Szczegóły spółki

Nazwa STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6423189077
REGON 360441455
KRS 0000537130
Adres ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.47 0.75
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.9 2.96
Płynność bieżąca (CR) 12.5 1.49
Płynność szybka (QR) 12.46 1.48
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.9 2.96
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 57.07% 272.77%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 60.72% -170.53%
Rentowność aktywów (ROA) 32.01% -43.09%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-06 129/2020 13 32292
Poz. 32292. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2014 r.
[BMSiG-32392/2020]

Zarząd Statima S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kato-
wicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
pod numerem KRS 0000537130, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 31 lipca 2020 r., na
godzinę 1200.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach
przy ul. Krasińskiego 29, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia
  oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z dzia-
  łalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obro-
  towy 2019.
6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2019.7. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom organów spółki
  absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Zamknięcie zgromadzenia.
Poz. 32292. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2014 r.
[BMSiG-32392/2020]

Zarząd Statima S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kato-
wicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
pod numerem KRS 0000537130, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 31 lipca 2020 r., na
godzinę 1200.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach
przy ul. Krasińskiego 29, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia
  oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z dzia-
  łalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obro-
  towy 2019.
6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2019.7. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom organów spółki
  absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Zamknięcie zgromadzenia.
2020-05-15 94/2020 58 21781
Poz. 21781. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2014 r., sygn. akt X GRu 2/19/7.
[BMSiG-21287/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu restrukturyza-
cyjnym - postępowaniu układowym dłużnika STATIMA Spółka
Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, sygn. akt
X GRu 2/19/7, nadzorca sądowy w dniu 28 listopada 2019 r.
złożył spis wierzytelności, a w dniu 21 stycznia 2020 r. złożył
pierwszy uzupełniający spis wierzytelności.

W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia
uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza
sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzy-
telności.

Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie
jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86
ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie zło-
żył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku,
gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego
niezależnych.

W wyżej wymienionym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie
został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprze-
ciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

                 X.
         OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ
             O RACHUNKOWOŚCI
Poz. 21781. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2014 r., sygn. akt X GRu 2/19/7.
[BMSiG-21287/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu restrukturyza-
cyjnym - postępowaniu układowym dłużnika STATIMA Spółka
Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, sygn. akt
X GRu 2/19/7, nadzorca sądowy w dniu 28 listopada 2019 r.
złożył spis wierzytelności, a w dniu 21 stycznia 2020 r. złożył
pierwszy uzupełniający spis wierzytelności.

W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia
uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza
sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzy-
telności.

Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie
jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86
ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie zło-
żył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku,
gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego
niezależnych.

W wyżej wymienionym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie
został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprze-
ciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

                 X.
         OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ
             O RACHUNKOWOŚCI
2019-10-22 205/2019 112 54484
Poz. 54484. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2014 r., sygn. akt X GR 21/19/5.
[BMSiG-54248/2019]

Postanowieniem z dnia 23 września 2019 roku, o sygn. akt
X GR 21/19/5, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, X Wydział
Gospodarczy, otworzył postępowanie układowe dłużnika
STATIMA Spółki Akcyjnej w Katowicach, wpisanego do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000537130.Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Agaty Adam-
czyk oraz nadzorcę sądowego w osobie Bartosza Klepacza,
posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 209.
Wskazał, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 342
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.), a otwarte postępowanie
ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego
obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miej-
sce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znaj-
dowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie
o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurys-
dykcji sądów polskich.
Poz. 54484. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2014 r., sygn. akt X GR 21/19/5.
[BMSiG-54248/2019]

Postanowieniem z dnia 23 września 2019 roku, o sygn. akt
X GR 21/19/5, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, X Wydział
Gospodarczy, otworzył postępowanie układowe dłużnika
STATIMA Spółki Akcyjnej w Katowicach, wpisanego do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000537130.Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Agaty Adam-
czyk oraz nadzorcę sądowego w osobie Bartosza Klepacza,
posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 209.
Wskazał, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 342
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.), a otwarte postępowanie
ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego
obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miej-
sce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znaj-
dowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie
o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurys-
dykcji sądów polskich.
2019-10-21 204/2019 18 53922
Poz. 53922. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2014 r.
[BMSiG-53740/2019]
Zarząd Statima S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000537130,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 15 listopada 2019 r., na godzinę 1200. Zgromadzenie
odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Krasiń-
skiego 29, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadze-
   nia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału
   zakładowego o kwotę nie większą niż 30.000.000,00 zł
   (trzydzieści milionów złotych) poprzez emisję akcji serii C
   w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
   poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany
   Statutu Spółki.
  6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie Statutu (§ 6 ust. 1):

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.257.482,00 zł (dziesięć
  milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta  osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 10.257.482 (dziesięć
  milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta
  osiemdziesiąt dwa) akcji, w tym:
  1). 10.009.300 (dziesięć milionów dziewięć tysięcy trzysta)
    akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł
    (jeden złoty) każda;
  2). 248.182 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto osiem-
    dziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii B, o numerach od
    000001 do 248.182, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
    złoty) każda.”

Proponowane zmiany Statutu (§ 6 ust. 1):

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
  10.257.482,00 zł dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt
  siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote) i nie
  więcej niż 40.257.482,00 zł (czterdzieści milionów dwie-
  ście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt
  dwa złote) i dzieli się na:
  1). 10.009.300 (dziesięć milionów dziewięć tysięcy trzysta)
    akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł
    (jeden złoty) każda,
  2). 248.182 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto osiem-
    dziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii B, o numerach od
    000001 do 248.182, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
    złoty) każda,
  3). nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na
    okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
    złoty) każda.”.

                         Zarząd Spółki               5.

              Inne
Poz. 53922. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2014 r.
[BMSiG-53740/2019]
Zarząd Statima S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000537130,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 15 listopada 2019 r., na godzinę 1200. Zgromadzenie
odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Krasiń-
skiego 29, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadze-
   nia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału
   zakładowego o kwotę nie większą niż 30.000.000,00 zł
   (trzydzieści milionów złotych) poprzez emisję akcji serii C
   w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
   poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany
   Statutu Spółki.
  6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie Statutu (§ 6 ust. 1):

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.257.482,00 zł (dziesięć
  milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta  osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 10.257.482 (dziesięć
  milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta
  osiemdziesiąt dwa) akcji, w tym:
  1). 10.009.300 (dziesięć milionów dziewięć tysięcy trzysta)
    akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł
    (jeden złoty) każda;
  2). 248.182 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto osiem-
    dziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii B, o numerach od
    000001 do 248.182, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
    złoty) każda.”

Proponowane zmiany Statutu (§ 6 ust. 1):

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż
  10.257.482,00 zł dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt
  siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote) i nie
  więcej niż 40.257.482,00 zł (czterdzieści milionów dwie-
  ście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt
  dwa złote) i dzieli się na:
  1). 10.009.300 (dziesięć milionów dziewięć tysięcy trzysta)
    akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł
    (jeden złoty) każda,
  2). 248.182 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto osiem-
    dziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii B, o numerach od
    000001 do 248.182, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
    złoty) każda,
  3). nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na
    okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
    złoty) każda.”.

                         Zarząd Spółki               5.

              Inne
2019-07-29 145/2019 64 39323
Poz. 39323. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2014 r., sygn. akt X GR 21/19/5.
[BMSiG-39148/2019]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia
13 czerwca 2019 roku, sygn. akt X GR 21/19/5, zabezpie-
czył majątek dłużnika STATIMA S.A. w Katowicach,
nr KRS 0000537130, poprzez ustanowienie tymczasowego
nadzorcy sądowego w osobie Bartosza Klepacza, posiadają-
cego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 209.
Poz. 39323. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2014 r., sygn. akt X GR 21/19/5.
[BMSiG-39148/2019]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia
13 czerwca 2019 roku, sygn. akt X GR 21/19/5, zabezpie-
czył majątek dłużnika STATIMA S.A. w Katowicach,
nr KRS 0000537130, poprzez ustanowienie tymczasowego
nadzorcy sądowego w osobie Bartosza Klepacza, posiadają-
cego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 209.
2019-06-04 107/2019 28 29111
Poz. 29111. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2014 r.
[BMSiG-28937/2019]

„Zarząd Statima S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisa-
nej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem
KRS 0000537130, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 1400.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach
przy ul. Krasińskiego 29, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zgromadzenia,
  2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia,
  3. Stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
   z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za
   rok obrotowy 2018,
  6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy
   2018,
  7. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom organów spółki
   absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości
   wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki,
 10. Zamknięcie zgromadzenia.”
Poz. 29111. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2014 r.
[BMSiG-28937/2019]

„Zarząd Statima S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisa-
nej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem
KRS 0000537130, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 1400.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach
przy ul. Krasińskiego 29, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zgromadzenia,
  2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia,
  3. Stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
   z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za
   rok obrotowy 2018,
  6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy
   2018,
  7. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom organów spółki
   absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości
   wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki,
 10. Zamknięcie zgromadzenia.”
2018-05-08 88/2018 15 19028
Poz. 19028. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2014 r.
[BMSiG-18391/2018]

Zarząd Statima S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejo-
nowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numeremKRS 0000537130, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
akcjonariuszy na dzień 30 maja 2018 r., na godzinę 1300.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Katowicach
przy Al. Roździeńskiego 188H, z następującym porządkiem
obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadze-
   nia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
   z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
   za rok obrotowy 2017.
  6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy
   2017.
  7. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki
   absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia oświadczeń
   Uprawnionych Akcjonariuszy złożonych w trybie § 10
   Statutu Spółki względnie podjęcie uchwały w przed-
   miocie powołania członków Rady Nadzorczej.
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości
   wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz przy-
   jęcia regulaminu programu motywacyjnego dla człon-
   ków Rady Nadzorczej.
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 19028. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2014 r.
[BMSiG-18391/2018]

Zarząd Statima S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejo-
nowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numeremKRS 0000537130, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
akcjonariuszy na dzień 30 maja 2018 r., na godzinę 1300.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Katowicach
przy Al. Roździeńskiego 188H, z następującym porządkiem
obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadze-
   nia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
   z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
   za rok obrotowy 2017.
  6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy
   2017.
  7. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki
   absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia oświadczeń
   Uprawnionych Akcjonariuszy złożonych w trybie § 10
   Statutu Spółki względnie podjęcie uchwały w przed-
   miocie powołania członków Rady Nadzorczej.
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości
   wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz przy-
   jęcia regulaminu programu motywacyjnego dla człon-
   ków Rady Nadzorczej.
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki