Szczegóły spółki

Nazwa HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272723301
REGON 360097727
KRS 0000529324
Adres ul. Mokotowska 65 lok. 6, 00-533 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 3240Z — produkcja gier i zabawek
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-01 126/2020 18 31414
Poz. 31414. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000529324. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 paździer-
nika 2014 r.
[BMSiG-31300/2020]

Zarząd Hydra Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warsza-
wie, ul. Mokotowska 65/6, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, w dniu 30.10.2014 r. pod numerem 0000529324,
działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402
§ 1 k.s.h., zwołuje na dzień 24 lipca 2020 r., na godz. 1200,
w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego,
ul. Piękna 15 lok. 34, Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych
   zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewi-
   dzianych dla jednostek małych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Zarząd informuje, iż przez trzy dni powszednie przed odby-
ciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona
będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

                       Prezes Zarządu
                      Kamil Kurkowski
Poz. 31414. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000529324. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 paździer-
nika 2014 r.
[BMSiG-31300/2020]

Zarząd Hydra Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warsza-
wie, ul. Mokotowska 65/6, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, w dniu 30.10.2014 r. pod numerem 0000529324,
działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402
§ 1 k.s.h., zwołuje na dzień 24 lipca 2020 r., na godz. 1200,
w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego,
ul. Piękna 15 lok. 34, Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych
   zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewi-
   dzianych dla jednostek małych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Zarząd informuje, iż przez trzy dni powszednie przed odby-
ciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona
będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

                       Prezes Zarządu
                      Kamil Kurkowski
2020-07-01 126/2020 434 366143
Poz. 366143. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33703/20/146]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WĄDOŁOWSKI
2. ŁUKASZ 3. 87012809098 wpisać: 2 1. KWIEJDA
SITNICKA 2. AGNIESZKA ANNA 3. 86092407860
Poz. 366143. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33703/20/146]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WĄDOŁOWSKI
2. ŁUKASZ 3. 87012809098 wpisać: 2 1. KWIEJDA
SITNICKA 2. AGNIESZKA ANNA 3. 86092407860
2020-03-31 63/2020 9 17026
Poz. 17026. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000529324. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 paździer-
nika 2014 r.
[BMSiG-16612/2020]

Zarząd Hydra Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warsza-
wie, ul. Mokotowska 65/6, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, w dniu 30.10.2014 r. pod numerem 0000529324,
działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402§ 1 k.s.h., zwołuje na dzień 24 kwietnia 2020 r., na godz. 1200,
w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego,
ul. Piękna 15 lok. 34, Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia
   członkom Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wpro-
   wadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
   prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
   w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A
   oraz akcji serii B, a także upoważnienia Zarządu Spółki
   do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie
   papierów wartościowych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C, pozba-
   wienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
   w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji
   do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewCon-
   nect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia
   umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów war-
   tościowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednoli-
   tego Statutu Spółki.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Zarząd informuje, iż przez trzy dni powszednie przed odby-
ciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona
będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.


Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

              㤠5
1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygoto-
  wywaniem do druku,
 2) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 3) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
 4) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowa-
  dzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy
  sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
 7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych perio-
  dyków,
 8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
  internetowymi (hosting) i podobna działalność,
10) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podob-
  nych produktów, z wyłączeniem prac chronionych pra-
  wem autorskim,
11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona
  poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.”

Proponowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

               㤠5
1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygoto-
  wywaniem do druku,
 2) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 3) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
 4) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowa-
  dzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy
  sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
 7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych perio-
  dyków,
 8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
  internetowymi (hosting) i podobna działalność,
10) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podob-
  nych produktów, z wyłączeniem prac chronionych pra-
  wem autorskim,
11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona
  poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier kom-
  puterowych,
14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.”

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

                㤠6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.000,00 zł (sto dziesięć
tysięcy złotych) oraz dzieli się na:
1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
  o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
2) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
  o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:

                㤠6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 110.000,00 zł
(sto dziesięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 113.500,00 zł (sto
trzynaście tysięcy pięćset złotych) oraz dzieli się na:
1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
  o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
2) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
3) nie więcej niż 3.500 (trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych
  na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.”

                        Kamil Kurkowski
                        Prezes Zarządu
Poz. 17026. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000529324. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 paździer-
nika 2014 r.
[BMSiG-16612/2020]

Zarząd Hydra Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warsza-
wie, ul. Mokotowska 65/6, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, w dniu 30.10.2014 r. pod numerem 0000529324,
działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402§ 1 k.s.h., zwołuje na dzień 24 kwietnia 2020 r., na godz. 1200,
w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego,
ul. Piękna 15 lok. 34, Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia
   członkom Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wpro-
   wadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
   prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
   w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A
   oraz akcji serii B, a także upoważnienia Zarządu Spółki
   do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie
   papierów wartościowych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C, pozba-
   wienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
   w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji
   do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewCon-
   nect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia
   umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów war-
   tościowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednoli-
   tego Statutu Spółki.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Zarząd informuje, iż przez trzy dni powszednie przed odby-
ciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona
będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.


Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

              㤠5
1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygoto-
  wywaniem do druku,
 2) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 3) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
 4) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowa-
  dzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy
  sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
 7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych perio-
  dyków,
 8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
  internetowymi (hosting) i podobna działalność,
10) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podob-
  nych produktów, z wyłączeniem prac chronionych pra-
  wem autorskim,
11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona
  poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.”

Proponowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

               㤠5
1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygoto-
  wywaniem do druku,
 2) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 3) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
 4) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowa-
  dzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy
  sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
 7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych perio-
  dyków,
 8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
  internetowymi (hosting) i podobna działalność,
10) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podob-
  nych produktów, z wyłączeniem prac chronionych pra-
  wem autorskim,
11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona
  poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier kom-
  puterowych,
14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.”

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

                㤠6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.000,00 zł (sto dziesięć
tysięcy złotych) oraz dzieli się na:
1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
  o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
2) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
  o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:

                㤠6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 110.000,00 zł
(sto dziesięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 113.500,00 zł (sto
trzynaście tysięcy pięćset złotych) oraz dzieli się na:
1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
  o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
2) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
3) nie więcej niż 3.500 (trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych
  na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.”

                        Kamil Kurkowski
                        Prezes Zarządu
2019-12-17 243/2019 304 1177115
Poz. 1177115. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/89273/19/375]W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁ-
KOWSKA nr domu 68/70 nr lokalu 7 kod pocztowy
00-545 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOW-
SKA nr domu 65 nr lokalu 6 kod pocztowy 00-533
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZOT 2. DOMINIKA MARIA 3. 95081508747
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KURKOW-
SKI 2. KAMIL 3. 88020903099 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 1177115. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/89273/19/375]W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁ-
KOWSKA nr domu 68/70 nr lokalu 7 kod pocztowy
00-545 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOW-
SKA nr domu 65 nr lokalu 6 kod pocztowy 00-533
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZOT 2. DOMINIKA MARIA 3. 95081508747
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KURKOW-
SKI 2. KAMIL 3. 88020903099 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
2019-11-07 216/2019 326 1112994
Poz. 1112994. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/180528/19/220]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1112994. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/180528/19/220]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-07 216/2019 326 1112995
Poz. 1112995. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/180530/19/555]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1112995. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/180530/19/555]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-07 216/2019 327 1112996
Poz. 1112996. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/180531/19/470]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1112996. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/180531/19/470]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-07 216/2019 327 1112997
Poz. 1112997. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/180533/19/711]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1112997. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/180533/19/711]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-06 215/2019 440 1110854
Poz. 1110854. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/64936/19/632]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. UCHWAŁA NR 6 Z DNIA 17.01.2019 R., REP. A NR
332/2019, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA: §6 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 110000,00 ZŁ 2. 75000,00 ZŁ wykreślić:
3. 100000 wpisać: 3. 110000 wykreślić: 5. 100000,00
ZŁ wpisać: 5. 110000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 10000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1110854. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/64936/19/632]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. UCHWAŁA NR 6 Z DNIA 17.01.2019 R., REP. A NR
332/2019, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA: §6 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 110000,00 ZŁ 2. 75000,00 ZŁ wykreślić:
3. 100000 wpisać: 3. 110000 wykreślić: 5. 100000,00
ZŁ wpisać: 5. 110000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 10000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-07-04 128/2019 1059 549862
Poz. 549862. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/132550/19/812]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 549862. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/132550/19/812]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-04 128/2019 1059 549863
Poz. 549863. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/132580/19/922]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 549863. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/132580/19/922]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-04 128/2019 1059 549864
Poz. 549864. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/132633/19/649]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 549864. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/132633/19/649]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-04 128/2019 1059 549865
Poz. 549865. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/132646/19/713]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 549865. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2014.
[RDF/132646/19/713]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-08 88/2019 466 269541
Poz. 269541. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/27998/19/545]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. INSTY-
TUT FILMOWY SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
3. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu
24/26A nr lokalu 6 kod pocztowy 00-549 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu
68/70 nr lokalu 7 kod pocztowy 00-545 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. UCHWAŁA
NR 7 Z DNIA 17.01.2019R., REP. A NR 332/2019,
NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONA
UCHWAŁĄ NR 6 Z DNIA 15.03.2019R., REP. A NR
1594/2019, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE
CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO STATUTU SPÓŁKI
I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. FUNDUSZ STABILNEGO ROZWOJU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 016358864 4. 0000075744 5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ZALEŃSKI 2. MARCIN
3. 78111515852 wpisać: 2 1. SREBRO 2. SEBASTIAN
JACEK 3. 72090205913
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUK-
CJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW


TELEWIZYJNYCH wpisać: 2 1. 32 40 Z PRODUKCJA
GIER I ZABAWEK wykreślić: 1 2. 59 12 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FIL-
MAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI
TELEWIZYJNYMI 2 2. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO
I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 3 2. 59 14 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW
4 2. 60 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWI-
ZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMEN-
TOWYCH 5 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZE-
DAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W RADIO I TELEWIZJI 6 2. 73 12 B POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH DRUKOWANYCH 7 2. 73 12 C POŚRED-
NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA-
MOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTER-
NET) 8 2. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH
MEDIACH 9 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM
AUTORSKIM wpisać: 10 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWA-
NIEM DO DRUKU 11 2. 18 20 Z REPRODUKCJA
ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 12 2. 47 65
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
13 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 14 2. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET
15 2. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZO-
STAŁYCH PERIODYKÓW 16 2. 58 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 17 2. 63 11 Z PRZE-
TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA-
ŁALNOŚĆ 18 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM
AUTORSKIM
Poz. 269541. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000529324. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/27998/19/545]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. INSTY-
TUT FILMOWY SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
3. HYDRA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu
24/26A nr lokalu 6 kod pocztowy 00-549 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu
68/70 nr lokalu 7 kod pocztowy 00-545 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. UCHWAŁA
NR 7 Z DNIA 17.01.2019R., REP. A NR 332/2019,
NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONA
UCHWAŁĄ NR 6 Z DNIA 15.03.2019R., REP. A NR
1594/2019, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE
CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO STATUTU SPÓŁKI
I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. FUNDUSZ STABILNEGO ROZWOJU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 016358864 4. 0000075744 5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ZALEŃSKI 2. MARCIN
3. 78111515852 wpisać: 2 1. SREBRO 2. SEBASTIAN
JACEK 3. 72090205913
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUK-
CJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW


TELEWIZYJNYCH wpisać: 2 1. 32 40 Z PRODUKCJA
GIER I ZABAWEK wykreślić: 1 2. 59 12 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FIL-
MAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI
TELEWIZYJNYMI 2 2. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO
I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 3 2. 59 14 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW
4 2. 60 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWI-
ZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMEN-
TOWYCH 5 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZE-
DAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W RADIO I TELEWIZJI 6 2. 73 12 B POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH DRUKOWANYCH 7 2. 73 12 C POŚRED-
NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA-
MOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTER-
NET) 8 2. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH
MEDIACH 9 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM
AUTORSKIM wpisać: 10 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWA-
NIEM DO DRUKU 11 2. 18 20 Z REPRODUKCJA
ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 12 2. 47 65
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PRO-
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
13 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 14 2. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET
15 2. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZO-
STAŁYCH PERIODYKÓW 16 2. 58 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 17 2. 63 11 Z PRZE-
TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA-
ŁALNOŚĆ 18 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM
AUTORSKIM
2019-02-11 29/2019 238 63333
Poz. 63333. INSTYTUT FILMOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000529324. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.10.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5944/19/180]

W dniu 04.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza
wykreślić: 1 1. „INCOME CAPITAL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 011548229 4. 0000189220 wpisać: 2 1. FUN-
DUSZ STABILNEGO ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 016358864
4. 0000075744 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ŻOŁĘDZIEWSKI 2. ROBERT ZDZISŁAW
3. 72120404035 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. SZOT 2. DOMINIKA MARIA 3. 95081508747
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. WCZEŚNIAK 2. NATALIA FLO-
RENTYNA 3. 90050108001 2 1. ZALEŃSKA 2. MAG-
DALENA MARIA 3. 84031107921 3 1. LEWAN-
DOWSKA 2. EWA 3. 72051400306 wpisać:
4 1. SZKLARZEWSKI 2. FILIP MACIEJ 3. 90042110577
5 1. ZALEŃSKI 2. MARCIN 3. 78111515852 6 1. WĄDO-
ŁOWSKI 2. ŁUKASZ 3. 87012809098
Poz. 63333. INSTYTUT FILMOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000529324. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.10.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5944/19/180]

W dniu 04.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza
wykreślić: 1 1. „INCOME CAPITAL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 011548229 4. 0000189220 wpisać: 2 1. FUN-
DUSZ STABILNEGO ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 016358864
4. 0000075744 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ŻOŁĘDZIEWSKI 2. ROBERT ZDZISŁAW
3. 72120404035 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. SZOT 2. DOMINIKA MARIA 3. 95081508747
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. WCZEŚNIAK 2. NATALIA FLO-
RENTYNA 3. 90050108001 2 1. ZALEŃSKA 2. MAG-
DALENA MARIA 3. 84031107921 3 1. LEWAN-
DOWSKA 2. EWA 3. 72051400306 wpisać:
4 1. SZKLARZEWSKI 2. FILIP MACIEJ 3. 90042110577
5 1. ZALEŃSKI 2. MARCIN 3. 78111515852 6 1. WĄDO-
ŁOWSKI 2. ŁUKASZ 3. 87012809098

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki