Szczegóły spółki

Nazwa LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5223017402
REGON 147334394
KRS 0000538597
Adres ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 1419Z — produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.78 1.01
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.52 -94.22
Płynność bieżąca (CR) 0.99 0.72
Płynność szybka (QR) 0.24 0.28
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.52 -94.22
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.42% -24.77%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.31% 2478.73%
Rentowność aktywów (ROA) 0.51% -26.59%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-16 52/2020 91 14898
Poz. 14898. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000538597. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14 stycznia 2015 r., sygn. akt XVIII GRp 19/19.
[BMSiG-14187/2020]

            OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu ukła-
dowym LK Designer Shops Spółki Akcyjnej z siedzibą w War-
szawie (KRS 0000538597), sygn. akt XVIII GRp 19/19, Nadzorca
Sądowy w dniu 11 lutego 2020 r. złożył do akt sprawy spis
wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych.
Poz. 14898. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000538597. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14 stycznia 2015 r., sygn. akt XVIII GRp 19/19.
[BMSiG-14187/2020]

            OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu ukła-
dowym LK Designer Shops Spółki Akcyjnej z siedzibą w War-
szawie (KRS 0000538597), sygn. akt XVIII GRp 19/19, Nadzorca
Sądowy w dniu 11 lutego 2020 r. złożył do akt sprawy spis
wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych.
2019-09-03 170/2019 64 45441
Poz. 45441. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000538597. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14 stycznia 2015 r., sygn. akt XVIII GR 25/19.
[BMSiG-45279/2019]

            OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, postanowił o otworzeniu przyspieszonego postę-
powania układowego LK Designer Shops spółki akcyjnej
z siedzibą w Warszawie (numer KRS 538597), wyznaczył
sędziego komisarza w osobie Sędziego Łukasza Grzechnika
oraz nadzorcę sądowego w osobie Rafała Fabisiaka (numer
doradcy restrukturyzacyjnego 1113), wskazał, że podstawą
jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowa-
nia upadłościowego Dz. Urz. L. 141 z dnia 25 czerwca 2015 r.
(załącznik A), a otwarte postępowanie ma charakter postępo-
wania głównego.
Poz. 45441. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000538597. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14 stycznia 2015 r., sygn. akt XVIII GR 25/19.
[BMSiG-45279/2019]

            OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, postanowił o otworzeniu przyspieszonego postę-
powania układowego LK Designer Shops spółki akcyjnej
z siedzibą w Warszawie (numer KRS 538597), wyznaczył
sędziego komisarza w osobie Sędziego Łukasza Grzechnika
oraz nadzorcę sądowego w osobie Rafała Fabisiaka (numer
doradcy restrukturyzacyjnego 1113), wskazał, że podstawą
jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowa-
nia upadłościowego Dz. Urz. L. 141 z dnia 25 czerwca 2015 r.
(załącznik A), a otwarte postępowanie ma charakter postępo-
wania głównego.
2019-08-30 168/2019 422 998477
Poz. 998477. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/48556/19/140]

W dniu 23.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XVIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH
I RESTRUKTURYZACYJNYCH, POSTĘPOWANIE
O OTWARCIE PRZYSPIESZONEGO POSTĘPO-
WANIA UKŁADOWEGO nr XVIII GR 25/19 data
05.08.2019 3. organ nr data
Poz. 998477. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/48556/19/140]

W dniu 23.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XVIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH
I RESTRUKTURYZACYJNYCH, POSTĘPOWANIE
O OTWARCIE PRZYSPIESZONEGO POSTĘPO-
WANIA UKŁADOWEGO nr XVIII GR 25/19 data
05.08.2019 3. organ nr data
2019-07-30 146/2019 1150 910077
Poz. 910077. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/35722/19/555]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wpisać: 1 1. BURZYKOW-
SKI 2. MICHAŁ 3. 72101713196 2 1. SKARŻYŃSKI
2. WALDEMAR TADEUSZ 3. 66031115614
Poz. 910077. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/35722/19/555]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wpisać: 1 1. BURZYKOW-
SKI 2. MICHAŁ 3. 72101713196 2 1. SKARŻYŃSKI
2. WALDEMAR TADEUSZ 3. 66031115614
2018-12-27 249/2018 364 1186810
Poz. 1186810. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/73216/18/216]

W dniu 14.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KALITA 2. LIDIA IWONA 3. 68032609361
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. WILK 2. DAWID PIOTR
3. 77102207530 2 1. DUSZYŃSKI 2. MARCIN JERZY
3. 65110200212 wpisać: 3 1. KALITA 2. LIDIA IWONA
3. 68032609361
Poz. 1186810. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/73216/18/216]

W dniu 14.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KALITA 2. LIDIA IWONA 3. 68032609361
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. WILK 2. DAWID PIOTR
3. 77102207530 2 1. DUSZYŃSKI 2. MARCIN JERZY
3. 65110200212 wpisać: 3 1. KALITA 2. LIDIA IWONA
3. 68032609361
2018-09-21 184/2018 581 459145
Poz. 459145. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.01.2015.
[RDF/303537/18/723]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459145. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.01.2015.
[RDF/303537/18/723]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 581 459146
Poz. 459146. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.01.2015.
[RDF/303673/18/504]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459146. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.01.2015.
[RDF/303673/18/504]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-19 139/2018 363 286533
Poz. 286533. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.01.2015.
[RDF/141794/18/394]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 286533. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.01.2015.
[RDF/141794/18/394]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-19 139/2018 363 286534
Poz. 286534. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.01.2015.
[RDF/141827/18/451]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 286534. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.01.2015.
[RDF/141827/18/451]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-04 86/2018 283 114735
Poz. 114735. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20130/18/103]

W dniu 24.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.02.2018 R. - TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ
W WARSZAWIE, REP. A NR 1690/2018 - USUNIĘTO:
§ 6(1), § 6(2), DODANO: § 6(3), § 6(4).


Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 75000,00 ZŁ wpi-
sać: 2. 87032,10 ZŁ wykreślić: 6. 26000,00 ZŁ wpi-
sać: 6. 11000,00 ZŁ
Rub. 10. wpisać: 1 1. 28.02.2018
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. FILIPCZAK FIUK
2. MAGDALENA MARIA 3. 75081500024
Poz. 114735. LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000538597. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20130/18/103]

W dniu 24.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.02.2018 R. - TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ
W WARSZAWIE, REP. A NR 1690/2018 - USUNIĘTO:
§ 6(1), § 6(2), DODANO: § 6(3), § 6(4).


Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 75000,00 ZŁ wpi-
sać: 2. 87032,10 ZŁ wykreślić: 6. 26000,00 ZŁ wpi-
sać: 6. 11000,00 ZŁ
Rub. 10. wpisać: 1 1. 28.02.2018
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. FILIPCZAK FIUK
2. MAGDALENA MARIA 3. 75081500024

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki