Szczegóły spółki

Nazwa FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5223030489
REGON 361570120
KRS 0000556978
Adres ul. Mariana Keniga 1 lok. 3, 02-495 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 1082Z — produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-26 101/2020 18 23178
Poz. 23178. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000556978. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 maja 2015 r.
[BMSiG-22796/2020]

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie
przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 24 czerwca 2020 r., godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej
Artur Leonarski Karolina Matusiewicz, Notariusze w Warsza-
wie s.c., ul. Piękna 7/9 lok. 52.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności
  Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z dzia-
  łalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wyko-
  nania przez nich obowiązków w roku 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowa-
  dzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Dokumenty akcji należy złożyć w ww. Kancelarii Notarialnej
na 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie
wyłożona w ww. Kancelarii, tel. 22 400 9622.
Poz. 23178. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000556978. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 maja 2015 r.
[BMSiG-22796/2020]

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie
przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 24 czerwca 2020 r., godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej
Artur Leonarski Karolina Matusiewicz, Notariusze w Warsza-
wie s.c., ul. Piękna 7/9 lok. 52.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności
  Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z dzia-
  łalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wyko-
  nania przez nich obowiązków w roku 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowa-
  dzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Dokumenty akcji należy złożyć w ww. Kancelarii Notarialnej
na 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie
wyłożona w ww. Kancelarii, tel. 22 400 9622.
2019-09-06 173/2019 432 1011011
Poz. 1011011. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/42068/19/332]

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. URBAŃSKI 2. JACEK GRZEGORZ 3. 57031200512
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BATOR 2. BARTOSZ
3. 85112909599 2 1. LIPSKA 2. ELŻBIETA HENRYKA
3. 49043003768 wpisać: 3 1. LASKOWSKA 2. ELŻ-
BIETA GRAŻYNA 3. 52071616983 4 1. URBAŃSKA
2. ANNA BEATA 3. 57042405207
Poz. 1011011. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/42068/19/332]

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. URBAŃSKI 2. JACEK GRZEGORZ 3. 57031200512
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BATOR 2. BARTOSZ
3. 85112909599 2 1. LIPSKA 2. ELŻBIETA HENRYKA
3. 49043003768 wpisać: 3 1. LASKOWSKA 2. ELŻ-
BIETA GRAŻYNA 3. 52071616983 4 1. URBAŃSKA
2. ANNA BEATA 3. 57042405207
2019-07-11 133/2019 1117 649434
Poz. 649434. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/142010/19/128]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 649434. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/142010/19/128]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-11 133/2019 1117 649435
Poz. 649435. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/142010/19/529]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 649435. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/142010/19/529]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-11 133/2019 1117 649436
Poz. 649436. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/142010/19/930]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 649436. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/142010/19/930]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-11 133/2019 1117 649437
Poz. 649437. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/142010/19/331]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 649437. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/142010/19/331]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-10 132/2019 1108 629515
Poz. 629515. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/140631/19/459]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629515. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/140631/19/459]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1108 629516
Poz. 629516. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/140631/19/860]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629516. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/140631/19/860]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1108 629517
Poz. 629517. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/140631/19/261]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629517. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/140631/19/261]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1108 629518
Poz. 629518. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/140631/19/662]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629518. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.05.2015.
[RDF/140631/19/662]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-22 98/2019 18 26244
Poz. 26244. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000556978. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 maja 2015 r.
[BMSiG-26022/2019]

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie
przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 27 czerwca 2019 r., godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej
Piotra Sicińskiego w Warszawie, ul. Cegłowska 3 lok. 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności
   Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
   z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za
   rok 2018.  4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu
   straty, dotyczącej dalszego istnienia spółki.
  5. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
  6. Wybór członków organów spółki
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Dokumenty akcji należy złożyć w ww. Kancelarii Notarialnej
na 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie
wyłożona w ww. Kancelarii, tel. 22 5305500.
Poz. 26244. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000556978. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 maja 2015 r.
[BMSiG-26022/2019]

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie
przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 27 czerwca 2019 r., godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej
Piotra Sicińskiego w Warszawie, ul. Cegłowska 3 lok. 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności
   Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
   z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za
   rok 2018.  4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu
   straty, dotyczącej dalszego istnienia spółki.
  5. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
  6. Wybór członków organów spółki
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Dokumenty akcji należy złożyć w ww. Kancelarii Notarialnej
na 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie
wyłożona w ww. Kancelarii, tel. 22 5305500.
2019-02-20 36/2019 264 77369
Poz. 77369. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3825/19/696]

W dniu 13.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00
ZŁ wpisać: 1. 72,00 ZŁ wykreślić: 3. 10000000
wpisać: 3. 7200 wykreślić: 5. 25054,00 ZŁ wpisać:
5. 72,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. B 2. 9992800
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 77369. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3825/19/696]

W dniu 13.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00
ZŁ wpisać: 1. 72,00 ZŁ wykreślić: 3. 10000000
wpisać: 3. 7200 wykreślić: 5. 25054,00 ZŁ wpisać:
5. 72,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. B 2. 9992800
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-01-18 13/2019 284 30826
Poz. 30826. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/70422/18/922]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. BIELIŃSKA 2. ELŻBIETA 3. 79042119021
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LIPSKA 2. SYL-
WIA BARBARA 3. 80120200407 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. OLKOWSKA TRUCHANOWICZ
2. JOANNA MARIA 3. 78061501062 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. RUCIŃSKA 2. MARIA
3. 57013102605 2 1. LIPSKI 2. MAREK 3. 50060205055
Poz. 30826. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000556978. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/70422/18/922]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. BIELIŃSKA 2. ELŻBIETA 3. 79042119021
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LIPSKA 2. SYL-
WIA BARBARA 3. 80120200407 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. OLKOWSKA TRUCHANOWICZ
2. JOANNA MARIA 3. 78061501062 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. RUCIŃSKA 2. MARIA
3. 57013102605 2 1. LIPSKI 2. MAREK 3. 50060205055
2018-05-17 95/2018 18 20694
Poz. 20694. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000556978. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 maja 2015 r.
[BMSiG-20137/2018]

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie
przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 12 czerwca 2018 r., na godz. 1000, w Kancelarii Notarial-
nej Piotra Sicińskiego w Warszawie, ul. Cegłowska 3 lok. 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności
   Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
   z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za
   rok 2017.  4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu
   straty, dotyczącej dalszego istnienia spółki.
  5. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Dokumenty akcji należy złożyć w ww. Kancelarii Notarialnej
na 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie
wyłożona w ww. Kancelarii, tel. 22 5305500.
Poz. 20694. FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000556978. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 maja 2015 r.
[BMSiG-20137/2018]

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie
przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 12 czerwca 2018 r., na godz. 1000, w Kancelarii Notarial-
nej Piotra Sicińskiego w Warszawie, ul. Cegłowska 3 lok. 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności
   Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
   z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za
   rok 2017.  4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu
   straty, dotyczącej dalszego istnienia spółki.
  5. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Dokumenty akcji należy złożyć w ww. Kancelarii Notarialnej
na 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie
wyłożona w ww. Kancelarii, tel. 22 5305500.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki