Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-03
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyLK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM. ST. WARSZAWA
GminaM. ST. WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM. ST. WARSZAWA
GminaM. ST. WARSZAWA
UlicaKRAKOWIAKÓW
Nr domu16
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-255
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1419Z - produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000538597

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Za rok obrotowy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o rachunkowości, uważa się rok kalendarzowy. Za okres sprawozdawczy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 8 Ustawy o rachunkowości, uważa się miesiąc kalendarzowy. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej.
Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej prowadzone jest według rodzajów na kontach zespołu 4 i 5.
Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie kalkulacyjne rachunek zysków i strat.
Księgi rachunkowe prowadzi się z zastosowaniem techniki komputerowej w oparciu o zintegrowany program finansowo-księgowy Rewizor GT.
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości.
Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z tą ustawą.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Są one amortyzowane metodą liniową
Dla poszczególnych grup wynoszą odpowiednio:
- Pateny, licencje, znaki towarowe - 2 lata
- Oprogramowanie komputerowe - 2 lata
- Pozostałe wartości niematerialne i prawne - 2 lata
Wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia wynosi do 10 000 zł, amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania.

b) Środki trwałe

W pozycji tej zostały ujęte rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Grunty wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe, inne niż grunty, wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przez okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych. W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki amortyzacji:
- Budynki i budowle - 40 lat
- Maszyny i urządzenia - 8 lat
- Komputery - umarzane są stawką podatkową
- Środki transportu - umarzane są stawką podatkową, a w wypadku używanych środków transportu, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji stosuje się podwyższony współczynnik 2,0
- Inwestycje w obcych środkach trwałych - 10 lat
Składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi do 10 000 zł, ujmuje się w ewidencji środków trwałych, ale ich wartość odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do użytkowania.

c) Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego za okres realizacji inwestycji. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do używania.
W środkach trwałych w budowie prezentowane jest również oprogramowanie w okresie jego wytwarzania przez Spółkę.

d) Leasing

W przypadku umów leasin

gu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości), przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenia salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.
Zgodnie z art. 3 ust. 6 Ustawy o rachunkowości Spółka korzysta z przysługującego jej prawa i kwalifikuje umowy leasingowe według zasad określonych w przepisach podatkowych.
Na dzień bilansowy Spółka posiada dwa samochody osobowe na umowę leasingu.

e) Instrumenty finansowe

Zgodnie z art. 28b Ustawy o rachunkowości Spółka korzysta z przysługującego jej prawa i nie wycenia instrumentów finansowych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

f) Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

g) Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

h) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

i) Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej
w rejestrze sądowym.

j) Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa pr

zyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.

k) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
l) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania dostaw lub usług na rzecz kontrahentów, których kwotę można oszacować, mimo, że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

m) Podatek dochodowy odroczony

Spółka nie tworzy rezerwy oraz nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów obejmują kwoty należne z tego tytułu od odbiorców, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług.
Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. Przychody ze sprzedaży zarachowane są do okresów sprawozdawczych, których dotyczą.
Koszty działalności operacyjnej obejmują wartość sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu oraz sprzedaży. Koszty zawierają podatek VAT tylko w tej części, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek ten nie podlega odliczeniu. Koszty ujęte są w okresie, którego dotyczą niezależnie od daty otrzymania faktury bądź dokonania płatności.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością spółki, a wywierają wpływ na wynik finansowy.
Przychody i koszty finansowe obejmują przychody i koszty operacji finansowych.

Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego obejmuje podatek dochodowy od osób prawnych obliczony zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych od zysku bilansowego brutto skorygowanego o przychody nie podlegające opodatkowaniu oraz koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Wynik finansowy netto ustala się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości jako różnicę przychodów, kosztów i obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

a) Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), Kodeksem Spółek Handlowych oraz opracowaniem wewnętrznym dotyczącym stosowanych zasad rachunkowości.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 102 993,844 502 863,26
IWartości niematerialne i prawne2 568 121,512 732 927,47
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy2 568 121,512 732 927,47
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 154 304,811 353 135,14
1Środki trwałe1 118 304,811 317 135,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 081 163,391 251 234,26
c) urządzenia techniczne i maszyny21 165,9929 353,39
d) środki transportu8 616,01
e) inne środki trwałe15 975,4327 931,48
2Środki trwałe w budowie36 000,0036 000,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe336 255,96331 950,96
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek336 255,96331 950,96
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe44 311,5684 849,69
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego14 947,41
2Inne rozliczenia międzyokresowe44 311,5669 902,28
BAktywa obrotowe3 767 715,224 725 294,90
IZapasy2 326 929,623 563 465,87
1Materiały685 446,141 380 334,31
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe1 269 943,311 870 050,50
4Towary368 653,55310 194,44
5Zaliczki na dostawy i usługi2 886,622 886,62
IINależności krótkoterminowe1 022 023,73754 058,08
1Należności od jednostek powiązanych642 556,16354 162,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:41 400,00
– do 12 miesięcy41 400,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne642 556,16312 762,92
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek379 467,57399 895,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:250 454,91193 259,37
– do 12 miesięcy250 454,91193 259,37
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych23 577,303 041,13
c) inne105 435,36203 594,66
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe365 641,18284 768,75
1Krótkoterminowe aktywa finansowe365 641,18284 768,75
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne365 641,18284 768,75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach67 422,9197 879,63
– inne środki pieniężne298 218,27186 889,12
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe53 120,69123 002,20
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem7 870 709,069 228 158,16
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-84 432,722 040 720,95
IKapitał (fundusz) podstawowy116 042,90116 042,90
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 252 805,032 285 097,03
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-360 418,98-407 659,74
VIZysk (strata) netto-2 092 861,6747 240,76
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 955 141,787 187 437,21
IRezerwy na zobowiązania130 345,43133 092,01
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne130 345,43133 092,01
– długoterminowa
– krótkoterminowa130 345,43133 092,01
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe2 600 085,232 272 653,58
1Wobec jednostek powiązanych1 776 361,581 734 999,92
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek823 723,65537 653,66
a) kredyty i pożyczki823 723,65537 653,66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 224 711,124 781 691,62
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych50 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne50 000,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 174 711,124 781 691,62
a) kredyty i pożyczki342 569,041 351 518,93
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych0,01
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 776 482,482 748 798,23
– do 12 miesięcy3 776 482,482 748 798,23
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych789 742,61521 769,96
h) z tytułu wynagrodzeń118 332,32119 124,13
i) inne147 584,6740 480,36
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem7 870 709,069 228 158,16
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:8 449 208,1811 373 030,93
– od jednostek powiązanych200 232,52
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów7 737 135,119 881 333,28
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów712 073,071 491 697,65
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:3 294 697,954 285 423,04
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów2 895 853,783 530 120,80
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów398 844,17755 302,24
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)5 154 510,237 087 607,89
DKoszty sprzedaży5 963 897,066 787 820,02
EKoszty ogólnego zarządu662 259,60566 062,70
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-1 471 646,43-266 274,83
GPozostałe przychody operacyjne43 016,391 010 319,56
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne43 016,391 010 319,56
HPozostałe koszty operacyjne312 467,50216 065,39
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne312 467,50216 065,39
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-1 741 097,54527 979,34
JPrzychody finansowe10 262,02162 095,38
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:116 000,02
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne10 262,0246 095,36
KKoszty finansowe347 078,74526 323,37
IOdsetki, w tym:154 214,09225 426,35
– dla jednostek powiązanych66 363,50120 935,55
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne192 864,65300 897,02
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-2 077 914,26163 751,35
MPodatek dochodowy14 947,41116 510,59
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-2 092 861,6747 240,76
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 040 720,952 063 880,19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 040 720,952 063 880,19
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu116 042,90116 042,90
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu116 042,90116 042,90
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 285 097,032 355 497,03
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-32 292,00-70 400,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)32 292,0070 400,00
– pokrycia straty32 292,0070 400,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 252 805,032 285 097,03
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-360 418,98-407 659,74
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu-360 418,98-407 659,74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-360 418,98-407 659,74
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-360 418,98-407 659,74
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-360 418,98-407 659,74
6Wynik netto-2 092 861,6847 240,76
Azysk netto47 240,76
Bstrata netto2 092 861,68
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-84 432,732 040 720,95
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-84 432,732 040 720,95
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej551 388,10160 117,10
IZysk (strata) netto-2 092 861,6747 240,76
IIKorekty razem2 644 249,77112 876,34
1Amortyzacja363 636,29382 800,82
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych25 423,82-16 432,55
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)154 214,09225 426,35
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-2 746,58133 092,01
6Zmiana stanu zapasów1 440 130,91-301 550,79
7Zmiana stanu należności-475 865,31298 322,46
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 311 577,80449 722,81
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych110 419,64-59 150,82
10Inne korekty-282 540,89-999 353,95
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)551 388,10160 117,10
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-166 473,90
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki166 473,90
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych166 473,90
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-166 473,90
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-470 515,67239 724,86
IWpływy1 001 930,561 274 399,07
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 001 930,561 274 399,07
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 472 446,231 034 674,21
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 387 058,48549 211,60
5Wykup dłużnych papierów wartościowych235 000,00
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki83 725,64225 426,35
9Inne wydatki finansowe1 662,1125 036,26
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-470 515,67239 724,86
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)80 872,43233 368,06
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu284 768,7551 400,69
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:365 641,18284 768,75
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-2 077 914,26
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:13 382,48
pozostałe 13 382,48
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:565 081,79
pozostałe 565 081,79
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 526 214,95
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki