Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CYTOPATH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCYTOPATH SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatM. ŁÓDŹ
GminaM. ŁÓDŹ
MiejscowośćŁÓDŹ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatM. ŁÓDŹ
GminaM. ŁÓDŹ
UlicaA. STRUGA
Nr domu66
MiejscowośćŁÓDŹ
Kod pocztowy90-552
PocztaŁÓDŹ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8690E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000547837

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2018 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2017.
Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości zastosowane w sprawozdaniu finansowym - jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny:
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzację oblicza się zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności środka trwałego, przy czym:
a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umarzane są metodą liniową, za pomocą stawek przewidujących okres ekonomicznej użyteczności.
3. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe (w tym w jednostkach podporządkowanych), w postaci akcji/udziałów wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.
4. Inwestycje w nieruchomości wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według ceny rynkowej.
5. Wyceny pozostałych aktywów i pasywów dokonuje się w następujący sposób:
a) zapasy – wyceniane są według rzeczywistych cen ich zakupu powiększanych
o cło. Na dzień bilansowy wycena ta jest nie wyższa niż ceny sprzedaży netto. Koszty zakupu są zaliczane bezpośrednio do kosztów roku obrotowego, gdyż nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i wyniku finansowego spółki. Wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO lub szczegółowej identyfikacji.
b) należności, roszczenia i zobowiązania - w ciągu roku wykazywane w wartości nominalnej, na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane są w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji. Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności zagrożone i pewne lub prawdopodobne straty z działalności gospodarczej.
c) środki pieniężne - krajowe środki pieniężne ustala się w wartości nominalnej, środki pieniężne w bankach wyrażone w walutach obcych wykazywane są w księgach w wartości nominalnej, przeliczone wg kursu faktycznie zastosowanego do danej operacji (z uwagi na jej charakter i okoliczności) ustalonego przez bank, w którym został otworzony rachunek. Rozchody wycenia się według kursu faktycznie zastosowanego do danej operacji ustalonego przez bank stosując zasadę „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”. W przypadku braku kursu faktycznie zastosowanego stosuje się średni kurs dla danej waluty ogłaszany przez NBP w dniu roboczym poprzedzającym dokonanie operacji. Stan środków pieniężnych wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
d) kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe - zobowiązania finansowe, w tym kredyty i pożyczki, wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, z zastrzeżeniem zastosowania wyceny uproszczonej - w wartości nominalnej na podstawie art. 4 ust 4 ustawy o rachunkowości. W bieżącym roku obrotowym zastosowane uproszczenie nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
e) różnice kursowe - różnice kursowe powstałe
w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
ujemne – do kosztów operacji finansowych.
f) Kapitały własne w wartości nominalnej,
g) Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
h) Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
i) Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
• wynik działalności operacyjnej
• wynik na operacjach finansowych
• obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Przychody i koszty
przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są według uzyskanych cen sprzedaży pomniejszonych o podatek od towarów i usług (VAT),
koszty prowadzone są w układzie rodzajowym.
Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w ZPR;

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodne z ustawą o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe764 485,96714 609,34
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe628 366,21535 700,16
1Środki trwałe628 366,21535 700,16
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny550 582,61435 096,64
d) środki transportu
e) inne środki trwałe77 783,60100 603,52
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe38 342,0038 342,00
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek38 342,0038 342,00
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe97 777,75140 567,18
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe97 777,75140 567,18
BAktywa obrotowe456 406,15360 201,82
IZapasy8 309,6110 815,99
1Materiały8 309,6110 815,99
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe378 589,90306 778,41
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek378 589,90306 778,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:322 322,29266 161,21
– do 12 miesięcy322 322,29266 161,21
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 813,16
c) inne54 454,4540 617,20
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe9 377,66815,19
1Krótkoterminowe aktywa finansowe9 377,66815,19
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9 377,66815,19
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach9 377,66815,19
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe60 128,9841 792,23
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 220 892,111 074 811,16
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-1 640 933,91-1 047 637,96
IKapitał (fundusz) podstawowy600 000,00600 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 647 637,96-1 268 673,51
VIZysk (strata) netto-593 295,95-378 964,45
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 861 826,022 122 449,12
IRezerwy na zobowiązania82 284,3219 563,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy82 284,3219 563,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe82 284,3219 563,00
IIZobowiązania długoterminowe1 100 652,141 429 917,49
1Wobec jednostek powiązanych940 954,34992 905,62
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek159 697,80437 011,87
a) kredyty i pożyczki224 785,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe159 697,80212 226,10
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 678 889,56672 968,63
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych243 187,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne243 187,53
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 435 702,03672 968,63
a) kredyty i pożyczki458 844,53114 333,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe57 317,1657 366,16
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:560 866,72313 135,08
– do 12 miesięcy560 866,72313 135,08
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych76 252,09164 247,41
h) z tytułu wynagrodzeń42 210,2823 886,98
i) inne240 211,25
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem1 220 892,111 074 811,16
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 125 594,921 277 409,15
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 125 594,921 277 409,15
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej2 285 735,901 535 325,62
IAmortyzacja172 414,55139 548,33
IIZużycie materiałów i energii410 514,80137 559,98
IIIUsługi obce1 069 547,67768 751,95
IVPodatki i opłaty, w tym:4 462,253 181,60
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia519 677,03407 073,58
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:79 769,3458 757,89
– emerytalne37 103,64
VIIPozostałe koszty rodzajowe29 350,2620 452,29
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-160 140,98-257 916,47
DPozostałe przychody operacyjne23 326,67576,82
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne23 326,67576,82
EPozostałe koszty operacyjne364 291,8119 563,00
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne364 291,8119 563,00
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-501 106,12-276 902,65
GPrzychody finansowe
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe92 189,83102 061,80
IOdsetki, w tym:92 189,83101 962,80
– dla jednostek powiązanych53 917,1867 314,69
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne99,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-593 295,95-378 964,45
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-593 295,95-378 964,45
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-1 047 637,96-668 673,51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-1 047 637,96-668 673,51
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu600 000,00600 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu600 000,00600 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 268 673,51-695 501,93
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 268 673,51695 501,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 268 673,51695 501,93
a) zwiększenie (z tytułu)378 964,45573 171,58
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia378 964,45573 171,58
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 647 637,961 268 673,51
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 647 637,96-1 268 673,51
6Wynik netto-593 295,95-378 964,45
Azysk netto
Bstrata netto593 295,95378 964,45
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-1 640 933,91-1 047 637,96
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-1 640 933,91-1 047 637,96
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-131 829,8125 234,41
IZysk (strata) netto-593 295,95-378 964,45
IIKorekty razem461 466,14404 198,86
1Amortyzacja172 414,55139 548,33
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)92 189,83101 962,80
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw62 721,3219 563,00
6Zmiana stanu zapasów2 506,38-950,01
7Zmiana stanu należności-71 811,49-176 431,19
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów178 992,87307 065,41
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych24 452,6813 440,52
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-131 829,8125 234,41
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-265 080,60
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki265 080,60
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych265 080,60
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-265 080,60
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej405 472,88-41 150,13
IWpływy578 792,54150 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki341 893,54
3Emisja dłużnych papierów wartościowych150 000,00
4Inne wpływy finansowe236 899,00
IIWydatki173 319,66191 150,13
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek114 735,24104 317,71
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego38 258,9455 253,98
8Odsetki20 325,4831 578,44
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)405 472,88-41 150,13
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)8 562,47-15 915,72
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:8 562,47-15 915,72
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu815,1916 730,91
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:9 377,66815,19
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-222 511,19
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:19 563,00
rozwiazane rezerwy19 563,00art 16 ust 1 pkt 26
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:541 539,14
naliczone kary51 300,00art 16 ust 1 pkt 22
naliczone odsetki53 917,18art 16 ust 1 pkt 11
niewypłacone wynagrodzenia42 210,28art 16 ust 1 pkt 57
niezapłacone skladki zus76 252,09art 16 ust 1 pkt 57a
odpisy aktualizujące należności224 180,00art 16 ust 1 pkt 26a
utworzone rezerwy82 284,32art 16 ust 1 pkt 26
pozostałe 11 395,27
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:151 191,39
wypłacone wynagrodzenia24 279,98art 15 ust 1 pkt 4 lit g
zaplacone skladki zus126 911,41art 15 ust 1 pkt 4 lit h
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

inf dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki