Szczegóły spółki

Nazwa PAD RES INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272734925
REGON 361322942
KRS 0000554096
Adres ul. Marszałkowska 58 lok. 3, 00-545 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 3511Z — wytwarzanie energii elektrycznej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-13 30/2020 288 67529
Poz. 67529. PAD RES INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000554096. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 21.04.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/863/20/939]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EDP
RENEWABLES POLSKA OPCO SPÓŁKA AKCYJNA


wpisać: 3. PAD RES INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZO-
LIMSKIE nr domu 98 kod pocztowy 00-807 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu
58 nr lokalu 3 kod pocztowy 00-545 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.12.2019
R., REP. A NR 11838/2019, NOTARIUSZ TERESA
DĘBSKA-GRELUS, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: §1 ORAZ §21 (DOTYCH-
CZASOWY §22), W §3 DODANO: LIT. R) I S), WYKRE-
ŚLONO W CAŁOŚCI §20, ZMIENIONO NUMERACJĘ
Z §21-33 NA §20-32 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JED-
NOLITY STATUTU SPÓŁKI
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. „EDP RENEWABLES POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 141242863 4. 0000297181 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykre-
ślić: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. wpi-
sać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIE-
NIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST W PRZY-
PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE,
A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
- SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. GARCIA-CONDE NORIEGA 2. EMILIO
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NEBREDA MOLI-
NERO 2. GABRIEL 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. ADAMCZEWSKI 2. MARIUSZ KAZI-
MIERZ 3. 76013105135 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. VEGA FERNANDEZ 2. MIGUEL
2 1. SZCZEPAŃSKA 2. EWELINA 3. 80122304024
3 1. MENDEZ-VILLAAMIL MENENDEZ 2. MARTA
wpisać: 4 1. DYLIK 2. PIOTR 3. 85050512415 5 1. SZY-
MANIAK 2. KAROLINA BOŻENA 3. 86071104087
6 1. KOŁKOWSKA 2. ALEKSANDRA 3. 85052303820
Poz. 67529. PAD RES INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000554096. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 21.04.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/863/20/939]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EDP
RENEWABLES POLSKA OPCO SPÓŁKA AKCYJNA


wpisać: 3. PAD RES INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZO-
LIMSKIE nr domu 98 kod pocztowy 00-807 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu
58 nr lokalu 3 kod pocztowy 00-545 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.12.2019
R., REP. A NR 11838/2019, NOTARIUSZ TERESA
DĘBSKA-GRELUS, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: §1 ORAZ §21 (DOTYCH-
CZASOWY §22), W §3 DODANO: LIT. R) I S), WYKRE-
ŚLONO W CAŁOŚCI §20, ZMIENIONO NUMERACJĘ
Z §21-33 NA §20-32 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JED-
NOLITY STATUTU SPÓŁKI
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. „EDP RENEWABLES POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 141242863 4. 0000297181 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykre-
ślić: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. wpi-
sać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIE-
NIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST W PRZY-
PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE,
A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
- SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. GARCIA-CONDE NORIEGA 2. EMILIO
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NEBREDA MOLI-
NERO 2. GABRIEL 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. ADAMCZEWSKI 2. MARIUSZ KAZI-
MIERZ 3. 76013105135 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. VEGA FERNANDEZ 2. MIGUEL
2 1. SZCZEPAŃSKA 2. EWELINA 3. 80122304024
3 1. MENDEZ-VILLAAMIL MENENDEZ 2. MARTA
wpisać: 4 1. DYLIK 2. PIOTR 3. 85050512415 5 1. SZY-
MANIAK 2. KAROLINA BOŻENA 3. 86071104087
6 1. KOŁKOWSKA 2. ALEKSANDRA 3. 85052303820
2019-11-08 217/2019 416 1115817
Poz. 1115817. EDP RENEWABLES POLSKA OPCO
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000554096. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/78058/19/458]

W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2019 okres
OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 1. data złożenia
23.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2018
DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 1 4. OD 01.01.2017
DO 31.12.2017 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1115817. EDP RENEWABLES POLSKA OPCO
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000554096. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/78058/19/458]

W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2019 okres
OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 1. data złożenia
23.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2018
DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 1 4. OD 01.01.2017
DO 31.12.2017 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-14 115/2019 446 402501
Poz. 402501. EDP RENEWABLES POLSKA OPCO
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000554096. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35834/19/779]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MARTINIS 2. SPYRIDON 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CANALES TRENAS 2. JOSE
JUAN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
3 1. NEBREDA MOLINERO 2. GABRIEL 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 402501. EDP RENEWABLES POLSKA OPCO
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000554096. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35834/19/779]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MARTINIS 2. SPYRIDON 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CANALES TRENAS 2. JOSE
JUAN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
3 1. NEBREDA MOLINERO 2. GABRIEL 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki