Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyHGBS FINANSE S.A.
Siedziba
Województwodolnosląskie
PowiatWROCŁAW
GminaWROCŁAW
MiejscowośćWROCŁAW
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDOLNOSLĄSKIE
PowiatWROCŁAW
GminaWROCŁAW
UlicaMONOPOLOWA
Nr domu4
MiejscowośćWROCŁAW
Kod pocztowy51-501
PocztaWROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1101Z - destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000558527

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Środki trwałe i WNiP
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tysiąca złotych odnoszone są jednorazowo w koszty lub według indywidualnego rozpatrzenia amortyzowane według okresu ekonomicznej użyteczności.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Patenty, licencje, znaki firmowe 3 lat
Oprogramowanie komputerowe 3 lat
Inne wartości niematerialne i prawne 3 lat
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
Należności krótkoterminowe i długoterminowe
Należności han
dlowe są wykazywane w kwocie nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy
Zapasy są wyceniane według ceny nabycia.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.
Kredyty i pożyczki
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne
Kapitały własne są ujmowane w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeże
li udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu udziałów własnych, kwota zapłaty za udziały własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji „akcje/udziały własne”.
Wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na dywidendy są wykazywane w księgach rachunkowych i w bilansie jako podział zysku dokonany w ciągu roku obrotowego.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Fundusze specjalne w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresoweSpółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i WNiP
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tysiąca złotych odnoszone są jednorazowo w koszty lub według indywidualnego rozpatrzenia amortyzowane według okresu ekonomicznej użyteczności.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Patenty, licencje, znaki firmowe 3 lat
Oprogramowanie komputerowe 3 lat
Inne wartości niematerialne i prawne 3 lat
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
Należności krótkoterminowe i długoterminowe
Należności han
dlowe są wykazywane w kwocie nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy
Zapasy są wyceniane według ceny nabycia.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.
Kredyty i pożyczki
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne
Kapitały własne są ujmowane w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeże
li udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu udziałó
Wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na dywidendy są wykazywane w księgach rachunkowych i w bilansie jako podział zysku dokonany w ciągu roku obrotowego.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Fundusze specjalne w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresoweSpółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
▪ wynik działalności operacyjnej,
▪ wynik na operacjach finansowych,
▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:
1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci kalkulacyjnej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
7. Zgodnie z zapisami w PR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe36 413 326,8835 911 437,12
IWartości niematerialne i prawne1 695,431 906,51
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 695,431 906,51
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe30 120 630,5731 662 051,27
1Środki trwałe27 746 511,2928 251 108,42
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)7 813 825,327 883 821,80
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej14 889 655,3615 163 748,23
c) urządzenia techniczne i maszyny4 723 484,314 865 817,83
d) środki transportu81 053,0993 104,93
e) inne środki trwałe238 493,21244 615,63
2Środki trwałe w budowie2 374 119,283 410 942,85
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe6 039 393,044 071 177,09
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe6 039 393,044 071 177,09
a) w jednostkach powiązanych3 610 000,003 610 000,00
– udziały lub akcje3 610 000,003 610 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale250 000,00
– udziały lub akcje250 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach2 429 393,04211 177,09
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki2 429 393,04211 177,09
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe251 607,84176 302,25
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego251 607,84176 302,25
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe13 413 381,0524 653 519,98
IZapasy7 066 702,7213 894 708,80
1Materiały1 552 144,642 515 152,45
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe3 170 926,313 151 287,89
4Towary24 128,2542 883,12
5Zaliczki na dostawy i usługi2 319 503,528 185 385,34
IINależności krótkoterminowe6 118 117,349 670 713,09
1Należności od jednostek powiązanych2 624 173,382 343 780,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:843 780,00
– do 12 miesięcy843 780,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne2 624 173,381 500 000,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 493 943,967 326 933,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 192 730,652 209 480,89
– do 12 miesięcy1 192 730,652 209 480,89
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych43 869,8089 711,78
c) inne2 257 343,515 027 740,42
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe205 818,071 070 442,30
1Krótkoterminowe aktywa finansowe205 818,071 070 442,30
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach174 047,25889 323,81
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki174 047,25889 323,81
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne31 770,82181 118,49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach31 770,82179 806,79
– inne środki pieniężne1 311,70
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe22 742,9217 655,79
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem49 826 707,9360 564 957,10
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-7 731 975,02-1 485 663,73
IKapitał (fundusz) podstawowy2 000 000,002 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 601 713,882 601 713,88
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
- pozostałe kapitały (np. zysk zatrzymany)2 601 713,882 601 713,88
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
- pozostały
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
- pozostały
VZysk (strata) z lat ubiegłych-6 087 377,61-774 215,45
VIZysk (strata) netto-6 246 311,29-5 313 162,16
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania57 558 682,9562 050 620,83
IRezerwy na zobowiązania462 881,06625 493,52
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 821,0212 128,52
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne415 060,04571 365,00
– długoterminowa198 343,00229 252,00
– krótkoterminowa216 717,04342 113,00
3Pozostałe rezerwy42 000,0042 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe42 000,0042 000,00
IIZobowiązania długoterminowe13 058 629,0538 455 577,34
1Wobec jednostek powiązanych12 195 531,0537 265 097,34
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek863 098,001 190 480,00
a) kredyty i pożyczki863 098,001 190 480,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe42 177 331,2220 950 972,84
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych401 827,305 136 128,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:105 991,99
– do 12 miesięcy105 991,99
– powyżej 12 miesięcy
b) inne401 827,305 030 136,12
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale731,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:731,99
– do 12 miesięcy731,99
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek41 709 363,1615 780 530,14
a) kredyty i pożyczki33 214 042,683 456 070,17
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 251 140,184 912 379,38
– do 12 miesięcy1 251 140,184 912 379,38
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi8 369,00284 667,57
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 436 276,181 129 803,04
h) z tytułu wynagrodzeń6 208,34
i) inne5 799 535,125 991 401,64
4Fundusze specjalne65 408,7734 314,59
IVRozliczenia międzyokresowe1 859 841,622 018 577,13
1Ujemna wartość firmy1 859 841,622 018 577,13
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem49 826 707,9360 564 957,10
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:16 394 777,5052 576 836,15
– od jednostek powiązanych1 904 523,416 055 370,65
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów11 741 598,4745 539 188,90
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 748 655,62982 276,60
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:12 766 584,6448 662 763,87
– jednostkom powiązanym912 013,83406 633,48
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów10 220 054,4647 675 601,55
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 634 516,35580 528,84
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)3 628 192,863 914 072,28
DKoszty sprzedaży3 178 089,773 223 354,97
EKoszty ogólnego zarządu4 368 072,595 330 890,22
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-3 917 969,50-4 640 172,91
GPozostałe przychody operacyjne5 107 993,22404 233,42
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych62 310,83
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 120 632,57
IVInne przychody operacyjne925 049,82404 233,42
HPozostałe koszty operacyjne6 091 222,35941 441,50
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych383 503,79
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 281 828,7480 038,36
IIIInne koszty operacyjne809 393,61477 899,35
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-4 901 198,63-5 177 380,99
JPrzychody finansowe15 734,79107 694,43
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- pozostałych
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- w pozostałych
IIOdsetki, w tym:15 734,7994 105,39
– od jednostek powiązanych45 714,25
- od pozostałych jednostek15 734,7948 391,14
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
- w pozostałych jednostkach
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne13 589,04
KKoszty finansowe1 442 460,54404 280,33
IOdsetki, w tym:574 972,57400 923,59
– dla jednostek powiązanych257 245,38142 230,36
- dla pozostałych jednostek317 727,19258 693,23
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
- w pozostałych jednostkach
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych855 000,00
IVInne12 487,973 356,74
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-6 327 924,38-5 473 966,89
MPodatek dochodowy-81 613,09-160 804,73
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-6 246 311,29-5 313 162,16
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-1 485 663,733 827 498,43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-1 485 663,733 827 498,43
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 000 000,002 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 000 000,002 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 601 713,882 057 943,32
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego543 770,56
a) zwiększenie (z tytułu)543 770,56
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)543 770,56
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 601 713,882 601 713,88
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-6 087 377,61-230 444,89
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu543 770,56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach543 770,56
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)543 770,56
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-6 087 377,61-774 215,45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-6 087 377,61-774 215,45
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-6 087 377,61-774 215,45
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-6 087 377,61-774 215,45
6Wynik netto-6 246 311,29-5 313 162,16
Azysk netto
Bstrata netto6 246 311,295 313 162,16
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-7 731 975,02-1 485 663,73
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-7 731 975,02-1 485 663,73
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 722 218,24-3 444 182,24
IZysk (strata) netto-6 246 311,29-5 313 162,16
IIKorekty razem7 968 529,531 868 979,92
1Amortyzacja516 319,56510 346,89
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych12 287,97
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)559 237,78281 355,07
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-62 310,83383 503,79
5Zmiana stanu rezerw-162 612,46585 787,52
6Zmiana stanu zapasów6 828 006,08-13 894 708,80
7Zmiana stanu należności3 552 595,75-16 811 995,27
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-3 194 601,6028 979 996,38
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-80 392,721 834 694,34
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 722 218,24-3 444 182,24
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 114 796,85-3 857 714,27
IWpływy1 338 135,681 802 008,49
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 100 000,0012 284,55
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:238 135,681 789 723,94
a) w jednostkach powiązanych1 290 000,00
b) w pozostałych jednostkach238 135,68499 723,94
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych236 788,09499 723,94
– odsetki1 347,59
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 452 932,535 659 722,76
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych12 353,495 449 713,68
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:2 440 579,04
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach2 440 579,04
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe2 440 579,04
4Inne wydatki inwestycyjne210 009,08
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 114 796,85-3 857 714,27
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-756 769,057 462 285,53
IWpływy4 182 579,998 764 245,71
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki4 182 579,998 764 245,71
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki4 939 349,041 301 960,18
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek4 664 869,611 212 327,40
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki274 479,4389 632,78
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-756 769,057 462 285,53
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-149 347,66160 389,02
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
- pozostałe zmiany
FŚrodki pieniężne na początek okresu181 118,4820 729,47
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:31 770,82181 118,49
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-6 327 924,38-5 313 162,16
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:2 337 005,042 337 005,0489 314,22
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:35 449,9335 449,9313 145,67
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:8 422 919,928 422 919,921 715 959,76
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 139 883,791 139 883,79771 842,36
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 346 443,36-4 445 213,31
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Zgodnie z załącznikiem.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki