Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M. WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica AL. JEROZOLIMSKIE
Nr domu 56C
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-803
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7220Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000530189

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady rachunkowości opisane szczegółowo w Zakładowym Planie Kont determinują sposób prowadzenia ksiąg zgodnie z regułami:

a. Wiarygodności danych,
b. Dokumentacji zapisów w księgach,
c. Wyższości formy nad treścią,
d. Kompletności i chronologii,
e. Ciągłości formalnej i materialnej,
f. Kontynuacji,
g. Memoriału,
h. Współmierności przychodów i kosztów,
i. Ostrożności wyceny,
j. Istotności,
k. Zamkniętego zespołu kont,
l. Zgodności wewnętrznej księgi.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym a rachunek przepływów pieniężnych stosując metodą pośrednią.

1. Aktywa trwałe.

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są według cen zakupu lub kosztu wytworzenia i korygowane o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest na podstawie Zakładowego Planu Amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacyjne odpowiadają ekonomicznemu okresowi użyteczności przyjętych środków trwałych, zaś generalną zasadą jest liniowa metoda amortyzacji.

2. Inwestycje długoterminowe.

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3. Zapasy.

Zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów ustala się według zasady FIFO. Zapasy wykazywane są w wartości netto (pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny).

4. Należności i roszczenia oraz zobowiązania.

Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, którym obejmuje się wszystkie należności przeterminowane ponad 6 miesięcy.
Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny). Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Inwestycje, należności i zobowiązania wyrażone na dzień bilansowy w walutach obcych wyceniane są według średniego kursu NBP.
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe.

Krótkoterminowe aktywa finansowe obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen. Krótkoterminowe aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg w cenie nabycia i wyceniane na dzień bilansowy w wartości godziwej.

6. Kapitały własne.

Kapitał zakładowy jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej zarejestrowanych akcji, zgodnie ze statutem Spółki i wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

7. Rezerwy.

Rezerwy tworzy się na istniejące na dzień bilansowy zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty są niepewne, a ich powstanie jest pewne lub bardzo prawdopodobne. Rezerwy tworzy się w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, skutków toczącego się postępowania sądowego. Rezerwy na zobowiązania zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi te zobowiązania się wiążą.
Nie wykorzystane rezerwy, w przypadku zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.

8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Koszty i przychody zgodnie z zasadą memoriałową oraz zasadą współmierności rozlicza się w czasie jako rozliczenia międzyokresowe. Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych rozlicza się jako czynne rozliczenia międzyokresowe. Dotyczą one w szczególności kosztów ubezpieczeń, abonamentów, itp. Rozliczeń z uwzględnieniem zasady istotności dokonuje się tak, aby każdy okres sprawozdawczy zawierał kwotę kosztów dotyczących tego okres

u,.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.
Zobowiązania ujęte w poprzednich okresach sprawozdawczych jako bierne rozliczenia międzyokresowe zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały lub występują w niższej wartości, co skutkuje rozwiązaniem biernych rozliczeń kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz koszty ich uzyskania.

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży wyrobów towarów i usług (pomniejszone o zwroty, rabaty i upusty). Przychody uznaje się za osiągnięte, gdy wszystkie warunki umowy sprzedaży zostały spełnione i nie istnieją zasadnicze wątpliwości co do odbioru towarów i usług. Przychody ze sprzedaży wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT). Zarówno przychody jak i koszty związane z nimi ujęte są w odpowiednich okresach sprawozdawczych, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne.

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się między innymi: zysk ze sprzedaży majątku trwałego, równowartość rozwiązanych odpisów aktualizujących, za wyjątkiem rezerw związanych z ryzykiem finansowym, otrzymane kary i odszkodowania oraz nieodpłatnie otrzymane środki trwałe. Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są między innymi: strata ze sprzedanych składników majątku trwałego, odpisy tworzone na należności wątpliwe i ryzyko gospodarcze (za wyjątkiem rezerw związanych z ryzykiem finansowym), zapłacone kary i odszkodowania oraz przekazane darowizny.

3. Przychody i koszty finansowe.

Przychody i koszty finansowe obejmują odsetki związane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami lub pożyczkami, różnice kursowe, prowizje oraz przychody i koszty związane z aktualizacją inwestycji krótkoterminowych, w tym równowartość utworzonych i rozwiązanych rezerw związanych z ryzykiem finansowym, aktualizacją wartości inwestycji, a także odsetki od środków przechowywanych na rachunkach bankowych, odsetki od lokat bankowych, odsetki od nieterminowych płatności, zyski i straty na krótkoterminowych papierach wartościowych.

4. Transakcje w walutach obcych i różnice kursowe

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
a. kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka dla rozliczenia danej transakcji w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
b. średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.
Zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku zmian kursów walut są księgowane jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Wyłącznie dla celów prezentacji w sprawozdaniu finansowym dokonuje się statystycznej kompensaty różnic kursowych zarówno zrealizowanych, jak i nie zrealizowanych (łącznie w ramach wszystkich walut).
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
5. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego.
Obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmujący część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie
z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Ze względu na fakt, że sporządzone przez spółkę sprawozdanie podlega obligatoryjnemu badaniu - spółka sporządza sprawozdanie w formie pełnej zgodnie z zał. nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 3 229 294,43 3 285 845,32
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 3 178 048,43 3 267 768,32
1 Nieruchomości 3 178 048,43 3 267 768,32
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 51 246,00 18 077,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 51 246,00 18 077,00
B Aktywa obrotowe 163 630,09 199 357,60
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 40 834,86 48 952,78
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 40 834,86 48 952,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 39 551,88 47 676,90
– do 12 miesięcy 39 551,88 47 676,90
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 282,98 1 275,88
III Inwestycje krótkoterminowe 122 795,23 150 404,82
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 122 795,23 150 404,82
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 122 795,23 150 404,82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 122 795,23 150 404,82
Aktywa razem 3 392 924,52 3 485 202,92
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -14 171,50 69 318,36
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -30 681,64 -5 254,88
VI Zysk (strata) netto -83 489,86 -25 426,76
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 407 096,02 3 415 884,56
I Rezerwy na zobowiązania 3 551,00 4 140,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy 3 550,00 4 140,00
– krótkoterminowe 3 550,00 4 140,00
II Zobowiązania długoterminowe 3 386 753,97 3 389 025,23
3 Wobec pozostałych jednostek 3 386 753,97 3 389 025,23
a) kredyty i pożyczki 3 386 753,97 3 389 025,23
III Zobowiązania krótkoterminowe 16 791,05 22 719,33
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16 791,05 22 719,33
a) kredyty i pożyczki
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 363,05 8 539,95
– do 12 miesięcy 5 363,05 8 539,95
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9 263,00 8 870,00
h) z tytułu wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00
i) inne 165,00 3 309,38
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 3 392 924,52 3 485 202,92
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 414 325,05 229 945,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 414 325,05 229 945,00
B Koszty działalności operacyjnej 261 007,04 167 784,91
I Amortyzacja 89 719,89 52 336,60
III Usługi obce 26 943,70 39 505,21
IV Podatki i opłaty, w tym: 115 663,45 51 325,10
V Wynagrodzenia 28 680,00 23 900,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe 718,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 153 318,01 62 160,09
D Pozostałe przychody operacyjne 641,72 3,17
IV Inne przychody operacyjne 641,72 3,17
E Pozostałe koszty operacyjne 1,69 1,20
III Inne koszty operacyjne 1,69 1,20
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 153 958,04 62 162,06
G Przychody finansowe 16,54 34 431,88
II Odsetki, w tym: 16,54
V Inne 34 431,88
H Koszty finansowe 247 721,44 130 700,70
I Odsetki, w tym: 156 527,47 122 397,73
IV Inne 91 193,97 8 302,97
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -93 746,86 -34 106,76
J Podatek dochodowy -10 257,00 -8 680,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -83 489,86 -25 426,76
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 69 318,36 94 745,12
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 69 318,36 94 745,12
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 100 000,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 254,88
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 254,88
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -5 254,88
a) zwiększenie (z tytułu) -25 426,76 -5 254,88
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 25 426,76 5 254,88
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -30 681,64 -5 254,88
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -30 681,64 -5 254,88
6 Wynik netto -83 489,86 -25 426,76
B strata netto 83 489,86 25 426,76
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -14 171,50 69 318,36
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -14 171,50 69 318,36
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 222 381,50 69 451,97
I Zysk (strata) netto -83 489,86 -25 426,76
II Korekty razem 305 871,36 94 878,73
1 Amortyzacja 89 719,89 52 336,60
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 91 192,36 1,61
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 156 527,47
5 Zmiana stanu rezerw -589,00 1 000,00
7 Zmiana stanu należności 8 117,92 -46 733,90
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 928,28 16 794,57
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -33 169,00 -16 486,00
10 Inne korekty 87 965,85
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 222 381,50 69 451,97
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -3 320 104,92
I Wpływy
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 3 320 104,92
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 320 104,92
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3 320 104,92
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -250 000,00 3 213 093,57
I Wpływy 4 283 362,42
2 Kredyty i pożyczki 4 283 362,42
II Wydatki 250 000,00 982 303,04
4 Spłaty kredytów i pożyczek 250 000,00 982 303,04
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -250 000,00 3 301 059,38
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -27 618,50 50 406,43
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -27 609,59 50 404,82
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -7,30 -1,61
F Środki pieniężne na początek okresu 150 406,43 100 000,00
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 122 787,93 150 406,43
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -93 746,86
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -648,91
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 250 168,74
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: -2 390,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: -641,47
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 152 742,00
K. Podatek dochodowy 22 911,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Weryfikacja wyniku

-

Podatek odroczony

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki