Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-01
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyWRATISLAVIA BIODIESEL S.A.
Siedziba
WojewództwoDOLNOŚLĄSKIE
PowiatWROCŁAW
GminaWROCŁAW
MiejscowośćWROCŁAW
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDOLNOŚLĄSKIE
PowiatWROCŁAW
GminaWROCŁAW
UlicaMONOPOLOWA
Nr domu4
MiejscowośćWROCŁAW
Kod pocztowy51-501
PocztaWROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1920Z - wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000534973

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.
W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i WNiP
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tysiąca złotych odnoszone są jednorazowo w koszty lub według indywidualnego rozpatrzenia amortyzowane według okresu ekonomicznej użyteczności.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Patenty, licencje, znaki firmowe 3 lat
Oprogramowanie komputerowe 3 lat
Inne wartości niematerialne i prawne 3 lat
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
Należności krótkoterminowe i długoterminowe
Należności han
dlowe są wykazywane w kwocie nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz ceny sprzedaży netto.
Rozchód i wycena zapasów ujmowane są metodą „średniej ważonej”. Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.
Kredyty i pożyczki
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości g
odziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne
Kapitały własne są ujmowane w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu udziałów własnych, kwota zapłaty za udziały własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji „akcje/udziały własne”.
Wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na dywidendy są wykazywane w księgach rachunkowych i w bilansie jako podział zysku dokonany w ciągu roku obrotowego.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Spółka prowadzi program wypłaty nagród jubileuszowych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów nagród jubileuszowych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych.
Spółka prowadzi program wypłaty odpraw emerytalnych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów odpraw emerytalnych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych.
Fundusze specjalne w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
▪ wynik działalności operacyjnej,
▪ wynik na operacjach finansowych,
▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.
W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości.
1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci kalkulacyjnej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
7. Zgodnie z zapisami w PR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe162 817 965,03189 606 464,11
IWartości niematerialne i prawne29 223,36
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne29 223,36
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe80 400 350,7384 449 537,06
1Środki trwałe67 445 822,4871 495 008,81
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 938 820,645 002 165,48
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej39 229 311,7340 951 020,19
c) urządzenia techniczne i maszyny18 273 702,7821 210 071,46
d) środki transportu4 714 562,763 934 032,90
e) inne środki trwałe289 424,57397 718,78
2Środki trwałe w budowie12 954 528,2512 954 528,25
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe50 010 000,0052 410 000,00
1Od jednostek powiązanych16 800 000,0019 200 000,00
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek33 210 000,0033 210 000,00
IVInwestycje długoterminowe31 143 209,5151 864 585,89
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe31 143 209,5151 864 585,89
a) w jednostkach powiązanych8 025 178,208 276 881,17
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki8 025 178,208 276 881,17
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach23 118 031,3143 587 704,72
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki23 118 031,3143 587 704,72
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 264 404,79853 117,80
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 041 390,71431 813,80
2Inne rozliczenia międzyokresowe223 014,08421 304,00
BAktywa obrotowe89 094 361,6460 961 176,65
IZapasy25 039 344,7717 503 861,90
1Materiały5 139 697,424 115 699,12
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe14 647 303,914 129 699,92
4Towary710 248,83
5Zaliczki na dostawy i usługi5 252 343,448 548 214,03
IINależności krótkoterminowe40 770 901,3221 667 541,27
1Należności od jednostek powiązanych7 200 000,004 800 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne7 200 000,004 800 000,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek33 570 901,3216 867 541,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:24 039 246,576 023 857,31
– do 12 miesięcy24 039 246,576 023 857,31
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych6 963 005,756 251 120,83
c) inne2 568 649,004 592 563,13
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe22 744 987,6321 382 523,80
1Krótkoterminowe aktywa finansowe22 744 987,6321 382 523,80
a) w jednostkach powiązanych189 939,6585 554,20
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki189 939,6585 554,20
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach11 344 090,4510 664 925,04
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki11 344 090,4510 664 925,04
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne11 210 957,5310 632 044,56
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach11 210 957,5310 494 845,73
– inne środki pieniężne137 198,83
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe539 127,92407 249,68
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem251 912 326,67250 567 640,76
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny135 531 509,41108 717 564,67
IKapitał (fundusz) podstawowy1 000 000,001 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:107 717 564,6768 381 084,80
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
- pozostałe kapitały (np. zysk zatrzymany)107 717 564,6768 381 084,80
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
- pozostały
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
- pozostały
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto26 813 944,7439 336 479,87
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania116 380 817,26141 850 076,09
IRezerwy na zobowiązania6 092 058,832 295 189,48
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 027 927,831 725 417,48
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne486 131,00531 772,00
– długoterminowa60 620,0055 217,00
– krótkoterminowa425 511,00476 555,00
3Pozostałe rezerwy3 578 000,0038 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe3 578 000,0038 000,00
IIZobowiązania długoterminowe45 604 300,1969 337 973,73
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek45 604 300,1969 337 973,73
a) kredyty i pożyczki42 433 706,6848 600 373,37
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1 849 500,0020 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe1 321 093,51737 600,36
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe64 684 458,2470 216 912,88
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych58 634,255 964 964,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:58 634,255 964 964,65
– do 12 miesięcy58 634,255 964 964,65
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek64 048 627,1863 780 583,73
a) kredyty i pożyczki22 730 861,5927 444 515,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych21 149 167,9084 000,00
c) inne zobowiązania finansowe634 747,74502 332,94
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:9 328 289,6320 207 377,29
– do 12 miesięcy9 328 289,6320 207 377,29
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi1 518 500,141 045 349,18
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych7 610 567,308 554 866,36
h) z tytułu wynagrodzeń1 726,961 500,78
i) inne1 074 765,925 940 641,59
4Fundusze specjalne577 196,81471 364,50
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem251 912 326,67250 567 640,76
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:606 723 740,43760 373 491,71
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów462 690 677,32600 538 543,33
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów144 033 063,11159 834 948,38
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:553 403 727,18678 680 078,78
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów422 186 613,89528 902 663,37
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów131 217 113,29149 777 415,41
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)53 320 013,2581 693 412,93
DKoszty sprzedaży1 426 964,733 710 928,45
EKoszty ogólnego zarządu16 473 510,3712 027 525,12
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)35 419 538,1565 954 959,36
GPozostałe przychody operacyjne4 463 191,70559 684,55
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne4 463 191,70559 684,55
HPozostałe koszty operacyjne1 317 753,9010 686 946,41
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych31 274,40
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne1 286 479,5010 686 946,41
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)38 564 975,9555 827 697,50
JPrzychody finansowe1 345 924,94947 036,79
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- pozostałych
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- w pozostałych
IIOdsetki, w tym:1 284 788,19927 043,39
– od jednostek powiązanych189 939,6585 554,20
- od pozostałych jednostek1 094 848,54841 489,19
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
- w pozostałych jednostkach
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne61 136,7519 993,40
KKoszty finansowe6 042 256,716 935 665,51
IOdsetki, w tym:5 213 398,775 799 035,30
– dla jednostek powiązanych45 714,25
- dla pozostałych jednostek5 213 398,775 753 321,05
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
- w pozostałych jednostkach
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne828 857,941 136 630,21
LZysk (strata) brutto (I+J–K)33 868 644,1849 839 068,78
MPodatek dochodowy7 054 699,4410 502 588,91
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)26 813 944,7439 336 479,87
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)108 717 564,6716 137 290,90
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach108 717 564,6716 137 290,90
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 000 000,001 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 000 000,001 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu68 381 084,8015 137 290,90
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego39 336 479,8753 243 793,90
a) zwiększenie (z tytułu)39 336 479,8753 243 793,90
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)39 336 479,8753 243 793,90
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu107 717 564,6768 381 084,80
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu39 336 479,8753 243 793,90
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu39 336 479,8753 243 793,90
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach39 336 479,8753 243 793,90
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)39 336 479,8753 243 793,90
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto26 813 944,7439 336 479,87
Azysk netto26 813 944,7439 336 479,87
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)135 531 509,41108 717 564,67
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-5 845 594,7151 167 929,13
IZysk (strata) netto26 813 944,7439 336 479,87
IIKorekty razem-32 659 539,4511 831 449,26
1Amortyzacja5 556 461,025 463 866,35
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych1 136 630,21
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)4 069 613,722 821 801,10
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw3 796 869,35-9 249 546,12
6Zmiana stanu zapasów-7 535 482,8710 395 287,26
7Zmiana stanu należności-16 703 360,05-5 585 437,51
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-21 300 475,396 819 302,05
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-543 165,231 008 274,69
10Inne korekty-978 728,77
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-5 845 594,7151 167 929,13
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej18 459 774,19-60 677 734,37
IWpływy29 983 473,56
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych31 274,40
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:29 952 199,16
a) w jednostkach powiązanych3 349 015,88
b) w pozostałych jednostkach26 603 183,28
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych26 603 183,28
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki11 523 699,3760 677 734,37
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 509 325,738 813 148,48
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:10 014 373,6451 864 585,89
a) w jednostkach powiązanych3 201 698,368 276 881,17
b) w pozostałych jednostkach6 812 675,2843 587 704,72
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe6 812 675,2843 587 704,72
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)18 459 774,19-60 677 734,37
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-12 035 266,5114 050 477,48
IWpływy15 308 177,4438 166 666,68
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki8 308 177,4418 166 666,68
3Emisja dłużnych papierów wartościowych7 000 000,0020 000 000,00
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki27 343 443,9524 116 189,20
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek19 188 498,1326 668 583,65
5Wykup dłużnych papierów wartościowych4 085 332,10
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego269 406,65
8Odsetki4 069 613,72-2 821 801,10
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-12 035 266,5114 050 477,48
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)578 912,974 540 672,24
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
- pozostałe zmiany
FŚrodki pieniężne na początek okresu10 632 044,566 091 372,32
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:11 210 957,5310 632 044,56
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok33 868 644,1849 839 068,78
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 032 502,141 032 502,14882 990,51
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:801 568,24801 568,24
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:12 642 631,5012 642 631,509 287 698,50
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:7 449 731,117 449 731,1115 238 491,33
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym38 830 610,6743 005 285,44
K. Podatek dochodowy7 361 766,008 330 737,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
Lp. Wyszczególnienie Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Razem
Inne WNiP Zaliczki na WNiP Wartości niematerialne i prawne, razem
koncesje, patenty, licencje i podobne oprogramowanie komputerowe Pozostałe
1. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu 350 676,50 350 676,50 350 676,50
a) zwiększenia z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- przejęcie ze środków trwałych w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- zakupy gotowych wnip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- aport, darowizna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- używane na podstawie umów leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) zmniejszenia z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 350 676,50 350 676,50 0,00 350 676,50
3. Umorzenie - stan na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 321 453,14 321 453,14 0,00 321 453,36
a) Zwiększenie umorzenia z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 29 223,36 29 223,36 0,00 29 223,36
- amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 29 223,36 29 223,36 0,00 29 223,36
- aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Zmniejszenie umorzenia z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Umorzenie - stan na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 350 676,50 350 676,50 0,00 350 676,50
5. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki