Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AXTONE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAxtone S.A.
Siedziba
Województwopodkarpackie
Powiatprzeworski
GminaKańczuga
MiejscowośćKańczuga
Adres
Kod krajuPL
Województwopodkarpackie
Powiatprzeworski
GminaKańczuga
UlicaZielona
Nr domu2
MiejscowośćKańczuga
Kod pocztowy37-220
PocztaKańczuga
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3020Z - produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000534382

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
Szczegółowy opis przyjętych zasad/polityk rachunkowości został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania finansowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Wartość firmy jest to nadwyżka ceny nabycia jednostki lub jej zorganizowanej części nad niższą od niej wartością przejętych aktywów netto wycenionych według wartości godziwych. Wykazuje się ją w aktywach bilansu w odrębnej pozycji „Wartości niematerialnych i prawnych” jako „wartość firmy”. Okres ekonomicznej użyteczności odpowiadający okresowi amortyzacji oszacowano na 20 lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
Inwestycje w jednostki zależne a także inne inwestycje długoterminowe (inne inwestycje długoterminowe z wyłączeniem aktywów finansowych opisanych w nocie 4.8) wyceniane są w cenie nabycia, korygowanej o ewentualną utratę wartości.
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia).
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Wartość zapasów o zdefiniowanym okresie przetrzymywania w magazynie podlega odpisowi aktualizującemu.
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy.
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
Szczegółowy opis przyjętych zasad/polityk rachunkowości, w tym wyceny aktywów oraz pasywów, został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania finansowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według wariantu kalkulacyjnego ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Wynik finansowy Spółki za okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów, ostrożnej wyceny oraz istotności. Wynik finansowy stanowi wyrażony w pieniądzu, rezultat działalności Spółki osiągnięty w pewnym okresie (miesiąca, roku obrachunkowego). Rezultat ten może być dodatni (zysk bilansowy) lub ujemny (strata bilansowa).
Elementami wyniku finansowego są:
▪ przychody ze sprzedaży (przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe),
▪ koszty uzyskania przychodów (koszty działalności operacyjnej, wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe),
▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego,
Koszty ewidencjonowane są z wykorzystaniem kont zespołu 4 – koszty według rodzajów i ich rozliczenie oraz kont zespołu 5 – koszty według typów działalności i ich rozliczenie.
Szczegółowy opis przyjętych zasad/polityk rachunkowości, w tym zasad ustalania wyniku finansowego, został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania finansowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresami sprawozdawczymi są kolejne miesiące w roku obrotowym. Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą jednostki jest złoty polski. Spółka sporządza kompletne sprawozdanie finansowe w złotych i groszach. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Do rocznego sprawozdania finansowego Spółka dołącza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki. Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu i ogłaszaniu.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe404 449 303,03627 489 783,68
IWartości niematerialne i prawne108 796 281,49119 754 570,54
2Wartość firmy108 212 480,89119 217 139,97
3Inne wartości niematerialne i prawne583 800,60537 430,57
IIRzeczowe aktywa trwałe43 446 647,3031 907 197,20
1Środki trwałe29 541 580,1728 921 665,33
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)657 384,58665 281,90
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej14 037 609,2913 401 007,80
c) urządzenia techniczne i maszyny12 362 710,2512 493 040,61
d) środki transportu151 728,06150 089,05
e) inne środki trwałe2 332 147,992 212 245,97
2Środki trwałe w budowie2 648 325,132 401 037,10
3Zaliczki na środki trwałe w budowie11 256 742,00584 494,77
IVInwestycje długoterminowe247 646 560,81470 969 225,19
3Długoterminowe aktywa finansowe247 646 560,81470 969 225,19
a) w jednostkach powiązanych247 646 560,81470 969 225,19
– udziały lub akcje160 887 184,88296 514 663,21
– udzielone pożyczki86 759 375,93174 454 561,98
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 559 813,434 858 790,75
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 394 891,384 632 272,05
2Inne rozliczenia międzyokresowe164 922,05226 518,70
BAktywa obrotowe186 420 195,3383 266 069,49
IZapasy26 108 464,5121 257 201,36
1Materiały12 819 568,238 791 750,90
2Półprodukty i produkty w toku5 894 990,188 358 349,30
3Produkty gotowe6 349 789,613 972 183,81
5Zaliczki na dostawy i usługi1 044 116,49134 917,35
IINależności krótkoterminowe43 755 606,5949 042 452,73
1Należności od jednostek powiązanych20 729 929,9320 927 625,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:20 729 929,9320 927 625,38
– do 12 miesięcy20 729 929,9320 927 625,38
3Należności od pozostałych jednostek23 025 676,6628 114 827,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:17 997 882,0622 809 302,81
– do 12 miesięcy17 997 882,0622 809 302,81
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 811 915,825 094 863,98
c) inne215 878,78210 660,56
IIIInwestycje krótkoterminowe115 554 003,8411 971 130,77
1Krótkoterminowe aktywa finansowe115 554 003,8411 971 130,77
a) w jednostkach powiązanych89 691 847,26721 736,92
– udzielone pożyczki89 691 847,26721 736,92
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne25 862 156,5811 249 393,85
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach25 862 156,5811 249 393,85
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 002 120,39995 284,63
Aktywa razem590 869 498,36710 755 853,17
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny530 759 343,73672 171 767,85
IKapitał (fundusz) podstawowy103 932 550,00103 932 550,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:643 291 403,33635 737 032,78
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)513 915 473,59513 915 473,59
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:135 627 484,37
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej135 627 484,37
VZysk (strata) z lat ubiegłych-210 679 669,85-210 679 669,85
VIZysk (strata) netto-5 784 939,757 554 370,55
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania60 110 154,6338 584 085,32
IRezerwy na zobowiązania13 133 028,7914 960 846,98
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego437 110,43490 266,76
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne2 967 174,643 123 979,94
– długoterminowa1 944 199,001 895 733,00
– krótkoterminowa1 022 975,641 228 246,94
3Pozostałe rezerwy9 728 743,7211 346 600,28
– długoterminowe29 784,87
– krótkoterminowe9 698 958,8511 346 600,28
IIZobowiązania długoterminowe169 818,82457 022,40
3Wobec pozostałych jednostek169 818,82457 022,40
c) inne zobowiązania finansowe169 818,82457 022,40
IIIZobowiązania krótkoterminowe46 807 307,0223 121 110,78
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych23 272 245,056 172 708,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:10 365 635,996 172 708,60
– do 12 miesięcy10 365 635,996 172 708,60
b) inne12 906 609,06
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek23 312 907,0716 759 271,40
c) inne zobowiązania finansowe265 448,80602 869,14
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:18 335 492,3315 060 465,80
– do 12 miesięcy18 335 492,3315 060 465,80
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi143 113,5991 942,55
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 076 752,06958 016,43
i) inne3 492 100,2945 977,48
4Fundusze specjalne222 154,90189 130,78
IVRozliczenia międzyokresowe45 105,16
2Inne rozliczenia międzyokresowe45 105,16
– krótkoterminowe45 105,16
Pasywa razem590 869 498,36710 755 853,17
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:183 040 742,89182 018 047,30
– od jednostek powiązanych56 199 093,4058 900 900,97
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów178 076 321,45177 900 571,80
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 964 421,444 117 475,50
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:146 191 441,66141 053 708,45
– jednostkom powiązanym46 516 287,1644 990 301,00
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów142 474 158,77138 624 817,84
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów3 717 282,892 428 890,61
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)36 849 301,2340 964 338,85
DKoszty sprzedaży2 685 809,053 133 004,22
EKoszty ogólnego zarządu40 684 731,2134 931 932,68
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-6 521 239,032 899 401,95
GPozostałe przychody operacyjne5 021 817,592 496 190,03
IIDotacje500,00
IVInne przychody operacyjne5 021 817,592 495 690,03
HPozostałe koszty operacyjne13 614 753,5814 407 403,93
IIIInne koszty operacyjne13 614 753,5814 407 403,93
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-15 114 175,02-9 011 811,95
JPrzychody finansowe11 201 522,9225 477 142,02
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:2 439 873,202 021 400,00
Aod jednostek powiązanych, w tym:2 439 873,202 021 400,00
IIOdsetki, w tym:3 959 340,932 923 793,03
– od jednostek powiązanych3 954 900,962 910 068,40
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych20 524 913,57
VInne4 802 308,797 035,42
KKoszty finansowe29 048,318 385 430,33
IOdsetki, w tym:29 048,316 709 273,70
– dla jednostek powiązanych14 262,122 305 034,87
IVInne1 676 156,63
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-3 941 700,418 079 899,74
MPodatek dochodowy1 843 239,34525 529,19
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-5 784 939,757 554 370,55
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)536 544 283,48359 827 884,24
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach536 544 283,48359 827 884,24
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu103 932 550,0059 432 550,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego44 500 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)44 500 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)44 500 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu103 932 550,00103 932 550,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu635 737 032,78413 102 509,15
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego7 554 370,55222 634 523,63
a) zwiększenie (z tytułu)7 554 370,55222 634 523,63
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej222 634 523,63
– podziału zysku (ustawowo)7 554 370,55
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu643 291 403,33635 737 032,78
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości97 972 494,94
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny37 654 989,43
a) zwiększenie (z tytułu)37 654 989,43
NaNNaN
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu135 627 484,37
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-203 125 299,30-210 679 669,85
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-203 125 299,30-210 679 669,85
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-203 125 299,30-210 679 669,85
b) zmniejszenie (z tytułu)7 554 370,55
NaNNaN
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-210 679 669,85-210 679 669,85
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-210 679 669,85-210 679 669,85
6Wynik netto-5 784 939,757 554 370,55
Azysk netto7 554 370,55
Bstrata netto-5 784 939,75
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)530 759 343,73672 171 767,85
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej5 273 175,02-4 083 235,32
IZysk (strata) netto-5 784 939,757 554 370,55
IIKorekty razem11 058 114,77-11 637 605,87
1Amortyzacja17 024 250,2116 295 814,04
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-6 615 656,29-3 357 624,03
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-6 399 214,131 048 758,53
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-20 647 765,93
5Zmiana stanu rezerw-1 827 818,1895 733,35
6Zmiana stanu zapasów-4 851 263,151 257 943,06
7Zmiana stanu należności3 828 978,36-7 397 866,76
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów9 651 800,41762 090,33
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych247 037,54305 311,54
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)5 273 175,02-4 083 235,32
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-4 171 559,78-1 698 724,75
IWpływy10 510 782,645 399 732,18
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych422 978,33
3Z aktywów finansowych, w tym:10 510 782,644 976 753,85
a) w jednostkach powiązanych10 510 782,644 931 468,40
b) w pozostałych jednostkach45 285,45
– odsetki45 285,45
IIWydatki14 682 342,427 098 456,93
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych14 682 342,427 098 456,93
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-4 171 559,78-1 698 724,75
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej11 881 476,08-853 745,16
IWpływy12 506 100,00
2Kredyty i pożyczki12 506 100,00
IIWydatki624 623,92853 745,16
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych853 745,16
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego624 623,92
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)11 881 476,08-853 745,16
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)12 983 091,32-6 635 705,23
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:14 612 762,73-6 635 705,23
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych1 629 671,41
FŚrodki pieniężne na początek okresu11 249 393,8517 885 099,08
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:25 862 156,5811 249 393,85
– o ograniczonej możliwości dysponowania114 553,50
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
-3 941 700,41-12 445 007,79
2 439 873,202 439 873,20
otrzymane dywidendy2 439 873,202 439 873,20 20 2
20 818 010,9420 818 010,9413 087 328,14
rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy1 398 227,881 398 227,88 12 1
rozwiązanie rezerwy na świadczenia emerytalne36 406,0036 406,00 12 1
rozwiązanie rezerw na sprawy sądowe1 095 899,171 095 899,17 12 1
rozwiązanie rezerw na wynagrodzenia5 789 743,515 789 743,51 12 11 521 313,31
rozwiązanie rezerwy na prowizje1 610 213,631 610 213,63 12 1856 454,39
rozwiązanie rezerwy na urlopy592 089,28592 089,28 12 1518 373,06
rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu223 146,00223 146,00 12 1407 339,50
rozwiązanie rezerwy na koszty usług3 911 557,083 911 557,08 12 18 592 301,51
rozwiązanie rezerwy na koszty reklamacji1 423 796,671 423 796,67 12 1
rozwiązanie rezerwy na koszty IT155 000,00155 000,00 12 1
rozwiązanie rezerwy na koszty inwentaryzacji189 875,45189 875,45 12 170 000,00
rozwiązanie rezerw na koszty gwarancji 12 1170 695,79
rozwiązanie rezerwy na koszty integracji z grupą ITT4 299 239,284 299 239,28 12 1
pozostałe przychody 12 1117 167,48
rozwiązanie rezerwy na koszty niezafakturowane w roku obrotowym728 552,49728 552,49 12 1
rozwiązanie rezerwy na remonty101 694,00101 694,00 12 1
przesunięcie przychodów pomiędzy okresami-863 796,26-863 796,26 12 1248 334,18
pozostałe 126 366,76126 366,76
29 208 785,4729 208 785,4717 260 102,42
składki PFRON465 391,27465 391,27 16 1 36221 617,00
usługi NKUP4 910 978,034 910 978,03 16 13 994 119,12
darowizny28 478,5228 478,52 16 1 145 574,75
odszkodowania1 262 884,551 262 884,55 16 1 22619 216,56
reprezentacja12 952,7112 952,71 16 1 2830 231,97
odsetki od zobowiązań podatkowych6 242,006 242,00 16 1 213 187,00
koszty spraw sądowych35 272,0035 272,00 16 1 22
usługi niematerialne od podmiotów powiązanych4 571 864,384 571 864,38 15e 1
ubezpieczenie oc członków zarządu22 937,6622 937,66 16 1 38a62 500,00
inne koszty96 108,5096 108,50 15 1391 336,84
koszty związane z integracją z grupą ITT6 782 345,226 782 345,22 15 1633 980,86
podatek vat nie podlegający odliczeniu, nie stanowiący kup774,23774,23 16 1 46214 902,44
pozostałe 70 593,16
13 509 413,8513 509 413,8521 254 942,55
rezerwa na koszty inwentaryzacji129 631,13129 631,13 15 191 187,45
rezerwy na prowizje1 462 882,221 462 882,22 15 11 346 025,02
rezerwy na świadczenia emerytalne48 466,0048 466,00 15 1151 370,00
rezerwy na urlopy423 224,02423 224,02 15 1781 829,75
rezerwy na koszty IT68 417,7368 417,73 15 1155 000,00
rezerwa na koszty wynagrodzeń3 167 326,373 167 326,37 15 12 217 755,08
rezerwa na usługi6 325 748,286 325 748,28 15 17 859 421,57
utworzenie rezerwy na koszty niezafakturowane w roku obrotowym578 910,54578 910,54 15 1
rezerwa na remonty126 694,00126 694,00 15 1
rezerwa na koszty gwarancji 174 878,78174 878,78 15 191 525,88
odpis aktualizujący wartość należności26 030,1926 030,19 16 1 25
odpis aktualizujący wartość zapasów924 975,58924 975,58 15 11 581 839,74
rezerwa na koszty badana sprawozdania223 146,00223 146,00 15 1291 240,50
nieopłacone odsetki14 262,1214 262,12 16 1 113 307 366,42
ubezpieczenia społeczne - nieopłacone431 204,83431 204,83 16 1 40319 437,40
rezerwa na koszty reklamacji266 875,82266 875,82 15 1
rezerwy na sprawy sądowe200 000,00200 000,00 15 1643 992,88
wartość rat leasingu finansowego wg uor-606 003,94-606 003,94 17b-516 898,79
korekta przychodów między okresami - współmierne koszty-477 255,82-477 255,82 15 1265 873,16
pozostałe 20 538,17
2 634 094,712 634 094,712 920 514,43
amortyzacja2 314 657,312 314 657,31 15 12 657 818,12
opłacone składki ubezpieczeń społecznych z lat ubiegłych319 437,40319 437,40 16 1 57a262 696,31
1 170 810,221 170 810,221 170 810,22
2014 r.1 170 810,22
2 982 048,842 982 048,84958 576,42
ulga na badania i rozwój2 982 048,842 982 048,84 18d958 576,42
8 731 661,007 932 807,97
1 659 015,001 507 232,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wstęp i Polityka Rachunkowści

-

Noty i Informacje Dodatkowe

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki