pozostałe koszty operacyjne 32 459,44 65 649,38
III Inne koszty operacyjne 32 459,44 65 649,38
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 69 506,48 58 139,94
H Koszty finansowe 45,60 11,55
I Odsetki, w tym: 3,86 11,52
IV Inne 41,74 0,03
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 69 460,88 58 128,39
J Podatek dochodowy 16 449,00 18 705,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 53 011,88 39 423,39
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 266 755,04 227 331,65
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 266 755,04 227 331,65
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 127 331,65
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 39 423,39 127 331,65
a) zwiększenie (z tytułu) 39 423,39 144 400,85
– podziału zysku (ustawowo) 39 423,39 144 400,85
b) zmniejszenie (z tytułu) 17 069,20
– pokrycia straty 17 069,20
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 166 755,04 127 331,65
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 39 423,39 127 331,65
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 39 423,39 144 400,85
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 39 423,39 144 400,85
b) zmniejszenie (z tytułu) 39 423,39 127 331,65
przeniesienie na kapitał zapasowy 39 423,39 127 331,65
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17 069,20
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -17 069,20
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -17 069,20
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -17 069,20
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 53 011,88 39 423,39
A zysk netto 53 011,88 39 423,39
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 319 766,92 266 755,04
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 319 766,92 266 755,04
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 160 865,32 -53 025,27
I Zysk (strata) netto 53 011,88 39 423,39
II Korekty razem 107 853,44 -92 448,66
1 Amortyzacja 552,75
7 Zmiana stanu należności 90 237,42 -59 630,11
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 44 596,14 -32 569,10
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -26 980,12 -802,20
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 160 865,32 -53 025,27
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 28 556,91
I Wpływy 50 713,21
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 50 713,21
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 22 156,30
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 22 156,30
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 28 556,91
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
II Wydatki
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 160 865,32 -24 468,36
F Środki pieniężne na początek okresu 164 155,62 188 623,98
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 325 020,94 164 155,62
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 69 460,88
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 40 200,16
Reklama i Reprezentacja 4 084,58 art 16
Ujemne róźnice kursowe 11,21 art 16
Odpis aktualizujący należności 14 146,00 art 16
Odsetki budżetowe 3,86 art 16
koszty ubezpieczenia 4 071,04 art 16
Pozostałe koszty NKUP 17 883,47 art 16
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 109 661,04
K. Podatek dochodowy 16 449,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja dodatkowa KBG S.A. za 2018r.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki