Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PAD RES INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy EDP Renewables Polska OPCO S.A.
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.St. Warszawa
GminaM.St. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.St. Warszawa
GminaM.St. Warszawa
Ulicaal. Jerozolimskie
Nr domu98
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-807
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000554096

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
2. Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
3. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem poniesionych do dnia bilansowego, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
4. Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
5. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
6. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
7. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
8. Gwarancj
e
Rezerwy na gwarancje uznaje się, gdy produkt lub usługa zostanie sprzedana. Rezerwy tworzone są w oparciu o dane historyczne dotyczące poniesionych kosztów gwarancji.
9. Restrukturyzacja
Rezerwy na zobowiązania spowodowane restrukturyzacją Spółki tworzone są wówczas, gdy Spółka formalnie przyjęła szczegółowy plan restrukturyzacji i restrukturyzacja rozpoczęła się lub informacja o restrukturyzacji została publicznie podana do wiadomości, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny określić wartość tych przyszłych zobowiązań. Nie tworzy się rezerwy na przyszłe koszty operacyjne.
10. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.
Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) Spółka nie dokonuje wyliczenia rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
11. Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Do wyceny pozycji bilansu, rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł):
31.12.2018 31.12.2017
EUR 4,3000 4,1709
12. Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy sporządzono metodą porównawczą

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
BAktywa obrotowe29 443,0052 321,00
IIIInwestycje krótkoterminowe15 446,0042 594,00
1Krótkoterminowe aktywa finansowe15 446,0042 594,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne15 446,0042 594,00
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe13 998,009 727,00
Aktywa razem29 444,0052 321,00
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny23 356,0047 913,00
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-52 087,00-25 927,00
VIZysk (strata) netto-24 557,00-26 160,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 088,004 408,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 088,002 408,00
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych2 088,002 408,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 088,002 408,00
– do 12 miesięcy2 088,002 408,00
IVRozliczenia międzyokresowe4 000,002 000,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 000,002 000,00
– krótkoterminowe4 000,002 000,00
Pasywa razem29 444,0052 321,00
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
BKoszty działalności operacyjnej24 747,0025 968,00
IIZużycie materiałów i energii2 276,002 245,00
IIIUsługi obce21 597,0023 216,00
IVPodatki i opłaty, w tym:874,00507,00
DPozostałe przychody operacyjne1,002,00
IVInne przychody operacyjne1,002,00
EPozostałe koszty operacyjne1,002,00
IIIInne koszty operacyjne1,002,00
GPrzychody finansowe190,006,00
IIOdsetki, w tym:3,006,00
VInne187,00
HKoszty finansowe198,00
IVInne198,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-24 557,00-26 160,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-24 557,00-26 160,00
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)47 913,0074 073,00
Zysk/Strata netto-24 557,00-26 160,00
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)23 356,0047 913,00
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)23 356,0047 913,00
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-27 154,00-29 969,00
IZysk (strata) netto-24 557,00-26 160,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 271,00500,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek-320,00671,00
Zmiana stanu należności-4 974,00
Przychody i koszty finansowe netto-6,00-6,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-27 154,00-29 969,00
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej6,006,00
IWpływy6,006,00
3Z aktywów finansowych, w tym:6,006,00
b) w pozostałych jednostkach6,006,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-27 148,00-29 963,00
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-27 148,00-29 963,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-198,00-198,00
FŚrodki pieniężne na początek okresu42 594,0072 557,00
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:15 446,0042 594,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-24 557,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe 1 813,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-22 744,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

-

Kapitał własny

-

Zobowiązania krótkoterminowe

-

Inne rozliczenia międzyokresowe

-

Przychody odsetkowe

-

Transakcje z jednostkami powiązanymi

-

Informacje o instrumentach finansowych

-

Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

-

Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

-

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki