Szczegóły spółki

Nazwa MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272723755
REGON 360126430
KRS 0000529853
Adres ul. Marszałkowska 68/70 lok. 7, 00-545 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 5821Z — działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-31 63/2020 155 144067
Poz. 144067. MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529853. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2014.
[RDF/192614/20/360]

W dniu 19.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 144067. MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529853. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2014.
[RDF/192614/20/360]

W dniu 19.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-30 84/2019 402 252330
Poz. 252330. MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529853. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.11.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28096/19/905]

W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA
GAWIŃSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 01-645
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA
nr domu 68/70 nr lokalu 7 kod pocztowy 00-545
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 252330. MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529853. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.11.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28096/19/905]

W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA
GAWIŃSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 01-645
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA
nr domu 68/70 nr lokalu 7 kod pocztowy 00-545
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
2018-11-08 217/2018 1353 961569
Poz. 961569. MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529853. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.11.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50290/18/151]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.04.2018R., REP. A NR 1236/2018, NOTARIUSZ
JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2464791,00 ZŁ
wpisać: 1. 2573132,00 ZŁ wykreślić: 3. 2464791 wpi-
sać: 3. 2573132 wykreślić: 5. 2464791,00 ZŁ wpisać:
5. 2573132,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA H 2. 108341
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BEDLA 2. TOMASZ
ANDRZEJ 3. 86092308277 wpisać: 2 1. SZKLA-
RZEWSKI 2. FILIP MACIEJ 3. 90042110577
Poz. 961569. MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529853. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.11.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50290/18/151]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.04.2018R., REP. A NR 1236/2018, NOTARIUSZ
JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2464791,00 ZŁ
wpisać: 1. 2573132,00 ZŁ wykreślić: 3. 2464791 wpi-
sać: 3. 2573132 wykreślić: 5. 2464791,00 ZŁ wpisać:
5. 2573132,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA H 2. 108341
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BEDLA 2. TOMASZ
ANDRZEJ 3. 86092308277 wpisać: 2 1. SZKLA-
RZEWSKI 2. FILIP MACIEJ 3. 90042110577
2018-10-09 196/2018 714 582416
Poz. 582416. MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529853. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2014.
[RDF/417085/18/382]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 582416. MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529853. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2014.
[RDF/417085/18/382]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-28 166/2018 15 37229
Poz. 37229. MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000529853. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 listo-
pada 2014 r.
[BMSiG-37076/2018]

Zarząd MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (01-
645), ul. J. Gawińskiego 8, wpisanej do Rejestru Przedsię-
biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod
nr 529853, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na 24 września 2018 r., na godzinę 1700, które odbę-
dzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska AnnaNiżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzy-
skiej 18, 00-001 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności
    głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
    zorczej.
  8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Poz. 37229. MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000529853. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 listo-
pada 2014 r.
[BMSiG-37076/2018]

Zarząd MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (01-
645), ul. J. Gawińskiego 8, wpisanej do Rejestru Przedsię-
biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod
nr 529853, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na 24 września 2018 r., na godzinę 1700, które odbę-
dzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska AnnaNiżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzy-
skiej 18, 00-001 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności
    głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
    zorczej.
  8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki