Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki VENI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-02
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyVeni Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatM.St.Warszawa
GminaM.St.Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatM.St.Warszawa
GminaM.St.Warszawa
UlicaGrzybowska
Nr domu81
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-844
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2313Z - produkcja szkła gospodarczego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000525652

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 roku poz. 351) - dalej „UoR” i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

__Wartości niematerialne i prawne__

Wartości niematerialne i prawne to zaliczane do aktywów trwałych, nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok oraz przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
Odpisy amortyzacyjne od składników wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są przy zastosowaniu metody liniowej przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Stosowanie stawek wynikających z przepisów podatkowych jest możliwe jedynie w sytuacjach, kiedy stawki te odpowiadają szacowanemu

okresowi ekonomicznej użyteczności danego składnika wartości niematerialnych i prawnych.

Stawki amortyzacyjne dla typowych pozycji wartości niematerialnych i prawnych wynoszą:
1. oprogramowanie komputerów 50%,
2. pozostałe wartości niematerialne i prawne (w tym znaki towarowe i prawa majątkowe) 20%.
Okres lub stawkę amortyzacji składnika wartości niematerialnych i prawnych należy ustalić na dzień przyjęcia go do używania.
Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 złotych są amortyzowane (bilansowo i podatkowo) jednorazowo w miesiącu następnym, po miesiącu, w którym oddano składnik wartości niematerialnych i prawnych do używania.
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest w ujęciu ilościowo wartościowym w systemie finansowo – księgowym. Moment oddania składnika wartości niematerialnej i prawnej do używania jest udokumentowany dowodem OT.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto składnik wartości niematerialnej i prawnej do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów
amortyzacyjnych z wartością początkową wartości niematerialnej i prawnej lub przeznaczenia jej do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jej niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości wartości niematerialnej i prawnej.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy składniki wartości niematerialnych i prawnych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
__Środki trwałe i środki trwałe w budowie__
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Ujęcie w sprawozdaniu finansowym składnika środków trwałych następuje pod warunkiem spełnienia poniższych dwóch warunków łącznie:
1. Jest prawdopodobne, że jednostka osiągnie przyszłe korzyści ekonomiczne, które można przyporządkować
danemu środkowi trwałemu oraz
2. Istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia wartości danego środka trwałego (składnik posiada cenę nabycia lub koszt wytworzenia albo inną wartość, którą można wiarygodnie określić).
Początkowe ujęcie składnika środków trwałych (środków trwałych w budowie) następuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Koszt wytworzenia składnika środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie jego budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego
składnika majątkowego do używania.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do używania, takie jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jest wykazanie, ze koszty poniesione na użytkowany już środek trwały przekraczające kwotę 3 500,00 złotych spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu użytkowania danego składnika środków trwałych ponad korzyści oszacowane pierwotnie (przy początkowym ujęciu), to w takim przypadku zwiększają one wartość początkową danego środka trwałego.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub
wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także, jeżeli występują przesłanki o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Aktualizacja wyceny środków trwałych może nastąpić jedynie na podstawie odrębnych przepisów.

__Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)__

Odpisy amortyzacyjne (lub umorzeniowe) odzwierciedlają utratę wartości środków trwałych - na skutek używania lub upływu czasu - zmniejszając ich wartość bilansową. Dokonuje się ich drogą systematycznego, planowego rozłożenia

wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. W przypadku zwiększania wartości początkowej środka trwałego odpisów umorzeniowych od podwyższonej wartości początkowej dokonuje się od następnego miesiąca aktywowania nakładów.

Ewidencja środków trwałych jest prowadzona w ujęciu ilościowo – wartościowym w systemie finansowo – księgowym. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie środków trwałych uzgadniające ewidencje środków trwałych z księgą główną. Moment oddania środka trwałego do używania jest udokumentowany dowodem OT.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są przy zastosowaniu metody liniowej przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Stosowanie dla celów bilansowych stawek wynikających z przepisów podatkowych jest możliwe jedynie w sytuacjach, kiedy stawki te odpowiadają szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji
podlega weryfikacji, co najmniej na koniec każdego roku obrotowego.
Stawki amortyzacyjne dla typowych pozycji środków trwałych wynoszą według Klasyfikacji Środków Trwałych:
grupa 1 – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 1,5% - 10%,
grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5% - 20%,
grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne 7% - 14%,
grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 7% - 30%,
grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 7% - 25%,
grupa 6 – urządzenia techniczne 4,5% - 25%,
grupa 7 – środki transportu 7% - 20%,
grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 10% - 25%.
Grunty - z wyjątkiem gruntów służących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową – oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu nie podlegają odpisom amortyzacyjnym.
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

Okres lub stawkę i metodę amortyzacji środka trwałego należy ustalić na dzień przyjęcia go do używania.

Składniki majątku, spełniające definicję środków trwałych, o wartości początkowej:
• do 700 zł, będą odpisywane w koszty w miesiącu oddania do używania,
• od 700 zł do 3.500 zł, będą wprowadzane do ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu oddaniu do używania,
• powyżej 3.500 zł, będą wprowadzane do ewidencji środków trwałych i amortyzowane na zasadach ogólnych

__Trwała utrata wartości__

Z trwałą utrata wartości mamy do czynienia w sytuacjach, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykazywany w księgach jednostki środek trwały lub środek trwały w budowie nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. W sytuacjach takich jednostka dokonuje odpisu aktualizującego, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

Odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejsza odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją. Ewentualną nadwyżkę odpisu odnosi się na pozostałe koszty operacyjne.

__Zaniechanie środków trwałych w budowie__

W przypadku trwałego zaniechania dokonywania nakładów na środki trwałe w budowie, ogół poniesionych kosztów związanych z wykonanymi dotychczas pracami obciąża koszty okresu. Do obciążenia kosztów niezbędne jest podjęcie

decyzji przez osoby odpowiedzialne określone w innych dokumentach organizacyjnych Spółki. Na każdy dzień bilansowy nakłady na środki trwałe w budowie podlegają analizie, co do utraty wartości i konieczności dokonania ewentualnych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

__Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne__

Do inwestycji w nieruchomości (obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki i budowle) oraz w wartości niematerialne i prawne zalicza się takie nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne,

których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, ale które Spółka posiada w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości lub/i przychodów z najmu.
Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

__Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych)__

Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są według

ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

__Aktywa finansowe__

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:

1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - Według skorygowanej ceny nabycia

(zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
2. Pożyczki udzielone i należności własne - Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty
3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.
Pochodne instrumenty finansowe niebędące instrumentami zabezpieczającymi są wykazywane, jako aktywa albo zobowiązania przeznaczone do obrotu.
__Trwała utrata wartości aktywów finansowych__

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.

Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:

1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą d odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych,
2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym, że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną
3) w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.

__Zapasy__

__Ewidencja zapasów materiałów
Materiałami są składniki aktywów nabyte w celu zużycia na własne potrzeby w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy.
Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.
Materiały bezpośrednie w ciągu roku obrotowego ujmowane są w cenach nabycia. W przypadku, gdy zakup materiałów jest w walucie obcej, przyjęcie do magazynu wyceniane jest według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Powstałe różnice kursowe ujmowane są w ciężar rachunku zysków i strat. Rozchód materiałów jest wyceniany według metody FIFO.
__Ewidencja produktów gotowych i usług
Produkty gotowe objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Wycenione są według ceny ewidencyjnej. Odchylenia od cen ewidencyjnych na koniec okresu sprawozdawczego są rozliczane i korygują odpowiednio wartość zapasu i koszt własny sprzedaży.
__Wycena na dzień bilansowy
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się:
• Zapasy materiałów według cen nabycia,
• Produkty gotowe - według ceny ewidencyjnej z uwzględnieniem odchyleń.
Bez względu na przyjęte metody wyceny zapasy na dzień bilansowy wyceniane są według wartości nie wyższej od ceny sprzedaży netto.
__Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego obejmujące odsetki od kredytów i pożyczek, dyskonto i premie, koszty związane z zawarciem umowy o kredyty lub pożyczki oraz różnice kursowe nie zwiększają wartości rzeczowych składników

aktywów obrotowych, bez względu na stopień powiązań źródeł finansowania ze składnikiem aktywów.

__Ograniczenia zaliczania kosztów do kosztów wytworzenia
Bez względu na przyjęte zasady kalkulacji kosztów do kosztów wytworzenia nie zalicza się następujących kosztów:
• Kosztów będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,
• Kosztów ogólnego zarządu,
• Kosztów sprzedaży,
• Pozostałych kosztów operacyjnych.
__Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych związane z utratą ich wartości lub wyceną na dzień bilansowy obciążają pozostałe koszty operacyjne. W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych składników obrotowych jest ona odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.
__Należności krótko- i długoterminowe__
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość

lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

__Transakcje w walucie obcej__

Transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy zastosowaniu
obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny na dzień bilansowy:
 • 31 grudnia 2018 roku: EUR 4,3000, USD 3,7597
 • 29 grudnia 2017 roku: EUR 4.1709, USD 3,4813
 • __Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych__
  Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
  Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane, jako działalność inwestycyjna.

  __Rozliczenia międzyokresowe__

  Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

  __Kapitał podstawowy__

  Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W

  przypadku wykupu akcji własnych, kwota zapłaty za akcje własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji „akcje własne”.
  Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów finansowych.
  Wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na dywidendy są wykazywane w księgach rachunkowych i w bilansie, jako podział zysku dokonany w ciągu roku obrotowego.
  __Rezerwy__
  Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
  Spółka prowadzi program wypłaty odpraw emerytalnych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów odpraw emerytalnych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny

  prognozowanych uprawnień jednostkowych.

  __Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu__

  W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

  Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.

  __Koszty finansowania zewnętrznego__

  Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli dotyczą

  zobowiązania, które zostało zaciągnięte w tym celu.
  Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

  __Odroczony podatek dochodowy__

  Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
  Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba, że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
  Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.

  Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba, że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.

  W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz

  udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.

  Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu

  odroczonego podatku dochodowego.

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane oddzielnie.

  __Wbudowane instrumenty pochodne__

  W przypadku zawarcia umowy, której składnikiem jest wbudowany instrument pochodny, a całość lub część przepływów pieniężnych związanych z taką umową zmienia się w sposób podobny do tego, jaki wbudowany instrument pochodny powodowałby samodzielnie, należy wbudowany instrument pochodny wykazać w księgach rachunkowych odrębnie od umowy zasadniczej. Następuje to wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • zawarta umowa będąca instrumentem finansowym nie jest zaliczana do aktywów finansowych lub zobowiązań

  finansowych przeznaczonych do obrotu lub aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, których skutki przeszacowania są odnoszone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego,
  • charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim związane nie są ściśle powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykiem z niej wynikającymi,
  • odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, spełniałby definicję instrumentu pochodnego,
  • możliwe jest wiarygodne ustalenie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego.

  W przypadku umów niebędących instrumentami finansowymi, których składnikiem jest instrument spełniający powyższe warunki, wbudowany instrument pochodny zalicza się do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz wycenia według wartości godziwej a skutki wyceny ujmowane są w rachunku zysków i strat.

  __Instrumenty dłużne zamienne na akcje__

  Instrumenty dłużne z możliwością zamiany na akcje, zawierające element kapitałowy i zobowiązaniowy, są ujmowane

  w bilansie w pozycjach zobowiązań i kapitałów własnych w sposób następujący: element o charakterze zobowiązania wyceniany jest w pierwszej kolejności, jako wartość bieżąca strumienia przyszłych płatności przy zastosowaniu rynkowej stopy procentowej, stosowanej dla podobnych zobowiązań nieposiadających powiązanego z nimi elementu kapitałowego. Wartość bilansową elementu kapitałowego ustala się, jako różnicę pomiędzy kwotą otrzymanej zapłaty za instrument a wartością zobowiązania. Następnie wartości określone dla każdego elementu są proporcjonalnie korygowane w stopniu, w jakim jest to konieczne, aby zapewnić, że suma wartości bilansowych przypisanych poszczególnym elementom jest równa kwocie otrzymanej tytułem zapłaty za instrument.

  __Uznawanie przychodów__

  Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

  __Sprzedaż towarów i produktów
  Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży,

  pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

  __Świadczenie usług
  Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych, przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.

  __Odsetki
  Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
  __Dywidendy
  Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku przyznającej dywidendę, chyba, że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
  __Dotacje i subwencje
  Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana, jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.
  __Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS__
  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w kwotach wynikających z ustawy. Celem Funduszu Spółki jest finansowanie działalności socjalnej. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o niepodlegające zwrotowi wydatki z Funduszu.

  C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

  Na wynik finansowy Spółki składa się wynik z działalności podstawowej, operacyjnej oraz finansowej. Przychodami działalności podstawowej są głównie przychody z tytułu sprzedaży produktów. Główną działalnością Spółki jest produkcja szkła gospodarczego. Wynik na dzialalności operacyjnej powstaje po pomniejszeniu powyższych przychodów o koszty działalności operacyjnej ewidencjonowane w układzie rodzajowym.
  W pozostałej działalności operacyjnej ujmowane są przychody i koszty związane ze sprzedażą i likwidacją składników majątku trwałego oraz zdarzenia gospodarcze niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną.
  W przychodach finansowych prezentowane są odsetki od kontrahentów oraz dodatnie różnice kursowe. W kosztach finansowych Spółka przedstawia odsetki od zobowiązań.

  Wynik brutto pomniejszony jest o podatek dochodowy bieżący oraz pomniejszany/zwiększany o podatek odroczony.

  D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 roku poz. 351) - dalej „UoR” i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

  8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Bilans
  LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
  AAktywa trwałe48 177 096,9982 215 363,57
  IWartości niematerialne i prawne14 204,018 545,42
  3Inne wartości niematerialne i prawne14 204,018 545,42
  IIRzeczowe aktywa trwałe47 896 172,1381 625 304,92
  1Środki trwałe47 888 763,8781 229 510,82
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)266 307,32412 824,67
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej11 706 135,9918 578 859,63
  c) urządzenia techniczne i maszyny35 271 103,8261 067 277,65
  d) środki transportu10 736,7279 066,16
  e) inne środki trwałe634 480,021 091 482,71
  2Środki trwałe w budowie7 408,26227 692,90
  3Zaliczki na środki trwałe w budowie168 101,20
  VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe266 720,85581 513,23
  1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego271 050,82
  2Inne rozliczenia międzyokresowe266 720,85310 462,41
  BAktywa obrotowe5 705 620,0211 683 702,14
  IZapasy1 820 864,437 925 602,28
  1Materiały441 863,301 573 318,27
  3Produkty gotowe1 313 963,766 167 393,49
  5Zaliczki na dostawy i usługi65 037,37184 890,52
  IINależności krótkoterminowe3 393 235,282 626 799,75
  3Należności od pozostałych jednostek3 393 235,282 626 799,75
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 313 218,931 924 453,84
  – do 12 miesięcy3 313 218,931 924 453,84
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych59 634,09502 173,57
  c) inne20 382,26200 172,34
  IIIInwestycje krótkoterminowe854,88148 124,85
  1Krótkoterminowe aktywa finansowe854,88148 124,85
  c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne854,88148 124,85
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach854,88148 124,85
  IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe490 665,43983 175,26
  Aktywa razem53 882 717,0193 899 065,71
  LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
  AKapitał (fundusz) własny42 819 791,0280 309 502,07
  IKapitał (fundusz) podstawowy63 570 001,0061 970 001,00
  IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:47 681 347,7671 479 999,00
  – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)47 681 347,7671 479 999,00
  IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:23 750 000,0023 750 000,00
  VZysk (strata) z lat ubiegłych-46 691 846,69-46 691 846,69
  VIZysk (strata) netto-45 489 711,05-30 198 651,24
  BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 062 925,9913 589 563,64
  IRezerwy na zobowiązania1 997 309,001 216 677,37
  1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 952 309,00810 278,91
  2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne277 260,00
  – długoterminowa70 947,00
  – krótkoterminowa206 313,00
  3Pozostałe rezerwy45 000,00129 138,46
  – krótkoterminowe45 000,00129 138,46
  IIIZobowiązania krótkoterminowe8 109 334,8711 449 418,66
  1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych2 720 986,665 429 657,32
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:61,504 500,00
  – do 12 miesięcy61,504 500,00
  b) inne2 720 925,165 425 157,32
  3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 388 348,215 900 634,90
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 319 152,434 244 547,07
  – do 12 miesięcy3 319 152,434 244 547,07
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi212 538,27226 403,15
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 383 333,971 053 074,48
  h) z tytułu wynagrodzeń464 870,54368 585,20
  i) inne8 453,008 025,00
  4Fundusze specjalne119 126,44
  IVRozliczenia międzyokresowe956 282,12923 467,61
  2Inne rozliczenia międzyokresowe956 282,12923 467,61
  – krótkoterminowe956 282,12923 467,61
  Pasywa razem53 882 717,0193 899 065,71
  Rachunek zysków i strat
  Wersja porównawcza
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 540 523,9323 559 802,00
  IPrzychody netto ze sprzedaży produktów31 111 315,4022 405 351,32
  IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-4 678 913,19-3 034 216,22
  IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki1 509 153,123 717 207,76
  IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów598 968,60471 459,14
  BKoszty działalności operacyjnej44 841 670,7940 460 964,41
  IAmortyzacja6 561 710,927 041 440,12
  IIZużycie materiałów i energii24 087 472,8819 891 567,04
  IIIUsługi obce4 337 637,154 575 442,78
  IVPodatki i opłaty, w tym:594 076,96626 366,04
  VWynagrodzenia6 626 036,206 063 732,06
  VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 869 886,881 625 604,15
  – emerytalne633 832,17620 511,27
  VIIPozostałe koszty rodzajowe216 754,96214 377,67
  VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów548 094,84422 434,55
  CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-16 301 146,86-16 901 162,41
  DPozostałe przychody operacyjne2 598 861,811 342 630,47
  IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych101,00
  IIDotacje10 280,00
  IVInne przychody operacyjne2 598 861,811 332 249,47
  EPozostałe koszty operacyjne30 177 009,2111 869 529,08
  IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych57 473,98
  IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych26 740 935,07
  IIIInne koszty operacyjne3 378 600,1611 869 529,08
  FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-43 879 294,26-27 428 061,02
  GPrzychody finansowe1 380,037 838,66
  IIOdsetki, w tym:584,477 838,66
  – od jednostek powiązanych393,05
  VInne795,56
  HKoszty finansowe198 715,912 260 781,72
  IOdsetki, w tym:198 715,912 257 874,72
  – dla jednostek powiązanych136 862,532 181 459,91
  IVInne2 907,00
  IZysk (strata) brutto (F+G–H)-44 076 630,14-29 681 004,08
  JPodatek dochodowy1 413 080,91517 647,16
  LZysk (strata) netto (I–J–K)-45 489 711,05-30 198 651,24
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)80 309 502,0723 408 153,31
  IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach80 309 502,0723 408 153,31
  1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu61 970 001,0046 350 000,00
  1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 600 000,0015 620 001,00
  a) zwiększenie (z tytułu)1 600 000,0015 620 001,00
  – wydania udziałów (emisji akcji)1 600 000,0015 620 001,00
  2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu63 570 001,0061 970 001,00
  2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu71 479 999,00
  1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-23 798 651,2471 479 999,00
  a) zwiększenie (z tytułu)6 400 000,0071 479 999,00
  – emisji akcji powyżej wartości nominalnej6 400 000,0071 479 999,00
  b) zmniejszenie (z tytułu)30 198 651,24
  – pokrycia straty30 198 651,24
  2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu47 681 347,7671 479 999,00
  4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu23 750 000,0023 750 000,00
  2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu23 750 000,0023 750 000,00
  5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-46 691 846,69-46 691 846,69
  4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-46 691 846,69-46 691 846,69
  5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-46 691 846,69-46 691 846,69
  6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-46 691 846,69-46 691 846,69
  7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-46 691 846,69-46 691 846,69
  6Wynik netto-45 489 711,05-30 198 651,24
  Bstrata netto45 489 711,0530 198 651,24
  IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)42 819 791,0280 309 502,07
  IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)42 819 791,0280 309 502,07
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Metoda pośrednia
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  IZysk (strata) netto-45 489 711,05-30 198 651,24
  IIKorekty razem40 111 527,6419 871 321,13
  1Amortyzacja6 561 710,927 041 440,12
  3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)136 862,532 181 459,91
  4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej742 052,424 163 359,79
  5Zmiana stanu rezerw780 631,63715 055,41
  6Zmiana stanu zapasów6 104 737,854 192 205,88
  7Zmiana stanu należności-1 627 435,533 619 886,45
  8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów225 148,37-2 390 491,16
  9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych840 116,72348 404,73
  10Inne korekty26 347 702,73
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-5 378 183,41-10 327 330,11
  BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  IWpływy233 721,98101,00
  1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych233 721,98101,00
  IIWydatki169 889,20763 827,30
  1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych169 889,20763 827,30
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)63 832,78-763 726,30
  CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  IWpływy10 720 925,1689 100 000,00
  1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału8 000 000,0087 100 000,00
  2Kredyty i pożyczki2 720 925,162 000 000,00
  IIWydatki5 553 844,5078 038 127,28
  4Spłaty kredytów i pożyczek5 416 981,9764 811 553,61
  5Wykup dłużnych papierów wartościowych10 000 000,00
  8Odsetki136 862,533 226 573,67
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)5 167 080,6611 061 872,72
  DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-147 269,97-29 183,69
  FŚrodki pieniężne na początek okresu148 124,85177 308,55
  GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:854,88148 124,86
  – o ograniczonej możliwości dysponowania118 276,44
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
  Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
  Łącznie
  Rok bieżący
  z zysków kapitałowych
  Rok bieżący
  z innych źródeł
  Podstawa prawna
  A. Zysk (strata) brutto za dany rok-44 076 630,14
  B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:85 965,7885 965,78
  rozwiązanie rezerwy84 138,4684 138,46art 12 ust 1 pkt 1
  C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
  D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:179 072,08179 072,08
  otrzymane odszkodowanie179 072,08179 072,08art 12 ust 1 pkt 1
  E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:29 036 548,9129 036 548,91
  PFRON62 542,0062 542,00art 16 ust 1 pkt 36
  pozostałe koszty551 258,57551 258,57art 15 ust 1
  różnice inwentaryzacyjne602 310,65602 310,65art 15 ust 1
  likwidacja wyrobów - ubytki1 249 759,291 249 759,29art 15 ust 1
  odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe26 559 775,5826 559 775,58art 16 ust 1 pkt 27
  F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:392 364,99392 364,99
  odpisy aktualizujące należności181 159,49181 159,49art 16 ust 1 pkt 26a
  zapłacone zobowiązanie z tyt. składek ZUS143 374,39143 374,39art 16 ust 1 pkt 57a
  rezerwy na zobowiązania57 464,0157 464,01art 15 ust 4d
  G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:221 258,28221 258,28
  niezapłacone zobowiązanie z tyt. składek ZUS197 066,61197 066,61art 16 ust 1 pkt 57a
  H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
  I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-4 204 913,18-4 204 913,18
  amortyzacja podatkowa-4 204 913,18-4 204 913,18art 16a ust 1
  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
  K. Podatek dochodowy
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  OpisNazwa pliku

  Informacje dodatkowe i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego

  -

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego umieszczono w pliku PDF.

  -