Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoLUBELSKIE
PowiatM. LUBLIN
GminaM. LUBLIN
MiejscowośćLUBLIN
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoLUBELSKIE
PowiatM. LUBLIN
GminaM. LUBLIN
UlicaAL. WINCENTEGO WITOSA
Nr domu16
MiejscowośćLUBLIN
Kod pocztowy20-315
PocztaLUBLIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7211Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000544357

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe w postaci określonej w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie Spółki podlega obowiązkowemu badaniu.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

5.1 Zasady wyceny aktywów i pasywów
a) Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia (w przypadku wytworzenia we własnym zakresie).
W ewidencji ujmowane są składniki wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej lub równej 2.000,00 PLN, natomiast składniki o wartości niższej są ujmowane jako koszt zużycia materiałów. Dla składników wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej lub równej 3.500,00 PLN odpisy amortyzacyjne są ustalane na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności. Odpisy amortyzacyjne składników wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej lub równej 2.000,00 PLN i niższej niż 3.500,00 PLN i niższej niż 3.500,00 PLN są dokonywane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
W jednostce stosowane są następujące okresy ekonomicznej użyteczności składników wartości niematerialnych i prawnych:
- licencje na programy komputerowe – 2 lata,
- wartość firmy – 5 lat,
- koszty zakończonych prac rozwojowych – 3 lata,
- pozostałe wartości niematerialne i prawne – 5 lat.
Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, przy czym wartość początkową stanowi dla:
- kosztów zakończonych prac rozwojowych – cena nabycia lub koszt wytworzenia (art. 33 ust. 2-3 ustawy o rachunkowości),
- nabytych praw majątkowych – cena nabycia, gdyż zgodnie z definicją wartości niematerialnych i prawnych są to prawa nabyte,
- wartości firmy – wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
b) Środki trwałe
Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia (w przypadku wytworzenia we własnym zakresie).
W ewidencji ujmowane są środki trwałe o wartości początkowej wyższej lub równej 1.000,00 PLN, natomiast składniki o wartości niższej są ujmowane jako koszt zużycia materiałów. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych ujmowane są jako koszt amortyzacji i dokonywane są według następujących zasad:
- amortyzacja naliczana jest metodą liniową w okresach miesięcznych, metoda ta nie może być zmieniana,
- odpisy dokonywane są począwszy od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzony został do użytkowania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub w którym postawiono go w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono niedobór,
- dla środków trwałych o wartości początkowej wyższej lub równej 3.500,00 PLN odpisy amortyzacyjne są ustalane na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
- odpisy amortyzacyjne środków trwałych o wartości początkowej wyższej lub równej 1.000,00 PLN i niższej niż 3.500,00 PLN są dokonywane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
W jednostce stosowane są następujące okresy ekonomicznej użyteczności środków trwałych:
- prawo wieczystego użytkowania gruntów – zgodnie z okresem przyznania tego prawa lub zgodnie z okresem przewidywanego użytkowania tego prawa, jeżeli jest krótszy,
- budynki produkcyjne – 40 lat,
- budynki biurowe – 50 lat,
- magazyny – 25 lat,
- maszyny i urządzenia produkcyjne – okres ustalany jest każdorazowo przez kierownika produkcji,
- samochody osobowe – 3 lata,
- sprzęt komputerowy – 3 lata,
- pozostałe ś
rodki trwałe – według stawek określonych w Załączniku nr 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych”, jednak w przypadku, gdy według głównego księgowego stawka określona w załączniku różni się istotnie od przewidywanego okresu użytkowania podejmuje on decyzję o zmianie stawki na odzwierciedlającą okres użytkowania.
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku obrotowym jest równa lub wyższa niż 3.500,00 zł.
c) Należności długoterminowe
Należności długoterminowe obejmują całość lub część należności z innych tytułów niż należności z tytułu dostaw i usług, niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Należności długoterminowe są wyceniane na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności. W tym przypadku wytyczne polityki rachunkowości dotyczące należności krótkoterminowych odnoszą się także do należności długoterminowych.
d) Inwestycje
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji początkowo wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia ustalonych zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości. Po początkowym ujęciu na każdy dzień bilansowy jednostka wycenia je według ogólnych zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tj. według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
e) Należności krótkoterminowe
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności krótkoterminowe na dzień nabycia lub powstania należności krótkoterminowe ujmuje się według wartości nominalnej, czyli według wartości określonej przy ich powstaniu (np. kwota brutto faktury). Natomiast na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
f) Środki pieniężne
Do aktywów pieniężnych zaliczane są środki pieniężne w kasie, w banku, środki pieniężne w drodze, a także lokaty bankowe, czeki obce, weksle obce, bony skarbowe i inne papiery wartościowe oraz odsetki od aktywów finansowych, które są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia. Krajowe aktywa pieniężne wykazuje się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Wartość nominalna obejmuje doliczone lub ewentualne potrącone przez bank odsetki. Na dzień bilansowy aktywa pieniężne wyrażone w walucie obcej przelicza się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
g) Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się i tworzy, stosując podejście bilansowe. Wycena aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy jest dokonywana na koniec każdego kwartału.
Aktywa z tytułu odro
czonego podatku dochodowego ustala się od wszystkich występujących przejściowych różnic ujemnych oraz poniesionych strat podatkowych, a następnie, zgodnie z zasadą ostrożności, na każdy dzień bilansowy jest przeprowadzany test na utratę wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i ustalana jest wysokość ewentualnego odpisu aktualizującego.
h) Zobowiązania
Zobowiązania wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych w ciągu roku obrotowego przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury. Stan nie rozliczonych na dzień bilansowy zobowiązań wyrażonych w walutach obcych podlega przeliczeniu na złote po średnim kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Zobowiązania finansowe wyceniane są zgodnie z rozporządzeniem o instrumentach finansowych.
i) Rezerwy
Jednostka nie wypłaca nagród jubileuszowych. Świadczenia emerytalne i rentowe są wypłacane w wysokości wynikającej z Kodeksu Pracy. Jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i rentowe w 2018 r., gdyż nie wystąpiły przesłanki do ich utworzenia.
j) Kapitały wyceniane są w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

5.2 Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351). Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte w roku obrotowym przychody oraz koszty, związane z tymi przychodami.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

5.3 Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
5.4 Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w złotych w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.
5.5 W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). W roku obrotowym, którego sprawozdanie dotyczy zastosowano rozwiązania przewidziane ustawą.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 033 209,88538 454,26
IWartości niematerialne i prawne162 860,0038 040,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne162 860,0038 040,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 200,00
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie2 200,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe868 149,88500 414,26
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 857,0028 545,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe862 292,88471 869,26
BAktywa obrotowe1 176 882,4761 949,67
IZapasy1 010,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi1 010,00
IINależności krótkoterminowe70 908,7343 076,68
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek70 908,7343 076,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych70 908,7339 724,93
c) inne3 351,75
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 026 257,3611 739,65
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 026 257,3611 739,65
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 026 257,3611 739,65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 026 257,3611 739,65
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe79 716,386 123,34
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem2 210 092,35600 403,93
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 789 889,42-67 792,84
IKapitał (fundusz) podstawowy202 430,20143 049,60
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 285 419,36146 144,42
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)2 285 419,36146 144,42
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-697 960,14-356 986,86
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania420 202,93668 196,77
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe112 229,73546 936,18
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek112 229,73546 936,18
a) kredyty i pożyczki323 172,13
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:58 258,6734 693,02
– do 12 miesięcy58 258,6734 693,02
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych14 537,2171,00
h) z tytułu wynagrodzeń30 608,79182 109,10
i) inne8 825,066 890,93
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe307 973,20121 260,59
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe307 973,20121 260,59
– długoterminowe302 609,2073 130,60
– krótkoterminowe5 364,0048 129,99
Pasywa razem2 210 092,35600 403,93
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej737 048,76373 337,32
IAmortyzacja12 680,0012 680,00
IIZużycie materiałów i energii18 520,1681,10
IIIUsługi obce252 973,23169 786,66
IVPodatki i opłaty, w tym:21 414,9010 098,32
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia185 094,02129 384,67
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 897,311 552,42
– emerytalne593,61
VIIPozostałe koszty rodzajowe244 469,1449 754,15
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-737 048,76-373 337,32
DPozostałe przychody operacyjne68 090,632,07
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje68 089,29
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1,342,07
EPozostałe koszty operacyjne3,161,64
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne3,161,64
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-668 961,29-373 336,89
GPrzychody finansowe7 838,20
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:7 838,20
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe14 149,0512 194,97
IOdsetki, w tym:7 103,509 925,49
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne7 045,552 269,48
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-675 272,14-385 531,86
JPodatek dochodowy22 688,00-28 545,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-697 960,14-356 986,86
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-67 792,84289 194,02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-67 792,84289 194,02
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu143 049,60143 049,60
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego59 380,60
a) zwiększenie (z tytułu)59 380,60
– wydania udziałów (emisji akcji)59 380,60
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu202 430,20143 049,60
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu146 144,42449 469,43
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 139 274,94-303 325,01
a) zwiększenie (z tytułu)2 496 261,80
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej2 496 261,80
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)356 986,86303 325,01
– pokrycia straty356 986,86303 325,01
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 285 419,36146 144,42
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-356 986,86-303 325,01
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu356 986,86303 325,01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach356 986,86303 325,01
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)356 986,86303 325,01
- pokrycia starty kapitałem zapasowym356 986,86303 325,01
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-697 960,14-356 986,86
Azysk netto
Bstrata netto697 960,14356 986,86
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 789 889,42-67 792,84
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 789 889,42-67 792,84
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 347 566,92-422 725,26
IZysk (strata) netto-697 960,14-356 986,86
IIKorekty razem-649 606,78-65 738,40
1Amortyzacja12 680,0012 680,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)15 753,53
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów1 010,00-1 010,00
7Zmiana stanu należności-27 832,05-22 671,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-113 677,17208 859,29
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-552 183,94-267 646,73
10Inne korekty14 642,854 050,04
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 347 566,92-422 725,26
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-152 200,00
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki152 200,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych152 200,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-152 200,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 514 284,63392 252,69
IWpływy2 708 710,29392 252,69
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału2 405 642,40
2Kredyty i pożyczki5 500,00319 122,09
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe297 567,8973 130,60
IIWydatki194 425,66
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek174 622,09
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki19 803,57
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 514 284,63392 252,69
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 014 517,71-30 472,57
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 014 517,71-30 472,57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu11 739,6542 212,22
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 026 257,3611 739,65
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-675 272,14-385 531,86
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:68 089,29
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:229 478,6073 130,60
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:47 398,7716 730,04
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:19 709,37120 259,50
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:14 532,144 113,76
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-622 696,14-252 656,08
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2018 MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki