Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki YOSH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2020-02-06
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy YOSH SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo Mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7312C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie rocznego
sprawozdania finansowego , przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2018 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny
oraz sporządzenia sprawozdania finansowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Do składników aktywów trwałych (długotrwałego użytku) zalicza się składniki majątkowe jeżeli ich okres użytkowan
ia jest dłuższy niż 1 rok. Jeżeli jednostkowa wartość początkowa jest niższa lub równa 10 000,- zł to składniki te
umarza się jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania W przypadku zmian technologii produkcji, przeznacz
enia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innego zdarzenia powodującego utratę wartości składników aktywów
trwałych Spółka dokonuje odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Wartośc
i niematerialne i prawne Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki majątkowe jeżeli ich okres
użytkowania jest dłuższy niż 1 rok. Jeżeli jednostkowa wartość początkowa jest niższa lub równa 10 000,- zł to
składniki te umarza się jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania Wartości niematerialne i prawne ujmuje
się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie (koszty zakończonych prac
rozwojowychIch wartość pomniejsza się o umorzenie dokonywane metodą liniową ( z wyłączeniem amortyzowanych
w sposób uproszczony), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je
do używania, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Stosowane okresy umarzania: Licencje 2 lata Koszty
zakończonych prac rozwojowych 3 lata Wartość firmy 3 lata Pozostałe 5 latRzeczowe aktywa trwałe 1). Środki
trwałe Do środków trwałych (długotrwałego użytku) zalicza się składniki majątkowe jeżeli ich okres użytkowania jest
dłuższy niż 1 rok. Jeżeli jednostkowa wartość początkowa jest niższa lub równa 10 000,- zł to środki te umarza się
jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania. Składniki rzeczowego majątku trwałego ujmuje się w księgach
na dzień nabycia wg wartości początkowej stanowiącej ich cenę nabycia lub koszt wytworzenia. Wartość składników
powiększają koszty ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodują
cego, że ich wartość użytkowa po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość
użytkową mierzoną okresem używania,zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy
ulepszonych składników rzeczowego majątku trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Wartość początko
wą środków trwałych pomniejszają odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzo
wanie środków trwałych rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto
je do używania dokonywane metodą liniową. Stosowane okresy umarzania: Ilość lat Prawo wieczystego użytkowania
gruntów Budynki 40 lub 50 lat Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny 3 – 7 lat Środki
transportu 5 lat Inne środki trwałe 5 lat 2). Środki trwałe w budowie Wartość środków trwałych w budowie wycenia się
w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Cena nabycia i koszt wytworze
nia obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia,
do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i
usług oraz podatek akcyzowy,koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi
różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. W przypadku poniesienia nakładów nie zakończonych
efektem w formie oddania do użytkowania dokonuje się odp
isu w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.3).
Należności długoterminowe Należności długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty – w jednostce
nie występują należności długoterminowe.Inwestycje długoterminowe 1). Nieruchomości W tej pozycji bilansowej
ujmuje się wartość gruntów, które w przyszłości służyć będą odsprzedaży. O przeznaczeniu gruntów każdorazow
o decyduje kierownik jednostki. Nieruchomości wycenia się w cenie nabycia lub w wartości godziwej. 2). Wartości
niematerialne i prawne Jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych. 3). Długoterminowe aktywa
finansowe Jednostka nie posiada inwestycji w aktywa finansowe. 4). Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Jednostka nie posiada długoterminowych rozliczeń międzyokresowychB. Zasady wyceny aktywów obrotowych Zapa
sy środków obrotowych: Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Cena sprzedaży netto stanowi możliwą do uzyskania na dzień bilansowy
cenę sprzedaży pomniejszoną o koszty związane z przystąpieniem składnika zapasów do sprzedaży i doprowadzenia
jej do skutku. 1). Materiały Zapasy materiałów nie wycenia się . 2). Towary Zapasy towarów w jednostce nie wystąpiły
3). Produkcja w toku Produkcję w toku nie wystąpiła. 4). Wyroby gotowe Zapasy produktów gotowych nie wycenia
się.Należności Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z tym, że na należności wątpliwe, sporne oraz
przeterminowane (niespłacone w terminie przewidzianym umową) podlegają aktualizacji. Nie podlegają obowiązk
owi aktualizacji należności spłacone do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany okres. Stosuje się następując
e zasady aktualizacji – nie stosowano aktualizacji należności. Od należności niespłaconych w terminie odsetki na
licza się każdorazowo, na polecenie zarządu jednostki. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się w ciągu
roku obrotowego: po kursie waluty przyjętym w dokumencie odprawy celnej SAD – w przypadku eksportu, po kursie
średnim na dzień przeprowadzenia operacji, ustalonym dla danej waluty przez NBP – w przypadku pozostałych
transakcji. Na dzień bilansowy należności wycenia się po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego
usług korzysta Spółka, nie wyższym jednak od średniego kursu NBP ustalonego na ten dzień. Należności wykazywa
ne są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące.Na dzień bilansowy należności walutowe nie wystą
piły. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe Inwestycje krótkoterminowe w postaci
aktywów finansowych ujmuje się w księgach według ceny nabycia.2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kraj
owe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki wyrażone w walutach (w kasie i na rachunkach
bankowych obcych – walutowych) na dzień bilansowy wycenia się według kursu kupna stosowanego przez bank, z
którego usług korzysta jednostka, nie wyższego jednak od średniego kursu ustalonego na dzień wyceny, dla danej
waluty przez NBP. Powstałe różnice kursowe odnosi się w koszty lub przychody finansowe. W ciągu roku różnice
kursowe od środków walutowych ustala się przy uwzględnieniu rozchodu walut wycenianego wg zasady – „pierwsze
weszło, pierwsze wyszło”. Pozostałe aktywa pieniężne wycenia się – według tej samej zasady. 3. Inne inwestycje
krótkoterminowe Pozostałe składniki inwestycji krótkoterminowych wyceniane są jak wyżej.C. Zasady wyceny
zobowiązań i rezerw Zobowiązania Zobowiązania
wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z naliczonymi
przez kontrahentów i oszacowanymi przez jednostkę odsetkami z tytułu zwłoki. Jednostka nie szacowała odsetek od
zobowiązań, które nie były naliczane przez kontrahentów. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się
w ciągu roku obrotowego: po kursie waluty przyjętym w dokumencie odprawy celnej SAD – w przypadku importu, po
kursie średnim na dzień przeprowadzenia operacji, ustalonym dla danej waluty przez NBP – w przypadku pozostałyc
h transakcji. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank,
z którego usług korzysta Spółka, nie niższym jednak od średniego kursu NBP ustalonego na ten dzień. Na dzień
bilansowy zobowiązania walutowe nie wystąpiły.Rezerwy Rezerwy wyceniane są w uzasadnionych i wiarygodnie
oszacowanych kwotach. W bieżącym okresie spółka nie tworzyła rezerwy na odroczony podatek dochodowy. D.
Zasady wyceny kapitałów własnych oraz pozostałych aktywów i pasywów Kontrakty długoterminowe wycenia się
– brak kontraktów długoterminowych. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości
nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty są ewidencjonowane według zasady memoriału, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od
daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Rachunek
zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w zł. Spółka sporządza porównawczy wariant
rachunku zysków i strat.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 124 961,50 251 711,28
I Wartości niematerialne i prawne 124 961,50 251 711,28
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy 87 154,83 191 740,61
3 Inne wartości niematerialne i prawne 37 806,67 59 970,67
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 38 074,92 56 844,85
I Zapasy 3 285,18
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 3 285,18
II Należności krótkoterminowe 35 255,29 49 792,86
1 Należności od jednostek powiązanych
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Należności od pozostałych jednostek 35 255,29 49 792,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10 735,98 10 538,02
– do 12 miesięcy 10 735,98 10 735,98
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7 323,06 19 069,78
c) inne 17 196,25 20 185,06
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 2 675,96 3 766,81
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 675,96 3 766,81
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 675,96 3 766,81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 675,96 3 766,81
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 143,67
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 163 036,42 308 556,13
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 20 220,40 142 027,33
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 113 318,00 1 113 318,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 071 290,67 -930 905,21
VI Zysk (strata) netto -121 806,93 -140 385,46
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 816,02 166 528,80
I Rezerwy na zobowiązania
II Zobowiązania długoterminowe 5 128,52 14 409,42
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 5 128,52 14 409,42
a) kredyty i pożyczki 5 128,52 14 409,42
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 137 687,50 152 119,38
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 137 687,50 152 119,38
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 136 788,61 151 220,49
– do 12 miesięcy 136 788,61 151 220,49
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 898,89 898,89
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 163 036,42 308 556,13
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20 152,25 24 696,03
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 152,25 24 696,03
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 37 113,92 60 082,04
I Amortyzacja 22 164,00 22 164,00
II Zużycie materiałów i energii 308,94
III Usługi obce 13 673,33 35 252,70
IV Podatki i opłaty, w tym: 359,40 1 144,11
V Wynagrodzenia
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
VII Pozostałe koszty rodzajowe 917,19 1 212,29
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -16 961,67 -35 386,01
D Pozostałe przychody operacyjne 350,28 102,55
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 350,28 102,55
E Pozostałe koszty operacyjne 104 586,35 104 992,54
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 104 586,35 104 992,54
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -121 197,74 -140 276,00
G Przychody finansowe 0,02
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
II Odsetki, w tym: 0,02
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 609,19 109,48
I Odsetki, w tym: 609,19 109,48
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -121 806,93 -140 385,46
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -121 806,93 -140 385,46

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki