Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BRAVE BRAIN SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-17
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBRAVE BRAIN SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwomałopolskie
PowiatKRAKÓW
GminaKRAKÓW
MiejscowośćKRAKÓW
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
PowiatKRAKÓW
GminaKRAKÓW
UlicaBERKA JOSELEWICZA
Nr domu26
MiejscowośćKRAKÓW
Kod pocztowy31-031
PocztaKRAKÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7311Z - działalność agencji reklamowych
5819Z - pozostała działalność wydawnicza
6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
6311Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
6312Z - działalność portali internetowych
7312A - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
7312B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
7312C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
7312D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
7410Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000564042

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi rachunkowe Organizacji prowadzone są przez firmę zewnętrzną. Po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych dokumenty są odbierane od firmy zewnętrzne za zatwierdzony rok obrotowy i przechowywane w Krakowie ul. B. Joselewicza 26.
1. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia).
2. Krótsze okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego to miesięczne okresy sumowania obrotów na kontach księgi głównej w celu ustalenia poziomu uzyskiwanych przychodów i kosztów oraz ustalania wyniku finansowego, obliczane w rachunku narastającym od początku roku do końca każdego miesiąca, bez sporządzania bilansu oraz rachunku wyników.
3. Bilans oraz rachunek zysków i strat za okres krótszy niż rok obrotowy może zostać sporządzony na potrzeby wynikające z realizacji poszczególnych projektów i zadań.
4. Ksiegi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej na zbiorach systemu firmy FHU MAJA S.C. o następującym module: System enova365. Oprogramowanie dla firm - Zarządzanie i Księgowość firmy SONETA Sp zo.o. oraz SUPERPŁACE firmy Anzasoft służące do ewidencji wszystkich operacji gospodarczych firmy Brave Brain SA w formie analityczno-syntetycznej oraz naliczana wynagrodzeń.
Wykaz zbiorów tworzonych przez wyżej wymienione programy zawierają instrukcje użytkowania powyższych programów.Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

VIII. Metoda prowadzenia ewidencji zapasów
1. Organizacja nie prowadzi ewidencji zapasów materiałów na kontach zespołu „3”. Zakupione materiały odpisywane są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu
i inwentaryzowane na koniec roku obrotowego.
2. Organizacja w przypadku zakupionego towaru ewidencjonuje go na koncie „3” i prowadzi szczegółową ewidencję ilościowo-wartościową. W magazynie stosuje się metodę FIFO do wyceny wartości magazynu oraz do rozchodu.
IX. Wycena aktywów i pasywów
a. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how
b. Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
c. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
d. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, tj. z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne.
e. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.
f. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. wraz z odsetkami naliczonymi za zwłokę. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.
g. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej.
X. Odpisy amortyzacyjne
1) Przedmioty (w tym wartości niematerialne i prawne) o okresie używania dłuższym niż rok o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 3500 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, które mają służyć, jako zużycie materiałów. Kontrola i ewidencja tych przedmiotów – według miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych – prowadzona jest w książce inwentarzowej.
2) Przedmioty (w tym wartości niematerialne i prawne) o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 3500 zł, amortyzuje się w sposób uproszczony, tj. przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu następującym po miesiącu ich przekazania do używania- jeżeli pozwalają na zastosowanie stawki jednorazowej przepisy
o podatku dochodowego osób prawnych.
3) W przypadku braku możliwości zastosowania pkt 2 pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu zasad i stawek podatkowych.
XI. Wycena aktywów finansowych, zobowiązań finansowych i instrumentów pochodnych
Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku zawarcia przez Organizację kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego
u drugiej ze stron. Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również pochodne instrumenty finansowe i zawarte transakcje terminowe, z których wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości określonych instrumentów finansowych, po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. Aktywa finansowe nabyte na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych, w zależności od przyjętej metody, pod datą zawarcia transakcji lub na dzień rozliczenia transakcji
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu
w cenie nabycia, tj. wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.
Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:
- aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających
z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych, albo aktywa
o krótkim czasie trwania nabytego instrumentu, a także inne składniki portfela, co do których jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Wycenia się je nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba
że wysokość tych kosztów byłaby znacząca. Skutki okresowej wyceny (przeszacowania do wartości godziwej), z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego w którym nastąpiło przeszacowanie. Gdy wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się
w skorygowanej cenie nabycia. Przez skorygowaną cenę nabycia należy rozumieć wartość nabytych aktywów finansowych pomniejszona o należne wpłaty.

Pożyczki udzielone i należności własne, niezależnie od terminu wymagalności, to aktywa finansowe powstałe wskutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych oraz obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli zbywający nie utracił kontroli nad tymi instrumentami. Pożyczki udzielone i należności własne, które jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie zalicza się do aktywów finans

owych przeznaczonych do obrotu. Wycenia się je nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej należy wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty. Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak również pozostałe różnice ustalone na dzień ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, to nie zakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których kontrakty określają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, o ile jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których jest ustalony termin wymagalności, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak również pozostałe różnice ustalone na dzień ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których nie jest ustalony termin wymagalności wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w cenie nabycia.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, to instrumenty nie spełniające warunków zaliczenia do innych kategorii aktywów finansowych. Wycenia się je nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca. Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych, wykazuje się jako zyski lub straty z przeszacowania i odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.
Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.
Instrumenty pochodne:
Instrumenty pochodne ujmowane są w księgach, w momencie gdy Spółka staje się stroną wiążącej umowy. W przypadku instrumentów nabytych, instrumenty te ujmowane są jako aktywa finansowe w wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia danego instrumentu lub w przypadku instrumentów wystawionych - w zobowiązaniach finansowych, w wysokości ceny sprzedaży danego instrumentu a w przypadku opcji wartość początkową stanowi otrzymana lub zapłacona premia, z uwzględnieniem kosztów transakcji.
Na dzie
ń bilansowy instrumenty pochodne wyceniane są w bilansie do wartości godziwej. Instrumenty pochodne o wartości godziwej większej od zera są aktywami finansowymi i wykazywane są w aktywach finansowych, zaś instrumenty o ujemnej wartości godziwej stanowią zobowiązania finansowe i wykazywane są w zobowiązaniach finansowych.
Oszacowana wartość godziwa odpowiada kwocie możliwej do uzyskania lub koniecznej do zapłaty w celu zbycia pozycji otwartych na dzień bilansowy.
Ujęcie skutków zmian wartości godziwej bądź zysków i strat z realizacji instrumentów pochodnych zależy od ich przeznaczenia. Instrumenty dzielą się na instrumenty zabezpieczające oraz instrumenty przeznaczone do obrotu.
W grupie instrumentów zabezpieczających wyróżniane są instrumenty zabezpieczające wartość godziwą i instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków pieniężnych.
Zyski i straty wynikające ze zmian wartości godziwej instrumentu pochodnego przeznaczonego do obrotu wskutek wyceny na dzień bilansowy bądź też w wyniku jego rozliczenia odnoszone są jako koszty lub przychody finansowe w rachunek zysków i strat, w okresie, w którym powstały.
Zabezpieczenie, dla celów rachunkowości, oznacza wyznaczenie jednego lub kilku instrumentów zabezpieczających tak, aby zmiana ich wartości godziwej kompensowała w całości lub w części zmianę wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przyszłych przepływów środków pieniężnych z jej tytułu.
Zabezpieczenia mogą dotyczyć:
- zabezpieczenia przyszłych przepływów pieniężnych – wtedy skutki wyceny instrumentów zabezpieczających w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie odnoszone są na kapitał własny, w części stanowiącej niefektywne zabezpieczenie, w wynik okresu;
- zabezpieczenie wartości godziwej – skutki wyceny instrumentów zabezpieczających i zabezpieczanych odnoszone są na wynik finansowy.
Organizacja zaprzestaje ujmowania instrumentów pochodnych jako zabezpieczających, jeżeli instrument pochodny wygaśnie, zostanie sprzedany, wypowiedziany lub zrealizowany lub jeżeli Organizacja wycofa wyznaczenie danego instrumentu jako zabezpieczenie. Organizacja może podjąć decyzję o ustanowieniu dla danego instrumentu pochodnego nowego powiązania zabezpieczającego, dokonać zmiany przeznaczenia instrumentu pochodnego bądź wyznaczyć go do zabezpieczenia innego rodzaju ryzyka. Wówczas, dla zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych zyski lub straty powstałe w okresach, określonych poprzez wyżej wymienione działania pozostają w kapitałach aż do momentu, w którym zabezpieczana pozycja wpływa na rachunek zysków i strat. Jeśli zabezpieczenie wiążącego przyszłego zobowiązania lub prognozowanej przyszłej transakcji przestanie funkcjonować, ponieważ pozycja zabezpieczana przestała spełniać definicję wiążącego przyszłego zobowiązania, bądź też ze względu na zaistniałe prawdopodobieństwo, że planowana transakcja nie zostanie zawarta, wówczas zysk lub strata netto ujęta w kapitałach zostaje natychmiast przeniesiona do rachunku zysków i strat. Zysk lub strata z instrumentu zabezpieczającego odpowiadająca części stanowiącej skuteczne zabezpieczenie ujmowana jest w rachunku zysków i strat w tej samej pozycji co transakcja zabezpieczana. Zasada ta stosowana jest analogicznie dla ujęcia odpowiednich przepływów w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych. Zysk lub strata z handlowych instrumentów pochodnych ujmowana jest odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych.
XII. Rezerwy
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobi
eństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Organizacja tworzy rezerwy na następujące świadczenia pracownicze:
Niewykorzystane urlopy pracownicze – są szacowane jako iloczyn średniego wynagrodzenia w Spółce stanowiącego na dzień bilansowy podstawę do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z uwzględnieniem narzutów obciążających koszty pracodawcy) i liczby dni niewykorzystanego urlopu.
Organizacja nie korzysta z „korytarza aktuarialnego”
W Organizacji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, jak również rezerw na przyszłe zobowiązania.
Organizacja tworzy następujące rezerwy na inne tytuły:
Na skutki sporów prawnych – w wysokości pełnej wartości przedmiotu sporu
i przewidywanych kosztów związanych ze sporem, jeżeli z oceny prawnej wynika średnie lub wysokie prawdopodobieństwo przegranej;
Na naprawy gwarancyjne i koszty reklamacji – tworzone, jeżeli dane historyczne wskazują, że koszty napraw gwarancyjnych i reklamacji są istotne, tj. przekraczają wartość 1% wartości przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym lub Zarząd przewiduje, że wskutek zmiany warunków bądź przedmiotu gwarancji przyszłe koszty z tego tytułu znacząco wzrosną.

XIII. Odroczony podatek dochodowy

W związku z możliwością polegającą na odstąpieniu od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którą przewiduje znowelizowany art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości Organizator nie będzie ustalał aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego dopóki spełnia warunek określony w art. 37 ust 10 ustawy o rachunkowości. W przypadku nie spełnienia tego warunku Organizacja będzie ustalać aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sposób opisany poniżej..

W związku z przejściowymi różnicami miedzy wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, organizacja tworzy rezerwę i sutala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Decyzję o utworzeniu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podejmuje każdorazowo kierownik jednostki.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
XV. Metody i terminy inwentaryzacji składników majątkowych
W Organizacji sporządza się inwentaryzację aktywów według stanu na ostatni dzień roku obrotowego. Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej
dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z ustawy o rachunkowości.
W organizacji występują trzy formy przeprowadzenia inwentaryzacji:
• Spis z natury, polegający na: zliczeniu ,zważeniu, oglądzie rzeczy składników majątku i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych,
• Uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,
• Porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.
Spisowi z natury zgodnie z zakładową instrukcją inwentaryzacji podlegają:
- gotówka w kasie,
- znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe, z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony i gruntów,
- znajdujące się na terenie strzeżonym maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie.
Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie polega na uzyskaniu od kontrahentów pisemnego potwierdzenia informacji o stanie środków na rachunkach bankowych, stanie należności i stanie aktywów powierzonych innym jednostkom. Potwierdzenie zgodności stanu podpisuje Prezes zarządu lub główny księgowy.
Uzgodnieniu stanu dotyczy:
- aktywów pieniężnych na rachunkach bankowych,
- należności od kontrahentów.
Salda należności, wynikające z rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami oraz stan aktywów finansowych przechowywanych przez inne jednostki uzgadniane są przez pisemne wysyłanie informacji i pisemne potwierdzenie lub zgłoszenie zastrzeżeń do jego wysokości.
Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do:
- należności spornych i wątpliwych
- należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
- należności od pracowników,
- należności z tytułów publicznoprawnych,
- innych aktywów i pasywów, dla których przeprowadzenie spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe.
Na koniec roku dokonuje się odpis aktualizacyjny należności w następujących proporcjach:
- należności jednostek objętych postępowaniem sądowym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym itp.- 100 % odpisu
- dla należności powyżej 365 dni terminu płatności – 100 % odpisu;
- dla należności powyżej 180 dni a mniej niż 365 i 365 dni – 50 % odpisu
z wyjątkiem należności, które zostały ubezpieczone w części gwarantowanej przez ubezpieczyciela.
Zobowiązania inwentaryzuje się w ostatnim kwartale roku obrotowego. Skutki inwentaryzacji zobowiązań (z wyłączeniem zobowiązań finansowych) ujmuje się dla:
- zobowiązań w kwocie nieprzekraczającej 20 zł i przeterminowanych pow. 6 miesięcy - w przychody z tytułu zaokrągleń,
- zobowiązania przedawnione pow. 2 lat - w pozostałe przychody operacyjne.
Porównanie stanu zapisów w księgach z dokumentami ma na celu zweryfikowanie stanu wynikającego z dokumentacji ze stanem ewidencyjnym aktywów i pasywów niepodlegających spisowi z natury i uzgodnieniu stanu. Ta forma inwentaryzacji dotyczy m.in.:
- wartości niematerialnych i prawnych
- środków trwałych w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń,
- środków pieniężnych w drodze,
- czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów,
- należności spornych, wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników oraz publicznoprawnych,
- należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
- aktywów i pasywów wymienion
ych w art. 26 ust 1 pkt 1-2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe,
- gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych,
- funduszy własnych i funduszy specjalnych,
- rezerw i przychodów przyszłych okresów,
- innych rozliczeń międzyokresowych.
Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych ma na celu:
- weryfikację ich stanu księgowego przez sprawdzenie prawidłowości udokumentowania poszczególnych tytułów praw majątkowych,
- sprawdzenie prawidłowości wysokości dokonanych odpisów umorzeniowych, a zwłaszcza zgodności ustaleń kierownika jednostki z okresami amortyzacji przewidzianymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Rozliczenia między okresowe kosztów:
- czynne inwentaryzuje się, sprawdzając wielkość tych kosztów z ich dokumentacją oraz weryfikując sposób ich rozliczania, mając na uwadze zasadę współmierności przychodów i kosztów oraz uregulowania zawarte w art. 6 ust 2 i art. 39 ust 1 ustawy o rachunkowości.
- bierne inwentaryzuje się poprzez sprawdzenie zasadności ich zarachowania w koszty bieżącego okresu oraz zgodności z art. 6 ust 2 i art. 39 ust 2 ustawy o rachunkowości.
Grunty i budynki inwentaryzuje się poprzez porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami:
- wyciągami z ksiąg wieczystych
- decyzją organu wykonawczego o przekazaniu w trwały zarząd oraz protokołem dawczo-odbiorczym.
Fundusz jednostki, fundusze specjalnego przeznaczenia, fundusze celowe inwentaryzuje się weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia) w minionym roku w świetle obowiązujących przepisów regulujących te fundusze.
Terminy inwentaryzowania składników majątkowych:
Ustala się następujące terminy inwentaryzacji:
a) Na dzień bilansowy każdego roku:
1. Aktywów pieniężnych
2. Składników aktywów i pasywów, których stan ustala się drogą weryfikacji;
b) W ostatnim kwartale roku:
1. Środków trwałych w budowie
2. Materiałów w magazynie
3. Stanu należności
4. Aktywów objętych wyłącznie ewidencją ilościową
5. Aktywów będących własnością innych jednostek.
c) Zawsze:
1. W dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie,
2. W sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku których nastąpiło lub zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1. Ewidencję kosztów Organizacji odbywa się przy użyciu kont zespołu „4. Na kontach zespołu „4” księguje się wg rodzaju i rozszerzeniem analitycznym poszczególnych kategorii oraz „5” wg typów działalności z rozszerzeniem analitycznym realizowanych projektów, zadań.
2. Koszty dzieli się na koszty działalności produkcyjnej, handlowej oraz koszty zarządu.
3. Koszty przypisane bezpośrednio do danej działalności odnoszone są bezpośrednio na konta kosztów odpowiedniej działalności.
4. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy (na 31 grudnia) obejmujące:
a) Bilans,
b) Rachunek wyników
c) Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowych informacji i objaśnień.
d) Zestawienie zmian w kapitale – jeżeli organizacja jest do jego sporządzenia zobowiązana;
e) Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia - – jeżeli organizacja jest do jego sporządzenia zobowiązana;
Sprawozdania powyższe sporządzane są w oparciu w wzory sprawozdań finansowych określone w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.
2. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe113 428,39158 678,92
IWartości niematerialne i prawne10 147,0017 994,07
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne10 147,0017 994,07
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe103 281,39140 684,85
1Środki trwałe103 281,39140 684,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny970,272 263,93
d) środki transportu102 311,12138 420,92
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe375 579,13226 589,43
IZapasy53 143,139 334,13
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi53 143,139 334,13
IINależności krótkoterminowe295 212,03189 211,41
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek295 212,03189 211,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:294 706,03183 978,13
– do 12 miesięcy294 706,03183 978,13
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych506,005 233,28
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe8 369,28600,21
1Krótkoterminowe aktywa finansowe8 369,28600,21
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8 369,28600,21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach8 369,28600,21
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe18 854,6927 443,68
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem489 007,52385 268,35
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny12 168,787 335,10
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:179 217,26179 217,26
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-271 882,16
VIZysk (strata) netto4 833,68-271 882,16
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania476 838,74377 933,25
IRezerwy na zobowiązania35 487,383 486,88
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne35 487,383 486,88
– długoterminowa28 962,83
– krótkoterminowa6 524,553 486,88
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe112 194,11142 127,70
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek112 194,11142 127,70
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe112 194,11142 127,70
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe326 157,25229 318,67
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek326 157,25229 318,67
a) kredyty i pożyczki162 427,1696 093,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe30 203,7430 203,74
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:61 564,2279 827,87
– do 12 miesięcy61 564,2279 827,87
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi11 180,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych71 016,3511 077,34
h) z tytułu wynagrodzeń523,93
i) inne945,78411,82
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe3 000,003 000,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 000,003 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe3 000,003 000,00
Pasywa razem489 007,52385 268,35
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 497 896,992 247 855,87
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 540 649,122 255 405,96
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-42 752,13-7 550,09
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej2 497 740,512 512 403,95
IAmortyzacja45 250,5344 929,40
IIZużycie materiałów i energii38 071,0745 181,93
IIIUsługi obce1 901 755,521 683 884,25
IVPodatki i opłaty, w tym:609,652 645,46
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia431 221,06582 920,47
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:58 917,1685 568,48
– emerytalne28 483,1735 939,04
VIIPozostałe koszty rodzajowe21 915,5267 273,96
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)156,48-264 548,08
DPozostałe przychody operacyjne22 895,589 655,65
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 000,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych13 484,08
IVInne przychody operacyjne8 411,509 655,65
EPozostałe koszty operacyjne6 055,635 751,94
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 633,405 737,95
IIIInne koszty operacyjne422,2313,99
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)16 996,43-260 644,37
GPrzychody finansowe142,03416,89
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:142,03416,89
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe12 304,7811 654,68
IOdsetki, w tym:6 526,404 409,92
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne5 778,387 244,76
IZysk (strata) brutto (F+G–H)4 833,68-271 882,16
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)4 833,68-271 882,16
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)7 335,10279 217,26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach7 335,10279 217,26
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu179 217,2622 649,45
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego156 567,81
a) zwiększenie (z tytułu)156 567,81
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)156 567,81
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu179 217,26179 217,26
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-271 882,16156 567,81
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach156 567,81
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)156 567,81
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu271 882,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach271 882,16
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu271 882,16
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-271 882,16
6Wynik netto4 833,68-271 882,16
Azysk netto4 833,68
Bstrata netto271 882,16
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)12 168,787 335,10
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)12 168,787 335,10
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto4 833,68-271 882,16
IIKorekty razem-28 079,84168 724,73
1Amortyzacja45 250,5344 929,40
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)6 384,373 993,03
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 000,00
5Zmiana stanu rezerw32 000,503 486,88
6Zmiana stanu zapasów-43 809,00-9 334,13
7Zmiana stanu należności-106 000,62260 416,27
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów30 505,39-116 811,83
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych8 588,99-17 954,89
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-23 246,16-103 157,43
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy1 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 000,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 168,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 168,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)1 000,00-1 168,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy200 000,00225 773,45
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki200 000,00200 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe25 773,45
IIWydatki169 984,77135 975,28
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek133 666,81103 906,03
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego29 933,5928 076,22
8Odsetki6 384,373 993,03
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)30 015,2389 798,17
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)7 769,07-14 527,26
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:7 769,07-14 527,26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu600,2115 127,47
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:8 369,28600,21
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok4 833,68
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:13 484,08
rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze13 484,08art 16 ust 1 pkt 27
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:93 638,65
inne koszty6 523,85art 16 ust 1 pkt 28
rezerwa na naleznosci wg ustawy o rachunkowości5 633,40art 16 ust 1 pkt 26
koszty upomnienia23,93art 16 ust 1 pkt 18
część odsetkowa z leasingu operacyjnego5 583,49art 17b
odsetki niezapłacone17,55art 16 ust 1 pkt 11
rezerwa na świadczenia pracownicze36 746,63art 16 ust 1 pkt 27
rezerwa na zobowiązania3 000,00art 16 ust 1 pkt 27
amortyzacja środka trwałego bądący w leasingu operacyjnym36 109,80art 17b
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:54 784,51
strata za rok 2017 rozliczenie częściowe nie przekraczajace 50%
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:30 203,74
opłata leasingowa stanowiąca koszt uzyskania przychodu30 203,74art 17b
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2018 są opisane w załączniku.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki