Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE SA
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatM. St. Warszawy
GminaM. St. Warszawy
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM. St. Warszawy
GminaM. St. Warszawy
UlicaKeniga
Nr domu1
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-495
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1082Z - produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000556978

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasada istotności - dla zachowania rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki przy określeniu polityki rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji firmy.
Zasada ciągłości i kontynuacji działalności - jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe o wartości do 3.500 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu
do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, przedmioty długorwałego użytku
wydaniu w cenie do 3.500 zł są zaliczane do materiałów.
Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową,za pomocą stawek określonych
w ustawie o PDOP w pełnej wysokości,
2. Stany i rozchody towarów objętych ewidencją ilościowo - wartościową wycenia się
według cen zakupu, stosując zasadę " pierwsze weszło - pierwsze wyszło "
3. Wartość należności urealniono tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników
zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 12 miesięcy
Na tę grupę należności utworzono odpisy aktualizacyjne w wysokości - 0,00 zł
4. Wartości wyrażone w walutach obcych przeliczono na złote polskie
stosując kurs z dnia poprzedzającego wprowadzenie danych do ewidencji.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka stosuje rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalnosci gospodarczej przez jednostkę, oraz nie istnieją okolicznosci wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
BAktywa obrotowe182,95
IIIInwestycje krótkoterminowe182,95
1Krótkoterminowe aktywa finansowe182,95
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne182,95
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy74 946,00
Aktywa razem75 128,95
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-32 451,1375 128,95
IKapitał (fundusz) podstawowy72,00100 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-24 871,05-14 619,70
VIZysk (strata) netto-7 652,08-10 251,35
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania32 451,13
IRezerwy na zobowiązania4 612,50
3Pozostałe rezerwy4 612,50
– krótkoterminowe4 612,50
IIIZobowiązania krótkoterminowe27 838,63
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek27 838,63
Pasywa razem75 128,95
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
BKoszty działalności operacyjnej7 652,0810 251,35
IIIUsługi obce6 424,624 111,35
IVPodatki i opłaty, w tym:1 227,466 140,00
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-7 652,08-10 251,35
DPozostałe przychody operacyjne
EPozostałe koszty operacyjne
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-7 652,08-10 251,35
GPrzychody finansowe
HKoszty finansowe
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-7 652,08-10 251,35
JPodatek dochodowy
LZysk (strata) netto (I–J–K)-7 652,08-10 251,35
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)75 128,9585 380,30
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach75 128,9585 380,30
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-99 928,00
b) zmniejszenie (z tytułu)-99 928,00
unieważnienie uchwały-99 928,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu72,00100 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-24 871,05-14 619,70
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-24 871,05-14 619,70
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-24 871,05-14 619,70
6Wynik netto-7 652,08-10 251,35
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-32 451,1375 128,50
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-32 451,1375 128,50
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej182,95-10 251,35
IZysk (strata) netto-7 652,08-10 251,35
IIKorekty razem7 469,13
5Zmiana stanu rezerw4 612,50
7Zmiana stanu należności74 946,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów27 838,63
10Inne korekty-99 928,00
FŚrodki pieniężne na początek okresu182,9510 434,30
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:182,95
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-7 652,08
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:4 612,504 612,50
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:4 612,504 612,50
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-3 039,58
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki