Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki LQT FUND SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-16
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyLQT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwopomorskie
PowiatGdańsk
GminaGdańsk
MiejscowośćGdańsk
Adres
Kod krajuPL
Województwopomorskie
PowiatGdańsk
GminaGdańsk
UlicaAleja Grunwaldzka
Nr domu472
MiejscowośćGdańsk
Kod pocztowy80-309
PocztaGdańsk
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6420Z - działalność holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000543800

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka stosuje w pełni nadrzędne zasady rachunkowości określone Ustawą o Rachunkowości.
W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości (art. 10 ust. 3 UoR) oraz nieokreślonych w niniejszym zarządzeniu stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.
Środki trwałe oraz warności niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe to takie aktywa trwałe, których okres dysponowania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zostały nabyte przez spółkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, które wynikają z przyrostów ich wartości w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Zaliczamy do nich: udziały i akcje, inwestycje w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa, udzielone pożyczki długoterminowe, a także nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, nieużytkowane przez Spółkę, lecz nabyte i/lub w celu osiągnięcia korzyści.
Wycena początkowa udziałów w innych jednostkach dokonywana jest według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach wyceniane są według wartości godziwej lub jeżeli ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe, w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytuły trwałej utraty wartości. Odpisy z tytuły utraty wartości ustala się zgodnie z przyjętym wewnętrznie algorytmem uwzgledniającym specyfikę inwestycji w spółki w pierwszej fazie rozwoju.
Algorytm wyceny opisujący szczegółowe zasady wyceny udziałów w spółkach w pierwszej fazie rozwoju zawarty jest w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część polityki.

W przypadku akcji i papierów wartościowych notowanych na giełdzie o trwałej utracie wartości świadczy kurs giełdy utrzymujący się na niższym poziomie niż wynosiła ich cena nabycia przez okres, co najmniej 3 miesięcy. Decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości akcji i udziałów, które posiada spółka podejmuje Zarząd Spółki w oparciu o dokumentację finansową spółek powiązanych w przypadku pozostałych inwestycji długoterminowych decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących podejmuje Zarząd Spółki w oparciu o analizę ekonomiczną i finansową.

Należności
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Zapasy
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia nie wyższych jednak niż cena sprzedaży netto.
Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów
finansowych. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.
W ciągu roku obrotowego należności i roszczenia wyrażone w walucie krajowej ujmuje się w wartości nominalnej, ustalonej w chwili powstania operacji gospodarczej. Wycenę wyrażonych w walutach obcych operacji gospodarczych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania odpowiednio:
a) po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego Spółka korzysta-w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
b) po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez BNP na dzień poprzedzający przeprowadzenie operacji chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji,
Na dzień bilansowy należności i roszczenia wyrażone:
a) w walucie krajowej - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (z ustaleniem należnych odsetek za zwłokę w zapłacie należności) z uwzględnieniem zasady ostrożności.
b) w walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego na dzień wyceny danej waluty przez NBP oraz po uwzględnieniu odpisów z tytułu aktualizacji wyceny.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Kapitał podstawowy
Spółka w pozycji kapitał podstawowy wykazuje analitycznie kapitał opłacony i zarejestrowany do dnia bilansowego oraz kapitał opłacony i niezarejestrowany w KRS.
Rezerwy na zobowiązania
Spółka tworzy rezerwy z tytułu przyszłych zdarzeń, których wystąpienie może spowodować obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości.
Zobowiązana
Zobowiązana finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.
Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
a) ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
b) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kos

ztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:
a) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosowanie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Uznawanie przychodu
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi lub wydania towaru. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto tj. bez uwzględnienia podatku od towarów í usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późniejszymi zmianami), ze szczegółowością określoną w Załączniku nr 1.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 113 885,191 322 764,46
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe8 517,4216 573,16
1Środki trwałe8 517,4216 573,16
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny345,002 415,00
d) środki transportu
e) inne środki trwałe8 172,4214 158,16
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe721 590,601 131 716,28
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe721 590,601 131 716,28
a) w jednostkach powiązanych124 456,07135 800,72
– udziały lub akcje124 456,07135 800,72
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale388 290,92764 278,77
– udziały lub akcje388 290,92764 278,77
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach208 843,61231 636,79
– udziały lub akcje208 843,61231 636,79
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe383 777,17174 475,02
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego383 777,17174 475,02
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe45 146,3320 077,45
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe44 467,7320 028,23
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek44 467,7320 028,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:127,50
– do 12 miesięcy127,50
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych43 772,0019 460,00
c) inne568,23568,23
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe7,487,26
1Krótkoterminowe aktywa finansowe7,487,26
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7,487,26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach7,487,26
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe671,1241,96
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 159 031,521 342 841,91
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny760 562,83943 737,00
IKapitał (fundusz) podstawowy3 240 000,003 040 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 096 263,00-877 422,90
VIZysk (strata) netto-383 174,17-1 218 840,10
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania398 468,69399 104,91
IRezerwy na zobowiązania9 790,168 930,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy9 790,168 930,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe9 790,168 930,00
IIZobowiązania długoterminowe308 910,70
1Wobec jednostek powiązanych308 910,70
a) kredyty i pożyczki308 910,70
b) obligacje
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe72 953,74376 916,30
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych298 520,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
c) kredyty i pożyczki298 520,47
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek72 953,7478 395,83
a) kredyty i pożyczki48 466,9767 614,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:14 949,406 100,79
– do 12 miesięcy14 949,406 100,79
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 337,07680,00
h) z tytułu wynagrodzeń4 200,00
i) inne4 000,304 000,30
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe6 814,0913 258,61
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe6 814,0913 258,61
– długoterminowe6 814,0913 258,61
– krótkoterminowe
Pasywa razem1 159 031,521 342 841,91
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 967,00
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 967,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej170 564,40188 834,66
IAmortyzacja8 055,7436 014,07
IIZużycie materiałów i energii40,00
IIIUsługi obce106 159,3298 544,94
IVPodatki i opłaty, w tym:1 799,001 523,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia49 210,0052 000,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:3 440,64
– emerytalne1 720,32
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 899,70712,65
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-170 564,40-185 867,66
DPozostałe przychody operacyjne6 448,97223 636,12
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje6 444,52223 634,42
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne4,451,70
EPozostałe koszty operacyjne1,02253 531,56
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne1,02253 531,56
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-164 116,45-215 763,10
GPrzychody finansowe0,229,71
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne0,229,71
HKoszty finansowe428 360,091 081 041,73
IOdsetki, w tym:18 184,4117 598,99
– dla jednostek powiązanych10 390,2310 438,00
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych410 175,681 063 303,21
IVInne139,53
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-592 476,32-1 296 795,12
JPodatek dochodowy-209 302,15-77 955,02
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-383 174,17-1 218 840,10
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)943 737,001 962 577,10
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach943 737,001 962 577,10
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 040 000,002 840 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego200 000,00200 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)200 000,00200 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)200 000,00200 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 240 000,003 040 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-2 096 263,00-877 422,90
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 096 263,00-877 422,90
6Wynik netto-383 174,17-1 218 840,10
Azysk netto
Bstrata netto-383 174,17-1 218 840,10
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)760 562,83943 737,00
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)760 562,83943 737,00
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-180 802,01-137 758,73
IZysk (strata) netto-383 174,17-1 218 840,10
IIKorekty razem202 372,161 081 081,37
1Amortyzacja8 055,7436 014,07
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej420 565,911 073 741,21
5Zmiana stanu rezerw860,16-69 025,02
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-24 439,5018 310,16
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów13 705,682 028,90
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-216 375,8320 012,05
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-180 802,01-137 758,73
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-50,00
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki50,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:50,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach50,00
– nabycie aktywów finansowych50,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-50,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej180 852,23137 715,72
IWpływy200 000,00200 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału200 000,00200 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki19 147,7762 284,28
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek19 147,7762 284,28
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)180 852,23137 715,72
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)0,22-43,01
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu7,2650,27
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:7,487,26
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-592 476,32
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 448,97
pozostałe 6 448,97
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:0,22
pozostałe 0,22
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:8 287,54
pozostałe 8 287,54
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:430 056,15
Wycena aktywów410 175,68art 16 ust 1 pkt 27
pozostałe 19 880,47
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:52 705,80
pozostałe 52 705,80
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-213 287,62
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA OKRES OBROTOWY 01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki