Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki HB REAVIS JV SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyHB Reavis JV S.A.
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatM. ST. Warszawa
GminaM. ST. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM. ST. Warszawa
GminaM. ST. Warszawa
UlicaPostępu
Nr domu14
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-676
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8291Z - działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
8299Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000546016

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Na podstawie podjętej przez organ zatwierdzający decyzji w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego Spółka nie sporządza sprawozdania z działalności (zgodnie z art. 49 ust. 5).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Dla wartości niematerialych i prawnych o wartości początkowej poniżej 10 000 złotych stosuje się amortyzację kwotową w wysokości 100% wartości w m-cu jej wprowadzenia do ewidencji.
2. Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Dla środków trwałych o jednostkowej wartości początkowej poniżej 10 000 złotych stosuje się amortyzację kwotową w wysokości 100% wartości środka w miesiącu jego wprowadzenia do ewidencji.
3. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywiście poniesionych nakładów, uwzględniając koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania oraz ewentualne różnice kursowe pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisów aktualizujących wartość dokonuje się w przypadku podjęcia decyzji o częściowym lub całkowitym zaniechaniu ponoszenia nakładów na ich realizację. Głównym powodem do dokonania odpisów jest prawdopodobieństwo, iż budowany składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości korzyści. W wyniku ustania przyczyny powodującej utratę wartości środka trwałego w budowie koryguje się wcześniej dokonany odpis.
W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
4. Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Jednostka urealnia wartość należności tworząc odpisy aktualizujące na należności wątpliwe od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, kwestionujących należności oraz zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż przez 6 miesięcy w wysokości 50%, a zalegających na dzień bilansowy dłużej niż 1 rok w wysokości 100%, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym roku nie jest prawdopodobna.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
5. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
Od dnia 1 stycznia 2017 Spółka ustala różnice kursowe dla celów podatkowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości tj. stosuje bilansową metode rozliczania różnic kursowych.
Wykazana w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.
6. Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości inwestycyjne ujmowane są w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według cen nabycia lub cen zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne lub według kosztu wytworzenia.
Nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1–5 i art. 33 ust. 1.
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji długoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):
- pożyczki udzielone i należności własne, do których zalicza się pożyczki – wycenia się według skorygowanej ceny nabycia,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności – wycenia się według skorygowanej ceny nabycia,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się według skorygowanej ceny nabycia; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia.
Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Udziały i akcje w jednostkach nabyte w celu sprawowania nad nimi kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu wycenia się wg ceny nabycia lub ceny zakupu pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
7. Inwestycje krótkoterminowe w aktywa finansowe
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):
- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu – wycenia się w wartości godziwej,
- pożyczki udzielone i należności własne, do których zalicza się pożyczki – wycenia się według skorygowanej ceny nabycia,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności – wycenia się według skorygowanej ceny nabycia,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się według skorygowanej ceny nabycia; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia.
Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
8. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
9. Kapitał zakładowy
Kapitały zakładowy wycenia się według wartości nominalnej. Ujmowany jest do wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.
10. Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
11. Zobowiązania
Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności.
12. Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, według skorygowanej ceny nabycia.
Przy ustalaniu skorygowanej ceny nabycia uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu, pożyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane w związku z zobowiązaniem.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne, z wyjątkiem instrumentów zabezpieczających, wycenia się w wartości godziwej.
13. Podatek odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Każdorazowo decyzja o utworzeniu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalana jest w oparciu o analizę prognozowanego wyniku podatkowego w przyszłych latach, w celu określenia możliwości dokonania w przyszłości pomniejszeń w podatku dochodowym.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
14. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 lutego 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) – dalej „Ustawa”.

Zgodnie z Ustawą Kierownik Jednostki jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja o zmianach w zarządzie

W skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wchodzili:
- Marcel Sedlak - Prezes Zarządu
- Peter Pecnik - Wiceprezes Zarządu
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym wystąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:
- Stanislav Frnka - odwołanie z funkcji Wiceprezesa Zarządu na podstawie Oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 6 listopada 2018 roku,
- Peter Pecnik - powołanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu na podstawie Oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 6 listopada 2018 roku.

Elementy sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe składa się z nagłówka, wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej i przedstawione jest w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:
Nagłówek
Wprowadzenie
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 148 372 367,23 PLN
Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 wykazujący zysk 2 283 068,57 PLN
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 283 068,57 PLN
Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 wykazujący zwiększenie środków pienieżnych o kwotę 1 189 967,65 PLN
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 144 817 537,061 072 011 048,32
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 144 068 077,721 062 097 578,01
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 144 068 077,721 062 097 578,01
a) w jednostkach powiązanych1 144 068 077,721 062 097 578,01
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 144 068 077,721 062 097 578,01
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe749 459,349 913 470,31
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego749 459,349 913 470,31
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe3 554 830,17305 961 087,83
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe3 252,00
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 252,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 252,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe3 554 635,51305 957 642,37
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 554 635,51305 957 642,37
a) w jednostkach powiązanych303 593 174,32
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki303 593 174,32
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 554 635,512 364 468,05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 554 635,512 364 468,05
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe194,66193,46
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 148 372 367,231 377 972 136,15
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny6 954 395,324 671 326,75
IKapitał (fundusz) podstawowy215 000,00215 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:4 456 326,752 330 672,73
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)1 565 000,001 565 000,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto2 283 068,572 125 654,02
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 141 417 971,911 373 300 809,40
IRezerwy na zobowiązania734 770,3410 155 727,76
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego734 770,3410 155 727,76
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 139 548 425,891 059 268 503,25
1Wobec jednostek powiązanych1 139 548 425,891 059 268 503,25
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 121 361,30303 863 921,69
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych365 110,30303 851 116,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:365 110,30343 294,56
– do 12 miesięcy365 110,30343 294,56
– powyżej 12 miesięcy
b) inne303 507 821,62
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek756 251,0012 805,51
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:12 805,51
– do 12 miesięcy12 805,51
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych756 251,00
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe13 414,3812 656,70
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe13 414,3812 656,70
– długoterminowe
– krótkoterminowe13 414,3812 656,70
Pasywa razem1 148 372 367,231 377 972 136,15
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej418 646,78453 103,37
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii
IIIUsługi obce412 666,14448 353,53
IVPodatki i opłaty, w tym:5 720,204 597,75
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe260,44152,09
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-418 646,78-453 103,37
DPozostałe przychody operacyjne0,54
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne0,54
EPozostałe koszty operacyjne
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-418 646,24-453 103,37
GPrzychody finansowe120 821 215,26127 565 752,77
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:120 815 657,49127 565 752,77
– od jednostek powiązanych120 801 323,55127 560 257,54
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne5 557,77
HKoszty finansowe117 583 965,90124 487 946,02
IOdsetki, w tym:117 583 965,90124 480 622,21
– dla jednostek powiązanych117 583 965,90124 480 622,21
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne7 323,81
IZysk (strata) brutto (F+G–H)2 818 603,122 624 703,38
JPodatek dochodowy535 534,55499 049,36
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 283 068,572 125 654,02
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 671 326,752 045 672,73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 671 326,752 045 672,73
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu215 000,00200 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego15 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)15 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)5 000,00
– inne10 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu215 000,00215 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 330 672,731 070 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 125 654,021 260 672,73
a) zwiększenie (z tytułu)2 125 654,021 260 672,73
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej495 000,00
– podziału zysku (ustawowo)91 944,02
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)2 125 654,02673 728,71
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu4 456 326,752 330 672,73
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu10 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-10 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)10 000,00
– inne10 000,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 125 654,02-383 627,53
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 125 654,02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 125 654,02
a) zwiększenie (z tytułu)765 672,73
– podziału zysku z lat ubiegłych765 672,73
b) zmniejszenie (z tytułu)2 125 654,02765 672,73
– inne2 125 654,02765 672,73
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu383 627,53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach383 627,53
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)383 627,53
– pokrycie straty zyskiem383 627,53
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto2 283 068,572 125 654,02
Azysk netto2 283 068,572 125 654,02
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)6 954 395,324 671 326,75
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)6 954 395,324 671 326,75
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-298 611,35-580 487,50
IZysk (strata) netto2 283 068,572 125 654,02
IIKorekty razem-2 581 679,92-2 706 141,52
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych123 354,5212,57
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-3 217 357,70-3 079 635,52
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-9 420 957,42-2 627 395,63
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności3 252,00249 176,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów765 261,2327 217,44
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych9 164 767,452 724 483,62
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-298 611,35-580 487,50
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej343 457 811,06-279 093 079,70
IWpływy564 847 686,74664 508 297,51
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:564 847 686,74664 508 297,51
a) w jednostkach powiązanych564 847 686,74664 508 297,51
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-221 389 875,68-943 601 377,21
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:-221 389 875,68-943 601 377,21
a) w jednostkach powiązanych-221 389 875,68-943 601 377,21
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)343 457 811,06-279 093 079,70
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-341 969 232,06281 727 826,41
IWpływy221 250 969,98944 101 377,21
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału500 000,00
2Kredyty i pożyczki221 250 969,98943 601 377,21
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki-563 220 202,04-662 373 550,80
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-515 992 520,04-590 973 995,72
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki-47 227 682,00-71 399 555,08
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-341 969 232,06281 727 826,41
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 189 967,652 054 259,21
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 190 167,462 054 246,64
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-199,8112,57
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 364 470,76310 211,55
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:3 554 438,412 364 470,76
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 818 603,12
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:57 252 048,7957 252 048,79
Naliczone w latach ubiegłych odsetki od pożyczek udzielonych zapłacone w bieżącym roku57 252 048,7957 252 048,79art 12 ust 3e
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:13 414,3813 414,38
pozostałe 13 414,3813 414,38
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-55 913 113,40-55 913 113,40
Odsetki naliczone w latach ubiegłych zapłacone w bieżącym roku-55 900 456,70-55 900 456,70art 16 ust 1 pkt 11
pozostałe -12 656,70-12 656,70
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym4 170 952,89
K. Podatek dochodowy792 481,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacje dodatkowe i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki