Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DOMB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy DOMB SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M.CHORZÓW
Gmina M.CHORZÓW
Miejscowość CHORZÓW
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M.CHORZÓW
Gmina M.CHORZÓW
Ulica WOLNOŚCI
Nr domu 41
Miejscowość CHORZÓW
Kod pocztowy 41-500
Poczta CHORZÓW
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000531439

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

• Sporządzono bilans i rachunek zysków i strat w wersji uproszczonej określonej w załączniku nr 5. • Sporządzono informację dodatkową w uproszczonej wersji. • Nie sporządzono rachunku przepływów pieniężnych. • Nie sporządzono zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. • Nie sporządzono sprawozdania z działalności jednostki. • Nie ustalono aktywów i nie utworzono rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. • Nie skorzystano z możliwości nieprzekształcania leasingu operacyjnego w leasing finansowy.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2018 są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi
zmianami, zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

A. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji )
1) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych spółka przyjęła następujące zasady:
- cena nabycia aktywów poniżej 10 000,00 zł przy więcej niż rocznym okresie ekonomicznej
użyteczności.
- cena nabycia powyżej 10 000,00 zł.

Spółka jest właścicielem aktywów w postaci wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych spełniających warunki Ustawy.

Spółka dokonuje miesięcznie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków
trwałych stosując metody: liniową lub jednorazową amortyzując 100 % wartości nabytego
środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli ich wartość początkowa nie
przekracza 10 000,00 zł.
2) Obce środki trwałe przyjęte do użytkowania na mocy umów leasingowych jako korzystający
amortyzuje się zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności środka
trwałego, ustalonej na czas trwania umowy leasingowej.
3) Aktywa obrotowe w module finansów-księgowym ewidencjonowane wartościowo.
Nie prowadzi się gospodarki magazynowej.

Wycena na dzień nabycia lub wytworzenia
Na dzień nabycia lub powstania w księgach rachunkowych materiały i towary ujmuje się w cenach nabycia.
Wycena na dzień bilansowy
Na dzień bilansowy wartość materiałów ,towarów, wyrobów gotowych oraz robót w toku Spółka doprowadza i wykazuje w następujących wartościach:
- rzeczywistych cenach ich nabycia,
- cenach nie wyższych od możliwych do uzyskania na rynku,
Stosowane do wyceny na dzień bilansowy ceny nabycia materiałów, towarów, wyrobów gotowych oraz robót w toku nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto tych aktywów możliwych do uzyskania.
Metody ustalania wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych
Spółka stosuje następującą metodę ustalania wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych:
Wartość rozchodu ustala się w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

B. Pomiar wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat został sporządzony za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
w wariancie porównawczym. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym
i kalkulacyjnym.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 233 549,42 1 062 769,64
I Wartości niematerialne i prawne 3 773,15 5 741,75
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 801 715,46 867 722,20
– środki trwałe 752 429,50 661 545,77
– środki trwałe w budowie 49 285,96 206 176,43
III Należności długoterminowe 365 404,44 102 768,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 62 656,37 86 537,69
B Aktywa obrotowe 3 219 229,89 2 237 414,48
I Zapasy 1 795 565,62 1 565 058,89
II Należności krótkoterminowe, w tym: 550 545,60 416 734,05
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 88 244,54 29 534,18
– do 12 miesięcy 88 244,54 29 534,18
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 836 324,35 223 868,22
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 836 324,35 223 868,22
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36 794,32 31 753,32
Aktywa razem 4 452 779,31 3 300 184,12
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 1 850 004,73 1 720 206,27
I Kapitał (fundusz) podstawowy 600 000,00 600 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 120 206,27 331 692,24
VI Zysk (strata) netto 129 798,46 788 514,03
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 602 774,58 1 579 977,85
I Rezerwy na zobowiązania, w tym: 23 000,00 23 000,00
II Zobowiązania długoterminowe, w tym: 427 647,27 466 756,11
– z tytułu kredytów i pożyczek 316 858,10 305 502,46
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2 152 127,31 1 090 221,74
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek 595 042,58 218 041,48
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 699 244,67 536 822,02
– Do 12 miesięcy 699 244,67 536 822,02
Pasywa razem 4 452 779,31 3 300 184,12
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 5 168 540,85 3 624 146,24
I Przychody netto ze sprzedaży 4 878 195,79 4 086 028,85
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 290 345,06 -461 882,61
B Koszty działalności operacyjnej 4 939 084,52 2 688 968,90
I Amortyzacja 113 847,36 72 746,05
II Zużycie materiałów i energii 1 910 109,46 746 732,80
III Usługi obce 2 489 121,01 1 498 903,29
IV Wynagrodzenia 282 695,09 240 599,69
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 59 090,67 47 150,92
– emerytalne 26 225,55 21 371,56
VI Pozostałe koszty, w tym: 84 220,93 82 836,15
– wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 485,70
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 229 456,33 935 177,34
D Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 24 859,20 22 283,74
E Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 54 605,52 3 976,33
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 45 000,00
F Przychody finansowe, w tym: 2 728,10 548,23
II Odsetki, w tym: 2 728,10 548,23
G Koszty finansowe, w tym: 36 111,65 33 628,95
I Odsetki, w tym: 25 005,15 25 696,95
H Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 166 326,46 920 404,03
I Podatek dochodowy 36 528,00 131 890,00
J Zysk (strata) netto (H - I) 129 798,46 788 514,03
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2018 CZĘŚĆ II -DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki