Szczegóły spółki

Nazwa MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9542750848
REGON 243674782
KRS 0000524061
Adres ul. Adama 1 B, 40-467 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.06 0.08
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.07 0.09
Płynność bieżąca (CR) 9.58 8.42
Płynność szybka (QR) 9.58 8.42
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.07 0.09
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 80.99% 81.04%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 12.36% 14.95%
Rentowność aktywów (ROA) 11.59% 13.74%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-21 98/2020 17 22412
Poz. 22412. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000524061. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 wrze-
śnia 2014 r.
[BMSiG-22171/2020]

Zarząd Spółki Max ELEKTRO SA w Katowicach, działając na
podstawie art. 399 ksh, 402 ksh oraz § 25 Statutu, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2020 r.,
godz. 1000, w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice,
ul. Wita Stwosza 37, sala B, z następującym porządkiem
obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
  nego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowa-
  nia uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki
  z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok
  obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
  i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 2019.
10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzą-
  cego rejestr akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zakończenie obrad.Zgodnie z art. 402 § 2 ksh, Zarząd Max ELEKTRO SA podaje
proponowaną zmianę Statutu Spółki polegającą na dodaniu
do § 34 ustępu 4 o treści:
„4. Zarząd wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec
  akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Przepisu
  art. 32810 ksh nie stosuje się.”
Poz. 22412. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000524061. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 wrze-
śnia 2014 r.
[BMSiG-22171/2020]

Zarząd Spółki Max ELEKTRO SA w Katowicach, działając na
podstawie art. 399 ksh, 402 ksh oraz § 25 Statutu, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2020 r.,
godz. 1000, w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice,
ul. Wita Stwosza 37, sala B, z następującym porządkiem
obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
  nego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowa-
  nia uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki
  z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok
  obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
  i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 2019.
10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzą-
  cego rejestr akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zakończenie obrad.Zgodnie z art. 402 § 2 ksh, Zarząd Max ELEKTRO SA podaje
proponowaną zmianę Statutu Spółki polegającą na dodaniu
do § 34 ustępu 4 o treści:
„4. Zarząd wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec
  akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Przepisu
  art. 32810 ksh nie stosuje się.”
2020-02-20 35/2020 272 79035
Poz. 79035. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.09.2014.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/2834/20/519]

W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 79035. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.09.2014.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/2834/20/519]

W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-10-22 205/2019 390 1086166
Poz. 1086166. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.09.2014.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25197/19/194]

W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.06.2019R. AKT NOTARIALNY REP A NR
2134/2019, NOTARIUSZ MARCELINA KITA-
-KUŚNIERZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARCE-
LINA KITA-KUŚNIERZ, DOMINIKA SALEJ SPÓŁKA
CYWILNA W KATOWICACH, DODANO §10A STA-
TUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PEDA 2. PRZEMY-
SŁAW ŁUKASZ 3. 81112801077
Poz. 1086166. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.09.2014.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25197/19/194]

W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.06.2019R. AKT NOTARIALNY REP A NR
2134/2019, NOTARIUSZ MARCELINA KITA-
-KUŚNIERZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARCE-
LINA KITA-KUŚNIERZ, DOMINIKA SALEJ SPÓŁKA
CYWILNA W KATOWICACH, DODANO §10A STA-
TUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PEDA 2. PRZEMY-
SŁAW ŁUKASZ 3. 81112801077
2019-07-18 138/2019 1108 750321
Poz. 750321. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/152756/19/25]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750321. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/152756/19/25]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1108 750322
Poz. 750322. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/152756/19/426]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750322. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/152756/19/426]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1108 750323
Poz. 750323. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/152756/19/827]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750323. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/152756/19/827]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-04 107/2019 690 355569
Poz. 355569. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/115783/19/507]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 355569. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/115783/19/507]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-26 82/2019 16 22033
Poz. 22033. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000524061. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 wrze-
śnia 2014 r.
[BMSiG-21610/2019]

Zarząd max Elektro Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
(KRS 0000524061), na podstawie art. 358 k.s.h., ogłasza wykaz
unieważnionych dokumentów akcji zwykłych imiennych
serii B o numerach: 005, 006, 027, 028, 043, 044, 119, 120,
123, 124, 129, 130, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 195, 196, 197,
327, 328, 554, 555.

W miejsce unieważnionych akcji akcjonariuszom zostaną
wydane nowe dokumenty akcji.
Poz. 22033. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000524061. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 wrze-
śnia 2014 r.
[BMSiG-21610/2019]

Zarząd max Elektro Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
(KRS 0000524061), na podstawie art. 358 k.s.h., ogłasza wykaz
unieważnionych dokumentów akcji zwykłych imiennych
serii B o numerach: 005, 006, 027, 028, 043, 044, 119, 120,
123, 124, 129, 130, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 195, 196, 197,
327, 328, 554, 555.

W miejsce unieważnionych akcji akcjonariuszom zostaną
wydane nowe dokumenty akcji.
2019-04-26 82/2019 16 22034
Poz. 22034. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000524061. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 wrze-
śnia 2014 r.
[BMSiG-21620/2019]

Zarząd Spółki max ELEKTRO SA w Katowicach, działając na
podstawie art. 399 ksh, 402 ksh oraz § 25 statutu, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2019 r.,
godz. 1000, w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice, ul. Wita
Stwosza 37, sala E, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
    mowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego za rok obrotowy 2018.  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za
    rok obrotowy 2018.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2018.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  11. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 ksh, Zarząd max ELEKTRO SA podaje
proponowaną zmianę Statutu Spółki polegającą na dodaniu
§ 10a o treści:

㤠10a
1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych lub
  odcinka zbiorowego akcji imiennych podlegają umorzeniu
  przez Zarząd wyłącznie z zachowaniem poniższych posta-
  nowień.
2. Umorzenie dokumentu akcji oraz wydanie duplikatu akcji
  imiennej następuje na wniosek akcjonariusza. Wniosek
  powinien zawierać co oznaczenie (seria i numer) doku-
  mentu zniszczonego lub utraconego oraz oświadczenie
  wnioskodawcy o zniszczeniu lub utraceniu dokumentu
  akcji.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, Zarząd składa
  wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym
  i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzy-
  wając wszystkich roszczących sobie prawa do tego doku-
  mentu, aby w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogło-
  szenia, pod rygorem dokonania jego umorzenia, zgłosili
  Zarządowi sprzeciw poprzez wykazanie swoich uprawnień
  do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu akcji imiennej
  będącej przedmiotem umorzenia.
4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, nikt nie wykaże
  swoich praw do dokumentu akcji imiennej będącej przed-
  miotem umorzenia, Zarząd niezwłocznie podejmie uchwałę
  o umorzeniu dokumentu akcji, a następnie wyda wniosko-
  dawcy duplikat umorzonego dokumentu akcji po uprzed-
  nim zwrocie kosztów o których mowa w ust. 6.
5. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3 zostanie zgło-
  szony Spółce sprzeciw, w którym wykazane będą prawa do
  dokumentu akcji imiennej będącej przedmiotem umorze-
  nia, Zarząd zawiadomi wnioskodawcę o nieuwzględnieniu
  wniosku oraz o możliwości złożenia wniosku o umorzenie
  dokumentu akcji w trybie przewidzianym w Dekrecie o uma-
  rzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r.
  (Dz. U. z 1947 r., poz. 20). W razie nieuwzględniania wniosku
  z przyczyn o których mowa w zdaniu poprzednim, postano-
  wienia ust. 6 mają odpowiednie zastosowanie.
6. Wnioskodawcę obciążają wszelkie koszty poniesione przez
  Spółkę związane ze złożonym wnioskiem, w szczególności
  koszty korespondencji, ogłoszenia oraz wydruku duplikatu
  dokumentu.”
Poz. 22034. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000524061. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 wrze-
śnia 2014 r.
[BMSiG-21620/2019]

Zarząd Spółki max ELEKTRO SA w Katowicach, działając na
podstawie art. 399 ksh, 402 ksh oraz § 25 statutu, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2019 r.,
godz. 1000, w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice, ul. Wita
Stwosza 37, sala E, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
    mowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego za rok obrotowy 2018.  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za
    rok obrotowy 2018.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2018.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  11. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 ksh, Zarząd max ELEKTRO SA podaje
proponowaną zmianę Statutu Spółki polegającą na dodaniu
§ 10a o treści:

㤠10a
1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych lub
  odcinka zbiorowego akcji imiennych podlegają umorzeniu
  przez Zarząd wyłącznie z zachowaniem poniższych posta-
  nowień.
2. Umorzenie dokumentu akcji oraz wydanie duplikatu akcji
  imiennej następuje na wniosek akcjonariusza. Wniosek
  powinien zawierać co oznaczenie (seria i numer) doku-
  mentu zniszczonego lub utraconego oraz oświadczenie
  wnioskodawcy o zniszczeniu lub utraceniu dokumentu
  akcji.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, Zarząd składa
  wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym
  i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzy-
  wając wszystkich roszczących sobie prawa do tego doku-
  mentu, aby w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogło-
  szenia, pod rygorem dokonania jego umorzenia, zgłosili
  Zarządowi sprzeciw poprzez wykazanie swoich uprawnień
  do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu akcji imiennej
  będącej przedmiotem umorzenia.
4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, nikt nie wykaże
  swoich praw do dokumentu akcji imiennej będącej przed-
  miotem umorzenia, Zarząd niezwłocznie podejmie uchwałę
  o umorzeniu dokumentu akcji, a następnie wyda wniosko-
  dawcy duplikat umorzonego dokumentu akcji po uprzed-
  nim zwrocie kosztów o których mowa w ust. 6.
5. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3 zostanie zgło-
  szony Spółce sprzeciw, w którym wykazane będą prawa do
  dokumentu akcji imiennej będącej przedmiotem umorze-
  nia, Zarząd zawiadomi wnioskodawcę o nieuwzględnieniu
  wniosku oraz o możliwości złożenia wniosku o umorzenie
  dokumentu akcji w trybie przewidzianym w Dekrecie o uma-
  rzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r.
  (Dz. U. z 1947 r., poz. 20). W razie nieuwzględniania wniosku
  z przyczyn o których mowa w zdaniu poprzednim, postano-
  wienia ust. 6 mają odpowiednie zastosowanie.
6. Wnioskodawcę obciążają wszelkie koszty poniesione przez
  Spółkę związane ze złożonym wnioskiem, w szczególności
  koszty korespondencji, ogłoszenia oraz wydruku duplikatu
  dokumentu.”
2018-08-28 166/2018 335 337327
Poz. 337327. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/185076/18/159]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 337327. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/185076/18/159]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-28 166/2018 335 337328
Poz. 337328. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/185077/18/560]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 337328. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/185077/18/560]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-28 166/2018 335 337329
Poz. 337329. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/185078/18/961]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 337329. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/185078/18/961]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-28 166/2018 335 337330
Poz. 337330. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/185079/18/362]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 337330. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000524061. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[RDF/185079/18/362]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-04 86/2018 15 18648
Poz. 18648. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000524061. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 wrze-
śnia 2014 r.
[BMSiG-18006/2018]

Zarząd Spółki MAX ELEKTRO S.A. w Katowicach, działając
na podstawie art. 399 ksh, 402 ksh oraz § 25 Statutu, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 czerwca 2018 r.,
godz. 1000, w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice, ul. Wita
Stwosza 37, sala E, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
    mowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego za rok obrotowy 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za
    rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2017.
  10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
  11. wybór członków Rady Nadzorczej.
  12. Zakończenie obrad.
Poz. 18648. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000524061. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 wrze-
śnia 2014 r.
[BMSiG-18006/2018]

Zarząd Spółki MAX ELEKTRO S.A. w Katowicach, działając
na podstawie art. 399 ksh, 402 ksh oraz § 25 Statutu, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 czerwca 2018 r.,
godz. 1000, w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice, ul. Wita
Stwosza 37, sala E, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
    mowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego za rok obrotowy 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za
    rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2017.
  10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
  11. wybór członków Rady Nadzorczej.
  12. Zakończenie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki