Szczegóły spółki

Nazwa ZUTEH RAIL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9671363800
REGON 361010349
KRS 0000548407
Adres ul. Brukselska 8, 86-050 Solec Kujawski
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4614Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 4663Z — sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 4669Z — sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 7220Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 7490Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 7740Z — dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.49 0.61
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.96 1.56
Płynność bieżąca (CR) 1.81 1.51
Płynność szybka (QR) 1.15 1.37
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.96 1.56
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.32% 1.23%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.37% 8.21%
Rentowność aktywów (ROA) 1.72% 3.21%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-02 106/2020 44 24651
Poz. 24651. ZUTEH RAIL SPÓŁKA AKCYJNA w Solcu Kujaw-
skim. KRS 0000548407. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2015 r.
[BMSiG-24461/2020]

Jako Zarząd Spółki Zuteh Rail S.A. z siedzibą w Solcu Kujaw-
skim, na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 23 ust. 2, 3 i art. 25 Statutu Spółki,
zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zuteh Rail Spółka
Akcyjna w Solcu Kujawskim. Walne Zgromadzenie odbę-
dzie się w dniu 30 czerwca 2020 r., o godz. 1130, w Solcu
Kujawskim przy ul. Brukselskiej 8.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za 2019 rok.
   6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za 2019 rok.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki
    za 2019 rok.
   8. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obo-
    wiązków za 2019 rok.
   9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania obowiązków za 2019 rok.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie Zgromadzenia.

                        Prezes Zarządu
                      Joanna Szabłowska
                      Wiceprezes Zarządu
                       Ryszard Szajgin
Poz. 24651. ZUTEH RAIL SPÓŁKA AKCYJNA w Solcu Kujaw-
skim. KRS 0000548407. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2015 r.
[BMSiG-24461/2020]

Jako Zarząd Spółki Zuteh Rail S.A. z siedzibą w Solcu Kujaw-
skim, na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 23 ust. 2, 3 i art. 25 Statutu Spółki,
zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zuteh Rail Spółka
Akcyjna w Solcu Kujawskim. Walne Zgromadzenie odbę-
dzie się w dniu 30 czerwca 2020 r., o godz. 1130, w Solcu
Kujawskim przy ul. Brukselskiej 8.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za 2019 rok.
   6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za 2019 rok.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki
    za 2019 rok.
   8. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obo-
    wiązków za 2019 rok.
   9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania obowiązków za 2019 rok.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie Zgromadzenia.

                        Prezes Zarządu
                      Joanna Szabłowska
                      Wiceprezes Zarządu
                       Ryszard Szajgin
2019-05-30 104/2019 20 28136
Poz. 28136. ZUTEH RAIL SPÓŁKA AKCYJNA w Solcu Kujaw-
skim. KRS 0000548407. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2015 r.
[BMSiG-27794/2019]

Jako Zarząd Spółki Zuteh Rail S.A. z siedzibą w Solcu Kujaw-
skim, na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 23 ust. 2, 3 i art. 25 Statutu Spółki,
zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zuteh Rail Spółka
Akcyjna w Solcu Kujawskim. Walne Zgromadzenie odbę-
dzie się w dniu 27 czerwca 2019 r., o godz. 1300, w Solcu
Kujawskim przy ul. Brukselskiej 8.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za 2018 rok.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki
   za 2018 rok.
  8. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obo-
   wiązków za 2018 rok.
  9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
   z wykonania obowiązków za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki o 25.000 zł i w sprawie wyłączenia
   prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odnie-
   sieniu akcji nowej emisji serii „D”.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki
   w zakresie zmiany kapitału zakładowego. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
   statutu Spółki.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

                       Prezes Zarządu
                     Joanna Szabłowska
                     Wiceprezes Zarządu
                       Ryszard Szajgin
                      Członek Zarządu
                    Wiesław Modrakowski
Poz. 28136. ZUTEH RAIL SPÓŁKA AKCYJNA w Solcu Kujaw-
skim. KRS 0000548407. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2015 r.
[BMSiG-27794/2019]

Jako Zarząd Spółki Zuteh Rail S.A. z siedzibą w Solcu Kujaw-
skim, na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 23 ust. 2, 3 i art. 25 Statutu Spółki,
zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zuteh Rail Spółka
Akcyjna w Solcu Kujawskim. Walne Zgromadzenie odbę-
dzie się w dniu 27 czerwca 2019 r., o godz. 1300, w Solcu
Kujawskim przy ul. Brukselskiej 8.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za 2018 rok.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki
   za 2018 rok.
  8. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obo-
   wiązków za 2018 rok.
  9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
   z wykonania obowiązków za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki o 25.000 zł i w sprawie wyłączenia
   prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odnie-
   sieniu akcji nowej emisji serii „D”.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki
   w zakresie zmiany kapitału zakładowego. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
   statutu Spółki.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

                       Prezes Zarządu
                     Joanna Szabłowska
                     Wiceprezes Zarządu
                       Ryszard Szajgin
                      Członek Zarządu
                    Wiesław Modrakowski

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki