Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PERCEPTUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Perceptus Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo lubuskie
Powiat Zielona Góra
Gmina Zielona Góra
Miejscowość Zielona Góra
Adres
Kod kraju PL
Województwo lubuskie
Powiat Zielona Góra
Gmina Zielona Góra
Ulica Nowy Kisielin-Antoniego Wysockiego
Nr domu 8
Miejscowość Zielona Góra
Kod pocztowy 66-002
Poczta Zielona Góra
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4651Z - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000523157

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

-Zasada wiarygodności - Spółka stosuje określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
-Zasada ciągłości - Spółka stosuje przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalenia wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, tj. z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne.
4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
5. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. wraz z odsetkami naliczonymi za zwłokę.
6. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej.
Odpisy amortyzacyjne:
1. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 1500 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów.
2. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 1500 zł, lecz nieprzekraczającej kwoty 3500 zł, zalicza się do środków trwałych i amortyzuje się w sposób uproszczony, tj. przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu ich przekazania do używania.
3. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu zasad i stawek podatkowych.
4. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania.
5. Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątkowy wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy w jednostce ustalono sporządzając rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przeniesiono salda wszystkich kont zespołu 4 i 7 oraz 871 na przeciwną stronę konta 86 "Wynik finansowy"

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie sporządzone jest w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 3 436 347,96 98 859,14
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 3 436 347,96 98 859,14
1 Środki trwałe 21 047,96 98 859,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9 536,96 11 129,82
c) urządzenia techniczne i maszyny 11 511,00 87 729,32
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie 3 415 300,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 424 897,86 172 428,49
I Zapasy 25 000,00 25 000,00
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 25 000,00 25 000,00
II Należności krótkoterminowe 273 233,89 130 611,91
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 273 233,89 130 611,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28 576,89 130 533,75
– do 12 miesięcy 28 576,89 130 533,75
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 244 657,00 78,16
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 121 520,57 8 627,21
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 121 520,57 8 627,21
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 121 520,57 8 627,21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 121 520,57 8 627,21
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 143,40 8 189,37
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 3 861 245,82 271 287,63
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 1 083 584,88 134 281,97
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 34 281,97 37 907,58
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 34 281,97 37 907,58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 625,61
VI Zysk (strata) netto 949 302,91
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 777 660,94 137 005,66
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 850 000,00
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 850 000,00
a) kredyty i pożyczki 850 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 551 831,27 133 039,81
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 551 831,27 133 039,81
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 534 732,88 104 887,94
– do 12 miesięcy 534 732,88 104 887,94
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7 305,88 25 112,39
h) z tytułu wynagrodzeń 9 792,51 3 039,48
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 1 375 829,67 3 965,85
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 375 829,67 3 965,85
– długoterminowe
– krótkoterminowe 1 375 829,67 3 965,85
- Dotacje rozwojowe 1 370 858,50
Pasywa razem 3 861 245,82 271 287,63
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 940 795,93 1 386 527,40
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 530 000,00 384 707,40
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 410 795,93 1 001 820,00
B Koszty działalności operacyjnej 2 798 929,90 1 372 517,69
I Amortyzacja 77 811,18 226 411,56
II Zużycie materiałów i energii 18 471,01 12 765,48
III Usługi obce 54 809,56 131 762,03
IV Podatki i opłaty, w tym: 2 766,28 1 051,42
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 90 934,50 46 483,44
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 9 932,81 4 946,40
– emerytalne 4 702,38
VII Pozostałe koszty rodzajowe 6 309,79 7 282,36
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 537 894,77 941 815,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 141 866,03 14 009,71
D Pozostałe przychody operacyjne 18,69 15,33
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 18,69 15,33
E Pozostałe koszty operacyjne 2,61 0,88
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 2,61 0,88
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 141 882,11 14 024,16
G Przychody finansowe 3,59
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 3,59
H Koszty finansowe 35 480,79 17 649,77
I Odsetki, w tym: 35 467,36 17 642,73
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 13,43 7,04
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 106 404,91 -3 625,61
J Podatek dochodowy 157 102,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 949 302,91 -3 625,61
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 134 281,97 137 907,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 134 281,97 137 907,58
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100 000,00 100 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 37 907,58 173 440,18
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -3 625,61 -135 532,60
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 3 625,61 135 532,60
– pokrycia straty 3 625,61 135 532,60
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 34 281,97 37 907,58
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 625,61 -135 532,60
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3 625,61 135 532,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3 625,61 135 532,60
a) zwiększenie (z tytułu) -3 625,61 -135 532,60
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 3 625,61 135 532,60
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 949 302,91 -3 625,61
A zysk netto 949 302,91
B strata netto 3 625,61
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 083 584,88 134 281,97
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 083 584,88 134 281,97
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 342 802,22 7 984,09
I Zysk (strata) netto 949 302,91 -3 625,61
II Korekty razem 393 499,31 11 609,70
1 Amortyzacja 77 811,18 226 411,56
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 35 467,36 17 642,73
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności -126 392,87 -84 468,16
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 403 567,67 -164 620,27
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 045,97 16 643,84
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1 342 802,22 7 984,09
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 3 415 300,00
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 3 415 300,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 415 300,00
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3 415 300,00
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 256 325,86 17 642,73
I Wpływy 2 220 858,50
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 850 000,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 1 370 858,50
II Wydatki 35 467,36 17 642,73
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 35 467,36 17 642,73
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2 185 391,14 -17 642,73
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 112 893,36 -9 658,64
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 112 893,36 -9 658,64
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -7,04
F Środki pieniężne na początek okresu 8 627,21 18 285,85
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 121 520,57 8 627,21
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacje dodatkowe do sprawozdania

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki