Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyStatima Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatKatowice
GminaKatowice
MiejscowośćKatowice
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatKatowice
GminaKatowice
UlicaZygmunta Krasiñskiego
Nr domu29
MiejscowośćKatowice
Kod pocztowy40-019
PocztaKatowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000537130

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwaną dalej ustawą o rachunkowości.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
Stosując uproszczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Na składniki aktywów, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:
Dla wartości niematerialnych i prawnych:
wartość firmy 5%, inne wartości niematerialne i prawne 50%
Dla środków trwałych: budynki i budowle 10%, urządzenia techniczne i maszyny 10% - 30%, środki transportu 20%, pozostałe środki trwałe 20%
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej, przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: wartości polis ubezpieczeniowych oraz wydatki związane z emisją obligacji.
Rezerwy tworzy się pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania Spółki i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.
W Spółce nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.
Kapitały
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wpłaty na poczet kapitału.
Kapitał zapasowy i rezerwowy tworzony jest z podziału zysku.
Zysk (strata) z lat ubiegłych występuje, jeżeli po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego pozostaje nierozliczony wynik finansowy lat ubiegłych. W pozycji tej wykazuje się także skutki tzw. błędu podstawowego.
Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji finansowych.
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, wyceniane są według kwoty wymaganej zapłaty, łącznie z należnymi odsetkami. Zobowiązania finansowe wyceniane są na dzień bilansowy według kwoty wymaganej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu uregulowania należności lub zobowiązań, wynikające z różnicy pomiędzy kursem faktycznie zastosowanym lub kursem średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji finansowych. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych.
Zapasy
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia.
Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody szczegółowej identyfikacji cen.
Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia, gdyż nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki.
Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Ewentualne odpisy z tytułu utraty wartość składników zapasów zalicza się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Inwestycje krótkoterminowe
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia lub zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące. Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Nabyte pakiety wierzytelności są ujmowane w księgach w wartości nabycia a następnie na koniec każdego kwartału są wyceniane do wartości godziwej. Wiarygodnie określona wartość godziwa na dzień przeszacowania jest ustalana za pomocą modelu opartego na zdyskontowanych szacowanych przepływach pieniężnych netto. Prognoza szacowanych przepływów pieniężnych oparta jest na posiadanej wiedzy eksperckiej w wyniku dokonanych analiz danych historycznych. Stopa dyskontowa użyta do dyskontowania oczekiwanych przepływów pieniężnych umożliwia wyznaczenie aktualnej na dzień wyceny wartości tych przepływów z uwzględnieniem ryzyk charakterystycznych dla wycenianych składników aktywów. Stopa procentowa przyjęta do dyskontowania obejmuje stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko odzwierciedlającą ryzyko kredytowe dla portfela wierzytelności. Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych do wartości godziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów operacyjnych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Inwestycje długoterminowe
Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości długoterminowych aktywów finansowych obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Statima S.A. za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spóła sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe3 539 701,973 522 316,45
IWartości niematerialne i prawne1 453 406,961 546 494,90
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy1 453 406,961 544 244,90
3Inne wartości niematerialne i prawne2 250,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 054 490,48899 253,92
1Środki trwałe1 054 490,48899 253,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej8 861,99
c) urządzenia techniczne i maszyny124 878,84166 625,92
d) środki transportu907 730,44700 765,46
e) inne środki trwałe21 881,2023 000,55
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 031 804,531 076 567,63
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 030 211,911 022 077,35
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 592,6254 490,28
BAktywa obrotowe25 543 413,9734 266 127,99
IZapasy274 656,63111 137,41
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi274 656,63111 137,41
IINależności krótkoterminowe255 417,82348 952,82
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek255 417,82348 952,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:55 660,31168 188,77
– do 12 miesięcy55 660,31168 188,77
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych69 678,0080 542,00
c) inne130 079,51100 222,05
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe24 898 132,5833 564 075,80
1Krótkoterminowe aktywa finansowe24 898 132,5833 564 075,80
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach24 789 055,7131 915 752,04
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki912 726,641 172 500,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe23 876 329,0730 743 252,04
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne109 076,871 648 323,76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach109 076,871 648 323,76
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe115 206,94241 961,96
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem29 083 115,9437 788 444,44
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny7 348 430,8819 924 874,77
IKapitał (fundusz) podstawowy10 257 482,0010 257 482,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:26 753 315,0914 700 641,84
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-17 130 922,32-17 130 922,32
VIZysk (strata) netto-12 531 443,8912 097 673,25
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 734 685,0617 863 569,67
IRezerwy na zobowiązania3 761 333,585 285 119,14
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 656 098,585 190 461,96
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy105 235,0094 657,18
– długoterminowe
– krótkoterminowe105 235,0094 657,18
IIZobowiązania długoterminowe857 993,919 837 662,78
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek857 993,919 837 662,78
a) kredyty i pożyczki200 000,00200 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych9 033 512,53
c) inne zobowiązania finansowe657 993,91604 150,25
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe17 115 357,572 740 787,75
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek17 115 357,572 740 787,75
a) kredyty i pożyczki6 240 793,181 734 699,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych8 938 000,00
c) inne zobowiązania finansowe207 391,36132 341,76
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:797 723,17317 461,68
– do 12 miesięcy797 723,17317 461,68
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi7 500,007 500,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych522 485,26138 367,83
h) z tytułu wynagrodzeń202 461,1073 033,51
i) inne199 003,50337 382,99
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem29 083 115,9437 788 444,44
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:-4 594 096,5921 197 412,59
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów-4 594 096,5921 197 412,59
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej8 284 669,265 930 174,89
IAmortyzacja176 138,1467 449,40
IIZużycie materiałów i energii333 527,55232 561,84
IIIUsługi obce3 034 232,082 508 779,18
IVPodatki i opłaty, w tym:905 601,93570 870,06
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 506 542,091 697 219,50
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:591 384,13205 729,84
– emerytalne156 995,3787 556,47
VIIPozostałe koszty rodzajowe737 243,34647 565,07
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-12 878 765,8515 267 237,70
DPozostałe przychody operacyjne119 092,4686 352,98
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych23,0029 690,80
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne119 069,4656 662,18
EPozostałe koszty operacyjne156 491,57265 322,27
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne156 491,57265 322,27
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-12 916 164,9615 088 268,41
GPrzychody finansowe21 090,09365 003,81
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:21 090,09365 003,81
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe1 178 866,96689 681,47
IOdsetki, w tym:1 034 207,62626 904,98
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne144 659,3462 776,49
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-14 073 941,8314 763 590,75
JPodatek dochodowy-1 542 497,942 665 917,50
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-12 531 443,8912 097 673,25
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)19 924 874,778 062 351,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach19 924 874,778 062 351,16
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu10 257 482,0010 257 482,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu10 257 482,0010 257 482,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu14 700 641,8410 498 816,53
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego12 052 673,254 201 825,31
a) zwiększenie (z tytułu)12 052 673,254 201 825,31
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)12 052 673,254 201 825,31
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu26 753 315,0914 700 641,84
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-5 033 249,07-12 693 947,37
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu12 097 673,254 436 974,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach12 097 673,254 436 974,95
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)12 097 673,254 436 974,95
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu17 130 922,3217 130 922,32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach17 130 922,3217 130 922,32
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu17 130 922,3217 130 922,32
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-17 130 922,32-17 130 922,32
6Wynik netto-12 531 443,8912 097 673,25
Azysk netto12 097 673,25
Bstrata netto12 531 443,89
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)7 348 430,8819 924 874,77
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)7 348 430,8819 924 874,77
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-12 531 443,8912 097 673,25
IIKorekty razem7 562 023,64-18 043 687,60
1Amortyzacja266 976,08158 287,34
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych15 492,00
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 013 117,53261 901,17
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej11 339,70-29 190,80
5Zmiana stanu rezerw-1 523 785,563 782 652,03
6Zmiana stanu zapasów-163 519,22-109 370,31
7Zmiana stanu należności93 535,00-27 524,83
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów810 427,02145 632,05
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych171 518,12-1 314 012,47
10Inne korekty6 866 922,97-20 912 061,78
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-4 969 420,25-5 946 014,35
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy531 836,451 471 394,61
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych23,0029 690,80
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:8 363,451 441 703,81
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach8 363,451 441 703,81
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych1 101 750,00
– odsetki8 363,45339 953,81
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne523 450,00
IIWydatki298 345,532 251 237,26
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych47 395,53102 037,26
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:2 149 200,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach2 149 200,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe2 149 200,00
4Inne wydatki inwestycyjne250 950,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)233 490,92-779 842,65
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy5 861 960,0011 479 727,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki5 861 960,002 541 727,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych8 938 000,00
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki2 665 277,563 201 110,03
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli235 149,65
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 502 000,002 355 819,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego164 198,61108 900,91
8Odsetki999 078,95501 240,47
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)3 196 682,448 278 616,97
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 539 246,891 552 759,97
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 539 246,891 552 759,97
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 648 323,7695 563,79
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:109 076,871 648 323,76
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-14 073 941,8314 763 590,75
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-5 106 452,62-5 106 452,6220 097 321,65
dofinansowanie z Funduszu Górnośląskiego94 256,0094 256,00art 17 ust 47 pkt <Pkt> lit <Lit>
wycena pakietów wierzytelności wedlug wartości godziwej-5 200 708,62-5 200 708,62art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>20 097 321,65
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:21 076,6421 076,6435 469,03
dodatnie różnice kursowe niezrealizowaneart 15a ust 2 pkt <Pkt> lit <Lit>10 419,03
naliczone odsetki21 076,6421 076,64art 12 ust 4 pkt 2 lit <Lit>25 050,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:3 082 280,353 082 280,351 413 380,44
wplaty dlużników do pakietów wierzytelności3 073 930,353 073 930,35art 12 ust 1 pkt 1 lit <Lit>1 413 380,44
otrzymane odsetki od pożyczek8 350,008 350,00art 12 ust 4 pkt 2 lit <Lit>
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:402 453,87402 453,87268 896,80
koszty lat ubieglychart <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>167 296,53
przekazana darowizna590,00590,00art 16 ust 1 pkt 14 lit <Lit>
ubezpieczenie samochodów osobowych1 923,871 923,87art 16 ust 1 pkt 49 lit <Lit>708,65
koszty szkolenia sfinansowane dotacją94 256,0094 256,00art 16 ust 1 pkt 58 lit <Lit>
reprezentacja72 599,9672 599,96art 16 ust 1 pkt 28 lit <Lit>34 113,34
skladki PFRON32 052,0032 052,00art 16 ust 1 pkt 36 lit <Lit>
odszkodowanie wyplacone bylemu pracownikowi36 513,0036 513,00art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
odsetki budżetowe666,00666,00art 16 ust 1 pkt 21 lit <Lit>5 530,00
amortyzacja samochodów w leasingu operacyjnym146 985,42146 985,42art 17b ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>54 520,74
pozostałe 16 867,6216 867,626 727,54
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:597 904,15597 904,15285 294,86
korekta proporcji VAT105 235,00105 235,00art 16 ust 1 pkt 46 lit c93 620,00
niewyplacone skladki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę152 240,09152 240,09art 16 ust 1 pkt 46c lit <Lit>39 869,90
niewyplacone wynagrodzenia148 161,59148 161,59art 16 ust 1 pkt 57 lit <Lit>23 408,46
naliczone odsetki164 493,51164 493,51art 16 ust 1 pkt 11 lit <Lit>125 664,51
ujemne różnice kursowe niezrealizowane24 373,9624 373,96art 15a ust 3 pkt <Pkt> lit <Lit>2 731,99
pozostałe 3 400,003 400,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:506 254,03506 254,03153 853,79
oplacone skladki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę39 869,9039 869,90art 15 ust 4h pkt <Pkt> lit <Lit>
korekta proporcji VAT za rok 201793 620,0093 620,00art 16 ust 1 pkt 46c lit <Lit>
wyplacone wynagrodzenia, naliczone w roku 201723 408,4623 408,46art 15 ust 4g pkt <Pkt> lit <Lit>
wyplacone odsetki117 642,67117 642,67art 16 ust 1 pkt 11 lit <Lit>
poniesione oplaty od leasingu operacyjnego164 384,86164 384,86art 17b ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>108 900,91
koszt nabytych pakietów wierzytelności - proporcjonalny do przychodów67 328,1467 328,14art 15 ust 4 pkt <Pkt> lit <Lit>44 952,88
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Statima - informacja dodatkowa 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki