Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DR FARM K. WENDA ZAKŁADY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy DR FARM K. WENDA ZAKŁADY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE W WARSZAWIE S.A.
Siedziba
Województwo Mazowieckie
Powiat M. ST. WARSZAWA
Gmina M. ST. WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo Mazowieckie
Powiat M. ST. WARSZAWA
Gmina M. ST. WARSZAWA
Ulica BELWEDERSKA
Nr domu 9
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-761
Poczta WARSZAWA
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000560773

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

1) Spółka sporządziła bilans w wersji uproszczonej zgodnie z Art. 46 ust. 5 pkt 4 UoR. 2) Spółka sporządziła rachunek zysków i strat w wersji uproszczonej zgodnie z Art. 47 ust. 4 pkt 4 UoR. 3) Spółka zgodnie z Art. 48 ust. 3 UoR odstąpiła od sporządzenia informacji dodatkowej przedstawiając informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku Nr 4 do UoR 4) Spółka odstąpiła od sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z Art. 48b ust. 4 UoR. 5) Spółka odstąpiła od sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym zgodnie z Art. 48a ust. 3 UoR. 6) Na podstawie Art. 37 ust. 10 UoR w roku obrotowym 2018 Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 7) Na podstawie Art. 28a UoR Spółka nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia. 1) Spółka sporządziła bilans w wersji uproszczonej zgodnie z Art. 46 ust. 5 pkt 4 UoR. 2) Spółka sporządziła rachunek zysków i strat w wersji uproszczonej zgodnie z Art. 47 ust. 4 pkt 4 UoR. 3) Spółka zgodnie z Art. 48 ust. 3 UoR odstąpiła od sporządzenia informacji dodatkowej przedstawiając informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku Nr 4 do UoR 4) Spółka odstąpiła od sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z Art. 48b ust. 4 UoR. 5) Spółka odstąpiła od sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym zgodnie z Art. 48a ust. 3 UoR. 6) Na podstawie Art. 37 ust. 10 UoR w roku obrotowym 2018 Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 7) Na podstawie Art. 28a UoR Spółka nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1) Okresem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, kończący się 31 grudnia.
2) Sprawozdanie finansowe zawiera dane za rok obrachunkowy 01.01.2018 - 31.12.2018 oraz dane porównawcze za rok obrachunkowy 01.01.2017 - 01.12.2017.
3) Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania księgowego FINKA, wspomagającego ich prowadzenie.
Producentem oprogramowania jest firma TIK-SOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
4) Księgi rachunkowe są prowadzone zgodnie z:
-zasadą kontynuacji działania,
- zasadą memoriałową,
- zasadą współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania,
- zasadą ostrożnej wyceny,
- zasadą prawidłowego i rzetelnego obrazu,
- zasadą istotności
5) W okresie obrachunkowym zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianom.
6) Księgi rachunkowe są prowadzonę przez podmiot zewnętrzny.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1) Krajowe środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej. Stan środków pieniężnych w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie NBP.
2) Inne środki pieniężne, w tym środki pieniężne w drodze, lokaty terminowe o terminie zapadłości nie dłuższym niż 3 miesiące, czeki i weksle obce płatne w terminie nie dłuższym niż 3 miesiąca, wykazuje się w wartości nominalnej.
3) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie są wykazywane w poz. B. 1. Rezerwy na zobowiązania. Tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szcze­gólności:
1) z wartości świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwotę można wiarygodnie oszacować,
2) z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności, których kwotę można oszacować, mimo że data ich powstania nie jest jeszcze znana i do których można zaliczyć m.in.:
· koszty wynagrodzeń i narzutów związanych z wynikami okresu, a wypłacanych w następnych okresach sprawozdawczych,
· inne koszty dotyczące okresu sprawozdawczego, między innymi koszty sporządzenia i obowiązkowego badania sprawozdania finansowego,
· pozostałe uzasadnione ryzykiem gospodarczym i zwyczajami handlowymi.
4) Kapitał podstawowy (zakładowy) wykazywany jest w wartości nominalnej wynikającej z umowy Spółki i wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
5) Kapitał zapasowy tworzony jest w wyniku:
· dokonania obowiązkowego odpisu w wysokości 8% zysku za dany rok obrotowy do osiągnięcia wysokości 1/3 kapitału zakładowego (Art. 396 § 1 KSH);
· nadwyżki ceny, po której są obejmowane udziały, nad wartością nominalną tych udziałów;
· z dopłat wspólników, przewidzianych w umowie spółki;
· z kapitałów rezerwowych;
· umorzenia bez wynagrodzenia udziałów własnych z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego.

6) Zysk (strata) z lat ubiegłych obejmuje zysk lub stratę, które pojawiły się w latach ubiegłych, a które nie zostały jeszcze rozdysponowane.

7) Zysk (strata) netto bieżącego okresu - wynik finansowy netto roku obrotowego wynikający z rachunku zysków i start. Zysk netto uwzględnia zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych.
8) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe wykazuje się w kwotach wymagających zapłaty, tj. razem z odsetkami naliczonymi do dnia bilansowego.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych w trakcie roku przelicza się na polskie złote po średnim kursie Narodowego Banku Polski, obowiązującym w dniu poprzedzającym powstanie zobowiązania. Na dzień bilansowy zobowiązania w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym dla danej waluty w ostatnim dniu roku obrotowego.
9) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń są ujmowane w bilansie w kwotach wymagających zapłaty, łącznie z odsetkami od zwłoki, odnoszonymi w ciężar kosztów finansowych.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wynik finansowy jest ustalany w wariancie kalkulacyjnej. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym z wykorzystaniem konta "490 - Rozliczenie kosztów" oraz w układzie funkcjonalnym w zespole "5".
Sprawozdanie finansowe jest sporządzane zgodznie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) z założeniem kontynuowania działalności przez kolejne 12 miesięcy.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
B Aktywa obrotowe, w tym: 14 286,55 20 498,36
- zapasy
- należności krótkoterminowe 600,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 14 286,55 20 498,36
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: -23 096,49 9 083,94
- kapitał (fundusz) podstawowy 100 800,00 100 800,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 37 383,04 11 414,42
- rezerwy na zobowiązania 6 457,50 10 860,90
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 30 003,02
Pasywa razem 14 286,55 20 498,36
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 32 177,41 43 411,39
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
IV Pozostałe koszty 32 177,41 43 411,39
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 600,00
- aktualizacja wartości aktywów
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 3,02 3 321,00
- aktualizacja wartości aktywów
E Podatek dochodowy
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) -32 180,43 -46 132,39
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-32 180,43-46 132,39
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:600,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:600,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3,0214 181,90
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:6 457,50
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:10 860,905 227,50
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU
1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzglę
a) zobowiązania spółki na dzień 31.12.2018 obejmują:
· zobowiązania z tytułu obsługi biurowej i najmu powierzchni - 615,00
· zobowiązania z tytułu obsługi księgowej - 307,50
· zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek - 30.003,02
b) utworzono rezerwę na zobowiązania:
· na koszty sporządzenia i badania sprawozdania finansowego za rok 2018 w kwocie 6.457,50;
c) zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych papierów finansowych, gwarancji i poręczeń - nie wystąpiły;
d) zobowiązania warunkowe nie uwzględnione w bilansie - nie wystąpiły;
e) zobowiązania finansowe dotyczące jednostek powiązanych i stowarzyszonych - nie wystąpiły;
f) zobowiązania z tytuły kredytów i pożyczek zabezpieczone rzeczowo - nie wystąpiły;
g) zobowiązania podatkowe zabezpieczone rzeczowo - nie wystąpiły;
h) zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych - nie wystąpiły.
2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem w każdej kategorii
Spółka nie udzieliła zaliczek, pożyczek ani innych świadczeń o podobnym charakterze członkom organów zarządzających bądź nadzorujących ani też nie zaciągała w ich imieniu żadnych zobowiązań.
3) o udziałach (akcjach) własnych
W roku obrotowym Spółka nie nabywała akcji własnych, w celu ich umorzenia. Żadne akcje nie zostały zbyte.
4) Aktywa trwałe
Nie wystąpiły.
5) Aktywa obrotowe - obejmują:
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 14.286,55;
6) Kapitał podstawowy (akcyjny) Spółki wynosi 100.800 zł.
Kapitał wykazano w wysokości zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał zakładowy spółki Dr. Farm. K. Wenda, Zakłady Przemysłowo-Handlowe S.A. według danych ujętych w rejestrze handlowym RHB Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Handlowy był zarejestrowany w wysokości 1.050.000 złotych (po denominacji 1,05 zł) i dzielił się na 2.100 akcji imiennych o wartości nominalnej 500 zł (po denominacji 0,0005 zł) każda.
W roku obrotowym Spółka nie nabywała akcji własnych, w tym w celu ich umorzenia. Żadne akcje do dnia bilansowego nie zostały zbyte.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki