Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ZUTEH RAIL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ZUTEH RAIL SA
Siedziba
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Gmina Bydgoszcz
Miejscowość Solec Kujawski
Adres
Kod kraju PL
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Gmina Bydgoszcz
Ulica Brukselska
Nr domu 8
Miejscowość Solec Kujawski
Kod pocztowy 86-050
Poczta Bydgoszcz
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4614Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
4663Z - sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
4669Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
7220Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
7490Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
7740Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000548407

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Informacjadodatkowa

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

ZUTEH RAIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Śniadeckich 2/4 jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548407. Przedmiotem działalności spółki jest wytwarzanie elementów metalowych
2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Działalność gospodarcza została utworzona na czas nieoznaczony.

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

ZUTEH RAIL Spółka Akcyjna prezentuje sprawozdanie finansowe za okres rozpoczynający się 01.01.2018 r. i kończący się 31-12-2018 r.

4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzanie samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była, więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

5) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę

6) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyników finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazywane są w bilansie według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według metody linowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich eko

nomicznej użyteczności.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne oraz inne aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej na koniec okresu sprawozdawczego wyceniane są według kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

Zapasy wyceniane są według cen zakupu.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 82 221,72 80 726,72
I Wartości niematerialne i prawne 54 346,72 74 726,72
3 Inne wartości niematerialne i prawne 54 346,72 74 726,72
II Rzeczowe aktywa trwałe 27 875,00 6 000,00
1 Środki trwałe 27 875,00 6 000,00
d) środki transportu 27 875,00 6 000,00
B Aktywa obrotowe 1 152 753,38 782 322,68
I Zapasy 108 336,33 285 921,00
2 Półprodukty i produkty w toku 108 336,33 285 921,00
II Należności krótkoterminowe 1 019 806,55 82 402,46
3 Należności od pozostałych jednostek 1 019 806,55 82 402,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 981 389,65 59 771,76
– do 12 miesięcy 981 389,65 59 771,76
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 401,33
c) inne 38 416,90 21 229,37
III Inwestycje krótkoterminowe 413 999,22
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 413 999,22
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 413 999,22
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 413 999,22
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 610,50
D Udziały (akcje) własne 20 000,00 20 000,00
Aktywa razem 1 254 975,10 883 049,40
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 491 137,49 450 815,82
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 000 000,00 1 000 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17 109,01 1 900,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -566 293,19 -566 293,19
VI Zysk (strata) netto 40 321,67 15 209,01
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 763 837,61 432 233,58
III Zobowiązania krótkoterminowe 763 837,61 432 233,58
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 763 837,61 432 233,58
a) kredyty i pożyczki 140 771,89
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 533 726,43 223 397,66
– do 12 miesięcy 533 726,43 223 397,66
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 140 997,20
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 59 962,76 55 316,91
h) z tytułu wynagrodzeń 28 211,40 9 346,81
i) inne 1 165,13 3 175,00
Pasywa razem 1 254 975,10 883 049,40
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 291 059,41 1 150 087,37
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 291 059,41 1 150 087,37
B Koszty działalności operacyjnej 3 244 947,40 1 125 659,57
I Amortyzacja 26 599,51 26 849,07
II Zużycie materiałów i energii 73 004,78 224 543,82
III Usługi obce 139 468,93 431 427,64
IV Podatki i opłaty, w tym: 3 528,66 818,00
V Wynagrodzenia 579 454,72 357 552,30
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 82 885,77 51 192,45
VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 061,19 33 276,26
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 337 943,84
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 46 112,01 24 427,80
D Pozostałe przychody operacyjne 11 961,82 8 491,75
IV Inne przychody operacyjne 11 961,82 8 491,75
E Pozostałe koszty operacyjne 139,49 17 155,32
III Inne koszty operacyjne 139,49 17 155,32
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 57 934,34 15 764,23
G Przychody finansowe 1 802,13
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
B Od jednostek pozostałych, w tym: 1 802,13
H Koszty finansowe 17 612,67 2 357,35
I Odsetki, w tym: 6 543,65 2 357,35
IV Inne 11 069,02
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 40 321,67 15 209,01
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 40 321,67 15 209,01
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 40 321,67 15 209,01
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 31 098,13 73 038,86
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 71 419,80 74 208,88
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki