Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AKTIF SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy AKTIF Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Adres
Kod kraju PL
Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Ulica Świętokrzyska
Nr domu 8
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Poczta Ostrowiec Świętokrzyski
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000562114

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

brak

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

zgodnie z ustawą o rachunkowości

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

aktywa i pasywa wycenione są w cenie nabycia

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

zgodnie z ustawą o rachunkowości

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 416 862,60 924 460,80
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 54 425,00 55 325,00
– środki trwałe 54 425,00 55 325,00
– środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe, w tym: 1 362 437,60 869 135,80
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe 1 362 437,60 869 135,80
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 2 273,35 14 546,19
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe, w tym: 1 087,98 1 125,45
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 087,98 1 125,45
– do 12 miesięcy 1 087,98 1 125,45
– powyżej 12 miesięcy
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 64,61 11 859,26
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 64,61 11 859,26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 64,61 11 859,26
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 120,76 1 561,48
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 1 419 135,95 939 006,99
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 52 166,87 79 389,00
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -20 611,00 -2 463,00
VI Zysk (strata) netto -27 222,13 -18 148,00
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 366 969,08 859 617,99
I Rezerwy na zobowiązania, w tym:
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
II Zobowiązania długoterminowe, w tym: 1 292 000,00 802 000,00
– z tytułu kredytów i pożyczek 1 292 000,00 802 000,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 74 083,44 57 581,82
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 74 083,44 57 581,82
– Do 12 miesięcy 74 083,44 57 581,82
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 885,64 36,17
Pasywa razem 1 419 135,95 939 006,99
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
I Przychody netto ze sprzedaży
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
B Koszty działalności operacyjnej 27 098,55 19 357,54
I Amortyzacja 900,00 675,00
II Zużycie materiałów i energii 430,00
III Usługi obce 2 466,44 2 815,54
IV Wynagrodzenia
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VI Pozostałe koszty, w tym: 23 302,11 15 867,00
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) -27 098,55 -19 357,54
D Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 2,05
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
E Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 1,05 0,02
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
F Przychody finansowe, w tym: 1 221,51
I Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 1 221,51
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
G Koszty finansowe, w tym: 124,58 11,95
I Odsetki, w tym: 124,58 11,95
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
H Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -27 222,13 -18 148,00
I Podatek dochodowy
J Zysk (strata) netto (H - I) -27 222,13 -18 148,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja dodatkowa AKTIF 2018

-

wprowadzenie do sprawozdania AKTIF 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki