Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ELIMEN CITY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy PLAY HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat M. POZNAŃ
Gmina M.POZNAŃ
Miejscowość POZNAŃ
Adres
Kod kraju PL
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat M. POZNAŃ
Gmina M.POZNAŃ
Ulica UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO
Nr domu 75
Miejscowość POZNAŃ
Kod pocztowy 60-523
Poczta POZNAŃ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000559220

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgowość spółki prowadzona jest przez Biuro Rachunkowe na programie ksigowym Finanse i Księgowość Raks SQL.

Podstawę zapisów księgowych stanowią:
• Dla dokumentów wystawianych przez Spółkę – kopia;
• Dla dokumentów otrzymanych – oryginał.
Dopuszcza się dowody wystawione przez pracowników dokonujących operacji gospodarczych w imieniu jednostki, w przypadku braku możliwości uzyskania z przyczyn uzasadnionych obcych dowodów księgowych, po uzyskaniu każdorazowej zgody kierownika jednostki. Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
Zasady rachunkowości - na podstawie ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 z 1994 r.)

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne
Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkową (stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego) powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie,rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową,mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub upływu czasu. Wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne mogą ulegać aktualizacji wyceny.
Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której opisanie w przewidzianym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie nieuzasadnione.
2) Środki trwałe w budowie
Wprowadza się do ksiąg oraz wycenia nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości.
Przy budowie zespołu obiektów, w ewidencji należy wyodrębnić koszty wspólne, podlegające
rozliczeniu na poszczególne obiekty proporcjonalnie do ich wartości po zakończeniu budowy. Do kosztów budowy nie zalicza się kosztów nabycia gruntów pod budowę. Grunty nabyte w związku z budową, stanowią samodzielne obiekty a ich wartość podlega zaliczeniu wprost do środków trwałych. 3) Należności ujmuje się w księgach w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej. 5) Rezerwy ujmuje się księgach w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 6) Kapitały własne (z wyjątkiem akcji własnych) oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości
nominalnej.
7) Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze
sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.
Kapitał zakładowy stanowi równowartość wyemitowanych i objętych przez akcjonariuszy akcji w ich wartości nominalnej.
8)Nie rzadziej niż na dzień bilansowy kończący rok obrotowy wycenia się po średnim kursie
NBP wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składają się:
a) Wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu powstałych przychodów i kosztów
operacyjnych,
b) Wynik operacji finansowych,
c) Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego
podatnikiem jest jednostka.
Wynik finansowy netto podlega podziałowi zgodnie z postanowieniami statutu spółki i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Wynik finansowy netto wykazujący wartość ujemną podlega rozliczeniu i pokryciu zgodnie z postanowieniami statutu spółki przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
Ewidencja i rozliczanie kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe skłąda się z : bilansu, rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie jest zrobione za okres 12 miesiecy tj. 01.01 - 31.12. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z zasadami:
- ciągłości,
- rzetelnego obrazu,
- przewagi treści nad formą,
- memoriału,
- istotności,
- współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów
- ostrożności,
- indywidualnej oceny

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 849 720,42 239 480,94
I Zapasy 532 642,28 111 910,57
5 Zaliczki na dostawy i usługi 532 642,28 111 910,57
II Należności krótkoterminowe 166 505,44 25 860,00
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 166 505,44 25 860,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 148 688,42 25 860,00
c) inne 17 817,02
III Inwestycje krótkoterminowe 99 690,74 101 710,37
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 99 690,74 101 710,37
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 99 690,74 101 710,37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 99 690,74 101 710,37
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50 881,96
Aktywa razem 849 720,42 239 480,94
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -26 734,77 99 480,94
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -519,06 -148,53
VI Zysk (strata) netto -126 215,71 -370,53
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 876 455,19 140 000,00
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 573 650,00
3 Wobec pozostałych jednostek 573 650,00
a) kredyty i pożyczki 573 650,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 102 805,19
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 102 805,19
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 66 921,50
– do 12 miesięcy 66 921,50
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 725,00
h) z tytułu wynagrodzeń 820,00
i) inne 33 338,69
IV Rozliczenia międzyokresowe 200 000,00 140 000,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 200 000,00 140 000,00
– długoterminowe 200 000,00 140 000,00
Pasywa razem 849 720,42 239 480,94
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
B Koszty działalności operacyjnej 125 453,02 370,00
II Zużycie materiałów i energii 14 053,39
III Usługi obce 90 648,04
IV Podatki i opłaty, w tym: 370,00
V Wynagrodzenia 11 505,50
VII Pozostałe koszty rodzajowe 9 246,09
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -125 453,02 -370,00
D Pozostałe przychody operacyjne 1,28
IV Inne przychody operacyjne 1,28
E Pozostałe koszty operacyjne 0,29 0,53
III Inne koszty operacyjne 0,29 0,53
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -125 452,03 -370,53
H Koszty finansowe 763,68
I Odsetki, w tym: 0,51
IV Inne 763,17
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -126 215,71 -370,53
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -126 215,71 -370,53
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -126 215,71 -370,53
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: -370,53 -370,53
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -126 215,71
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki