Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Gmina Bydgoszcz
Miejscowość BYDGOSZCZ
Adres
Kod kraju PL
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Gmina Bydgoszcz
Ulica GRUNWALDZKA
Nr domu 207
Miejscowość BYDGOSZCZ
Kod pocztowy 85-468
Poczta BYDGOSZCZ
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000539226

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Opisane w zasadach rachunkowości

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finasowe zostło sporzadzone zgodnie z wymogamia Ustawy z dnia 20 września z 1994 roku o rachunkowości.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe są wyceniane według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o skumulowane odpisy umorzeniowe. Do amortyzacji środków trwałych Spółka stosuje stawki wynikające z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do Ustawy podatkowej uznając, że stawki te w warunkach działalności Spółki uwzględniają okresy ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Do środków trwałych spółka zalicza nabyte wyposażenie użytkowane powyżej jednego roku w cenie powyżej kwoty 3 500,00zł. Nabyte wyposażenie użytkowane powyżej jednego roku w cenie nabycia od 500,00 zł do 3 500 zł odnoszone jest w chwili zakupu w koszty. Ewidencja wyposażenia jest pozaksięgowa.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane pro-porcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Do wartości materialnych i prawnych zalicza się w cenie powyżej 3500,00zł.
Materiały zostały wycenione w cenie nabycia nie wyższej od ceny sprzedaży netto uwzględniając zasadę ostrożności określoną w art. 7ust.1pkt.1 Ustawy o Rachunkowości spółka prowadzi ewidencję ilościowo- wartościową.
Należności i zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozrachunki w walucie obcej zostały wycenione wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2017 Tab. 252/A/NBP/2018
Inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne wycenione zostały według wartości nominalnej. Udzielona pożyczka w kwocie wymagającej zapłaty.
Kapitały własne - ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych umową Spółki.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

W sprawozdaniu finansowym Spółki zdarzenia gospodarcze zostały wykazane zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Spółka Eprosument S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 115 568,42 91 106,68
I Wartości niematerialne i prawne 933,26 1 733,26
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 114 635,16 89 373,42
B Aktywa obrotowe 2 152 082,47 544 227,52
I Zapasy 1 284 655,24 180 844,34
II Należności krótkoterminowe, w tym: 626 263,81 244 203,99
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 232 839,72 111 090,69
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 53 820,37 43 946,59
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 323,70 8 088,50
Aktywa razem 2 267 650,89 635 334,20
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 366 267,30 46 661,33
I Kapitał (fundusz) podstawowy 450 000,00 450 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -403 338,67 -469 252,62
VI Zysk (strata) netto 319 605,97 65 913,95
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 901 383,59 588 672,87
II Zobowiązania długoterminowe, w tym: 605 150,88 112 945,08
– z tytułu kredytów i pożyczek 589 680,00 75 000,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 276 632,55 475 727,79
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek 143 433,26 185 759,45
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:
– Do 12 miesięcy 997 139,51 202 434,96
IV Rozliczenia międzyokresowe 19 600,16
Pasywa razem 2 267 650,89 635 334,20
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6 042 184,58 1 564 965,06
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 042 184,58 1 407 263,91
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 157 701,15
B Koszty działalności operacyjnej 5 594 832,54 1 499 272,49
I Amortyzacja 33 294,98 28 074,42
II Zużycie materiałów i energii 3 774 147,94 985 015,71
III Usługi obce 550 291,26 177 581,89
IV Podatki i opłaty, w tym: 75 462,80 7 278,52
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 259 979,91 99 908,37
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 66 513,33 39 538,44
– emerytalne 9 439,70
VII Pozostałe koszty rodzajowe 164 276,49 50 104,58
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 670 865,83 111 770,56
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 447 352,04 65 692,57
D Pozostałe przychody operacyjne 23 351,40 52 860,20
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje 21 342,68 33 051,32
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 2 008,72 19 808,88
E Pozostałe koszty operacyjne 60 191,94 39 551,13
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 39 551,13
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 410 511,50 79 001,64
G Przychody finansowe 6 806,25 6 861,83
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 6 861,83
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 6 806,25
H Koszty finansowe 57 692,78 19 949,52
I Odsetki, w tym: 57 692,78 19 430,83
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 518,69
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 359 624,97 65 913,95
J Podatek dochodowy 40 019,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 319 605,97 65 913,95
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Nota 1 - Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

-

Nota 15 - Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

-

Czynne rozl. międzyokresowe

-

Rozl.miedzyokresowe przychodów

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki