Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Siedziba
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat Poznań
Gmina Poznań
Miejscowość Poznań
Adres
Kod kraju PL
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat Poznań
Gmina Poznań
Ulica RUBIEŻ
Nr domu 46
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 61-612
Poczta Poznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
7120B - pozostałe badania i analizy techniczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000553182

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady rachunkowości są szczegółowo przedstawione w częściach: metody wyceny aktywów i pasywów, ustalenie wyniku finansowego i ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe
W momencie ujęcia środków trwałych w księgach wartość początkową ujmuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia i koszt wytworzenia obejmuje ogół kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia skorygowanym o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzację środków trwałych niskocennych o wartości początkowej do 3 500 złotych odnosi się jednorazowo w koszty.
Po przyjęciu środków do użytkowania amortyzacja następuje liniowo w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, aż do momentu zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub w okresie, w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Okres oraz metoda amortyzacji podlegają corocznie przeglądowi w celu sprawdzenia poprawności zastosowanych metod. Na każdy dzień bilansowy następuje również ocena, czy nie wystąpiły przesłanki wskazujące na trwałą utratę wartości. Jeżeli występują takie przesłanki, to są dokonywane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Przewidywane okresy ekonomicznego użytkowania środków trwałych wynoszą:
Urządzenia techniczne i maszyny: od 5 do 10 lat umarzane metodą liniową
Inne środki trwałe: od 2 do 5 lat umarzane metodą liniową
Należności krótko- i długoterminowe
Należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, tj. w wartości netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że nie będzie można odzyskać należnych kwot. Są to w szczególności należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, kwestionujących należności, a także jeżeli ocena sytuacji gospodarczej i finansowej dłużnika wykazuje, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna, oraz w innych przypadkach, gdy należności i roszczenia nie są realne. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej. W trakci
e roku operacje dotyczące walutowych rachunków pieniężnych i kas walutowych przelicza się na złote według kursu wynikającego z charakteru operacji, tj. wg kursu faktycznie zastosowanego w dniu operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, bądź po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego, a także w przypadku pozostałych operacji. Rozchód środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się metodą pierwsze przyszło - pierwsze wyszło.
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują poniesione już wydatki stanowiące koszty następnych okresów sprawozdawczych. W zależności od przewidywanego okresu rozliczenia prezentowane są w bilansie jako długo lub krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Kapitały
Kapitał podstawowy (fundusz wydzielony) odpowiada wartości majątku otrzymanego przez Oddział od jednostki macierzystej. Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej.
Rezerwy
Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania wynikające z przeszłych zdarzeń, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczących się postępowań sądowych. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych zależnie od okoliczności, z którymi te zobowiązania się wiążą. Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę.
Zobowiązania krótko- i długoterminowe
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wycena zobowiązań w walutach obcych następuje zgodnie z punktem 4.12 różnice kursowe.
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Rozliczenia międzyokresowe obejmują wartość otrzymanych aktywów (np. dotacji, dopłat, otrzymanych wpłat na poczet przyszłych rozliczeń), które staną się przychodem w przyszłych okresach. W zależności od przewidywanego okresu rozliczenia prezentowane są w bilansie jako długo lub krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Bieżący podatek dochodowy
Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą. Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowy różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z przejściowym wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów stanowiących trwałe różnice pomiędzy wynikiem podatkowym a wynikiem księgowym. Obciążenie podatkowe jest wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.
Przychody i koszty
Przychody i koszty Jednostki są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału tj. w okresie którego dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat w momencie przekazania nabywcy znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z praw własności do nich. Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikają z wyceny aktywów i pasywów wyrazonych w walutach obcych n adzień bilansowy oraz z róznic powstałych w ciągu roku w związku z zapłatą nalezności i zobowiązań lub sprzedaży walut obcych. Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w warości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu sredniego NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Operacje dotyczące walutowych rachunków pieniężnych i kas walutowych przelicza się na złote według kursu faktycznie zastosowanego w tym dniu. Na dzień bilansowy wszystkie wartości w walutach obcych przelicza się według kursu średniego NBP na ten dzień. Różnice kursowe ujmuje się bezpośrednio w przychodach lub kosztach finansowych, chyba że stanowią one element ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Podstawa sporządzania sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe przygotowane zostało w oparciu o zasady rachunkowości i praktykę zawodową stosowane przez jednostki działające w Polsce, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (UoR) (tekst jednolity z 22 lutego 2019 roku) oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez Jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Jednostka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych nie jest sporządzany. Zestawienie zmian w kapitale własnym nie jest sporządzane.
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało przygotowane z zastosowaniem pewnych zwolnień przewidzianych przez UoR. Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zwolnienie z art. 37 ust. 10 UoR). Jednostka zastosowała uproszczony sposób prezentacji i wyceny instrumentów finansowych (zwolnienie z art. 28b ust. 1 UoR). Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym (zwolnienie z art. 45 ust. 2 i 3 UoR).

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 26 601,19 34 721,92
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 26 601,19 34 721,92
1 Środki trwałe 26 601,19 34 721,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 26 601,19 34 721,92
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 3 368 653,15 2 376 887,31
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 280 913,03 532 353,60
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 280 913,03 532 353,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 169 960,17 463 166,41
– do 12 miesięcy 169 960,17 463 166,41
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 88 968,00 55 007,00
c) inne 21 984,86 14 180,19
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 3 087 720,80 1 836 393,43
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 087 720,80 1 836 393,43
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 087 720,80 1 836 393,43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 087 720,80 1 836 393,43
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19,32 8 140,28
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 3 395 254,34 2 411 609,23
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 1 605 942,67 1 224 792,21
I Kapitał (fundusz) podstawowy 174 273,87 174 273,87
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 050 518,34 687 150,26
VI Zysk (strata) netto 381 150,46 363 368,08
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 789 311,67 1 186 817,02
I Rezerwy na zobowiązania 136 310,35 49 111,49
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 127 560,35 40 361,49
– długoterminowa
– krótkoterminowa 127 560,35 40 361,49
3 Pozostałe rezerwy 8 750,00 8 750,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 8 750,00 8 750,00
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 337 007,45 1 130 137,61
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1 188 609,59 1 014 824,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 188 609,59 1 014 824,97
– do 12 miesięcy 1 188 609,59 1 014 824,97
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 148 397,86 115 312,64
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 43 101,91 27 131,48
– do 12 miesięcy 43 101,91 27 131,48
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 81 574,44 88 181,16
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 23 721,51
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 315 993,87 7 567,92
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 315 993,87 7 567,92
– długoterminowe
– krótkoterminowe 315 993,87 7 567,92
Pasywa razem 3 395 254,34 2 411 609,23
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 227 159,92 2 651 014,14
– od jednostek powiązanych 103 007,54 99 010,65
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 227 159,92 2 651 014,14
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 2 567 855,19 2 047 792,80
I Amortyzacja 27 639,72 11 093,53
II Zużycie materiałów i energii 45 889,63 40 805,11
III Usługi obce 1 188 833,36 979 344,04
IV Podatki i opłaty, w tym: 1 701,36 632,81
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 967 985,63 744 723,28
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 209 386,06 168 263,17
– emerytalne 76 677,51 64 023,85
VII Pozostałe koszty rodzajowe 126 419,43 102 930,86
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 659 304,73 603 221,34
D Pozostałe przychody operacyjne 8,32 16,00
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 8,32 16,00
E Pozostałe koszty operacyjne 68 508,59 84 840,78
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 68 244,87 84 306,66
III Inne koszty operacyjne 263,72 534,12
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 590 804,46 518 396,56
G Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 2 857,00 17 404,48
I Odsetki, w tym: 141,38 13 302,95
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 2 715,62 4 101,53
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 587 947,46 500 992,08
J Podatek dochodowy 206 797,00 137 624,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 381 150,46 363 368,08
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok587 947,46
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 491,54
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:36 164,12
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:315 993,87
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:95 881,16
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:248 149,27
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:121 912,62
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 088 403,00
K. Podatek dochodowy206 797,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

SF

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki