Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AN STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAN STUDIO SPÓŁKA AKCYNA
Siedziba
WojewództwoWielkopolskie
PowiatPOZNAŃSKI
GminaSUCHY LAS
MiejscowośćSUCHY LAS
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWielkopolskie
PowiatPOZNAŃSKI
GminaSUCHY LAS
UlicaSTEFANA STEFAŃSKIEGO
Nr domu7
MiejscowośćSUCHY LAS
Kod pocztowy62-002
PocztaSUCHY LAS
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1812Z - pozostałe drukowanie
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000530543

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartosci.
Śodki trwał
ujmuje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuzszym niż rok, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy umoprzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie
W pozycji tej ujmuje się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Zapasy
Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Materiały i towary
w ciągu roku obrotowego materiałt produkcyjne ujmowane są w cenach zakupu lub nabycia.
Produkcja w toku
produkcja w toku i półfabrykaty wyceniane są w koszcie wytworzenia.
Produkty gotowe
wyroby gotowe są wyceniane według kosztu wytworzenia.
Należności
na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Wartość należności aktualizuje się uwzglęniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktuali-
zujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnech lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztóe operacyjnych lub kosztów finansowych.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień srednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wyrazone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzedaży walut lub srednim ustalonym dla danej waluty prze NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji.

Powstałę z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Zobowiazania

na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej
zapłaty.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązyjącymna ten dzień srednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie sprzedaży walut stosowanych przez bank, z krótego usług korzysta jednostka w przypadku operacji kupna walut lub po kursie srednim ustalontm dla danej waluty przez NARODOWY Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążacym jednostkę dokumincie ustalony został inny kurs.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub, w przpadku określonych przepisami,
kapitalizuje się w wartości aktywów.
Środki pieniężne
Środki pienięzne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nomimalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka wprzypadku operacji sprzedaży walut lub po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążacym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień srednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Kapitał własny
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie/umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako nalezne wkłady na poczet kapitału.
Rezerwy
Rwzerwy są to zobowiązania. których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.Tworzy sie je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnech, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiąża.
Zobowiązania warunkowe - pazabilansowe
Za zobowiązania warunkowe spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania swiadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia
określonych zdarzeń.
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionech przez Spółkę kosztóe dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Za bierne rozliczenia miEdzyokresowe kosztów Spółka uznaje przwdopodobne zobowiazania przypadające na bieżacy okres sprawozdawczy.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów nastęoują stosownie do upływu czasu lub wielkości swiadczeń.

Podatek odroczony
Odroczony podatek dochpdpwy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujacych na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Fundusze specjalne
W Spółce nie jest tworzony fundusz świadczeń socjalnych.
Instrumenty finansowe
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartosci godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majatkowych , zaś zobowiązania finansowe - w wartości godziwej uzyska
nej kwoty lub wartosci otrzymanych innych składników majatkowych.
Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione na ten dzień koszty transakcji.
Nie pózniej niż na koniec okresu, aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe wycenia się według wartosci godziwej.
Instrumenty pochodne
Ujęcie skutków zmian wartości godziwej bądż zysków i strat z realizacji instrumentóe pochodnych zależy od ich przeznaczenia. Instrumenty dzielą się
na instrumenty zabezpieczające oraz instrumenty handlowe. W grupie instrumentów zabezpieczajacych wyróżniane są insrumenty zabezpieczające wartość godziwą i instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy srodków pienięznych. Na dzień bilansowy w Spółce wystapiły jedynie instrumenty zabezoieczajace przyszłe przepływy środków pieniężnych.

Zabezpieczenie, dla celów rachunkowości, oznacza wyznaczenie jednego lub kilku instrumentów zabezpieczających tak aby zmiana ich wartości godziwej kompensowała w załości lub w części zmianę wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przyszłych przepływów środków pieniężnych z jej tytułu.

Przychody, koszty, wynik finansowy
Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzysci ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub
zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub włascicieli.
Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzysci ekonomocznych, o wiarygodnie okreslonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia kapitału własnego lub awiększenia jeso niedoboru w inny sposób niż wycofanie przez udziałowców lub włascicieli.
Wynuk finansowy
Na wynik finansowy netto składaja się:
- wynik działalnosci operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (posrednio związanych z działalnością operacyjną
jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego,którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych,
na podstawie odrębnych przepisów.
Dywidendy
NaNależne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale okreslono inny dzień prawa do dywidendy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacynych(pośrednio związanych z działalnością operacyjną
jednostki),
- wynik oparacji finansowych,
- obowiązkowe obciązenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego,którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na
podstawie odrębnych przepisów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat Spółka sporzadziła w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe12 403 468,9614 388 034,24
IWartości niematerialne i prawne7 711,1967 686,81
IIRzeczowe aktywa trwałe12 379 331,7714 299 987,43
1Środki trwałe12 305 514,5114 173 377,52
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 700 000,002 700 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej6 199 135,936 372 509,77
c) urządzenia techniczne i maszyny3 281 901,794 958 066,14
d) środki transportu78 378,6876 280,77
e) inne środki trwałe46 098,1166 520,84
2Środki trwałe w budowie73 817,26126 609,91
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe16 426,0020 360,00
BAktywa obrotowe5 781 175,648 130 976,48
IZapasy737 511,10768 916,99
1Materiały669 484,63733 692,20
2Półprodukty i produkty w toku65 110,7035 224,79
5Zaliczki na dostawy i usługi2 915,77
IINależności krótkoterminowe1 228 571,594 011 074,18
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Należności od pozostałych jednostek1 228 571,594 011 074,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 191 826,653 972 348,91
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych34 271,6130 253,77
c) inne2 473,338 471,50
IIIInwestycje krótkoterminowe3 798 527,113 323 582,68
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe16 565,8427 402,63
Aktywa razem18 184 644,6022 519 010,72
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny13 486 088,3615 145 400,94
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:11 743 800,9410 460 447,25
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:1 301 600,001 301 600,00
VIZysk (strata) netto340 687,423 283 353,69
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-2 000 000,00-1 350 000,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 698 556,247 373 609,78
IRezerwy na zobowiązania57 420,3072 826,71
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 994,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne45 626,3064 326,71
3Pozostałe rezerwy8 800,008 500,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe8 800,008 500,00
IIZobowiązania długoterminowe2 317 917,832 723 838,29
3Wobec pozostałych jednostek2 317 917,832 723 838,29
a) kredyty i pożyczki2 317 917,832 723 838,29
IIIZobowiązania krótkoterminowe869 435,562 526 216,38
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek869 435,562 526 216,38
a) kredyty i pożyczki401 536,20393 505,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:352 219,39576 020,72
– do 12 miesięcy352 219,39576 020,72
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych109 984,86175 009,44
i) inne5 695,111 381 680,42
IVRozliczenia międzyokresowe1 453 782,552 050 728,40
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 453 782,552 050 728,40
– długoterminowe541 009,801 453 250,47
– krótkoterminowe912 772,75597 477,93
Pasywa razem18 184 644,6022 519 010,72
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 817 029,3117 738 918,60
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)34 748,9213 172,87
BKoszty działalności operacyjnej11 746 337,9914 214 979,38
IAmortyzacja1 908 196,962 019 052,55
IIZużycie materiałów i energii2 859 287,315 925 132,51
IIIUsługi obce4 815 959,993 985 111,29
IVPodatki i opłaty, w tym:97 546,9098 904,59
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 670 006,761 754 135,76
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:360 255,18377 381,30
– emerytalne159 186,30168 511,95
VIIPozostałe koszty rodzajowe35 084,8955 261,38
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)105 440,243 537 112,09
DPozostałe przychody operacyjne536 810,12859 903,42
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 902,44
IIDotacje12 375,00560 416,02
IVInne przychody operacyjne520 532,68299 487,40
EPozostałe koszty operacyjne65 441,57115 028,39
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych39 391,98
IIIInne koszty operacyjne65 441,5776 636,41
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)576 808,794 281 987,12
GPrzychody finansowe26 469,873 979,65
IIOdsetki, w tym:2 779,283 979,65
VInne23 690,59
HKoszty finansowe171 855,24217 059,08
IOdsetki, w tym:170 161,09215 555,08
IVInne1 694,151 504,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)431 423,424 068 907,69
JPodatek dochodowy90 736,00785 554,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)340 687,423 283 353,69
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)133 811,23111 358,04
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)133 811,23111 358,04
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
FŚrodki pieniężne na początek okresu774 379,32927 706,20
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:135 331,44774 379,32
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok431 423,42
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:9 879,59
odroczony podatek dochodowy6 928,00art 7 ust 1 pkt 1 lit a
pozostałe 441 092,41
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym441 092,00
K. Podatek dochodowy90 736,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis
1- Spółka nie ponosiła i nie zamierza ponosić nakładów na ochronę środowiska i niefinansowe aktywa trwałe.
2- Spółka nie posiada aktywów niebędących instrumentami finansowymi, wycenianych według wartości godziwej.
3- Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 100 000,00 zł. Kapitał zakładowy dzieli się n a1 000 akcji serii A o nominalnej
wartosci 100,00 zł kazfa.Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Akcje serii A sa zbywalne bez ograniczenia.
4- Spółka nie zaniechała i nie planuje zaniechać swojej działalności.
5- Spółka nie zatrudniała pracowników.
6- Spółka nie wypłacała wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących.
7- Wszystkie transakcje zawarte z jednostkami powiązanymi na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały zawarte na
warumkach rynkowych.
8- Wynagrodzenie biegłego rewidenta 3 000,00 zł..

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki