Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-02

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMovie Games Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaJana Gawińskiego
Nr domu8
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy01-645
PocztaWarszawa
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000529853

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

brak
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe569 817,1170 189,38
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe36 557,1157 814,38
1Środki trwałe36 557,1157 814,38
e) inne środki trwałe36 557,1157 814,38
IIINależności długoterminowe12 375,0012 375,00
3Od pozostałych jednostek12 375,0012 375,00
IVInwestycje długoterminowe502 500,00
3Długoterminowe aktywa finansowe502 500,00
a) w jednostkach powiązanych3 500,00
– udziały lub akcje3 500,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale499 000,00
– udziały lub akcje499 000,00
c) w pozostałych jednostkach
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe18 385,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego18 385,00
BAktywa obrotowe6 132 333,123 595 140,41
IZapasy4 725 091,822 639 561,63
2Półprodukty i produkty w toku4 414 139,722 552 324,76
3Produkty gotowe206 612,1077 136,87
5Zaliczki na dostawy i usługi104 340,0010 100,00
IINależności krótkoterminowe958 912,1489 221,72
1Należności od jednostek powiązanych113,162 110,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:113,162 110,34
– do 12 miesięcy113,162 110,34
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
3Należności od pozostałych jednostek958 798,9887 111,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:718 876,825 905,38
– do 12 miesięcy718 876,825 905,38
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych232 655,5677 756,00
c) inne7 266,603 450,00
IIIInwestycje krótkoterminowe213 899,01856 024,45
1Krótkoterminowe aktywa finansowe213 899,01856 024,45
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne213 899,01856 024,45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach213 899,01856 024,45
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe234 430,1510 332,61
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy599 998,99
Aktywa razem6 702 150,234 265 328,78
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny6 122 347,013 817 660,38
IKapitał (fundusz) podstawowy2 573 132,002 464 791,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 420 981,471 753 389,99
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)3 420 981,471 753 389,99
VZysk (strata) z lat ubiegłych-400 520,61-46,00
VIZysk (strata) netto528 754,15-400 474,61
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania579 803,22447 668,40
IRezerwy na zobowiązania47 991,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego47 991,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3Pozostałe rezerwy
IIZobowiązania długoterminowe
3Wobec pozostałych jednostek
IIIZobowiązania krótkoterminowe182 971,74261 936,56
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych5 972,88192 125,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 920,00192 125,75
– do 12 miesięcy4 920,00192 125,75
b) inne1 052,88
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek176 998,8669 810,81
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:110 694,1721 152,62
– do 12 miesięcy110 694,1721 152,62
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych66 287,7513 992,26
h) z tytułu wynagrodzeń34 650,00
i) inne16,9415,93
IVRozliczenia międzyokresowe348 840,48185 731,84
2Inne rozliczenia międzyokresowe348 840,48185 731,84
– krótkoterminowe348 840,48185 731,84
Pasywa razem6 702 150,234 265 328,78
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 897 272,482 659 235,60
– od jednostek powiązanych39 972,39
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 885 055,7250 658,32
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)2 012 216,762 608 577,28
BKoszty działalności operacyjnej3 274 656,173 054 836,19
IAmortyzacja17 030,273 708,97
IIZużycie materiałów i energii64 158,4430 077,59
IIIUsługi obce2 131 244,912 312 385,27
IVPodatki i opłaty, w tym:5 192,9715 280,72
VWynagrodzenia1 048 519,42686 845,24
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:5 166,353 189,57
– emerytalne3 101,74
VIIPozostałe koszty rodzajowe3 343,813 348,83
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)622 616,31-395 600,59
DPozostałe przychody operacyjne33 957,113,62
IIDotacje33 946,00
IVInne przychody operacyjne11,113,62
EPozostałe koszty operacyjne3 765,40277,50
IIIInne koszty operacyjne3 765,40277,50
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)652 808,02-395 874,47
GPrzychody finansowe11 634,441 537,24
IIOdsetki, w tym:1 807,321 537,24
– od jednostek powiązanych32,00
VInne9 827,12
HKoszty finansowe26 250,316 137,38
IOdsetki, w tym:96,00
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych6 137,38
IVInne26 154,31
IZysk (strata) brutto (F+G–H)638 192,15-400 474,61
JPodatek dochodowy109 438,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)528 754,15-400 474,61
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)3 817 660,3899 954,00 IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach3 817 660,3899 954,001Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 464 791,00100 000,001Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego108 341,002 364 791,00a) zwiększenie (z tytułu)108 341,002 364 791,00– wydania udziałów (emisji akcji)108 341,002 364 791,00b) zmniejszenie (z tytułu)2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 573 132,002 464 791,002Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 753 389,991Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 667 591,481 753 389,99a) zwiększenie (z tytułu)1 667 591,481 753 389,99– emisji akcji powyżej wartości nominalnej1 667 591,481 753 389,99b) zmniejszenie (z tytułu)2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 420 981,471 753 389,993Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycenya) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowycha) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-400 520,61-46,001Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektacha) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4Strata z lat ubiegłych na początek okresu400 520,6146,005Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach400 520,6146,00a) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu400 520,6146,007Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-400 520,61-46,006Wynik netto528 754,15-400 474,61Azysk netto528 754,15Bstrata netto400 474,61 IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)6 122 347,013 817 660,38 IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)6 122 347,013 817 660,38
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto528 754,15-400 474,61
IIKorekty razem-3 047 172,19-2 300 159,59
1Amortyzacja17 030,273 708,97
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-3 344,81
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1 807,32
5Zmiana stanu rezerw47 991,00
6Zmiana stanu zapasów-2 085 530,19-2 639 561,63
7Zmiana stanu należności-869 690,42-101 596,72
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-78 964,82261 890,56
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-79 373,90175 399,23
10Inne korekty6 518,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-2 518 418,04-2 700 634,20
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy1 807,32
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3Z aktywów finansowych, w tym:1 807,32
b) w pozostałych jednostkach1 807,32
– odsetki1 807,32
IIWydatki501 447,1261 523,35
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych61 523,35
3Na aktywa finansowe, w tym:501 447,12
a) w jednostkach powiązanych2 447,12
b) w pozostałych jednostkach499 000,00
– nabycie aktywów finansowych499 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-499 639,80-61 523,35
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy2 375 932,403 518 182,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału2 375 932,403 518 182,00
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 375 932,403 518 182,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-642 125,44756 024,45
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-642 125,44756 024,45
FŚrodki pieniężne na początek okresu856 024,45100 000,00
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:213 899,01856 024,45
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok638 192,15-400 474,61
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:38 323,51
dotacja um. 11387/17/fpk/dmp33 946,00art 17
pozostałe 4 377,51
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:127 903,00
Kickstarter 2017127 903,00art 12 ust 3a pkt 2
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:60 435,07
dotacja um. 11387/17/fpk/dmp32 729,73art 18
pozostałe 27 705,34
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:186,25
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:186,25
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:122 568,96
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:319 940,48155 150,75
Kickstarter 2018319 940,48art 12 ust 3a pkt 2
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym729 586,00-245 138,00
K. Podatek dochodowy109 438,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

W załączniku znajduje się omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

-

W załączniku znajdują się dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z UoR.

-

W załączniku znajdują się załączniki do wyżej wymienionych not.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki