Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyVERCOM S.A.
Siedziba
Województwowielkopolskie
PowiatM. Poznań
GminaM. Poznań
MiejscowośćPoznań
Adres
Kod krajuPL
Województwowielkopolskie
PowiatM. Poznań
GminaM. Poznań
UlicaFranklina Roosevelta
Nr domu22
MiejscowośćPoznań
Kod pocztowy60-829
PocztaPoznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
4619Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
5911Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
5920Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
6010Z - nadawanie programów radiofonicznych
6020Z - nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
6110Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
6120Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
6190Z - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6399Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
7311Z - działalność agencji reklamowych
7320Z - badanie rynku i opinii publicznej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000535618

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

2. Znaczące zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:
2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

2.4 Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Koszty zakończonych prac rozwojowych 20%
Autorskie prawa majątkowe 30%
Pokrewne prawa majątkowe 50%
Licencje i koncesje 50%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
2.5 Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Budynki 2,5 – 10 %
Lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4,5 %
Urządzenia techniczne i maszyny 10 – 30 %
Środki transportu 14 – 20 %
Inne środki trwałe 7 – 20 %
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
2.6 Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
2.7 Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
2.8 Leasing finansowy
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce ś
rodki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie. Przedmiot leasingu jest początkowo ujmowany według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których oddaje do używania własne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu przestaje być ujmowany w bilansie. Ujmowana jest natomiast należność w kwocie równej bieżącej wartości minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są dzielone między przychody finansowe i zmniejszenie salda należności w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy zwrotu z pozostałej do spłaty należności
2.9 Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji.
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
2.10 Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania wycenia się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2.11 Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
2.12 Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
2.13 Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
2.14 Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł):
Bilans
31.12.2018 31.12.2017
EUR 4,3000 4,1709
USD 3,7597 3,4813
2.15 Instrumenty finansowe
2.15.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
2.15.2 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich rozliczenia.
2.15.3 Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek ud
zielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2.15.4 Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2.16 Rachunkowość zabezpieczeń
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

2.17 Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.
2.18 Przychody odsetkowe
Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
2.19 Przychody z tytułu dywidend
Przychody z tytułu dywidend zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
2.20 Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
2.21 Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

2.2 Przychody i koszty
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
2.3 Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe23 661 870,1716 374 670,22
IWartości niematerialne i prawne2 412 074,501 187 922,82
1Koszty zakończonych prac rozwojowych2 197 196,361 161 906,56
Pozycja Uszczegolawiajaca
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne46 686,1426 016,26
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne168 192,00
IIRzeczowe aktywa trwałe2 066 241,191 969 861,38
1Środki trwałe2 066 241,191 969 861,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej179 099,26199 374,65
c) urządzenia techniczne i maszyny659 838,22522 955,73
d) środki transportu593 728,57463 094,15
e) inne środki trwałe633 575,14784 436,85
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe100 000,00
1Od jednostek powiązanych100 000,00
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe18 985 852,0013 111 002,54
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe18 985 852,0013 111 002,54
a) w jednostkach powiązanych13 111 080,0013 108 500,00
– udziały lub akcje13 111 080,0013 108 500,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale5 874 772,002 502,54
– udziały lub akcje5 874 772,002 502,54
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe97 702,48105 883,48
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego74 745,8427 470,36
2Inne rozliczenia międzyokresowe22 956,6478 413,12
BAktywa obrotowe17 985 133,8210 420 262,44
IZapasy166 668,63165 251,18
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary166 668,63163 127,18
5Zaliczki na dostawy i usługi2 124,00
IINależności krótkoterminowe8 204 001,278 750 042,91
1Należności od jednostek powiązanych329 613,11700 238,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:329 613,11700 238,08
– do 12 miesięcy329 613,11700 238,08
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale5 461,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 461,70
– do 12 miesięcy5 461,70
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek7 868 926,468 049 804,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:7 601 881,977 641 669,71
– do 12 miesięcy7 601 881,977 641 669,71
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych266 860,49408 135,12
c) inne184,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe9 206 464,011 296 754,57
1Krótkoterminowe aktywa finansowe9 206 464,011 296 754,57
a) w jednostkach powiązanych1 817 082,192 321,16
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 817 082,19
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe2 321,16
b) w pozostałych jednostkach480 975,32865 512,05
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki480 975,32865 512,05
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne6 908 406,50428 921,36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach20 092,223 848,26
– inne środki pieniężne6 463 314,2873,10
– inne aktywa pieniężne425 000,00425 000,00
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe407 999,91208 213,78
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne4 740 962,702 188 182,50
Aktywa razem46 387 966,6928 983 115,16
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny28 085 382,797 838 901,95
IKapitał (fundusz) podstawowy355 585,00325 800,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:15 088 701,12125 666,67
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:5 206 252,782 516 113,86
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne4 740 962,702 188 182,50
VZysk (strata) z lat ubiegłych-437 320,33
VIZysk (strata) netto7 434 843,895 308 641,75
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 302 583,9021 144 213,21
IRezerwy na zobowiązania1 339 258,421 082 654,95
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego463 430,29241 937,98
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy875 828,13840 716,97
– długoterminowe
– krótkoterminowe875 828,13840 716,97
IIZobowiązania długoterminowe2 986 984,975 817 419,71
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek2 986 984,975 817 419,71
a) kredyty i pożyczki2 199 130,424 398 260,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe787 854,55594 158,85
d) zobowiązania wekslowe
e) inne825 000,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe12 444 948,5512 808 999,30
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 986 333,952 863 773,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 766 498,221 883 622,12
– do 12 miesięcy1 766 498,221 883 622,12
– powyżej 12 miesięcy
b) inne219 835,73980 151,87
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale61 438,3085 433,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:61 438,3085 433,86
– do 12 miesięcy61 438,3085 433,86
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek10 397 176,309 859 791,45
a) kredyty i pożyczki2 199 130,442 490 762,66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe334 299,73387 139,24
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 214 565,045 179 235,20
– do 12 miesięcy6 214 565,045 179 235,20
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych646 024,93904 306,55
h) z tytułu wynagrodzeń178 155,7668 229,29
i) inne825 000,40830 118,51
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe1 531 391,961 435 139,25
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 531 391,961 435 139,25
– długoterminowe1 114 054,851 418 619,63
– krótkoterminowe417 337,1116 519,62
Pasywa razem46 387 966,6928 983 115,16
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:40 324 246,8431 992 363,40
– od jednostek powiązanych2 383 745,952 417 504,19
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów40 029 865,7931 797 112,58
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów294 381,05195 250,82
BKoszty działalności operacyjnej-34 503 230,58-25 536 715,59
IAmortyzacja-923 634,18-508 071,40
IIZużycie materiałów i energii-131 682,77-118 380,96
IIIUsługi obce-30 597 868,84-23 190 555,49
IVPodatki i opłaty, w tym:-10 481,15-14 997,73
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia-1 426 258,31-853 496,15
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:-312 327,34-205 910,83
– emerytalne-142 429,79-100 817,81
VIIPozostałe koszty rodzajowe-806 596,94-455 052,21
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów-294 381,05-190 250,82
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 821 016,266 455 647,81
DPozostałe przychody operacyjne402 412,77434 027,26
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych13 605,9847 433,41
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych44 142,0250 789,90
IVInne przychody operacyjne344 664,77335 803,95
EPozostałe koszty operacyjne-256 165,40-144 875,03
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych-174 790,02-44 142,02
IIIInne koszty operacyjne-81 375,38-100 733,01
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 967 263,636 744 800,04
GPrzychody finansowe3 025 116,56247 558,72
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:2 802 046,18216 121,65
AOd jednostek powiązanych, w tym:2 802 046,18216 121,65
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:223 070,3831 437,07
– od jednostek powiązanych120 830,59
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe-420 302,47-451 020,72
IOdsetki, w tym:-383 528,17-428 914,10
– dla jednostek powiązanych-16 199,65-27 893,91
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne-36 774,30-22 106,62
IZysk (strata) brutto (F+G–H)8 572 077,726 541 338,04
JPodatek dochodowy-1 137 233,83-1 232 696,29
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)7 434 843,895 308 641,75
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)7 838 901,954 909 084,53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-437 320,33
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach7 838 901,954 471 764,20
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu325 800,00377 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego29 785,00-51 200,00
a) zwiększenie (z tytułu)36 785,00
– wydania udziałów (emisji akcji)36 785,00
b) zmniejszenie (z tytułu)-7 000,00-51 200,00
– umorzenia udziałów (akcji)-7 000,00-51 200,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu355 585,00325 800,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu125 666,67163 631,64
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego14 963 034,45-37 964,97
a) zwiększenie (z tytułu)14 963 034,45
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej14 963 034,45
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)-37 964,97
– pokrycia straty-37 964,97
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu15 088 701,12125 666,67
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu2 516 113,861 950 811,21
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych2 690 138,92565 302,65
a) zwiększenie (z tytułu)5 315 641,752 468 841,68
przeniesienia zysku na pozostałe kapitały rezerwowe5 308 641,752 417 641,68
kwot uzyskanych z obniżenia kapitału zakładowego spółki (umorzenia akcji)7 000,0051 200,00
b) zmniejszenie (z tytułu)-2 625 502,83-1 903 539,03
pokrycia wynagrodzenia wypłaconego w związku z umorzeniem akcji własnych-2 188 182,50-1 903 539,03
pokrycia straty z lat ubiegłych-437 320,33
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5 206 252,782 516 113,86
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 871 321,422 417 641,68
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu5 308 641,752 417 641,68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach5 308 641,752 417 641,68
a) zwiększenie (z tytułu)
pokrycia straty z lat ubiegłych (korekta błędów)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)-5 308 641,75-2 417 641,68
przeznaczenia na kapitał rezerwowy-5 308 641,75-2 417 641,68
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-437 320,33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-437 320,33
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-437 320,33-437 320,33
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)437 320,33
pokrycia straty z lat ubiegłych z pozostałych kapitałów rezerwowych437 320,33
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-437 320,33
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-437 320,33
6Wynik netto7 434 843,895 308 641,75
Azysk netto7 434 843,895 308 641,75
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)28 085 382,797 838 901,95
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)20 650 538,907 838 901,95
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej6 974 734,016 417 674,89
IZysk (strata) netto7 434 843,895 308 641,75
IIKorekty razem-460 109,881 109 033,14
1Amortyzacja923 634,18508 071,40
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-2 693 793,96174 587,20
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-13 605,98-47 433,41
5Zmiana stanu rezerw256 603,47278 514,00
6Zmiana stanu zapasów-1 417,45-103 649,97
7Zmiana stanu należności446 041,64-3 862 742,79
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów740 737,123 951 050,65
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-118 308,90207 172,18
10Inne korekty3 463,88
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)6 974 734,016 417 674,89
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-6 751 172,66-11 778 701,15
IWpływy2 940 734,991 323 054,36
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych47 315,0450 489,60
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:2 893 419,95216 121,65
a) w jednostkach powiązanych2 893 419,95216 121,65
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne1 056 443,11
IIWydatki-9 691 907,65-13 101 755,51
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-1 682 129,97-1 443 255,51
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:-6 699 839,32-10 328 500,00
a) w jednostkach powiązanych-6 699 839,32-10 328 500,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne-1 309 938,36-1 330 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-6 751 172,66-11 778 701,15
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej6 255 923,795 774 045,73
IWpływy14 999 819,459 088 350,51
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału14 999 819,45
2Kredyty i pożyczki9 088 350,51
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki-8 743 895,66-3 314 304,78
1Nabycie udziałów (akcji) własnych-4 740 962,70-384 716,87
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-3 257 570,88-2 217 158,09
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-457 651,98-383 690,96
8Odsetki-287 710,10-328 738,86
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)6 255 923,795 774 045,73
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)6 479 485,14413 019,47
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:6 479 485,14413 019,47
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu428 921,3615 901,89
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:6 908 406,50428 921,36
– o ograniczonej możliwości dysponowania425 000,00425 000,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok8 572 077,726 541 338,04
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 962 925,022 802 046,18160 878,84377 148,85
Dywidendy otrzymane2 802 046,182 802 046,18art 20 ust 3 pkt … lit …216 121,65
Część odsetkowa w leasingu finansowym160 878,84160 878,84art 17b ust 1 pkt … lit …161 027,20
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:276 868,47276 868,47435 961,63
Odsetki naliczone87 272,3487 272,34art 12 ust 4 pkt 2 lit …9 748,98
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności44 142,0244 142,02art 12 ust 1 pkt 4e lit …50 789,90
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej rozrachunków1 424,251 424,25art 15a ust 2 pkt … lit …
Przychody bilansowe niestanowiące przychodu podatkowego101 071,06101 071,06art 12 ust 3a pkt … lit …356 507,81
pozostałe 42 959,0042 958,8018 915,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:174 155,94174 155,94211 460,15
Darowizny10 112,0510 112,05art 16 ust 1 pkt 14 lit …2 634,00
Odsetki budźetowe, odsetki za zwłokę27 729,0527 729,05art 16 ust 1 pkt 21 lit …401,00
Wierzytelności odpisane jako przedawnione29 219,9329 219,93art 16 ust 1 pkt 20 lit …55 425,01
Ubezpieczenia NKUP9 609,059 609,05art 16 ust 1 pkt 49 lit …8 939,00
Koszty reprezentacji15 621,6715 621,67art 16 ust 1 pkt 28 lit …16 499,67
Część odsetkowa w leasingu finansowym47 416,5547 416,55art 17b ust 1 pkt … lit …44 762,15
pozostałe 34 448,0034 447,6482 799,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 099 704,851 099 704,85590 044,64
Utworzenie odpisu aktualizującego należności174 790,02174 790,02art 16 ust 1 pkt 26a lit …44 142,02
Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej rozrachunków1 267,971 267,97art 15a ust 3 pkt … lit …936,40
Nieopłacone składki ZUS59 182,2959 182,29art 16 ust 1 pkt 57a lit …11 250,47
Niewypłacone wynagrodzenia100 494,34100 494,34art 16 ust 1 pkt 57 lit …37 637,94
Utworzone rezerwy26 419,5326 419,53art 16 ust 1 pkt 27 lit …51 550,40
Odsetki naliczone382,20382,20art 16 ust 1 pkt 11 lit …
Amortyzacja składników majątku niestanowiących własności lub współwłasności podatnika443 803,97443 803,97art 16a ust 2 pkt 2 lit …325 829,45
Amortyzacja prac rozwojowych293 364,53293 364,53art 16b ust 2 pkt 3 lit …118 697,96
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 873 781,531 873 781,531 078 567,90
Zapłacone składki ZUS i wynagrodzenia z 2017 roku48 888,4148 888,41art 15 ust 4h pkt … lit …42 140,42
Koszty podatkowe niestanowiące kosztu bilansowego - amortyzacja72 396,9772 396,97art 16i ust 1 pkt … lit …1 036 427,48
Opłaty wstępne i raty kapitałowe w leasingu operacyjnym423 841,82423 841,82art 15 ust 4d pkt … lit …
Koszty podatkowe niestanowiące kosztu bilansowego - prace rozwojowe1 328 654,331 328 654,33art 16b ust 2 pkt 3 lit …
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym4 732 363,005 451 164,00
K. Podatek dochodowy899 149,001 035 721,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

ZalacznikZNotami

-