Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki F.B.I. TASBUD SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyF.B.I. TASBUD Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatm.s.t. Warszawa
GminaBielany
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatm.s.t. Warszawa
GminaBielany
UlicaBalaton
Nr domu20
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy01-981
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4291Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
4299Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
4311Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
4221Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
4211Z - roboty związane z budową dróg i autostrad
4321Z - wykonywanie instalacji elektrycznych
4322Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000547504

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszł

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka sporządza Sprawozdanie finansowe na podstawie ogólnych zasad wynikającyh z polityki rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe i WNiP o wartości jednostkowej od 500 zł do 3 500 zł zalicza się do aktywów trwałych i dokonuje jednorazowo odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe i WNiP amortyzowane są metodą liniową zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nieruchomości zaliczane do inwestycji długoterminowych wyceniane będą według ceny rynkowej określonej corocznie na podstawie wycen przedstawianych przez wykwalifikowanych rzeczoznawców.

3. Materiały księgowane są bezpośrednio w koszty po cenie zakupu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody ze sprzedaży towarów i usług stanowią należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży pomniejszone o należny podatek od towarów i usług, ujmowane w okresach, których dotyczą niezależnie od terminu zapłaty lub fakturowania. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów są rozpoznawane w momencie ich dostawy, a co za tym idzie transferu ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności do towarów lub produktów.
Na koniec roku obrotowego Spółka dokonuje wyceny roboty na podstawie stopnia zaawansowania projektów / budów ujmując przy tym stosownie do zaawansowania zarówno przychody jak i koszty z nich wynikające bazując na budżetach realizacyjnych. Powstałe różnice w wycenie odnoszone są na wynik i rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące danego roku obrotowego ewidencjonowane są w danym roku obrotowym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 423 098,337 439 650,03
IWartości niematerialne i prawne125 968,97
1Koszty zakończonych prac rozwojowych125 968,97
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 626 767,901 247 044,52
1Środki trwałe1 527 044,311 243 639,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)855 840,00855 840,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny68 263,9142 960,51
d) środki transportu600 975,66341 060,91
e) inne środki trwałe1 964,743 778,35
2Środki trwałe w budowie99 723,593 404,75
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe738 340,284 111 087,66
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek738 340,284 111 087,66
IVInwestycje długoterminowe615 520,00588 592,00
1Nieruchomości594 000,00588 592,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe21 520,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje21 520,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 316 501,181 492 925,85
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 701 480,001 222 379,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe615 021,18270 546,85
BAktywa obrotowe57 764 523,6234 284 347,29
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe23 492 674,9016 075 240,60
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek23 492 674,9016 075 240,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:15 030 399,1714 047 258,37
– do 12 miesięcy15 030 399,1714 047 258,37
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych488 972,17713 226,50
c) inne7 172 872,46479 022,45
d) dochodzone na drodze sądowej800 431,10835 733,28
IIIInwestycje krótkoterminowe65 419,1064 017,40
1Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne65 419,1064 017,40
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach65 419,1064 017,40
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe34 206 429,6218 145 089,29
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem64 187 621,9541 723 997,32
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny10 439 127,766 385 860,83
IKapitał (fundusz) podstawowy1 600 000,001 600 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:4 785 860,831 910 283,80
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto4 053 266,932 875 577,03
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania53 748 494,1935 338 136,49
IRezerwy na zobowiązania4 232 860,001 916 287,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 232 860,001 916 287,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe3 141 521,352 552 670,59
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek3 141 521,382 552 670,59
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe228 592,95
d) zobowiązania wekslowe
e) inne2 912 928,432 552 670,59
IIIZobowiązania krótkoterminowe42 770 080,8524 708 565,72
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek42 770 080,8524 705 565,72
a) kredyty i pożyczki16 218 888,786 507 503,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe179 406,16
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:19 878 453,5015 506 123,69
– do 12 miesięcy19 878 453,5015 506 123,69
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 336 221,13387 187,23
h) z tytułu wynagrodzeń35 852,648 207,03
i) inne5 121 258,642 299 544,13
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe3 604 031,966 160 613,18
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 604 031,966 160 613,18
– długoterminowe
– krótkoterminowe3 604 031,966 160 613,18
Pasywa razem64 187 621,9541 723 997,32
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:151 036 333,45103 724 684,02
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów151 036 333,45103 724 684,02
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:145 244 364,3998 811 138,29
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów145 244 364,3998 811 138,29
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)5 791 969,064 913 545,73
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu2 888 494,081 670 237,31
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)2 903 474,983 243 308,42
GPozostałe przychody operacyjne5 821 104,732 712 682,78
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych27 000,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych12 369,66106 046,32
IVInne przychody operacyjne5 781 735,072 606 636,46
HPozostałe koszty operacyjne2 709 857,551 930 085,64
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych9 695,85
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 058 353,791 099 387,88
IIIInne koszty operacyjne1 651 503,76821 001,91
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)6 014 722,164 025 905,56
JPrzychody finansowe27,131 278,80
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:27,121 277,09
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne0,011,71
KKoszty finansowe532 547,36337 869,33
IOdsetki, w tym:529 815,14337 829,31
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne2 732,2240,02
LZysk (strata) brutto (I+J–K)5 482 201,933 869 315,03
MPodatek dochodowy1 428 935,00813 738,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)4 053 266,932 875 577,03
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)6 385 860,833 510 283,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach6 385 860,833 510 283,80
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 600 000,001 600 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 600 000,001 600 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 910 283,80777 268,79
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 875 577,031 133 015,01
a) zwiększenie (z tytułu)2 875 577,031 133 015,01
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)2 875 577,031 133 015,01
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu4 785 860,831 910 283,80
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 875 577,031 133 015,01
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 875 577,031 133 015,01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 875 577,031 133 015,01
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)2 875 577,031 133 015,01
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto4 053 266,932 875 577,03
Azysk netto4 053 266,932 875 577,03
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)10 439 127,766 385 860,83
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)10 439 127,766 385 860,83
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-844 003,40-1 941 494,56
IZysk (strata) netto4 053 266,932 875 577,03
IIKorekty razem-12 497 270,33-4 817 071,59
1Amortyzacja282 752,01195 224,42
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)483 015,68320 124,33
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-32 408,009 695,85
5Zmiana stanu rezerw2 430 362,001 403 832,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-7 417 434,30-3 248 315,15
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów8 572 099,944 147 383,67
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-20 548 663,88-8 816 444,85
10Inne korekty3 733 006,221 171 428,14
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-8 444 003,40-1 941 494,56
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-782 964,36-1 660 147,53
IWpływy27 000,002 203,41
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych27 000,002 203,41
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki809 964,361 662 350,94
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych788 444,361 073 758,94
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne588 592,00
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych21 520,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-782 964,36-1 660 147,53
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej9 228 369,462 835 999,48
IWpływy9 711 385,143 156 123,81
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki9 711 385,143 156 123,81
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki483 015,68320 124,33
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki483 015,68320 124,33
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)9 228 369,462 835 999,48
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 401,70-765 642,61
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 401,70-765 642,61
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu64 017,40829 660,01
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:65 419,1064 017,40
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok4 053 267,933 689 315,03
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:21 746 488,6621 746 488,6610 085 722,58
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:9 142 152,549 142 152,541 396 190,55
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 649 743,532 649 743,531 427 426,56
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:13 999 727,1413 999 727,146 414 375,04
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:6 414 375,04641 375,04
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 112 964,442 841 624,62
K. Podatek dochodowy591 463,00539 909,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki