Szczegóły spółki

Nazwa DKR INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8982211687
REGON 361502207
KRS 0000556914
Adres ul. Kiełbaśnicza 21-22, 50-110 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.23 0.49
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.3 0.97
Płynność bieżąca (CR) 140.66 34.64
Płynność szybka (QR) 137.82 34.64
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.3 0.97
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1398.02% 671.78%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.91% 20.88%
Rentowność aktywów (ROA) 4.53% 10.61%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-13 241/2019 390 1172517
Poz. 1172517. DKR INVEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556914. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/37997/19/151]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KSAWEREGO
LISKEGO nr domu 7 kod pocztowy 50-345 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. KIEŁBAŚNICZA nr domu
21-22 kod pocztowy 50-110 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA
Poz. 1172517. DKR INVEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000556914. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.05.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/37997/19/151]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KSAWEREGO
LISKEGO nr domu 7 kod pocztowy 50-345 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. KIEŁBAŚNICZA nr domu
21-22 kod pocztowy 50-110 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA
2019-07-31 147/2019 12 39569
Poz. 39569. DKR INVEST SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000556914. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 maja 2015 r.
[BMSiG-39506/2019]

Działając na podstawie art. 456 k.s.h., Zarząd Spółki
DKR Invest S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że dnia
19.07.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod-
jęło uchwałę nr 2 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki,
zgodnie z którą obniżono kapitał zakładowy Spółki o kwotę
11.982.700,00 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćsetosiemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych i 00/100), to
jest do kwoty 11.725.130,00 zł (słownie: jedenaście milionów
siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści złotych
i 00/100).

W związku z powyższym Zarząd Spółki wzywa wierzycieli,
aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Ksawerego Liskego 7,
50-345 Wrocław, zgłaszali roszczenia wobec Spółki w nie-
przekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty publikacji
niniejszego ogłoszenia.
Poz. 39569. DKR INVEST SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000556914. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 maja 2015 r.
[BMSiG-39506/2019]

Działając na podstawie art. 456 k.s.h., Zarząd Spółki
DKR Invest S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że dnia
19.07.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod-
jęło uchwałę nr 2 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki,
zgodnie z którą obniżono kapitał zakładowy Spółki o kwotę
11.982.700,00 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćsetosiemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych i 00/100), to
jest do kwoty 11.725.130,00 zł (słownie: jedenaście milionów
siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści złotych
i 00/100).

W związku z powyższym Zarząd Spółki wzywa wierzycieli,
aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Ksawerego Liskego 7,
50-345 Wrocław, zgłaszali roszczenia wobec Spółki w nie-
przekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty publikacji
niniejszego ogłoszenia.
2018-06-28 124/2018 12 28180
Poz. 28180. DKR INVEST SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000556914. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 maja 2015 r.
[BMSiG-27718/2018]

Działając na podstawie art. 456 k.s.h., Zarząd spółki
DKR Invest S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że dnia
20.06.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod-
jęło uchwałę nr 2 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki,
zgodnie z którą obniżono kapitał zakładowy Spółki o kwotę
11.601.990,00 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset
jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
to jest do kwoty 23.707.830,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy
miliony siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści zło-
tych i 00/100).W związku z powyższym Zarząd Spółki wzywa wierzycieli,
aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Ksawerego Liskego 7,
50-345 Wrocław, zgłaszali roszczenia wobec Spółki w nie-
przekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty publikacji
niniejszego ogłoszenia.
Poz. 28180. DKR INVEST SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000556914. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 maja 2015 r.
[BMSiG-27718/2018]

Działając na podstawie art. 456 k.s.h., Zarząd spółki
DKR Invest S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że dnia
20.06.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod-
jęło uchwałę nr 2 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki,
zgodnie z którą obniżono kapitał zakładowy Spółki o kwotę
11.601.990,00 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset
jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
to jest do kwoty 23.707.830,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy
miliony siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści zło-
tych i 00/100).W związku z powyższym Zarząd Spółki wzywa wierzycieli,
aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Ksawerego Liskego 7,
50-345 Wrocław, zgłaszali roszczenia wobec Spółki w nie-
przekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty publikacji
niniejszego ogłoszenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki