Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DKR INVEST SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyDKR Invest Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoDolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
UlicaLiskego
Nr domu7
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy50-345
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000556914

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Szczegółowy opis polityki rachunkowości znajduje się w sekcji "Dodatkowe Informacje i objaśnienia", w Załączniku 1 (plik polityka_rachunkowości.pdf)

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Kompletny opis wyceny aktywów i pasywów znajduje się w Załączniku 1 (plik "polityka _rachunkowości.pdf.).W szcególności metody wyceny: *Wartości niematerialnych i prawnych:.Załącznik 1 str 5 *Środków trwałych:Załącznik 1,str 5 *Inwestycje długoterminowe:Załącznik 1 str6 *Zapasy :Załącznik 1 str 6 *Należności:Załącznik 1 str 9 *Rezerwy:Załącznik 1 str 11 * Inwestycje krótkoterminowe: Załącznik 1 str 11 * Zobowiązania : Załącznik 1 str.10 * Rozliczenia międzyokresowe czynne:Załącznik 1 str 11

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zgodnie z załączona polityką rachunkowości załącznik 1

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z załączona polityką rachunkowości załącznik 1

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe56 912 721,9181 119 250,03
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe56 619 631,2781 048 789,69
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe56 619 631,2781 048 789,69
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale55 705 425,0079 436 784,50
– udziały lub akcje55 705 425,0079 436 784,50
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach914 206,271 612 005,19
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki914 206,271 612 005,19
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe293 090,6470 460,34
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego293 090,6470 460,34
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe440 028,351 684 009,42
IZapasy34 004,80
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku34 004,80
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe364 198,62375 045,10
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek364 198,62375 045,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:353 335,32202 973,70
– do 12 miesięcy353 335,32202 973,70
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych10 863,30172 071,40
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe75 233,901 274 959,52
1Krótkoterminowe aktywa finansowe75 233,901 274 959,52
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne75 233,901 274 959,52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach75 233,901 274 959,52
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe595,83
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne14 171 950,99
Aktywa razem57 352 750,2696 975 210,44
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny29 132 782,5474 391 771,63
IKapitał (fundusz) podstawowy23 707 830,0043 967 090,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:20,563 989 722,04
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:2 817 444,5422 039 845,73
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-3 476 154,18
VIZysk (strata) netto6 083 641,624 395 113,86
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania28 219 967,7222 583 438,81
IRezerwy na zobowiązania680 358,595 179 398,70
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego680 358,595 179 398,70
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe27 526 907,1517 392 067,87
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek27 526 907,1517 392 067,87
a) kredyty i pożyczki27 526 907,1517 392 067,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe12 701,9811 972,24
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale650,00113,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:650,00113,00
– do 12 miesięcy650,00113,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek12 051,9811 859,24
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:12 051,9811 571,40
– do 12 miesięcy3 062,3011 571,40
– powyżej 12 miesięcy8 989,68
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne287,84
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem57 352 750,2696 975 210,44
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:905 600,00314 381,00
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów905 600,00314 381,00
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:879 213,52281 538,07
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów879 213,52281 538,07
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)26 386,4832 842,93
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu52 259,9333 857,30
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-25 873,45-1 014,37
GPozostałe przychody operacyjne2,473,46
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne2,473,46
HPozostałe koszty operacyjne3,154,37
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne3,154,37
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-25 874,13-1 015,28
JPrzychody finansowe7 034 200,564 774 282,24
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:6 975 288,004 527 632,70
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:6 975 288,004 527 632,70
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale6 975 288,004 527 632,70
IIOdsetki, w tym:58 912,56246 649,54
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe1 137 396,91405 354,94
IOdsetki, w tym:1 134 839,28402 527,30
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:15,56
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne2 557,632 812,08
LZysk (strata) brutto (I+J–K)5 870 929,524 367 912,02
MPodatek dochodowy-212 712,10-27 201,84
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)6 083 641,624 395 113,86
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)74 391 771,6365 579 875,48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach74 391 771,6365 579 875,48
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu43 967 090,0043 967 090,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-20 259 260,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)20 259 260,00
– umorzenia udziałów (akcji)20 259 260,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu23 707 830,0043 967 090,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 989 722,0420,56
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-3 989 701,483 989 701,48
a) zwiększenie (z tytułu)4 395 113,863 989 701,48
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)4 395 113,863 989 701,48
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)8 384 815,34
– pokrycia straty
umorzenia udziałów (akcji)8 384 815,34
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu20,563 989 722,04
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości22 039 845,7317 623 063,44
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-19 222 401,194 416 782,29
a) zwiększenie (z tytułu)5 452 495,00
odpis aktualizujący5 452 495,00
b) zmniejszenie (z tytułu)19 222 401,191 035 712,71
– zbycia środków trwałych
wycena aktytów finansowych19 222 401,191 035 712,71
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu2 817 444,5422 039 845,73
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 395 113,86-45 036,45
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 395 113,86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach4 395 113,86
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)7 871 268,04
przekazanie na kapitał zapasowy2 547 355,32
umorzenia udziałów (akcji)5 323 912,72
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-3 476 154,18
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-45 036,45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-45 036,45
a) zwiększenie (z tytułu)45 036,45
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
rozliczenie zysku z roku poprzedniego45 036,45
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-3 476 154,18
6Wynik netto6 083 641,624 395 113,86
Azysk netto6 083 641,624 395 113,86
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)29 132 782,5474 391 771,63
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)29 132 782,54
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto6 083 641,624 395 113,86
IIKorekty razem-6 060 376,71-4 759 927,76
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-5 892 649,80-4 359 825,21
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej15,56
5Zmiana stanu rezerw-4 499 040,111 029 708,11
6Zmiana stanu zapasów34 004,80-12 623,83
7Zmiana stanu należności10 846,48-348 072,10
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów729,7411 747,66
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-223 226,13-45 165,24
10Inne korekty4 508 958,31-1 035 712,71
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)23 264,91-364 813,90
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy8 275 288,008 046 814,64
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:8 275 288,008 046 814,64
a) w jednostkach powiązanych6 975 288,004 527 632,70
b) w pozostałych jednostkach1 300 000,003 519 181,94
– zbycie aktywów finansowych3 979,94
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych1 300 000,003 515 202,00
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-550 000,00-1 960 000,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:-550 000,00-1 960 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach-550 000,00-1 960 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe-550 000,00-1 960 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)7 725 288,006 086 814,64
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy10 300 000,0010 216 323,01
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki10 300 000,0010 216 323,01
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki-19 248 278,53-15 599 490,68
1Nabycie udziałów (akcji) własnych-17 948 278,53-14 171 950,99
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-1 300 000,00-1 427 539,69
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-8 948 278,53-5 383 167,67
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 199 725,62338 833,07
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 199 725,62338 833,07
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 274 959,52936 126,45
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:75 233,901 274 959,52
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok5 870 929,524 367 912,02
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:7 027 489,084 496 030,50
odsetki naliczone bilansowe od udzielonych pożyczek52 201,08art 12 ust 4 pkt 2-31 603,20
otrzymana dywidenda6 975 288,00art 22 ust 44 527 632,70
pozostałe 1,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 375,74
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 134 839,28268 069,61
odsetki naliczone bilansowe od zaciągniętych pożyczek1 134 839,28art 16 ust 1 pkt 11
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:15 178,93
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-21 720,28126 147,94
K. Podatek dochodowy23 968,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Załącznik 1 -polityka rachunkowości przedsiębiorstwa

-

Załącznik 2 - informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki