Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-26

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyHydra Games Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaMarszałkowska
Nr domu68/70
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-545
PocztaWarszawa
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000529324

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

brak
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
c) urządzenia techniczne i maszyny
e) inne środki trwałe
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
BAktywa obrotowe3 204,0015 446,41
IZapasy
2Półprodukty i produkty w toku
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe3 204,0014 313,00
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3Należności od pozostałych jednostek3 204,0014 313,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:12 300,00
– do 12 miesięcy12 300,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 204,002 013,00
c) inne
IIIInwestycje krótkoterminowe1 133,41
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 133,41
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 133,41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 133,41
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem3 204,0015 446,41
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-33 459,60-24 210,82
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
VZysk (strata) z lat ubiegłych-124 210,82
VIZysk (strata) netto-9 248,78-124 210,82
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania36 663,6039 657,23
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3Pozostałe rezerwy
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
3Wobec pozostałych jednostek
IIIZobowiązania krótkoterminowe36 663,6039 657,23
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych29 817,8419 343,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 333,32
– do 12 miesięcy1 333,32
b) inne28 484,5219 343,56
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 845,7620 313,67
a) kredyty i pożyczki11,64
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 603,7815 462,33
– do 12 miesięcy5 603,7815 462,33
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 230,344 851,34
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
IVRozliczenia międzyokresowe
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem3 204,0015 446,41
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej5 619,00122 648,86
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii85,37
IIIUsługi obce5 269,0021 812,09
IVPodatki i opłaty, w tym:350,001 150,00
VWynagrodzenia96 241,40
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:3 133,50
VIIPozostałe koszty rodzajowe226,50
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 619,00-122 648,86
DPozostałe przychody operacyjne0,12
IVInne przychody operacyjne0,12
EPozostałe koszty operacyjne2 490,123 000,71
IIIInne koszty operacyjne2 490,123 000,71
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-8 109,12-125 649,45
GPrzychody finansowe1,301 890,19
IIOdsetki, w tym:1 890,19
VInne1,30
HKoszty finansowe1 140,96451,56
IOdsetki, w tym:1 140,96451,56
– dla jednostek powiązanych1 140,96343,56
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-9 248,78-124 210,82
JPodatek dochodowy
LZysk (strata) netto (I–J–K)-9 248,78-124 210,82
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-24 210,82100 000,00 IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach100 000,00100 000,001Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,001Zmiany kapitału (funduszu) podstawowegoa) zwiększenie (z tytułu)– wydania udziałów (emisji akcji)b) zmniejszenie (z tytułu)2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,002Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowegoa) zwiększenie (z tytułu)– emisji akcji powyżej wartości nominalnejb) zmniejszenie (z tytułu) zmniejszenie wartości kapitału zapasowego o koszty emisji2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycenya) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowycha) zwiększenie (z tytułu)emisja akcjib) zmniejszenie (z tytułu)2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektacha) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4Strata z lat ubiegłych na początek okresu5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektacha) zwiększenie (z tytułu)124 210,82podział wyniku124 210,82b) zmniejszenie (z tytułu)6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu124 210,827Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-124 210,826Wynik netto-9 248,78-124 210,82Azysk nettoBstrata netto9 248,78124 210,82 IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-33 459,60-24 210,82 IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-33 459,60-24 210,82
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-9 133,41-114 424,22
IZysk (strata) netto-9 248,78-124 210,82
IIKorekty razem115,379 786,60
1Amortyzacja
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1 438,63
5Zmiana stanu rezerw-2 508,92
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności11 109,00-14 313,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-11 005,2725 329,60
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 278,92
10Inne korekty11,641 438,63
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-9 133,41-114 424,22
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej114 726,13
IWpływy114 726,13
3Z aktywów finansowych, w tym:114 726,13
b) w pozostałych jednostkach114 726,13
– inne wpływy z aktywów finansowych114 726,13
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)114 726,13
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej8 000,00
IWpływy8 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki8 000,00
IIWydatki
4Spłaty kredytów i pożyczek
8Odsetki
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)8 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 133,41301,91
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 133,41301,91
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 133,41831,50
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 133,41
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-9 248,78-124 210,82
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 630,76
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:15 678,24
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-5 618,00-108 533,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

W załączniku znajduje się omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

-

'W załączniku znajdują się dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z UoR.

-

W załączniku znajdują się ząłączniki do wyżej wymienionych not.

-

Zgodnie z art.. 28b Ustawy o rachunkowości Spółka korzysta z przysługującego jej prawa i nie wycenia instrumentów finansowych zgodnia z Rozporzadzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i

-

Na podstawie art. 37 ust. 10 Ustawy o rachunkowości Spółka korzysta z przysługującego jej prawa i nie kalkuluje aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki