Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PICODI.COM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPicodi.com Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomałopolskie
PowiatKraków
GminaKraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
PowiatKraków
GminaKraków
Ulicaul. Przemysłowa
Nr domu12
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy30-701
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6312Z - działalność portali internetowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000551741

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rok obrotowy i okres sprawozdawczy:
1) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy stosowany również do celów podatkowych.
2) Rok obrotowy dzieli się na 12 okresów sprawozdawczych, którymi są miesiące.

Księgi jednostki prowadzone są poza siedzibą jednostki, przez biuro rachunkowe MERITOROS Sp. z o.o. 31-158 Kraków, ul. Krowoderska 63B/6

Księgi rachunkowe obejmują:
1) dziennik zbiorczy,
2) księgę główną (ewidencja syntetyczna),
3) księgi pomocnicze (ewidencja analityczna),
4) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych.
Konta ksiąg pomocniczych (analityka) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym, jako wyodrębniony system ksiąg, komputerowych zbiorów danych uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.

Jednostka zobowiązuje się do stosowania określonych ustawą zasad rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiających jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczonych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki, zachowano:
a) 4 ust. 1 UoR),
b) zasadę przewagi treści nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR),
c) zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR),
d) zasadę kontynuacji działalności (art. 5 ust. 2 UoR),
e) zasadę współmierności – memoriału (art. 6 ust. 1 UoR),
f) zasadę kosztu historycznego, uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny (art. 7 UoR),
g) zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR).
Wybrane warianty rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie ich wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie, oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku wieczystego użytkowania gruntu, wycena dokonywana jest na podstawie decyzji wydanej przez gminę w chwili jego nabycia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Grunty wyceniane są w cenie nabycia.
Środki trwałe są amortyzowane liniowo zgodnie z szacowanym okresem ich ekonomicznej użyteczności
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej
10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem.
Należności
Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem wyceny bilansowej.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są jeśli wartość podatkowa aktywów przewyższa ich wartość bilansową, a wartość zobowiązań jest niższa od ich wartości bilansowej i w związku z tym występują ujemne różnice przejściowe, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Inwestycje
Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości godziwej.
Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych, wyceniane są według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek – wg wartości godziwej określonej w inny sposób.
Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe - aktywa
Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych, zaliczane są koszty dotyczące następnego roku obrotowego, których aktywowanie kończy się w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, w szczególności koszty korzystania z domen internetowych.
Kapitał
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kapitały inne niż zakładowy, instrumenty kapitałowe oraz pozostałe pasywa wyceniane są według wartości nominalnej.
Zobowiązania
Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem wyceny bilansowej.
Rozliczenia międzyokresowe - pasywa
Do innych rozliczeń międzyokresowych, zaliczane są bierne rozliczenia międzyokresowe, w szczególności koszty usług obcych dotyczące roku 2018, zafakturowane w roku 2019.
Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto.
Na wynik netto jednostki składają się:
- wynik na podstawowej działalności operacyjnej
- wynik z pozostałej działalności operacyjnej
- wynik operacji finansowych
- obciążenia wyniku finansowego, wynikające z tytułu podatku dochodowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2002 Nr 76 poz.694) wraz z późniejszymi zmianami do ustawy.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosowana jest zasada ciągłości, to znaczy w kolejnych latach obrotowych jednakowo grupowane są operacje gospodarcze, wyceniane aktywa i pasywa
(w tym także dokonywane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe), ustalony wynik finansowy i sporządzane sprawozdanie finansowe.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe202 038,19246 593,59
IWartości niematerialne i prawne1 416,67
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 416,67
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe116 035,62164 286,35
1Środki trwałe116 035,62164 286,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny27 637,0152 300,30
d) środki transportu
e) inne środki trwałe88 398,61111 986,05
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe38 109,0132 959,56
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek38 109,0132 959,56
IVInwestycje długoterminowe17 007,50
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe17 007,50
a) w jednostkach powiązanych17 007,50
– udziały lub akcje17 007,50
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe47 893,5630 923,51
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego44 442,0025 233,80
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 451,565 689,71
BAktywa obrotowe15 955 986,865 350 270,03
IZapasy835,8917 098,88
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi835,8917 098,88
IINależności krótkoterminowe2 703 916,771 124 344,15
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 703 916,771 124 344,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 253 322,841 070 459,15
– do 12 miesięcy2 253 322,841 070 459,15
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych450 593,9353 885,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe13 216 528,854 138 777,16
1Krótkoterminowe aktywa finansowe13 216 528,854 138 777,16
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne13 216 528,854 138 777,16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 472 904,94508 777,16
– inne środki pieniężne11 743 623,913 630 000,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe34 705,3570 049,84
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem16 158 025,055 596 863,62
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny12 931 971,294 685 427,76
IKapitał (fundusz) podstawowy140 820,00121 044,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 934 352,182 927 921,18
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych1 636 462,58-472 808,09
VIZysk (strata) netto8 220 336,532 109 270,67
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 226 053,76911 435,86
IRezerwy na zobowiązania90 607,3936 804,06
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 289,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne82 318,3936 804,06
– długoterminowa7 326,1510 746,98
– krótkoterminowa74 992,2426 057,08
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 099 773,11851 463,18
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek3 099 773,11851 463,18
a) kredyty i pożyczki135,48135,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe16 958,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 061 261,23462 074,75
– do 12 miesięcy1 061 261,23462 074,75
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 037 296,40369 846,20
h) z tytułu wynagrodzeń1 080,002 448,75
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe35 673,2623 168,62
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe35 673,2623 168,62
– długoterminowe
– krótkoterminowe35 673,2623 168,62
Pasywa razem16 158 025,055 596 863,62
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 290 594,2313 100 477,36
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów22 290 594,2313 100 477,36
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej12 137 701,8010 277 304,61
IAmortyzacja49 667,4040 996,81
IIZużycie materiałów i energii294 632,68215 740,82
IIIUsługi obce8 197 299,967 180 108,25
IVPodatki i opłaty, w tym:137 394,99153 603,19
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 992 063,702 346 362,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:466 643,07340 493,54
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)10 152 892,432 823 172,75
DPozostałe przychody operacyjne108 993,2857 993,48
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych96 005,37
IVInne przychody operacyjne12 987,9157 993,48
EPozostałe koszty operacyjne286 246,19146 138,22
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych282 459,6396 005,37
IIIInne koszty operacyjne3 786,5650 132,85
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 975 639,522 735 028,01
GPrzychody finansowe145 489,2938 025,26
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:145 489,2935 933,27
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne2 091,99
HKoszty finansowe46 195,48107 496,40
IOdsetki, w tym:783,473 684,62
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych17 007,50
IVInne28 404,51103 811,78
IZysk (strata) brutto (F+G–H)10 074 933,332 665 556,87
JPodatek dochodowy1 854 596,80556 286,20
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)8 220 336,532 109 270,67
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 685 427,762 576 157,09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 685 427,762 576 157,09
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu121 044,00121 044,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego19 776,00
a) zwiększenie (z tytułu)19 776,00
– wydania udziałów (emisji akcji)19 776,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu140 820,00121 044,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 927 921,181 861 942,08
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego6 431,001 065 979,10
a) zwiększenie (z tytułu)6 431,001 065 979,10
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej6 431,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)1 065 979,10
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 934 352,182 927 921,18
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu593 171,01
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu593 171,01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach593 171,01
a) zwiększenie (z tytułu)2 109 270,67
– podziału zysku z lat ubiegłych2 109 270,67
b) zmniejszenie (z tytułu)1 065 979,10
-podział zysku1 065 979,10
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu2 109 270,67-472 808,09
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-472 808,09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
-wyjście i rozliczenie wspólnika
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-472 809,09
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu1 636 462,58-472 808,09
6Wynik netto8 220 336,532 109 270,67
Azysk netto8 220 336,532 109 270,67
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)12 931 971,294 685 427,76
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)12 931 971,294 685 427,76
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej8 949 679,312 194 930,83
IZysk (strata) netto8 220 336,532 109 270,67
IIKorekty razem729 342,7885 660,16
1Amortyzacja49 667,4040 996,81
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-145 489,29-35 933,27
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej2 002,09
5Zmiana stanu rezerw53 803,33-1 955,55
6Zmiana stanu zapasów16 262,99-9 240,87
7Zmiana stanu należności-1 584 722,07-286 388,54
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 265 267,93449 998,66
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych30 879,08-73 819,17
10Inne korekty43 673,41
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)8 949 679,312 194 930,83
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej101 865,38-95 399,30
IWpływy101 865,3835 933,27
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:101 865,3835 933,27
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach101 865,3835 933,27
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki101 865,38
– inne wpływy z aktywów finansowych35 933,27
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki131 332,57
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych114 325,07
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:17 007,50
a) w jednostkach powiązanych17 007,50
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)101 865,38-95 399,30
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej26 207,00
IWpływy26 207,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału26 207,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)26 207,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)9 077 751,692 099 531,53
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:9 077 751,692 099 531,53
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 138 777,162 039 245,63
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:13 216 528,854 138 777,16
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok10 074 933,332 665 556,87
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:106 336,67
pozostałe 106 336,67
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:57 002,2246 731,74
pozostałe 57 002,2246 731,74
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:45 185,64
pozostałe 45 185,64
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:346 558,84175 338,68
pozostałe 346 558,84175 338,68
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:484 833,37
Odliczenie ulgi na działalność B+R484 833,37art 18
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym9 818 505,552 794 163,81
K. Podatek dochodowy1 865 516,00530 891,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki