Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-24
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGREENPOINT S.A.
Siedziba
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatKRAKÓW
GminaKRAKÓW
MiejscowośćKRAKÓW
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatKRAKÓW
GminaKRAKÓW
UlicaDOMAGAŁY
Nr domu3
MiejscowośćKRAKÓW
Kod pocztowy30-741
PocztaKRAKÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4751Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4771Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4641Z - sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000565517

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy
o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe wycenianie są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Spółka posiada grunty oraz prawo wieczystego użytkowania, a także budynki i budowle.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zysk netto za okres 01-01-2018 do 31-12-2018 w kwocie 4.112.685,67 zł. Zarząd proponuje na wypłatę dywidendy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Spółka sporządza Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym, Rachunek Przepływów Pieniężnych
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe11 983 506,407 175 454,81
IWartości niematerialne i prawne281 012,57645 337,67
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne281 012,57369 958,98
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne275 378,69
IIRzeczowe aktywa trwałe11 169 137,725 792 173,39
1Środki trwałe11 092 006,465 763 244,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 031 706,40301 181,11
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 246 847,292 802 925,80
c) urządzenia techniczne i maszyny1 284 873,571 061 262,60
d) środki transportu84 707,09267 517,17
e) inne środki trwałe2 443 872,111 330 357,33
2Środki trwałe w budowie77 131,2628 929,38
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe320 797,11477 178,75
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek320 797,11477 178,75
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe212 559,00260 765,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego212 559,00260 765,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe26 243 124,1022 768 451,16
IZapasy20 944 282,3016 874 403,02
1Materiały138 521,58192 323,14
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary18 912 207,2912 350 212,52
5Zaliczki na dostawy i usługi1 893 553,434 331 867,36
IINależności krótkoterminowe833 429,031 590 010,10
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek833 429,031 590 010,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:490 195,51776 959,76
– do 12 miesięcy490 195,51776 959,76
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych59 213,343 254,74
c) inne284 020,18809 795,60
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe4 064 195,434 062 858,41
1Krótkoterminowe aktywa finansowe4 064 195,434 062 858,41
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 064 195,434 062 858,41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 464 015,694 009 718,91
– inne środki pieniężne600 179,7453 139,50
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe401 217,34241 179,63
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem38 226 630,5029 943 905,97
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny24 677 836,6523 365 150,98
IKapitał (fundusz) podstawowy417 623,00417 623,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:20 147 527,9822 258 630,16
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto4 112 685,67688 897,82
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 548 793,856 578 754,99
IRezerwy na zobowiązania218 775,8398 937,35
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego567,00118,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne59 493,8367 465,35
– długoterminowa43 938,9042 111,12
– krótkoterminowa15 554,9325 354,23
3Pozostałe rezerwy158 715,0031 354,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe158 715,0031 354,00
IIZobowiązania długoterminowe2 034 192,89130 304,64
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek2 034 192,89130 304,64
a) kredyty i pożyczki2 017 640,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe16 552,89130 304,64
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe11 175 302,486 210 787,97
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek11 175 302,486 210 787,97
a) kredyty i pożyczki2 265 697,16479 438,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe44 516,59162 815,26
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 516 228,421 581 755,40
– do 12 miesięcy3 516 228,421 581 755,40
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 600 944,802 815 011,62
h) z tytułu wynagrodzeń1 190 291,091 005 007,88
i) inne557 624,42166 759,37
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe120 522,65138 725,03
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe120 522,65138 725,03
– długoterminowe
– krótkoterminowe120 522,65138 725,03
Pasywa razem38 226 630,5029 943 905,97
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:100 137 164,5381 806 793,88
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów363 801,29179 535,96
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów99 773 363,2481 627 257,92
BKoszty działalności operacyjnej94 440 902,8378 151 557,21
IAmortyzacja1 883 111,331 492 274,96
IIZużycie materiałów i energii1 791 853,672 538 196,25
IIIUsługi obce28 829 512,0322 049 170,45
IVPodatki i opłaty, w tym:406 803,85452 634,04
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia16 491 142,5213 717 118,84
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:3 184 841,062 641 992,21
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe236 202,46262 122,13
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów41 617 435,9134 998 048,33
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 696 261,703 655 236,67
DPozostałe przychody operacyjne576 383,84798 281,07
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych9 584,21
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne566 799,63798 281,07
EPozostałe koszty operacyjne841 412,85818 797,20
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych18 678,29
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych90 000,00119 121,00
IIIInne koszty operacyjne751 412,85680 997,91
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 431 232,693 634 720,54
GPrzychody finansowe9 886,238 671,07
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:520,0287,60
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne9 366,218 583,47
HKoszty finansowe234 823,252 681 662,79
IOdsetki, w tym:101 135,73199 859,84
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne133 687,522 481 802,95
IZysk (strata) brutto (F+G–H)5 206 295,67961 728,82
JPodatek dochodowy1 093 610,00272 831,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)4 112 685,67688 897,82
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)417 623,00417 623,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach417 623,00417 623,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu417 623,00417 623,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu417 623,00417 623,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu22 258 630,1619 134 965,80
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-2 111 102,183 123 664,36
a) zwiększenie (z tytułu)688 897,823 123 664,36
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)688 897,823 123 664,36
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)2 800 000,00
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu20 147 527,9822 258 630,16
-wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy2 800 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto4 112 685,67688 897,82
Azysk netto4 112 685,67688 897,82
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)24 677 836,6523 365 150,98
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)24 677 836,6523 365 150,98
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej6 112 103,405 569 950,47
IZysk (strata) netto4 112 685,67688 897,82
IIKorekty razem1 999 417,734 881 052,65
1Amortyzacja1 883 111,331 492 274,96
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-1 825,74179 454,34
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)75 817,8560 255,70
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-26 397,2235 491,30
5Zmiana stanu rezerw119 838,48-84 711,85
6Zmiana stanu zapasów-4 069 879,282 999 905,68
7Zmiana stanu należności912 962,71-984 832,22
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 235 823,691 337 102,92
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-130 034,09-153 888,18
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)6 112 103,405 569 950,47
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-7 287 592,99-1 466 947,52
IWpływy90 782,049 065,04
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych90 782,049 065,04
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki7 378 375,031 476 012,56
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych7 378 375,031 476 012,56
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-7 287 592,99-1 466 947,52
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej1 175 000,87-4 672 928,81
IWpływy3 803 898,72
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki3 803 898,72
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki2 628 897,854 672 928,81
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli2 200 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek353 080,004 612 673,11
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki75 817,8560 255,70
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 175 000,87-4 672 928,81
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-488,72-569 925,86
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 337,02-749 380,20
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-1 825,74179 454,34
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 062 858,414 812 238,61
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:4 062 369,694 242 312,75
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok5 206 295,67
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 927 671,76
pozostałe 1 927 671,76
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 942 914,91
pozostałe 1 942 914,91
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:615 946,49
pozostałe 615 946,49
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:538 112,97
pozostałe 538 112,97
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym5 299 372,34
K. Podatek dochodowy1 006 881,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01-01-2018 DO 31-12-2018

-

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki