Szczegóły spółki

Nazwa LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272724795
REGON 360247322
KRS 0000530189
Adres Aleje Jerozolimskie 56 C, 00-803 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7220Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.98 1.0
Zadłużenie / kapitał (D/E) 49.28 -240.42
Płynność bieżąca (CR) 8.77 9.75
Płynność szybka (QR) 8.77 9.75
Złota/srebrna reguła bilansowa 49.28 -240.42
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -11.06% -20.15%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -36.68% 589.14%
Rentowność aktywów (ROA) -0.73% -2.46%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-11 49/2020 286 113094
Poz. 113094. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.11.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12996/20/355]

W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LEONKIEWICZ
2. JAKUB MICHAŁ 3. 79010100677 wpisać: 2 1. JAN-
KOWSKI 2. TADEUSZ 3. 49060501537
Poz. 113094. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.11.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12996/20/355]

W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LEONKIEWICZ
2. JAKUB MICHAŁ 3. 79010100677 wpisać: 2 1. JAN-
KOWSKI 2. TADEUSZ 3. 49060501537
2019-10-31 212/2019 14 56175
Poz. 56175. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 listopada 2014 r.
[BMSiG-56006/2019]

Zarząd Lynwood Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
(Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa), wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział GospodarczyKRS (KRS 530189), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki, które odbędzie się dnia 27 listopada 2019 r.,
o godzinie 1100, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy
ul. Grzybowskiej 80/82.

Porządek obrad obejmie:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do
   podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzor-
   czej Spółki Jakuba Leonkiewicza.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nad-
   zorczej Spółki Tadeusza Jankowskiego.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 56175. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 listopada 2014 r.
[BMSiG-56006/2019]

Zarząd Lynwood Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
(Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa), wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział GospodarczyKRS (KRS 530189), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki, które odbędzie się dnia 27 listopada 2019 r.,
o godzinie 1100, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy
ul. Grzybowskiej 80/82.

Porządek obrad obejmie:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do
   podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzor-
   czej Spółki Jakuba Leonkiewicza.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nad-
   zorczej Spółki Tadeusza Jankowskiego.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2019-07-30 146/2019 1151 910083
Poz. 910083. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/166029/19/489]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910083. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/166029/19/489]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1151 910084
Poz. 910084. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/168106/19/8]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910084. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/168106/19/8]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1070 890355
Poz. 890355. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/166029/19/687]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890355. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/166029/19/687]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1070 890356
Poz. 890356. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/166029/19/88]W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890356. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/166029/19/88]W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-21 119/2019 17 32749
Poz. 32749. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 listopada 2014 r.
[BMSiG-32671/2019]

Zarząd Lynwood Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
(Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa) wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem 530189, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Spółki, które odbędzie się dnia 15 lipca 2019 r., o godzi-
nie 1200, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Grzy-
bowskiej 80/82.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
obejmie:

   1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
   2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
   3) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do
    podejmowania uchwał,
   4) przyjęcie porządku obrad,
   5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
    z działalności Spółki w okresie od 1.01.2018 r. do
    31.12.2018 r.,
   6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
   7) rozpatrzenie i zatwierdzenie opinii biegłego rewidenta
    na temat sprawozdania finansowego Spółki za okres
    od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
   8) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu
    straty Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,  9) udzielenie Tomaszowi Średzińskiemu, Anicie Stróżak,
   Jakubowi Leonkiewiczowi oraz Jarosławowi Czech
   absolutorium z wykonania przez te osoby obowiąz-
   ków członków Rady Nadzorczej Spółki w okresie od
   1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 10) udzielenie Maciejowi Włodarczykowi absolutorium
   z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
   w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 11) udzielenie Piotrowi Harańczykowi absolutorium
   z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
   w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 32749. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 listopada 2014 r.
[BMSiG-32671/2019]

Zarząd Lynwood Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
(Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa) wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem 530189, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Spółki, które odbędzie się dnia 15 lipca 2019 r., o godzi-
nie 1200, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Grzy-
bowskiej 80/82.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
obejmie:

   1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
   2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
   3) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do
    podejmowania uchwał,
   4) przyjęcie porządku obrad,
   5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
    z działalności Spółki w okresie od 1.01.2018 r. do
    31.12.2018 r.,
   6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
   7) rozpatrzenie i zatwierdzenie opinii biegłego rewidenta
    na temat sprawozdania finansowego Spółki za okres
    od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
   8) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu
    straty Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,  9) udzielenie Tomaszowi Średzińskiemu, Anicie Stróżak,
   Jakubowi Leonkiewiczowi oraz Jarosławowi Czech
   absolutorium z wykonania przez te osoby obowiąz-
   ków członków Rady Nadzorczej Spółki w okresie od
   1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 10) udzielenie Maciejowi Włodarczykowi absolutorium
   z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
   w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 11) udzielenie Piotrowi Harańczykowi absolutorium
   z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
   w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2018-11-08 217/2018 1351 961526
Poz. 961526. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791514/18/79]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961526. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791514/18/79]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 1351 961527
Poz. 961527. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791515/18/480]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961527. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791515/18/480]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 1351 961528
Poz. 961528. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791516/18/881]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961528. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791516/18/881]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 1351 961529
Poz. 961529. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791517/18/282]W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961529. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000530189. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.11.2014.
[RDF/791517/18/282]W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-30 104/2018 23 22956
Poz. 22956. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 listopada 2014 r.
[BMSiG-22330/2018]

Zarząd LYNWOOD INVESTMENTS S.A. z siedzibą w War-
szawie (Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa) wpisanej
do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowydla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 530189, zwołuje Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Spółki, które odbędzie się 22.06.2018 r. o godz. 1100
w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Hożej 35/22.

Porządek obrad:

  1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
  2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  3) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do
    podejmowania uchwał,
  4) przyjęcie porządku obrad,
  5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
    z działalności od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
    od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  7) rozpatrzenie i zatwierdzenie opinii biegłego rewidenta
    na temat sprawozdania finansowego od 01.01.2017 r.
    do 31.12.2017 r.,
  8) pokrycie straty Spółki albo podział i przeznaczenie zysku
    od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  9) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
  10) udzielenie Tomaszowi Średzińskiemu absolutorium
    z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej od
    01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  11) udzielenie Anicie Stróżak absolutorium z wykonania
    obowiązków członka Rady Nadzorczej od 01.01.2017 r.
    do 31.12.2017 r.,
  12) udzielenie Jarosławowi Czech absolutorium z wykonania
    obowiązków członka Rady Nadzorczej od 01.01.2017 r.
    do 31.12.2017 r.,
  13) udzielenie Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium
    z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej od
    01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  14) udzielenie Maciejowi Włodarczykowi absoluto-
    rium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu od
    01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  15) udzielenie Piotrowi Harańczykowi absolutorium
    z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od
    01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 22956. LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000530189. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 listopada 2014 r.
[BMSiG-22330/2018]

Zarząd LYNWOOD INVESTMENTS S.A. z siedzibą w War-
szawie (Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa) wpisanej
do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowydla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 530189, zwołuje Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Spółki, które odbędzie się 22.06.2018 r. o godz. 1100
w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Hożej 35/22.

Porządek obrad:

  1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
  2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  3) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do
    podejmowania uchwał,
  4) przyjęcie porządku obrad,
  5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu
    z działalności od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
    od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  7) rozpatrzenie i zatwierdzenie opinii biegłego rewidenta
    na temat sprawozdania finansowego od 01.01.2017 r.
    do 31.12.2017 r.,
  8) pokrycie straty Spółki albo podział i przeznaczenie zysku
    od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  9) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
  10) udzielenie Tomaszowi Średzińskiemu absolutorium
    z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej od
    01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  11) udzielenie Anicie Stróżak absolutorium z wykonania
    obowiązków członka Rady Nadzorczej od 01.01.2017 r.
    do 31.12.2017 r.,
  12) udzielenie Jarosławowi Czech absolutorium z wykonania
    obowiązków członka Rady Nadzorczej od 01.01.2017 r.
    do 31.12.2017 r.,
  13) udzielenie Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium
    z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej od
    01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  14) udzielenie Maciejowi Włodarczykowi absoluto-
    rium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu od
    01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  15) udzielenie Piotrowi Harańczykowi absolutorium
    z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od
    01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki