Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyASTA - NET SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatPILSKI
GminaPIŁA
MiejscowośćPIŁA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatPILSKI
GminaPIŁA
UlicaPODGÓRNA
Nr domu10
MiejscowośćPIŁA
Kod pocztowy64-920
PocztaPIŁA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6020Z - nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
6110Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
6130Z - działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000534131

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, .W 2018 roku nie dokonano zmian zasad rachunkowych. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości
2. Środki trwałe:
a) składniki majątku trwałego o okresie użytkowania powyżej 1 roku i wartości początkowej powyżej 3.500 zł zalicza się do środków trwałych i ujmuje w ewidencji bilansowej środków trwałych. Do amortyzacji środków trwałych mają zastosowanie stawki amortyzacyjne uwzględniające okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
b) składniki majątku o okresie użytkowania powyżej 1 roku, lecz o wartości do 3.500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty w miesiącu oddania w używania,
c) środki trwałe amortyzuje się według metody liniowej.
3. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia i amortyzuje według zasad analogicznych jak określone dla środków trwałych w pkt. 2
4. Zapasy towarów:
a) objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według cen zakupu,
b) rozchód towarów wycenia się według metody FIFO ("pierwsze weszło - pierwsze wyszło").
5. Rezerwy Spółka tworzy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania. Rezerwy
na zobowiązania tworzone w Spółce odzwierciedlają wynikające z przyszłych zdarzeń obowiązek jednostki wykonania
w przyszłości świadczeń, których kwotę można wiarygodnie oszacować. Spółka dodatkowo tworzy rezerwę na inne
imiennie określone koszty, jakie trzeba będzie ponieść w następnym roku, a które w całości przypadają na rok obrotowy.
6. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej spółka prowadzi w zespole 4.
7. Umowy leasingu kwalifikuje się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz podatku dochodowym od osób prawnych.
8. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty. Na należności wątpliwe tworzy się odpis aktualizujący.
9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązanie w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty.
10. Kapitały wycenia się w wartości nominalnej
11. Rezerwy ujmuje się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

regulacje ustalania wyniku finansowego. Ustawa o rachunkowości (dalej RachunkU) dość chaotycznie reguluje zasady ustalania wyniku finansowego, ujmując część postanowień w tekście ustawy o rachunkowości (art. 42-45 i 47), a część we wzorach do rachunku zysków i strat stanowiących załączniki do ustawy. Ponadto w ustawie są uregulowane zagadnienia, które w sposób bezpośredni są związane z pomiarem wyniku finansowego, zwłaszcza:
- przychody i zyski (art. 3 ust. 1 pkt 30);
- koszty i straty (art. 3 ust. 1 pkt 31);
- pozostałe przychody operacyjne (art. 3 ust. 1 pkt 32);
- przychody i koszty finansowe (art. 42 ust. 3);
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (art. 42 ust. 1 pkt 4);
- wynik działalności operacyjnej (art. 42 ust. 1 pkt 2);
- wynik operacji finansowych (art. 42 ust. 1 pkt 2);
- wynik operacji nadzwyczajnych (art. 42 ust. 1 pkt 3).
Podziały wyniku finansowego. Podstawową koncepcją rachunku wyników jest podział wyniku finansowego na działalność podstawową, pomocniczą lub pochodną (pozostałe przychody i koszty) oraz działalność finansową. Tak otrzymany wynik finansowy brutto ulega dalszemu podziałowi na obciążenia podatkowe i podział zysku.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat,
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
5) rachunek przepływów pieniężnych
6) sprawozdanie Zarządu
7) opini biegłego rewidenta.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe125 884 479,71101 801 966,59
IWartości niematerialne i prawne21 582 679,408 643 852,67
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne21 582 679,408 643 852,67
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe102 909 738,3191 524 805,87
1Środki trwałe96 056 353,9983 336 176,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 990 303,331 998 373,88
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej92 214 090,0979 509 266,10
c) urządzenia techniczne i maszyny1 057 049,241 658 349,50
d) środki transportu781 136,67148 866,82
e) inne środki trwałe13 774,6621 320,47
2Środki trwałe w budowie6 853 384,328 188 629,10
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 256 100,001 616 100,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 256 100,001 616 100,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale493 100,00493 100,00
– udziały lub akcje493 100,00493 100,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach763 000,001 123 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki763 000,001 123 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe135 962,0017 208,05
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego135 962,0017 208,05
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe28 738 684,066 143 748,64
IZapasy699 649,74175 808,51
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary699 649,74175 808,51
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 601 581,35608 245,59
1Należności od jednostek powiązanych554,26329,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:554,26329,89
– do 12 miesięcy554,26329,89
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 601 027,09607 915,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:413 949,40409 705,09
– do 12 miesięcy324 708,12333 906,92
– powyżej 12 miesięcy89 241,2875 798,17
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 137 221,00120 171,00
c) inne49 856,6978 039,61
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe26 134 245,665 194 399,49
1Krótkoterminowe aktywa finansowe25 287 035,665 194 399,49
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach360 000,00120 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki360 000,00120 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne24 927 035,665 074 399,49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach24 886 428,005 005 966,17
– inne środki pieniężne40 607,6668 433,32
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe847 210,00
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe303 207,31165 295,05
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem154 623 163,77107 945 715,23
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny48 556 316,6747 116 728,55
IKapitał (fundusz) podstawowy23 000 000,0023 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:24 116 728,5519 323 430,49
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto1 439 588,124 793 298,06
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania106 066 847,1060 828 986,68
IRezerwy na zobowiązania604 733,8325 350,45
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy604 733,8325 350,45
– długoterminowe2 949,4523 983,50
– krótkoterminowe601 784,381 366,95
IIZobowiązania długoterminowe36 214 569,3414 821 236,68
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek36 214 569,3414 821 236,68
a) kredyty i pożyczki35 775 250,0014 810 313,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe439 319,3410 922,82
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe10 038 725,7211 302 134,04
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych29 520,0029 520,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:29 520,0029 520,00
– do 12 miesięcy29 520,0029 520,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek10 009 205,7211 272 614,04
a) kredyty i pożyczki4 463 400,007 723 755,19
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe244 883,67152 032,41
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 284 661,211 679 275,89
– do 12 miesięcy4 284 661,211 679 109,05
– powyżej 12 miesięcy166,84
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych326 262,481 009 148,92
h) z tytułu wynagrodzeń515,00
i) inne689 483,36708 401,63
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe59 208 818,2134 680 265,51
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe59 208 818,2134 680 265,51
– długoterminowe57 554 474,1332 943 108,49
– krótkoterminowe1 654 344,081 737 157,02
Pasywa razem154 623 163,77107 945 715,23
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:49 652 489,3443 260 857,44
– od jednostek powiązanych26 524,6435 824,86
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów49 607 071,5443 214 607,07
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów45 417,8046 250,37
BKoszty działalności operacyjnej48 902 645,0739 213 249,78
IAmortyzacja14 433 670,2412 150 624,67
IIZużycie materiałów i energii4 361 420,102 605 286,74
IIIUsługi obce9 428 817,828 243 094,96
IVPodatki i opłaty, w tym:12 363 816,8810 403 917,81
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia5 852 802,344 372 899,95
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 028 139,54783 874,29
– emerytalne496 800,32375 879,96
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 419 478,53621 660,64
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów14 499,6231 890,72
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)749 844,274 047 607,66
DPozostałe przychody operacyjne2 254 765,682 988 204,35
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 316,4456 814,96
IIDotacje1 852 203,562 194 120,78
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne398 245,68737 268,61
EPozostałe koszty operacyjne82 229,79189 154,72
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 606,411 311,49
IIIInne koszty operacyjne78 623,38187 843,23
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 922 380,166 846 657,29
GPrzychody finansowe272 434,45296 146,97
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:101 894,8078 968,22
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne170 539,65217 178,75
HKoszty finansowe1 428 362,441 072 519,25
IOdsetki, w tym:1 367 150,57942 498,82
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych24 507,13
IVInne36 704,74130 020,43
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 766 452,176 070 285,01
JPodatek dochodowy326 864,051 276 986,95
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 439 588,124 793 298,06
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)47 116 728,5542 323 430,49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach47 116 728,5542 323 430,49
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu23 000 000,0023 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu23 000 000,0023 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu19 323 430,4918 052 207,33
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego4 793 298,061 271 223,16
a) zwiększenie (z tytułu)4 793 298,061 271 223,16
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)4 793 298,061 271 223,16
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu24 116 728,5519 323 430,49
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 439 588,124 793 298,06
Azysk netto1 439 588,124 793 298,06
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)48 556 316,6747 116 728,55
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)48 556 316,6747 116 728,55
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej42 472 123,5419 441 321,95
IZysk (strata) netto1 439 588,124 793 298,06
IIKorekty razem41 032 535,4214 648 023,89
1Amortyzacja14 433 670,2412 150 624,67
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 364 993,13941 196,14
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-4 316,44-56 814,96
5Zmiana stanu rezerw579 383,38-360 026,11
6Zmiana stanu zapasów-523 841,23243 036,49
7Zmiana stanu należności-993 335,7678 382,44
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 904 095,61744 019,13
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych24 271 886,49907 606,09
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)42 472 123,5419 441 321,95
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-38 703 817,10-9 007 816,58
IWpływy136 283,0486 005,88
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych16 283,0486 005,88
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:120 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach120 000,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych120 000,00
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki38 840 100,149 093 822,46
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych37 992 890,149 093 722,46
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne847 210,00
3Na aktywa finansowe, w tym:100,00
a) w jednostkach powiązanych100,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-38 703 817,10-9 007 816,58
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej16 084 329,73-9 376 827,59
IWpływy27 221 700,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki27 221 700,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki11 137 370,279 376 827,59
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek9 517 119,058 391 764,24
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego255 258,0943 867,21
8Odsetki1 364 993,13941 196,14
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)16 084 329,73-9 376 827,59
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)19 852 636,171 056 677,78
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 074 399,494 017 721,71
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:24 927 035,665 074 399,49
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 766 452,17
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 800 816,73
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:202 318,72
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:5 278,99
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 994 207,26
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:710 092,25
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:127 539,51
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 345 355,71
K. Podatek dochodowy445 618,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

2018 Wprowadzenie do sf za 2018 v3.pdf

-

2018_BILANS_v3.pdf

-

2018 RZiS v3.pdf

-

2018_KAPITALY_v3.pdf

-

2018_PRZEPLYWY_v3.pdf

-

2018 PODSTAWA PODATKOWA v3.pdf

-

2018_Zmiany_ST__v3.pdf

-

2018_Zmiany_WNiP._v3.pdf

-

2018_TABELA_PODATEK_ODROCZONY_v3.pdf

-